Platobná neschopnosť

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Proti komu je možné podať návrh na začatie insolvenčného konania?

Insolvenčné konanie (spoločnosti) a konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Podľa vnútroštátneho práva možno určiť dve právne formy osôb, ktorých sa môže týkať insolvenčné konanie, a to obchodné spoločnosti a obchodníci. Pre tieto druhy osôb platia rôzne režimy. Obchodné spoločnosti možno rozdeliť na spoločnosti en nom collectif (verejné obchodné spoločnosti), spoločnosti en commandite (komanditné spoločnosti) a spoločnosti s ručením obmedzeným.

Insolvenčné konanie sa môže viesť proti všetkým týmto osobám (fyzickým a právnickým), uplatnia sa však odlišné postupy, pravidlá a právne predpisy. Konkurzné konanie (kapitola 13 Zbierky zákonov Malty) sa v skutočnosti môže začať proti spoločnostiam en nom collectif, spoločnostiam en commandite a proti obchodníkom.  Spoločnosti en nom collectif a spoločnosti en commandite sa z hľadiska konkurzného konania na všetky účely považujú za obchodníkov. Pojem „obchodník“ sa vymedzuje v kapitole 13 ako akákoľvek osoba, ktorá z povolania vykonáva obchodnú činnosť vo vlastnom mene, a zahŕňa akúkoľvek obchodnú spoločnosť.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

Reštrukturalizačné konanie sa môže viesť proti spoločnostiam v zmysle článkov 327 až 329B kapitoly 386 – zákon o spoločnostiach z roku 1995.

2 Aké sú podmienky na začatie insolvenčného konania?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, jej predstavenstvo, akýkoľvek držiteľ dlhopisov, veriteľ alebo veritelia či akýkoľvek spoluúčastník alebo spoluúčastníci môžu na súde podať návrh na začatie konania o zrušenie spoločnosti a následnú likvidáciu, ak spoločnosť nedokáže splácať svoje dlhy. Test, ktorý sa uplatní v zmysle článku 214 ods. 2 písm. a) bodu ii) kapitoly 386, je:

Spoločnosť sa považuje za neschopnú splácať svoje dlhy:

a)  ak celý dlh spoločnosti alebo jeho časť ostáva neuspokojený po dvadsiatich štyroch týždňoch od vykonania exekučného titulu v spoločnosti prostredníctvom ktoréhokoľvek z vykonávajúcich aktov uvedených v článku 273 zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom poriadku, alebo

b)  ak sa podľa súdu uspokojivo preukáže, že spoločnosť nie je schopná splácať svoje dlhy, pričom sa zohľadnia aj podmienené a potenciálne záväzky spoločnosti.

Súd stranám poskytne príležitosť predložiť svoju vec a nakoniec rozhodne, či boli splnené požiadavky pre vyhlásenie platobnej neschopnosti. V takom prípade súd nariadi zrušenie spoločnosti a za dátum platobnej neschopnosti sa bude považovať deň podania žiadosti na súde v zmysle článku 223 kapitoly 386.

Súd môže kedykoľvek v období medzi príkazom na zrušenie v prípade platobnej neschopnosti a podaním žiadosti o vyhlásenie platobnej neschopnosti na súde vymenovať dočasného správcu a poveriť ho správou majetku alebo podnikateľskej činnosti spoločnosti, čo súd môže uviesť v príkaze, ktorým tohto správcu vymenuje. Dočasný správca vykonáva svoju funkciu dovtedy, kým sa vydá príkaz na likvidáciu alebo kým sa zamietne žiadosť o likvidáciu, pokiaľ predtým neodstúpi alebo ho súd neodvolá na základe preukázaných opodstatnených dôvodov.

Platobná neschopnosť – Dobrovoľná likvidácia veriteľmi

Bez ohľadu na uvedené skutočnosti spoločnosť môže byť zrušená dobrovoľne, a pokiaľ sa riaditelia nazdávajú, že aktíva spoločnosti nestačia na krytie záväzkov, zvolá sa schôdza veriteľov, aby vymenovali správcu (a/alebo výbor pre likvidáciu), ktorý má dôveru veriteľov, ktorý bude poverený likvidáciou spoločnosti bez potreby súdneho konania. Pravidlá, ktorými sa treba riadiť, sú stanovené v článkoch 277 a nasl. kapitoly 386.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

Ak spoločnosť nie je schopná splácať svoje dlhy alebo je veľmi pravdepodobné, že stratí schopnosť ich splácať, môže sa na súde podať návrh na začatie reštrukturalizačného konania(postup ozdravenia v zmysle článku 329B kapitoly 386). Tento návrh môže podať spoločnosť na základe mimoriadneho uznesenia, riaditelia na základe rozhodnutia predstavenstva alebo veritelia spoločnosti predstavujúci viac ako polovicu hodnoty pohľadávok. Podobne ako v predchádzajúcom prípade sa spoločnosť považuje za neschopnú splácať svoje dlhy:

a)  ak celý dlh spoločnosti alebo jeho časť ostáva neuspokojený po dvadsiatich štyroch týždňoch od vykonania exekučného titulu v spoločnosti prostredníctvom ktoréhokoľvek z vykonávajúcich aktov uvedených v článku 273 zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom poriadku, alebo

b)  ak sa podľa súdu uspokojivo preukáže, že spoločnosť nie je schopná splácať svoje dlhy, zohľadnia sa aj podmienené a potenciálne záväzky spoločnosti.

Súd rozhodne, či spoločnosti nariadi reštrukturalizáciu, čiže do dvadsiatich pracovných dní od podania žiadosti na súd vydá príkaz na ozdravenie spoločnosti na účely správy podnikateľskej činnosti spoločnosti na obdobie určené súdom (v súčasnosti obdobie trvajúce jeden rok, ktoré sa môže predĺžiť o ďalší rok, na základe pozmeňujúcich návrhov, o ktorých sa rokuje, sa však toto obdobie skráti na štyri mesiace, ktoré možno predĺžiť o ďalšie štyri mesiace, maximálne na obdobie dvanástich mesiacov).

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Návrh na začatie konkurzného konania môže podať každý veriteľ bez ohľadu na to, či v prípade jeho pohľadávky ide o obchodnú pohľadávku alebo iný druh dlhu, a hoci táto pohľadávka ešte nie je splatná, môže v skrátenom konaní proti dlžníkovi alebo jeho zákonnému zástupcovi pred prvou komorou civilného súdu požadovať vyhlásenie, že tento dlžník je v konkurze.

Znakom vyhlásenia konkurzu je pozastavenie splácania dlhu dlžníkom. Súd vynesie svoj rozsudok o vyhlásení konkurzu a vymenuje jedného alebo viacerých správcov konkurznej podstaty, ktorí budú plniť funkcie, čo im boli pridelené v zmysle obchodného zákonníka, kapitola 13.

3 Ktorý majetok tvorí súčasť konkurznej podstaty? Ako sa nakladá s majetkom, ktorý dlžník nadobudne alebo mu pripadne po začatí insolvenčného konania?

Insolvenčné konanie (spoločnosti) (vrátane dobrovoľnej likvidácie veriteľmi)

Všetok majetok spoločnosti sa likviduje s cieľom pokryť záväzky dlžníka. Neexistuje rozdiel medzi aktívami, ktoré už tvorili časť majetku dlžníka, a aktívami, ktoré boli prenesené na dlžníka po začatí insolvenčného konania.

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Pri konkurznom konaní, ktoré sa týka obchodníkov a spoločností en nom collectifen commandite, môže všetok, hnuteľný aj nehnuteľný, byť súčasťou majetku, ktorý sa má likvidovať. V prípade konkurzu je úpadca po vydaní vyhlásenia o konkurze ipso iure zbavený správy všetkého svojho majetku bez ohľadu na to, či tento majetok súvisí s jeho podnikateľskou činnosťou alebo nie, s výnimkou jeho práva na dennú podporu na živobytie.

Jeho majetok bude v držbe správcu konkurznej podstaty, ktorý má právo predať a previesť majetok so súhlasom súdu. Majetok úpadcu, ktorý podlieha skaze, sa predá prostredníctvom licencovaného licitátora po získaní plnej moci od súdu.

Na predaj tovaru, ktorý nepodlieha skaze, a ďalšieho majetku je tiež potrebná plná moc súdu.

Sudca v prípade takýchto okolností vydá také pokyny, ktoré považuje za najvýhodnejšie vzhľadom na záujem úpadcu a veriteľov, aj keby vznikli také okolnosti, ktoré správcovi konkurznej podstaty umožnia obnoviť záležitosti úpadcu alebo zvýšiť jeho aktíva, pokiaľ to je prospešné aj pre veriteľov.

4 Aké právomoci má dlžník, resp. správca?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Keď súd nariadi zrušenie spoločnosti na základe jej platobnej neschopnosti, vymenuje správcu.

V kapitole 386 sa stanovuje povinnosť, aby týmto správcom bola fyzická osoba, ktorá je kvalifikovaná ako advokát, je certifikovaným účtovníkom a/alebo audítorom alebo je registrovaná v obchodnom registri ako odborná a dôveryhodná na výkon funkcie správcu.

Ďalším obmedzením je, že správca nesmie konať ako správca konkrétnej spoločnosti, ak zastával funkciu riaditeľa či tajomníka spoločnosti alebo ak mal akúkoľvek inú funkciu či bol v inom spojení s danou spoločnosťou kedykoľvek za uplynulé štyri roky pred dňom, keď bola zrušená spoločnosť.

Súd má rozsiahlu diskrečnú právomoc pri rozhodovaní, kto zaplatí odmenu správcu. Štandardne sa správca odmeňuje z majetku spoločnosti. Ak však majetok nepostačuje, súd môže nariadiť, že platbu uskutočnia iné (prepojené) osoby a na základe pokynov súdu.

Právomoci predstaviteľov spoločnosti (riaditeľov a tajomníka spoločnosti) v zmysle článku 296 kapitoly 386 zaniknú vymenovaním správcu, a preto ani riaditelia vrátane akéhokoľvek delegáta, ani tajomník spoločnosti nemajú právomoc konať v mene spoločnosti v likvidácii alebo za ňu. Správca prevezme do úschovy alebo pod svoju kontrolu všetok majetok a všetky práva, o ktorých má primeraný dôvod sa domnievať, že na ne má spoločnosť nárok.

Správca pri likvidácii súdom má v zmysle článku 238 kapitoly 386 právomoc s povolením súdu alebo výboru pre likvidáciu:

a) podať žalobu či iný návrh na súdne konanie alebo sa súdne brániť v mene spoločnosti alebo za ňu;

b) vykonávať podnikateľskú činnosť spoločnosti, pokiaľ môže byť nevyhnutná pre jej prospešnú likvidáciu;

c) vyplatiť veriteľov v súlade s ich poradím podľa práva;

d) uzatvoriť akúkoľvek dohodu alebo dohovor s veriteľmi alebo osobami, ktoré tvrdia, že sú veritelia, alebo ktoré majú či tvrdia, že majú nejakú pohľadávku, súčasnú alebo budúcu, určitú alebo podmienenú, zistenú alebo takú, ktorá môže byť splatná ako náhrada škody, voči spoločnosti, alebo ktorú môže byť spoločnosť povinná zaplatiť, a predložiť takúto vec na rozhodcovské konanie;

e) vytvárať kúpne opcie pre spoluúčastníkov alebo domnelých spoluúčastníkov a vykonávať akúkoľvek dohodu alebo dohovor týkajúci sa dlhov, záväzkov a pohľadávok spoločnosti, súčasných alebo budúcich, určitých alebo podmienených, zistených alebo takých, ktoré môžu byť splatné ako náhrada škody, trvajúcich alebo takých, o ktorých sa predpokladá, že budú pretrvávať, medzi spoločnosťou a spoluúčastníkom či domnelým spoluúčastníkom alebo iným dlžníkom či domnelým dlžníkom, a všetky otázky, ktoré akokoľvek súvisia majetkom alebo likvidáciou spoločnosti alebo ktoré akokoľvek ovplyvňujú majetok alebo likvidáciu spoločnosti, za takých podmienok, aké mohli byť dohodnuté, a prijímať akékoľvek záruky za uspokojenie každej takejto opcie, dlhu, záväzku alebo pohľadávky a v súvislosti s nimi poskytovať úplné absolutórium;

f) zastupovať spoločnosť vo všetkých záležitostiach a vykonávať všetky také úkony, aké môžu byť nevyhnutné pre likvidáciu obchodných záležitostí spoločnosti a rozdelenie jej majetku.

Súd okrem toho môže stanoviť, že správca v prípade, ak neexistuje výbor pre likvidáciu, môže vykonávať akékoľvek právomoci uvedené v písmenách a) alebo b) bez povolenia súdu.

Správca má pri likvidácii súdom vo všeobecnosti právomoc:

a) predávať hnuteľný a nehnuteľný majetok vrátane všetkých práv spoločnosti prostredníctvom verejnej dražby alebo súkromnej dohody s právomocou previesť celý tento majetok alebo ktorúkoľvek jeho časť;

b) uskutočňovať všetky úkony a v mene spoločnosti alebo za ňu vydávať všetky akty, potvrdenia a iné dokumenty;

c) získavať všetky potrebné peniaze na záruky za aktíva spoločnosti;

d) vymenovať zástupcu, ktorý za neho bude konať ako správca na konkrétne účely.

Výkon právomocí správcu pri likvidácii súdom pridelených na základe tohto článku podlieha kontrole súdu a každý veriteľ alebo spoluúčastník sa môže obrátiť na súd so žiadosťou týkajúcou sa každého výkonu alebo navrhovaného výkonu týchto právomocí.

V prechodnom období medzi príkazom na zrušenie v prípade platobnej neschopnosti a podaním žiadosti o vyhlásenie platobnej neschopnosti na súde, ak súd vymenuje dočasného správcu, zaniknú aj právomoci predstaviteľov spoločnosti, a to v miere, v akej súd poverí správcu správou majetku alebo činnosti spoločnosti, čo súd môže uviesť v príkaze, ktorým tohto správcu vymenuje.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

Spoločnosť v zmysle článku 329B ods. 6 písm. a) kapitoly 386 v období účinnosti príkazu na ozdravenie (reštrukturalizáciu) spoločnosti naďalej vykonáva svoje bežné činnosti pod správou špeciálneho správcu.

Špeciálny správca musí byť osoba, pri ktorej sa súd uspokojivo presvedčil, že má preukázanú spôsobilosť a skúsenosti pri vedení obchodných podnikov, je kvalifikovaná a ochotná prijať vymenovanie a nemá konflikt záujmov, pokiaľ ide o jej vymenovanie.

Odmenu špeciálneho správcu hradí spoločnosť. Súd v skutočnosti vo vymenovaní stanovuje obdobie nepresahujúce desať pracovných dní od vydania príkazu na ozdravenie spoločnosti, v rámci ktorej spoločnosť na súde uloží sumu peňazí alebo poskytne inú vhodnú záruku či iné vhodné opatrenie, ktoré podľa súdu postačuje na krytie odmeny a poplatkov špeciálneho správcu spojených s týmto poverením.

Pri vymenovaní špeciálneho správcu sa všetky právomoci udelené spoločnosti v zmysle akéhokoľvek práva alebo na základe jej zakladateľského dokumentu a stanov pozastavujú, pokiaľ spoločnosť nezískala súhlas špeciálneho správcu na výkon týchto právomocí, ktorý môže byť všeobecný alebo sa môže týkať konkrétneho prípadu či prípadov. Ak tento súhlas neexistuje, všetky tieto právomoci sa udeľujú špeciálnemu správcovi.

Špeciálny správca má vo všeobecnosti právomoc:

a) prevziať do úschovy alebo pod svoju kontrolu všetok majetok spoločnosti, pričom od tej chvíle nesie zodpovednosť za riadenie jej činností, hospodárskej činnosti a majetku a za dohľad nad nimi;

b) odvolať každého riaditeľa spoločnosti a vymenovať akúkoľvek osobu do riadiacej funkcie, a to po oznámení odvolania a vymenovania súdu;

c) najímať osoby na poskytovanie odborných alebo administratívnych služieb a zaviazať spoločnosť k úhrade príslušného platu alebo poplatkov týmto osobám a

d) zvolať schôdzu členov alebo veriteľov spoločnosti.

Špeciálny správca má navyše právomoc na základe predchádzajúceho výslovného povolenia súdu:

i) zaviazať spoločnosť akýmkoľvek záväzkom v trvaní viac ako šesť mesiacov;

ii) prepúšťať zamestnancov spoločnosti, ak to považuje za potrebné, s cieľom zabezpečiť pokračovanie činnosti spoločnosti celej alebo jej časti ako životaschopného podniku, ktorého činnosť pokračuje.

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Ako už bolo vysvetlené, rozhodným právom v súvislosti s obchodníkmi, ktorí vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene, a s obchodnými spoločnosťami, je obchodný zákonník v hlave o konkurze.

Pokiaľ ide o právomoci správcu pri konkurze, takýto správca sa označuje ako správca konkurznej podstaty a správca konkurznej podstaty je osoba alebo osoby, ktoré súd považuje za odborne spôsobilé svedomito plniť povinnosti tejto funkcie, aj keby tento správca konkurznej podstaty mohol byť vo vzťahu k úpadcovi alebo by mohlo ísť o veriteľa úpadcu.

Správca konkurznej podstaty po prijatí povinností tejto funkcie prevezme do svojej držby všetok majetok úpadcu a akékoľvek práva, ktoré mu patria.  Úpadca navyše prijme všetky potrebné opatrenia na zachovanie práv úpadcu voči jeho dlžníkom a takisto vo verejnom registri zaznamená každú hypotéku na majetok dlžníkov úpadcu. Správca konkurznej podstaty zodpovedá za svoje konanie voči úpadcovi.

Správca konkurznej podstaty má tiež povinnosť žalovať o úhradu pohľadávok splatných úpadcovi, bolo by však protizákonné, keby správcovia konkurznej podstaty uzatvárali akékoľvek dohody alebo keby akýkoľvek spor predkladali na rozhodcovské konanie bez písomného súhlasu veriteľov predstavujúcich väčšinu hodnoty pohľadávok veriteľov voči úpadcovi, a bez povolenia sudcu.

Správca konkurznej podstaty do jedného mesiaca od vynesenia rozsudku o konkurze vypracuje súpis majetku úpadcu.

Každý veriteľ má právo nazrieť do tohto zoznamu a veriteľ a úpadca majú povinnosť pomáhať pri jeho vypracovaní.

Tento súpis obsahuje samotný zoznam spoločne s opisom a ocenením celého majetku úpadcu.

Správca konkurznej podstaty nemôže s majetkom nakladať bez súhlasu súdu a celý postup je otvorený verejnej kontrole. Výnos z každého predaja, ktorý správca konkurznej podstaty uskutoční v mene úpadcu alebo obchodnej spoločnosti, sa uvedie do zoznamu a riadne sa zdokumentujú všetky potvrdenia a faktúry.

V právomoci súdu je požadovať od správcov konkurznej podstaty, úpadcu a veriteľov, aby pod prísahou vydali všetky informácie, ktoré súd môže považovať za potrebné.

Pokiaľ ide o právomoci dlžníka (v tomto prípade sa myslí osoba alebo obchodná spoločnosť v konkurze), dlžník má právo dozerať na to, že správca konkurznej podstaty vykonáva činnosti súvisiace s konkurzom správne a v súlade s právom.

Dlžník má právo informovať súd, ak správca konkurznej podstaty nevykonáva tieto opatrenia v súlade s podmienkami súdneho rozhodnutia alebo ak dochádza k zlému hospodáreniu s jeho záležitosťami.

Účtovné knihy a doklady úpadcu sú vždy k dispozícii na preskúmanie, čo znamená, že aj dlžník má právo poznať, kontrolovať a overovať opatrenia správcu konkurznej podstaty vymenovaného súdom.

Dlžník má aj zákonné právo na pravidelnú podporu na svoje živobytie, čo znamená, že súd dlžníkovi povolí vyčleniť z jeho vlastného majetku finančné prostriedky, ktoré mu dáva správca konkurznej podstaty a ktoré predstavujú diéty pre jeho živobytie a jeho rodinu, pokiaľ neexistuje domnienka, že úpadca konal podvodne.

5 Za akých podmienok je možné uplatniť započítanie?

Insolvenčné a reštrukturalizačné konanie (spoločnosti) a konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Každé ustanovenie o konečnom čistom zúčtovaní alebo každé iné ustanovenie v akejkoľvek zmluve, ktorým sa stanovuje započítanie pohľadávok alebo zúčtovanie súm splatných medzi dvomi zmluvnými stranami alebo ktoré súvisí so započítaním pohľadávok alebo zúčtovaním súm splatných medzi dvomi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o vzájomné úvery, vzájomné pohľadávky alebo iné vzájomné konanie, sa podľa kapitoly 459 vymáha v súlade s jej podmienkami či už pred vyhlásením konkurzu alebo platobnej neschopnosti, alebo po ňom so zreteľom na vzájomné pohľadávky, vzájomné úvery či vzájomné konanie, ku ktorým došlo alebo ktoré sa vyskytli pred vyhlásením konkurzu alebo platobnej neschopnosti jednej zo zmluvných strán, od:

a) zmluvných strán;

b) každého ručiteľa alebo akejkoľvek osoby, ktorá poskytla záruku za ktorúkoľvek zmluvnú stranu;

c) správcu, konkurzného správcu, správcu konkurznej podstaty, prevádzkovateľa, špeciálneho správcu alebo iného podobného úradníka ktorejkoľvek zmluvnej strany a

d) veriteľov zmluvných strán.

Uvedené ustanovenia sa neuplatňujú v súvislosti s akoukoľvek dohodou o konečnom čistom zúčtovaní uzatvorenou v čase, keď druhá zmluvná strana vedela alebo mala vedieť, že rozhoduje o žiadosti o zrušení a likvidácii spoločnosti z dôvodu platobnej neschopnosti alebo že spoločnosť podnikla oficiálne kroky podľa rozhodného práva, ktorých cieľom je jej zrušenie alebo likvidácia z dôvodu platobnej neschopnosti.

Neuplatňujú sa ani v prípade, keď úpadcom je jednotlivec (nie obchodník) alebo obchodné partnerstvo, ktoré nepredstavuje obchodnú spoločnosť (spoločnosť en nom collectif alebo spoločnosť en commandite), a keď druhá strana vedela alebo mala vedieť o udalostiach rovnakej povahy, ako sa uvádza v predchádzajúcom odseku, týkajúcich sa úpadcu.

Vyhlásením konkurzu alebo platobnej neschopnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany sa nerušia nijaké právomoci alebo poverenie vyplývajúce zo zmluvy, ktorých cieľom je vykonávať akékoľvek ustanovenie o konečnom čistom zúčtovaní.

Okrem toho sa stanovuje, že bez ohľadu na ustanovenia v inom vnútroštátnom práve nič nesmie obmedzovať alebo zdržovať uplatňovanie ustanovení ktorejkoľvek zmluvy zabezpečujúcej započítanie pohľadávok alebo zúčtovanie alebo s nimi súvisiacej, ktoré by sa inak vykonávali, a na uvedené ustanovenia nemá vplyv nijaký súdny príkaz, plná moc, zákaz ani iný podobný príkaz vydaný súdom alebo iným orgánom, ani nijaké súdne konanie. Bez ohľadu na to, čo sa uvádza v tomto odseku, však nič nesmie brániť uplatňovaniu akéhokoľvek práva, na základe ktorého nie je možné v konkrétnom prípade zúčtovanie alebo započítanie pohľadávok vykonať z dôvodu podvodu alebo z podobných dôvodov, a nič nesmie povoliť vykonateľnosť zúčtovania alebo započítania pohľadávok, ak je na základe niektorého ustanovenia zmluvy medzi príslušnými stranami takého zúčtovanie alebo započítanie pohľadávok neplatné z dôvodu podvodu alebo z podobných dôvodov.

V práve sa stanovuje, že sa zmluvné strany môžu zákonne:

  • dohodnúť na systéme alebo mechanizme, ktorý by zmluvným stranám umožňoval premeniť nefinančné záväzky na peňažné záväzky v rovnakej hodnote a oceniť tieto záväzky na účely započítania pohľadávok alebo zúčtovania,
  • dohodnúť na výmennom kurze alebo spôsobe, ktorý sa má použiť na jeho určenie, aby sa tento kurz použil pri započítavaní pohľadávok alebo zúčtovaní, keď sú príslušné započítavané alebo zúčtované sumy v odlišných menách, a určiť menu, v ktorej sa má vyplatiť čistá suma,
  • dohodnúť na tom, že k všetkým transakciám alebo iným úkonom, ktoré sa uskutočňujú na základe akejkoľvek zmluvy, bez ohľadu na to, či sú určené konkrétne alebo prostredníctvom odkazu na typ alebo triedu transakcie či úkonu, sa na účely zmluvných ustanovení týkajúcich sa započítania pohľadávok alebo zúčtovania bude pristupovať ako k jednej transakcii alebo úkonu a že zmluvné strany alebo správca, konkurzný správca, správca konkurznej podstaty, prevádzkovateľ alebo špeciálny správca alebo iný úradník konajúci za zmluvné strany a akýkoľvek súd budú všetky takéto transakcie alebo úkony pokladať za jednu transakciu alebo úkon.

6 Aké účinky má insolvenčné konanie na zmluvné vzťahy dlžníka?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Podľa článku 303 kapitoly 386 sa zabezpečenie prednostného práva, hypoték alebo iných bremien, prevodu alebo iného nakladania s majetkom či právami a akýchkoľvek platieb, ich vykonania alebo iných úkonov súvisiacich s majetkom alebo právami, ktoré vykonala spoločnosť alebo ktoré sa vykonalo vo vzťahu k spoločnosti, a akéhokoľvek záväzku, ktorý spoločnosť prevzala, a to v období do šiestich mesiacov pred zrušením spoločnosti, budú považovať za podvodné uprednostnenie jej veriteľov bez ohľadu na to, či takáto operácia bola bezplatná alebo za úhradu, ak predstavuje podhodnotenie alebo ak došlo k prednostnému zaobchádzaniu. V týchto prípadoch bude operácia (podvodné uprednostnenie) neplatná.

Podhodnotenie sa vymedzuje takto:

a) spoločnosť začne transakciu s podhodnotením, ak:

i) spoločnosť poskytne dar alebo inak začne transakciu za podmienok, ktoré stanovujú, že spoločnosť nedostane nijakú protihodnotu, alebo

ii) spoločnosť začne transakciu za plnenie, ktorého hodnota vyjadrená v peniazoch alebo peňažnej hodnote je výrazne nižšia ako peňažná hodnota plnenia poskytnutého spoločnosťou;

Prednostné zaobchádzanie sa vymedzuje takto:

b) spoločnosť poskytuje určitej osobe prednostné zaobchádzanie, keď:

i) je táto osoba jedným z veriteľov spoločnosti, avalista alebo ručiteľ za ľubovoľný dlh alebo iné záväzky spoločnosti a

ii) spoločnosť konaním alebo opomenutím konania dopustí niečo, čo v oboch prípadoch postaví danú osobu do situácie, ktorá v prípade, že sa spoločnosť dostane do likvidácie v insolvenčnom konaní, bude lepšia ako situácia, v ktorej by sa nachádzala, keby k tomuto konaniu alebo opomenutiu konania nedošlo.

Výnimka z uvedeného nastane, ak osoba, v ktorej prospech sa táto transakcia vykonáva, vykonala alebo nastala, dokáže, že nevedela a nemala dôvod sa domnievať, že spoločnosť by sa mohla zrušiť z dôvodu platobnej neschopnosti.

Okrem uvedeného neexistuje nijaké iné ustanovenie, ktoré má priamy účinok na zmluvy.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

Účinkom reštrukturalizačného konania na zmluvy sa nezaoberá nijaký ad hoc právny predpis.

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Podľa obchodného zákonníka, a najmä podľa jeho článku 485, každý prevod majetku alebo každý prevzatý záväzok alebo každé zrieknutie sa prevodu vykonané úpadcom bezplatne alebo za úhradu, ktorého účelom je podviesť jeho veriteľov, možno zrušiť.

Na rozdiel od zákona o spoločnostiach sa v obchodnom zákonníku neurčuje lehota ako v článku 303 kapitoly 386 Zbierky zákonov Malty.

V uvedených prípadoch, ak sa preukáže, že úpadca vedel o existencii okolností, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu, v takom prípade možno takéto opatrenia zrušiť.

7 Aké účinky má insolvenčné konanie na konania začaté jednotlivými veriteľmi (s výnimkou prebiehajúcich súdnych konaní.?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Len čo sa otvorí insolvenčné konanie (spoločnosť sa ruší súdnym príkazom z dôvodu platobnej neschopnosti), nesmie sa proti spoločnosti alebo jej majetku začať (zákaz začínať konania) nijaká žaloba ani konanie, pokiaľ to nepovolí súd a nebude to v súlade s ním stanovenými podmienkami. V právnych predpisoch sa neurčuje, v akých prípadoch súd povolí, aby veriteľ začal súdne konanie alebo v ňom pokračoval, vo všeobecnosti sa však uplatňuje zásada, že počas insolvenčného konania sa všetok majetok spoločnosti spravuje metodicky v prospech všetkých veriteľov a že konkrétni veritelia by nemali byť schopní získať nejakú výhodu tým, že podajú žalobu proti spoločnosti.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

Podľa vnútroštátneho práva je počas reštrukturalizačného konania (ozdravenia spoločnosti) možné pozastaviť konanie. V skutočnosti sa v článku 329B ods. 4 kapitoly 386 uvádza, že po podaní žiadosti o reštrukturalizáciu (ozdravenie spoločnosti), pokiaľ táto žiadosť nebude zamietnutá, alebo počas obdobia, keď sa uplatňuje postup na ozdravenie spoločnosti:

a) sa pozastavujú všetky prebiehajúce alebo nové žiadosti o likvidáciu;

b) nesmie sa prijať alebo uplatniť nijaké rozhodnutie o zrušení a následnej likvidácii spoločnosti;

c) sa pozastavuje plnenie peňažných pohľadávok voči spoločnosti a výkon akýchkoľvek záujmov, ktoré by inak mohli vzniknúť;

d) počas prenájmu nesmie nijaký prenajímateľ ani iná osoba, ktorej je splatný prenájom, vykonávať právo na odstúpenie od nájomnej zmluvy v súvislosti s priestormi prenajatými spoločnosti vzhľadom na neschopnosť spoločnosti dodržať akékoľvek podmienky prenájmu týchto priestorov, pokiaľ to nepovolí súd a nebude to v súlade s takými podmienkami, aké súd môže považovať za vhodné stanoviť;

e) nesmú sa prijať nijaké iné kroky na vymáhanie akejkoľvek záruky za majetok spoločnosti alebo na opätovné privlastnenie tovaru v držbe spoločnosti na základe akejkoľvek dohody o splátkovom predaji, pokiaľ to nepovolí súd a nebude to v súlade s takými podmienkami, aké súd môže považovať za vhodné stanoviť;

f) proti spoločnosti alebo jej majetku sa nesmie vydať nijaký predbežný alebo exekučný akt alebo príkaz uvedený v zákonníku o sústave súdov a občianskom súdnom poriadku, kapitola 16, pokiaľ to nepovolí súd a nebude to v súlade s takými podmienkami, aké súd môžepovažovať za vhodné stanoviť a

g) proti spoločnosti alebo jej majetku sa nesmú začať nijaké súdne konania alebo nesmú ani pokračovať, pokiaľ to nepovolí súd a nebude to v súlade s takými podmienkami, aké súd môže považovať za vhodné stanoviť.

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

V prípade, že súd v rámci konkurzného konania vedeného proti obchodníkovi alebo obchodnej spoločnosti už vymenoval správcu konkurznej podstaty, všetky žaloby proti osobe a majetku úpadcu sa môžu podať len na tohto správcu či správcov konkurznej podstaty a nie proti úpadcovi alebo obchodnej spoločnosti v konkurze, a to v súlade s článkom 500 kapitoly 13.

Veriteľ má právo vedieť, kontrolovať a overovať, ako správca konkurznej podstaty spravuje obchodné záležitosti úpadcu, a domáhať sa nápravy na súde, ak správca či správcovia konkurznej podstaty poškodzuje, resp. poškodzujú jeho práva.

Súd v rámci konania na ozdravenie spoločnosti disponuje diskrečnou právomocou vydať dočasné súdne rozhodnutie s cieľom poskytnúť odklad na ozdravenie obchodných záležitostí úpadcu alebo obchodnej spoločnosti.

Na rozdiel od ozdravenia spoločnosti však veritelia stále môžu podať žalobu proti správcovi konkurznej podstaty, ktorý zastupuje obchodníka alebo obchodnú spoločnosť v konkurze.

8 Aké účinky má konkurzné konanie na pokračovanie súdnych sporov, ktoré nie sú ukončené v čase začatia insolvenčného konania?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Keď sa otvorí insolvenčné konanie (spoločnosť sa ruší súdnym príkazom z dôvodu platobnej neschopnosti), nesmie sa proti spoločnosti alebo jej majetku viesť konanie (pozastavenie), pokiaľ to nepovolí súd a nebude to v súlade s ním stanovenými podmienkami, aké súd môže stanoviť. V právnych predpisoch sa neurčuje, v akých prípadoch súd povolí, aby veriteľ začal súdne konanie alebo v ňom pokračoval, vo všeobecnosti sa však uplatňuje zásada, že počas insolvenčného konania sa všetok majetok spoločnosti spravuje metodicky v prospech všetkých veriteľov a že konkrétni veritelia by nemali byť schopní získať nejakú výhodu tým, že podajú žalobu proti spoločnosti.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

Podľa vnútroštátneho práva je počas reštrukturalizačného konania (ozdravenia spoločnosti) možné prerušiť konanie. V skutočnosti sa v článku 329B ods. 4 kapitoly 386 uvádza, že po podaní žiadosti o reštrukturalizáciu (ozdravenie spoločnosti), pokiaľ táto žiadosť nebude zamietnutá, alebo počas obdobia, keď sa uplatňuje postup na ozdravenie spoločnosti:

a) sa pozastavujú všetky prebiehajúce alebo nové žiadosti o likvidáciu;

b) nesmie sa prijať alebo uplatniť nijaké rozhodnutie o zrušení a následnej likvidácii spoločnosti;

c) sa pozastavuje plnenie peňažných pohľadávok voči spoločnosti a výkon akýchkoľvek záujmov, ktoré by inak mohli vzniknúť;

d) počas prenájmu nesmie nijaký prenajímateľ ani iná osoba, ktorej je splatný prenájom, vykonávať právo na odstúpenie od nájomnej zmluvy v súvislosti s priestormi prenajatými spoločnosti vzhľadom na neschopnosť spoločnosti dodržať akékoľvek podmienky prenájmu týchto priestorov, pokiaľ to nepovolí súd a nebude to v súlade s takými podmienkami, aké súd môže považovať za vhodné stanoviť;

e) nesmú sa prijať nijaké iné kroky na vymáhanie akejkoľvek záruky za majetok spoločnosti alebo na opätovné privlastnenie tovaru v držbe spoločnosti na základe akejkoľvek dohody o splátkovom predaji, pokiaľ to nepovolí súd a nebude to v súlade s takými podmienkami, aké súd môže považovať za vhodné stanoviť;

f) proti spoločnosti alebo jej majetku sa nesmie vydať nijaký predbežný alebo exekučný akt alebo príkaz uvedený v zákonníku o sústave súdov a občianskom súdnom poriadku, kapitola 16, pokiaľ to nepovolí súd a nebude to v súlade s takými podmienkami, aké súd môže považovať za vhodné stanoviť a

g) proti spoločnosti alebo jej majetku sa nesmú začať nijaké súdne konania alebo nesmú ani pokračovať, pokiaľ to nepovolí súd a nebude to v súlade s takými podmienkami, aké súd môže považovať za vhodné stanoviť.

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Vo vnútroštátnom práve sa podľa obchodného zákonníka neumožňuje nijaké pozastavenie konania.  Je však možné na žiadosť správcu konkurznej podstaty požadovať, aby sa takáto žiadosť predložila súdom, aby ju vypočul rovnaký sudca, ktorý vedie konkurzné konanie, aby tento sudca mohol usmerňovať a viesť záležitosti týkajúce sa konkurzu, ochrániť práva a povinnosti úpadcu a presvedčiť sa, že sa vo veci práv podľa žiadosti predloženej veriteľom uskutočnilo konanie a vynieslo rozhodnutie.

9 Aké sú hlavné charakteristiky účasti veriteľov v insolvenčnom konaní?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Veritelia môžu do insolvenčného konania zasahovať, ak preukážu, že majú zákonný záujem, a ako takí budú môcť počas konania pred súdom predkladať návrhy.

Veriteľov o prebiehajúcom konaní informuje správca, ktorý tiež usporadúva schôdze, kde veritelia môžu predniesť svoje stanovisko.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

V článku 329B kapitoly 329B sa osobitne uvádza, že súd aj špeciálny správca musia okrem iného konať v najlepšom záujme veriteľov.

Špeciálny správca má tiež povinnosť zvolávať schôdze veriteľov a prvá schôdza sa nesmie uskutočniť neskôr ako jeden mesiac po jeho vymenovaní do funkcie.

Špeciálny správca na týchto schôdzach musí vymenovať spoločný výbor veriteľov a členov, ktorý mu bude poskytovať také informácie a pomoc, aké by špeciálny správca mohol potrebovať pri správe záležitostí, podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti a pri jej ozdravení ako životaschopného podniku, ktorého činnosť pokračuje.

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Veritelia môžu do konkurzného konania zasahovať, ak preukážu, že majú zákonný záujem, a ako takí budú môcť počas konania pred súdom uskutočňovať podania.

Veriteľov o prebiehajúcom konaní informuje správca konkurznej podstaty, ktorý tiež usporadúva schôdze, kde veritelia môžu predniesť svoje stanovisko.

Veritelia majú aj právo hlasovať a pre konečnú dohodu, pokiaľ ide o navrhovanú dohodu o vyrovnaní, je potrebný súhlas veriteľov predstavujúcich tri štvrtiny hodnoty pohľadávok, ktorí svoje pohľadávky dokázali.

10 Ako môže správca využívať a scudzovať majetok z konkurznej podstaty?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Správca bude schopný predať majetok po prijatí najvýhodnejšej ponuky za aktíva spoločnosti.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

Špeciálny správca nebude môcť nakladať s majetkom spoločnosti bez osobitného povolenia súdu alebo, ako sa uvádza v pláne ozdravenia, ktorý sa následne schváli, so zmenami súdu alebo bez týchto zmien. V každom prípade súd riadi alebo schvaľuje spôsob nakladania s aktívami spoločnosti.

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Správca konkurznej podstaty pri konkurzných konaniach predá majetok na základe prijatia najvýhodnejšej ponuky za aktíva spoločnosti a po získaní povolenia súdu s týmto predajom.

V rámci postupu ozdravovania obchodnej spoločnosti alebo úpadcu podľa článku 498 kapitoly 13 sa správca konkurznej podstaty riadi plánom ozdravenia, sudca má však širokú diskrečnú právomoc, aby mohol vydávať také pokyny, aké považuje za najvýhodnejšie vzhľadom na záujem úpadcu a veriteľov.

Veriteľ však môže namietať proti tejto právomoci sudcu, ak veriteľ z dokázaného oprávneného dôvodu preukáže, že to nie je v záujme veriteľov.

11 Ktoré pohľadávky možno prihlásiť voči konkurznej podstate dlžníka, a akým spôsob sa zaobchádza s pohľadávkami vzniknutými po začatí insolvenčného konania?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Nerozlišuje sa medzi pohľadávkami, ktoré vznikli po začatí insolvenčného konania, a tými, čo existovali predtým. Súd však v rámci insolvenčného konania v prípade, ak aktíva nestačia na uspokojenie záväzkov, môže prikázať, aby sa z aktív uhradili náklady, poplatky a výdavky, ktoré vznikli pri rušení a likvidácii spoločnosti, a to v takom poradí, aké súd považuje za vhodné, pričom súd zohľadní toto všeobecné poradie prednosti:

a) výdavky, ktoré si konkurzný správca alebo správca môže riadne vyúčtovať alebo ktoré im vznikli pri zachovávaní, speňažovaní alebo zhromažďovaní všetkých aktív spoločnosti;

b) ostatné výdavky, ktoré vznikli konkurznému správcovi alebo v rámci jeho právomocí, alebo úhrady, ktoré zaplatil konkurzný správca alebo ktoré boli zaplatené v rámci jeho právomocí, vrátane tých, ktoré vznikli alebo boli zaplatené pri vykonávaní podnikateľskej činnosti spoločnosti;

c) odmena dočasného správcu, ak existuje;

d) náklady žiadateľa a každej osoby, ktorá je uvedená na žiadosti a ktorej náklady boli súdom povolené;

e) odmena špeciálneho správcu, ak existuje;

f) akákoľvek suma splatná osobe, ktorá bola zamestnaná na účely pomoci pri vypracovaní výkazu o finančnej situácii dlžníka alebo účtovného výkazu, alebo ktorá bola poverená takouto pomocou;

g) akýkoľvek príspevok uskutočňovaný na príkaz súdu na náklady na žiadosť o zbavenie povinnosti predkladať výkaz o finančnej situácii dlžníka alebo o predĺženie lehoty na predloženie tohto výkazu;

h) všetky potrebné výdavky správcu v priebehu jeho správy vrátane všetkých výdavkov členov výboru pre likvidáciu alebo ich zástupcov, ktoré správca povolil;

i) odmena každej osoby, ktorú správca zamestnáva na vykonávanie služieb pre spoločnosť, ako sa vyžaduje alebo povoľuje v ustanoveniach kapitoly 386;

j) odmena konkurzného správcu a správcu.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

Neuvádza sa

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Nerozlišuje sa medzi pohľadávkami, ktoré vznikli po začatí konkurzného konania, a tými, čo existovali predtým. Súd však v rámci konkurzného konania v prípade, ak aktíva nestačia na uspokojenie záväzkov, môže prikázať, aby sa z aktív uhradili náklady, poplatky a výdavky, ktoré vznikli pri rušení a likvidácii spoločnosti, v takom poradí, ktoré súd považuje za vhodné, pričom súd zohľadní toto všeobecné poradie prednosti:

a) výdavky, ktoré si správca konkurznej podstaty môže riadne vyúčtovať alebo ktoré mu vznikli pri zachovávaní, speňažovaní alebo zhromažďovaní všetkých aktív spoločnosti;

b) ostatné výdavky, ktoré vznikli správcovi konkurznej podstaty alebo v rámci jeho právomocí, alebo úhrady, ktoré zaplatil alebo ktoré boli zaplatené v rámci jeho právomocí, vrátane tých, ktoré vznikli alebo boli zaplatené pri vykonávaní podnikateľskej činnosti spoločnosti;

c) odmena správcu konkurznej podstaty, ak existuje;

d) náklady žiadateľa a každej osoby, ktorá je uvedená na žiadosti a ktorej náklady boli súdom povolené;

e) odmena špeciálneho správcu a tajomníka, ak existuje;

f) akákoľvek suma splatná osobe, ktorá bola zamestnaná na účely pomoci pri vypracovaní výkazu o finančnej situácii dlžníka alebo účtovného výkazu, alebo ktorá bola poverená takouto pomocou;

g) akýkoľvek príspevok uskutočňovaný na príkaz súdu na náklady na žiadosť o zbavenie povinnosti predkladať výkaz o finančnej situácii dlžníka alebo o predĺženie lehoty na predloženie tohto výkazu;

h) všetky potrebné výdavky správcu konkurznej podstaty v priebehu jeho správy vrátane všetkých výdavkov členov výboru pre likvidáciu, ak takéto výdavky existujú, alebo ich zástupcov, ktoré správca povolil.

Po zaplatení týchto poplatkov a výdavkov sa vyplatia zabezpečení veritelia podľa dátumu zaevidovania ich pohľadávky a po nich sa vyplatia všetci ostatní veritelia podľa toho, kedy boli zaevidovaní. Ak pre neskoršie pohľadávky (nezabezpečení veritelia) chýba dostatok finančných prostriedkov, tieto pohľadávky sa usporiadajú pari passu.

12 Aké sú pravidlá prihlasovania, overovania a schvaľovania pohľadávok?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Pohľadávky sa prijímajú na základe vlastného uváženia správcu. Neexistujú nijaké konkrétne pravidlá, ktorými by sa riadil spôsob vzniku pohľadávok. Treba upozorniť, že vždy, keď sa za správcu vymenuje konkurzný správca, pre pohľadávky sa použije tento formulár:

KONKURZNÝ SPRÁVCA

Do rúk: MFSA

Notabile Road

Attard, BKR3000

Podrobné informácie o zrušenej spoločnosti

1

Názov a registračné číslo

2

Dátum vstupu zrušenia do účinnosti

Podrobné informácie o veriteľovi

3

Meno a priezvisko / registračné číslo

4

Adresa

5

E-mailová adresa

6

Telefónne číslo / číslo mobilného telefónu

/

Podrobné informácie o dlhu

7

Celková výška pohľadávky vrátane všetkých splatných nekapitalizovaných úrokov ku dňu zrušenia

8

Celková výška nekapitalizovaných úrokov ku dňu zrušenia

9

Opíšte pôvod dlhu vrátane všetkých príslušných dátumov

(V prípade potreby pripojte ďalšie listy)

10

Informácie o dokumentoch a/alebo iných dokladoch na podporu pohľadávky (pripojte postupne overenú kópiu a číslo každého dokumentu)

(V prípade potreby pripojte ďalšie listy)

Informácie o záruke (ak existuje)

11

Opíšte typ poskytnutej/získanej záruky

(V prípade potreby pripojte ďalšie listy)

12

Dátum/dátumy, keď bola poskytnutá/získaná záruka

13

Výška zabezpečeného dlhu

Vyhlásenie veriteľa

14

Ja, podpísaný/podpísaná, týmto vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto formulári sú podľa môjho najlepšieho vedomia pravdivé, správne a úplné:

Podpis veriteľa

Meno a priezvisko paličkovým písmom

Číslo preukazu totožnosti:

15

Ak sa dokument podpisuje v zastúpení právnickej osoby, vyplňte túto časť:

V mene spoločnosti ____________________________________________________

Reg. č. _________________________ vo funkcii _____________________________.

Pokiaľ ide o lehotu, v rámci ktorej sa tieto pohľadávky môžu podávať, súdu sa v článku 255 kapitoly 386 udeľuje právomoc stanoviť lehotu alebo lehoty, v rámci ktorých veritelia musia preukázať svoje dlhy alebo pohľadávky, inak sa vyjmú z rozdeľovania, kým tieto pohľadávky nepreukážu.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

Účinkom reštrukturalizačného konania, pokiaľ ide o prihlasovanie, overovanie a schvaľovanie pohľadávok, sa nezaoberá nijaký ad hoc právny predpis.

13 Aké sú pravidlá rozdelenia výťažku? Aké je poradie pohľadávok a práv veriteľov?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Treba poznamenať, že v prípade platobnej neschopnosti sa v maltských právnych predpisoch nestanovuje presné poradie veriteľov, pretože toto poradie sa neuvádza v jednom právnom predpise, ale vo viacerých právnych predpisoch. Právne predpisy, ktoré sa zaoberajú poradím pohľadávok, sa nachádzajú v týchto ustanoveniach:

V článku 302 kapitoly 386 sa uvádza, že pri likvidácii spoločnosti sa aktíva, ktoré nestačia na krytie záväzkov, práva nezabezpečených a zabezpečených veriteľov a prednosť a poradie ich pohľadávok riadia právom, ktoré je účinné v danom čase.

Aj v článku 535 kapitoly 13 sa uvádza, že veritelia so záložnými právami, prednostnými právami alebo hypotékami sa zoradia v súlade s právom účinným v danom čase.

V článku 535 kapitoly 13 aj v článku 302 kapitoly 386 sa uvádza, že poradie pohľadávky sa riadi právom účinným v danom čase.

Podľa maltského práva sa zásada pari passu nepriamo nachádza v článku 1996 občianskeho zákonníka, kapitola 16, v ktorom sa uvádza, že zákonnými dôvodmi pre prednostné zaobchádzanie sú prednostné práva, hypotéky a výnos z rozdelenia majetku. Uvádza sa v ňom aj to, že veriteľ môže zákonne podriadiť, odložiť, vzdať sa alebo inak upraviť svoje súčasné alebo budúce práva na úhradu, vykonanie, usporiadanie a iné podobné súčasné či budúce práva v prospech druhej osoby. Takéto podriadenie, odloženie, vzdanie sa, zmena alebo podobné opatrenie sa môže vykonať na základe dohody s akoukoľvek osobou alebo na základe jednostranného vyhlásenia v prospech akejkoľvek osoby vrátane iného veriteľa bez ohľadu na to, či vo veci v čase uzatvorenia takejto dohody alebo vydania takéhoto vyhlásenia došlo k rozhodnutiu alebo sa vo veci ešte len má rozhodnúť.

Rozdiely v poradí teda vznikajú na základe dohody. Z toho vyplýva, že ak neexistuje nijaké prednostné právo, hypotéky alebo výnosy z rozdelenia majetku, dlžníci sa usporiadajú rovnako.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti treba prihliadnuť na rôzne osobitné právne predpisy, ktorými sa udeľujú prednostné práva určitým pohľadávkam ako v prípade zákona o dani z pridanej hodnoty, kapitola 406, zákona o pracovnoprávnych vzťahoch, kapitola 452, a zákona o sociálnom zabezpečení, kapitola 318.

V článku 62 zákona o DPH sa uvádza:

„Komisár má osobitné prednostné právo na aktíva, ktoré sú súčasťou hospodárskej činnosti osoby vzhľadom na daň splatnú touto osobou podľa tohto zákona a táto daň sa bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia uvedené v iných právnych predpisoch uhrádza pred akoukoľvek pohľadávkou s ľubovoľným prednostným právom, okrem pohľadávky so všeobecnou prednosťou a pohľadávkou uvedenou v článku 2009 písm. a) alebo b) občianskeho zákonníka.“

V článku 20 zákona o pracovnoprávnych vzťahoch sa uvádza:

„Bez ohľadu na ustanovenia v ďalších právnych predpisoch každá pohľadávka zamestnanca vo výške maximálne trojmesačnej súčasnej mzdy, ktorú má zamestnancovi zaplatiť zamestnávateľ, a náhrada za dovolenku, na ktorú má zamestnanec nárok, spoločne so všetkými úhradami splatnými zamestnancovi v súvislosti s ukončením zamestnania alebo oznámením tohto ukončenia predstavuje prednostnú pohľadávku voči aktívam zamestnávateľa, a jej úhrada sa uprednostní pred všetkými ostatnými pohľadávkami, či už sú prednostné alebo hypotekárne:

za predpokladu, že maximálna suma prednostnej pohľadávky v žiadnom prípade neprevýši ekvivalent vnútroštátnej minimálnej mzdy splatnej v čase vzniku pohľadávky za obdobie šesť mesiacov.“

V článku 116 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení sa uvádza:

„Bez ohľadu na ustanovenia v ďalších právnych predpisoch pohľadávka riaditeľa na akúkoľvek sumu splatnú prostredníctvom príspevku triedy jeden alebo triedy dva (Class One or Class Two) podľa tohto článku predstavuje prednostnú pohľadávku na rovnakom mieste v poradí so mzdami zamestnancov vo vzťahu k aktívam zamestnávateľa v prípade príspevku triedy jeden a v prípade príspevku triedy dva vo vzťahu k majetku príslušnej samostatne zárobkovo činnej osoby a uhradia sa prednostne pred všetkými ostatnými pohľadávkami (okrem miezd), a to bez ohľadu na to, či sú ostatné pohľadávky prednostné alebo hypotekárne.“

Články 2088 až 2095 občianskeho zákonníka sa okrem toho osobitne zaoberajú poradím priority prednostných práv. Okrem iného sa v nich uvádza, že pohľadávky sa majú vyplácať v poradí, v akom boli zaevidované. Hypotéky, ktoré boli zaevidované v rovnakom dni, budú mať rovnaké miesto v poradí.

Súd v rámci insolvenčného konania však môže (a vo väčšine prípadov tak aj spraví) v prípade, ak aktíva nestačia na uspokojenie záväzkov, prikázať, aby sa z aktív uhradili náklady, poplatky a výdavky, ktoré vznikli pri rušení a likvidácii spoločnosti, a to v takom poradí, aké súd považuje za vhodné, pričom súd zohľadní toto všeobecné poradie prednosti:

a) výdavky, ktoré si konkurzný správca alebo správca môže riadne vyúčtovať alebo ktoré im vznikli pri zachovávaní, speňažovaní alebo zhromažďovaní všetkých aktív spoločnosti;

b) ostatné výdavky, ktoré vznikli konkurznému správcovi alebo v rámci jeho právomocí, alebo úhrady, ktoré zaplatil konkurzný správca alebo ktoré boli zaplatené v rámci jeho právomocí, vrátane tých, ktoré vznikli alebo boli zaplatené pri vykonávaní hospodárskej činnosti spoločnosti;

c) odmena dočasného správcu, ak existuje;

d) náklady žiadateľa a každej osoby, ktorá je uvedená na žiadosti a ktorej náklady boli súdom povolené;

e) odmena špeciálneho správcu, ak existuje;

f) akákoľvek suma splatná osobe, ktorá bola zamestnaná na účely pomoci pri vypracovaní výkazu o finančnej situácii dlžníka alebo účtovného výkazu, alebo ktorá bola poverená takouto pomocou;

g) akýkoľvek príspevok uskutočňovaný na príkaz súdu na náklady na žiadosť o zbavenie povinnosti predkladať výkaz o finančnej situácii dlžníka alebo o predĺženie lehoty na predloženie tohto výkazu;

h) všetky potrebné výdavky správcu v priebehu jeho správy vrátane všetkých výdavkov členov výboru pre likvidáciu alebo ich zástupcov, ktoré správca povolil;

i) odmena každej osoby, ktorú správca zamestnáva na vykonávanie služieb pre spoločnosť, ako sa vyžaduje alebo povoľuje v ustanoveniach kapitoly 386;

j) odmena konkurzného správcu a správcu.

Správca v priebehu insolvenčného konania vypracuje správu obsahujúcu poradie veriteľov a režim rozdeľovania, ktorú predloží na súde. Veritelia môžu vznášať námietky, ak nesúhlasia s obsahom tejto správy, a súd môže nariadiť opravu. Súd nakoniec schváli toto poradie a režim a nariadi správcovi, aby vyplatil veriteľov.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

Neuvádza sa

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Predovšetkým sa režim rozdeľovania, podľa ktorého sa rozdeľujú výnosy, riadi najmä článkom 531 obchodného zákonníka a právnymi predpismi v rámci občianskeho zákonníka, v ktorom sa uvádza poradie veriteľov spomedzi veriteľov, ktorí majú podľa práva prednosť, a veriteľov, ktorí majú zabezpečenú hypotéku. Ide o zabezpečených veriteľov, ktorí vychádzajú buď z ustanovení práva, alebo z verejnej listiny podľa dátumu, keď bola táto registrácia zaevidovaná, a ktorí sa riadia aj článkom 535 obchodného zákonníka.

Podľa toho sú obyčajní veritelia (ktorí nie sú registrovanými veriteľmi) zoradení pari passu podľa svojich pohľadávok.

Do desiatich dní od vyhlásenia konkurzu sa uskutoční schôdza, na ktorej sa pred sudcom, tajomníkom, správcom konkurznej podstaty, úpadcom a veriteľmi analyzuje evidencia pohľadávok a vypracuje sa súpis.

Na tejto schôdzi sa vypočuje úpadca, ktorý navrhne podmienky vyrovnania. Na tejto schôdzi sa prediskutuje, či prešetrovaný prípad je vhodný na vyrovnanie, pričom sa určí skupina veriteľov (tí, ktorí nie sú registrovaní veritelia na základe prednostného práva, hypotéky alebo záložného práva), ktorí sa na schôdzi zúčastnia namiesto všetkých veriteľov, a veritelia majú právo do ôsmich dní vzniesť proti tomu aj individuálne námietky.

Uskutoční sa druhá schôdza, pričom sudca bude predsedať opäť aj tejto druhej schôdzi, na ktorej na schválenie skupiny veriteľov musia byť prítomní veritelia, ktorí predstavujú tri štvrtiny sumy, čo dlhuje úpadca.

Po skončení tohto postupu a po vypracovaní súpisu všetkých veriteľov sa uskutoční ďalšia schôdza, pričom tejto schôdzi predsedá sudca po riadnom oznámení schôdze, ktoré bolo zverejnené v súlade s právom.

Na tejto schôdzi každý veriteľ predstaví svoju vec a ak správca konkurznej podstaty nebude s veriteľom súhlasiť, tento veriteľ musí svoju vec dokázať správcovi konkurznej podstaty a skupine veriteľov.

14 Aké sú podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania (najmä ukončenia vyrovnaním.?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Keď správca v priebehu insolvenčného konania speňažil všetok majetok spoločnosti alebo toľko majetku, koľko bolo podľa neho možné speňažiť bez zbytočného predlžovania platobnej neschopnosti, a keď rozdelil konečnú platbu, ak nejaká existovala, medzi veriteľov, upravil práva spoluúčastníkov medzi nimi, vyplatil konečnú odmenu, ak nejaká existovala, spoluúčastníkom, predložil účtovníctvo na náklady spoločnosti a keď sa súd presvedčí, že správca splnil požiadavky kapitoly 386 a iné požiadavky, ak existujú, ktoré sa v tejto kapitole môžu stanovovať, pričom sa zohľadní správa a všetky námietky, ktoré by mohli vzniesť veritelia, spoluúčastníci alebo zainteresované osoby, súd uvoľní správcu z jeho funkcie.

Potom súd vydá príkaz na výmaz názvu spoločnosti z obchodného registra s účinnosťou odo dňa príkazu. Tento príkaz sa oznámi obchodnému registru, ktorý výmaz vykoná.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

V článku 329B ods. 12 sa stanovujú rôzne scenáre, ktorých súčasťou je ukončenie postupu na ozdravenie:

a) Ak špeciálny správca kedykoľvek, keď prebieha postup na ozdravenie spoločnosti, dospeje po porade so spoločným výborom veriteľov a členov k záveru, že pokračovanie tohto postupu neposlúži nijakému užitočnému účelu s ohľadom na spoločnosť, špeciálny správca bezodkladne požiada súd o ukončenie postupu na ozdravenie spoločnosti a v žiadosti uvedie jej podrobné a úplné odôvodnenie a súd nariadi likvidáciu spoločnosti súdom.

Uplatní sa postup zamýšľaný v kapitole 386 týkajúci sa insolvenčného konania.

b) Ak špeciálny správca kedykoľvek v priebehu vykonávania postupu na ozdravenie spoločnosti dospeje po porade so spoločným výborom veriteľov a členov k záveru, že obchodné záležitosti spoločnosti sa zlepšili do tej miery, že je schopná splácať svoje dlhy, predloží súdu žiadosť, v ktorej uvedie jej podrobné a úplné odôvodnenie, a požiada súd, aby vydal príkaz na ukončenie postupu na ozdravenie spoločnosti. V prípade, že súd žiadosti vyhovie, určí také opatrenia a podmienky, aké môže vzhľadom na okolnosti veci považovať za nevyhnutné.

V tomto prípade bude spoločnosť naďalej fungovať ako životaschopný podnik, ktorého činnosť pokračuje. Prerušenie konania sa skončí vo chvíli, keď súd vyhovie uvedenej žiadosti.

c) Ak sa riaditelia spoločnosti alebo členovia na mimoriadnom valnom zhromaždení kedykoľvek v priebehu vykonávania postupu na ozdravenie spoločnosti presvedčia, že obchodné záležitosti spoločnosti sa zlepšili do tej miery, že je schopná splácať svoje dlhy, predložia súdu žiadosť doplnenú vhodnou podpornou dokumentáciou a informáciami, ktoré potvrdzujú ich uspokojenie, a požiadajú súd, aby vydal príkaz na ukončenie postupu na ozdravenie spoločnosti, a súd nevydá príkaz, ktorým by vyhovel žiadosti alebo ju zamietol bez toho, aby najprv nevypočul špeciálneho správcu. V prípade, že súd žiadosti vyhovie, určí také opatrenia a podmienky, aké môže vzhľadom na okolnosti veci považovať za nevyhnutné.

Podobne ako v predchádzajúcom prípade bude spoločnosť naďalej fungovať ako životaschopný podnik, ktorého činnosť pokračuje. Pozastavenie konania sa skončí vo chvíli, keď súd vyhovie uvedenej žiadosti.

d) Špeciálny správca na konci svojho funkčného obdobia predloží súdu písomnú záverečnú správu, ktorá bude obsahovať jeho podrobné a úplné stanovisko a odôvodnenie, prečo existujú rozumné vyhliadky, že celá spoločnosť alebo jej časť bude fungovať ako životaschopný podnik, ktorého činnosť pokračuje, a že bude schopná v budúcnosti pravidelne splácať svoje dlhy.

Ak je v záverečnej správe, ktorú predložil špeciálny správca, vyjadrené stanovisko, že existujú rozumné vyhliadky, že celá spoločnosť alebo jej časť bude fungovať ako životaschopný podnik, ktorého činnosť pokračuje, pripojí sa k nej navyše presný a podrobný plán ozdravenia, ktorý bude obsahovať všetky návrhy potrebné na to, aby spoločnosť mohla fungovať ako životaschopný podnik, ktorého činnosť pokračuje, s vysvetleniami, ktoré môžu byť potrebné na vykonanie tohto ozdravenia, vrátane návrhov týkajúcich sa finančných zdrojov, zotrvania zamestnancov a budúceho riadenia spoločnosti. V tomto pláne ozdravenia sa vysvetlí aj navrhovaný spôsob splatenia všetkých pohľadávok alebo ich časti veriteľom, či už došlo k dobrovoľnej dohode so všetkými veriteľmi, alebo sa navrhuje, aby súd povolil dohodu, ktorú neschválili všetci veritelia.

Súd si po doručení záverečnej správy a plánu ozdravenia môže vyžiadať akékoľvek vysvetlenia a objasnenia, aké môže považovať za vhodné a ktoré sa podľa pokynu súdu poskytujú buď ústne, alebo písomne. Súd potom môže buď navrhovaný plán ozdravenia zamietnuť, alebo ho môže prijať a schváliť ho v jeho úplnosti alebo len jeho časť a môže požadovať zmeny tohto plánu. Ak súd schváli plán ozdravenia, ktorý predložil špeciálny správca, so zmenami alebo bez nich, a to podľa prípadných pokynov súdu, plán ozdravenia sa stane účinným a záväzným pre všetky zainteresované strany na všetky právne účely. Pozastavenie konania sa skončí vo chvíli, keď súd schváli plán ozdravenia.

e) Ak súd vydá príkaz na ukončenie postupu na ozdravenie spoločnosti z dôvodu, že neexistujú rozumné vyhliadky, že spoločnosť bude fungovať ako životaschopný podnik, ktorého činnosť pokračuje, a že nebude schopná v budúcnosti pravidelne splácať svoje dlhy, prikáže likvidáciu tejto spoločnosti súdom.

Uplatní sa postup zamýšľaný v kapitole 386 týkajúci sa insolvenčného konania.

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Keď správca konkurznej podstaty v priebehu konkurzného konania speňažil všetok majetok spoločnosti alebo toľko majetku, koľko bolo podľa neho možné speňažiť bez zbytočného predlžovania konkurzu, a keď rozdelil konečnú platbu, ak nejaká existovala, medzi veriteľov, upravil práva spoluúčastníkov medzi nimi, vyplatil konečnú odmenu, ak nejaká existovala, spoluúčastníkom, predložil účtovníctvo na náklady spoločnosti a až sa súd presvedčí, že správca konkurznej podstaty splnil požiadavky kapitoly 13 a iné požiadavky, ak existujú, ktoré sa v tejto kapitole môžu stanovovať, a zohľadní správu a všetky námietky, ktoré by mohli vzniesť veritelia, spoluúčastníci alebo zainteresované osoby, súd uvoľní správcu konkurznej podstaty z jeho funkcie.

Potom súd vydá príkaz na výmaz názvu obchodnej spoločnosti z obchodného registra s platnosťou odo dňa príkazu. Tento príkaz sa oznámi obchodnému registru, ktorý výmaz vykoná.

Uvedený postup sa, samozrejme, týka obchodných spoločností.

Pokiaľ ide o obchodníkov, po vyhlásení konkurzu obchodníka a rozdelenia výnosov, v takom prípade potom úpadca môže podaním žiadosti tajomníkovi súdu požiadať o vypočutie pred sudcom, pričom v ten deň súd predvolá aj veriteľov a správcu konkurznej podstaty zapojených do jeho konkurzu s cieľom stanoviť, či obchodníka možno rehabilitovať, aby mohol opäť obchodovať.

Ak tento obchodník nekoná podvodne alebo so zlým úmyslom, možno ho rehabilitovať, aby mohol obchodovať. Účinkom tejto rehabilitácie je odpustenie všetkých dlhov úpadcu, pokiaľ ide o jeho osobu aj o majetok nadobudnutý neskôr, ktorých úhrada mohla byť kedykoľvek pred vyhlásením konkurzu od neho požadovaná.

15 Aké majú veritelia práva po ukončení insolvenčného konania?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Veriteľ môže v zmysle článku 315 ods. 1 kapitoly 386 požadovať nápravu svojich práv od každej strany, o ktorej sa súdi, že vykonávala obchodnú činnosť spoločnosti s úmyslom podviesť veriteľov spoločnosti alebo veriteľov inej osoby alebo s iným podvodným úmyslom. V prípadoch po podaní žiadosti na súd, môže súd vyhlásiť, že všetky osoby, ktoré sa vedome zúčastňovali na vykonávaní obchodných činností uvedeným spôsobom, sú osobne zodpovedné bez obmedzenia zodpovednosti za všetky dlhy alebo iné záväzky spoločnosti alebo za akýkoľvek dlh či iný záväzok spoločnosti podľa pokynov súdu.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

Nijaký ad hoc právny predpis sa nezaoberá právami veriteľov po ukončení insolvenčného konania.

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Veritelia po skončení konkurzného konania obchodnej spoločnosti alebo obchodníka nemajú nijaké práva, pokiaľ veriteľ nemôže dokázať, že obchodník alebo obchodná spoločnosť konali v zlom úmysle alebo podvodne voči veriteľom.

16 Kto má hradiť trovy insolvenčného konania?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Náklady spôsobila buď osoba, ktorá podala žiadosť o platobnú neschopnosť, alebo spoločnosť, podľa určenia súdu.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

Trovy konania pri reštrukturalizačnom konaní (pri ozdravení spoločnosti) znáša spoločnosť.

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

Náklady a výdavky znáša osoba podávajúca žiadosť alebo úpadca.

17 Aké sú pravidlá týkajúce sa neplatnosti, odporovateľnosti alebo nevymáhateľnosti právnych úkonov, ktoré poškodzujú kolektívny záujem veriteľov?

Insolvenčné konanie (spoločnosti)

Podľa článku 303 kapitoly 386 sa zabezpečenie prednostného práva, hypoték alebo iných bremien, prevodu alebo iného nakladania s majetkom či právami a akýchkoľvek platieb, ich vykonania alebo iných úkonov súvisiacich s majetkom alebo právami, ktoré vykonala spoločnosť alebo ktoré sa vykonalo vo vzťahu k spoločnosti, a akéhokoľvek záväzku, ktorý spoločnosť prevzala, a to v období do šiestich mesiacov pred zrušením spoločnosti, budú považovať za podvodné uprednostnenie jej veriteľov bez ohľadu na to, či takáto operácia bola bezplatná alebo za úhradu, ak predstavuje podhodnotenie alebo ak došlo k prednostnému zaobchádzaniu. V týchto prípadoch bude operácia (podvodné uprednostnenie) neplatná.

Podhodnotenie sa vymedzuje takto:

a) spoločnosť začne transakciu s podhodnotením, ak:

i) spoločnosť poskytne dar alebo inak začne transakciu za podmienok, ktoré stanovujú, že spoločnosť nedostane nijakú protihodnotu, alebo

ii) spoločnosť začne transakciu za protiplnenie, ktorého hodnota vyjadrená v peniazoch alebo peňažnej hodnote je výrazne nižšia ako peňažná hodnota plnenia poskytnutého poločnosťou;

Prednostné zaobchádzanie sa vymedzuje takto:

b) spoločnosť poskytuje určitej osobe prednostné zaobchádzanie, keď:

i) je táto osoba jedným z veriteľov spoločnosti, avalista alebo ručiteľ za ľubovoľný dlh alebo iné záväzky spoločnosti a

ii) spoločnosť konaním alebo opomenutím konania dopustí niečo, čo v oboch prípadoch postaví danú osobu do situácie, ktorá v prípade, že sa spoločnosť dostane do likvidácie v insolvenčnom konaní, bude lepšia ako situácia, v ktorej by sa nachádzala, keby k tomuto konaniu alebo opomenutiu konania nedošlo.

Výnimka z uvedeného nastane, ak osoba, v ktorej prospech sa táto transakcia vykonáva, vykonala alebo nastala, dokáže, že nevedela a nemala dôvod sa domnievať, že spoločnosť by sa mohla zrušiť z dôvodu platobnej neschopnosti.

Reštrukturalizačné konanie (ozdravenie spoločnosti)

V nijakom ad hoc právnom predpise sa nestanovujú opatrenia týkajúce sa neplatnosti, odporovateľnosti alebo nevymáhateľnosti právnych úkonov, ktoré poškodzujú kolektívny záujem veriteľov v reštrukturalizačnom konaní (pri ozdravení spoločnosti).

Konkurzné konanie (partnerstvá a obchodníci)

V nijakom ad hoc právnom predpise sa nestanovujú opatrenia týkajúce sa neplatnosti, odporovateľnosti alebo nevymáhateľnosti právnych úkonov, ktoré poškodzujú kolektívny záujem veriteľov v konkurzných konaniach alebo v rámci konaní na ozdravenie spoločnosti.

Posledná aktualizácia: 15/02/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.