Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Platobná neschopnosť

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Proti komu je možné podať návrh na začatie insolvenčného konania?

 • Insolvenčné konanie sa môže začať proti jednotlivcom, osobným spoločnostiam alebo spoločnostiam (s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity).
 • Insolvenčné konanie sa môže začať proti akémukoľvek jednotlivcovi, ktorý má dlh 5 000 GBP a žije v Severnom Írsku, ktorý v posledných troch rokoch žil alebo vykonával obchodnú činnosť v Severnom Írsku, alebo sa nachádza v Severnom Írsku v deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu. Minimálny vek tu nie je stanovený.

2 Aké sú podmienky na začatie insolvenčného konania?

 • V Severnom Írsku sa môže insolvenčné konanie podnikov riešiť prostredníctvom likvidácie (dobrovoľnej alebo nariadenej vyšším súdom), reorganizácie (na základe dobrovoľného vysporiadania spoločnosti alebo správy). Správa majetku môže slúžiť ako predchodca procesu likvidácie.
 • Akýkoľvek veriteľ (súkromný alebo štátny) môže podať návrh na súd, aby sa nariadila likvidácia spoločnosti (nútená likvidácia) alebo správa majetku.
 • Spoločnosť, ktorá je dlžníkom, sa môže sama rozhodnúť pre likvidáciu (dobrovoľná likvidácia, s platobnou schopnosťou alebo neschopnosťou, pričom sa platobná schopnosť posudzuje podľa schopnosti splácať všetky dlhy počas obdobia 12 mesiacov). Spoločnosť, ktoré je dlžníkom, môže tiež podať návrh na súd, aby nariadil jej likvidáciu.
 • Aj ministerstvo hospodárska sa môže obrátiť na súd so žiadosťou o nariadenie likvidácie spoločnosti, ak je to vo verejnom záujme. Takéto spoločnosti nemusia byť platobne neschopné.
 • Kedykoľvek po predložení návrhu na nútenú likvidáciu (akýmkoľvek účastníkom) na súd môže súd ustanoviť predbežného likvidátora. Takíto likvidátori sa spravidla ustanovujú na účely ochrany majetku spoločnosti pred konaním vo veci likvidácie. Právomoci predbežného likvidátora sa stanovujú v súdnom príkaze, ktorým sa vymenúva.
 • Správcu môže vymenovať spoločnosť alebo jej riaditelia ale aj držiteľ osobitného druhu záložného práva (floating chargeholder) (takéto vymenovania sa uskutočňujú mimosúdne).
 • Na to, aby spoločnosť podliehala správe, musí byť platobne neschopná alebo jej musí hroziť platobná neschopnosť Z judikatúry vyplýva, že pod pojmom „pravdepodobné“ sa myslí, že táto situácia skôr nastane ako nenastane.
 • Pokiaľ ide o dobrovoľné vysporiadanie spoločnosti, spoločnosť nemusí by platobne neschopná.
 • Nútená likvidácia môže byť opodstatnená tým, že spoločnosť nedokáže splácať svoje dlhy (je platobne neschopná), pričom túto neschopnosť dokazuje nesplnenie zákonnej požiadavky na splatenie dlhov alebo nevykonaný rozsudok). Aj súd môže rozhodnúť o likvidácii spoločnosti, pokiaľ je to správne a spravodlivé.
 • Po začatí konania (buď na základe rozhodnutia spoločnosti o likvidácii, vydaní súdneho príkazu na správu alebo likvidáciu alebo po podaní oznámenia súdu o vymenovaní správcu v prípade vymenovania, ktoré sa neuskutočnilo na základe súdneho príkazu) úradník môže začať konať.
 • Spoločnosť môže navrhnúť dobrovoľné vysporiadanie. Pri CVA sa nevyžaduje, aby bola spoločnosť platobne neschopná. CVA môže navrhnúť aj úradník v rámci likvidácie alebo správy (ak sa už niektorý z týchto postupov začal).
 • Medzi individuálne insolvenčné konania patrí individuálne dobrovoľné vysporiadanie, rozhodnutia o odpustení dlhov a rozhodnutia o vyhlásení konkurzu (ak sa konania začali na základe návrhu veriteľa alebo jednotlivca).
 • Individuálne dobrovoľné vysporiadania navrhuje dlžník a schvaľujú veritelia hlasovaním, pričom sa vyžaduje súhlas hlasujúcich s viac ako 75 % výšky dlhu. Neuplatňuje sa žiadna minimálna úroveň dlhu a žiadny test platobnej neschopnosti. Návrh musí predložiť poverený zástupca, ktorý sa stane dozorným subjektom, ak návrh schvália veritelia. Poverený zástupca môže konať, keď mu dlžník predloží návrh. Individuálne dobrovoľné vysporiadanie sa môže navrhnúť, keď sa na dlžníka vzťahuje konkurzné konanie a konkurz sa môže zrušiť, ak veritelia návrh schvália. Individuálne dobrovoľné vysporiadanie, ktoré schvália veritelia hlasovaním, zaväzuje všetkých veriteľov.
 • Žiadosti o vydanie rozhodnutia o odpustení dlhov sa podávajú elektronicky oficiálnemu správcovi prostredníctvom poverenej osoby. Súd nezasahuje do začatia konania. Dlžník musí mať dlhy vo výške do 20 000 GBP, aktíva v hodnote do 1 000 GBP (okrem primeraného motorového vozidla) a prebytočný príjem nižší ako 50 GBP mesačne. Na dlžníka sa nesmie vzťahovať žiadne iné insolvenčné konanie a v predchádzajúcich dvoch rokoch nesmel vykonať žiadne transakcie, ktoré by znevýhodnili veriteľov. Oficiálny správca má povinnosť rozhodnúť o žiadosti po jej prijatí a od toho okamihu môže konať.
 • Rozhodnutia o vyhlásení konkurzu sa vydávajú na základe návrhu veriteľa alebo samotného dlžníka. Oficiálny správca sa vydaním rozhodnutia stáva núteným správcom a manažérom. Následne sa môže vymenovať správca, ktorý môže konať bezodkladne po vymenovaní.
 • V prípade návrhu veriteľa sa návrh predloží súdu, pričom sa naň vzťahuje minimálna výška dlhu 5 000 GBP, pričom spoločný návrh môžu predložiť dvaja alebo viacerí veritelia, a v takom prípade sa dlhy voči každému z nich sčítajú. Dlh musí byť nezabezpečený. V návrhu sa musí preukázať, že dlžník nie je schopný splácať dlh, čo sa musí dokázať nesplnenou zákonnou požiadavkou na splatenie alebo nevykonaným rozsudkom.
 • Návrhy dlžníkov sa tiež podávajú na súd. Neuplatňuje sa žiadna minimálna úroveň dlhu, avšak dlžník musí byť neschopný splácať svoje dlhy.
 • Ak veriteľ predložil návrh na vyhlásenie konkurzu, súd môže pred pojednávaním vo veci návrhu ustanoviť dočasného správcu s cieľom ochrániť majetok dlžníka, ktorý sa považuje za potenciálne ohrozený. Vo väčšine prípadov súd vydá konkrétne pokyny, ako je právomoc dočasného správcu, avšak môže priznať aj všeobecnejšiu právomoc s cieľom okamžitého prevzatia majetku dlžníka. Len oficiálny správca sa môže vymenovať za dočasného správcu.

3 Ktorý majetok tvorí súčasť konkurznej podstaty? Ako sa nakladá s majetkom, ktorý dlžník nadobudne alebo mu pripadne po začatí insolvenčného konania?

 • Pri insolvenčnom konaní v prípade podnikov je predmetom insolvenčného konania všetok majetok spoločnosti kdekoľvek na svete. Pojem „majetok“ je v právnych predpisoch obšírne vymedzený.
 • Pokiaľ ide o individuálne dobrovoľné vysporiadania, v návrhu dlžníka sa stanoví, ako sa bude nakladať s majetkom a veritelia majú možnosť pred hlasovaním zvážiť, či chcú návrh schváliť.
 • Pri rozhodnutiach o odpustení dlhov hodnota aktív neprekračuje 1 000 GBP (okrem primeraného vozidla) a tieto aktíva zostávajú zverené dlžníkovi.
 • V prípade konkurzu sa celý majetok vo vlastníctve úpadcu kdekoľvek vo svete,.až na niektoré výnimky zverí správcovi. Akýkoľvek majetok, ktorý je potrebný na pokrytie potrieb domácnosti jednotlivca, alebo ktorý mu umožní vykonávať zamestnanie alebo obchodnú činnosť, nie je súčasťou konkurznej podstaty. Môže zahŕňať motorové vozidlo. Ak správca považuje takýto majetok za majetok s vyššou hodnotou, ako je cena primeranej náhrady, môže správca predať majetok a poskytnúť takúto náhradu. Akýkoľvek majetok, ktorý úpadca spravuje pre inú osobu, sa nezahŕňa do konkurznej podstaty.
 • Úpadcov príjem nie je súčasťou konkurznej podstaty, ale správca sa môže s jednotlivcom v úpadku dohodnúť, že akákoľvek časť prebytku príjmu po zohľadnení primeraných požiadaviek na domácnosť sa zahrnie do konkurznej podstaty v prospech veriteľov. Správca môže podať žiadosť na súd, aby vydal rozhodnutie v prípade, že nedôjde k dohode s jednotlivcom.
 • Akýkoľvek majetok, ktorý jednotlivec nadobudne kým nie je oddlžený na základe konkurzného konania, môže správca zaradiť do konkurznej podstaty.
 • Úpadca sa dopúšťa trestného činu, ak si požičia peniaze alebo inak získa úver vo výške viac ako 500 GBP bez toho, aby informoval veriteľa o konkurznom konaní.

4 Aké právomoci má dlžník, resp. správca?

 • S výnimkou oficiálneho správcu musia mať úradníci licencie odborníkov na insolvenčné konania. Licencie môže vydávať len odborný orgán poverený ministerstvom. Osoba konajúca ako odborník na insolvenčné konania bez licencie sa dopúšťa trestného činu a môže jej byť uložená pokuta alebo trest odňatia slobody.
 • Na získanie licencie musí uchádzač zložiť skúšky a absolvovať určitý počet hodín praxe v oblasti insolvenčných konaní.
 • Odborník na insolvenčné konania musí byť fyzickou osobou.
 • Odmenu odborníka na insolvenčné konania konajúceho ako úradník stanovujú veritelia. Odborník na insolvenčné konania sa môže obrátiť na súd, ak považuje odmenu stanovenú veriteľmi za nedostatočnú. Veritelia sa môžu obrátiť na súd, ak považujú odmenu za neprimerane vysokú.
 • Všetky insolvenčné konania má všeobecne na starosti súd, a dotknutí účastníci, vrátane insolvenčného úradníka, sa môžu obrátiť na súd, ak vyžadujú pokyny.
 • Pokiaľ ide o individuálne dobrovoľné vysporiadanie, dlžník môže ľubovoľne nakladať so svojím majetkom, pričom musí predložiť dôkaz, že toto vysporiadanie nevedie k porušeniu podmienok jeho dohody s veriteľmi.
 • V prípade žiadosti o vydanie rozhodnutia o odpustení dlhov sa aktíva nezveria úradníkovi.
 • Majetok patriaci do konkurznej podstaty sa zverí správcovi a úpadca s ním nesmie nakladať. Toto neplatí pre majetok, ktorý je vylúčený z konkurznej podstaty alebo majetok, ktorý nadobudne jednotlivec po začatí konania, pokiaľ tento majetok nenadobudne jednotlivec pred oddlžením na základe konkurzného konania a domáha sa ho správca. Okrem právomoci správcu domáhať sa nadobudnutého majetku nemá dlžníkovo oddlženie na základe konkurzného konania na túto situáciu ďalší vplyv.
 • Oficiálny správca je úradník vymenovaný ministerstvom podľa zákona. Môže konať ako úradník v prípade nútenej likvidácie alebo konkurzu. Odmenu úradníka nestanovujú veritelia, vypočíta sa na základe vzorca podľa zákona ako percento scudzených/rozdelených aktív.

5 Za akých podmienok je možné uplatniť započítanie?

 • V právnych predpisoch Severného Írska sa stanovuje, že pohľadávky sa započítajú v prípade likvidácie, správy a konkurzu.
 • Započítanie pohľadávok zahŕňa vzájomné transakcie ku dňu platobnej neschopnosti.
 • Čistá suma je buď majetkom (účtovným dlhom) v rámci insolvenčného konania, alebo záväzkom.
 • Účastníci nemôžu zmluvne preniesť uplatnenie započítania.

6 Aké účinky má insolvenčné konanie na zmluvné vzťahy dlžníka?

 • Likvidátor alebo správca môže nevýhodnú zmluvu odvolať, čím ukončí účasť/záväzok platobne neschopného dlžníka z nej (protistrana môže v rámci insolvenčného konania žiadať náhradu strát/škôd, ktoré vznikli z dôvodu platobnej neschopnosti)
 • Pri insolvenčnom konaní v prípade podnikov nemá insolvenčný úradník žiadnu povinnosť plniť zmluvu uzavretú úpadcom.
 • Pokračujúce poskytovanie určitých služieb (energií a komunikácie považovaných za „nevyhnutné“, počas platobnej neschopnosti alebo konkurzu v prípade podnikov, môže prebiehať bez toho, aby bolo potrebné uhradiť nezaplatené nedoplatky existujúce pri začatí platobnej neschopnosti.
 • Poskytovatelia služieb môžu ukončiť z dôvodu platobnej neschopnosti plnenie zmlúv, ak sa to v zmluve umožňuje, s výnimkou nevyhnutných služieb (pozri vyššie). Všetky neuhradené tovary/služby budú pohľadávkami v rámci insolvenčného konania.
 • Prebiehajúce zmluvy nebudú priamo zahrnuté do konaní o individuálnom dobrovoľnom vysporiadaní alebo vydaní rozhodnutia o odpustení dlhov, hoci by sa mali posudzovať ako súčasť návrhu na individuálne dobrovoľné vysporiadanie a môžu znamenať, že jednotlivec nesplnil kritérium pre vydanie rozhodnutia o odpustení dlhov.
 • V konkurznom konaní môže správca odvolať nevýhodné zmluvy. Ak sa však zmluva neukončí v insolvenčnom konaní, súd môže vydať rozhodnutie o odpustení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

7 Aké účinky má insolvenčné konanie na konania začaté jednotlivými veriteľmi (s výnimkou prebiehajúcich súdnych konaní.?

 • Likvidácia alebo správa majetku vedú k vytvoreniu moratória. Po jeho začatí nemožno proti spoločnosti podniknúť právne kroky bez súhlasu úradníka alebo povolenia súdu.
 • V prípade dobrovoľného vysporiadania podniku nesmie žiadny veriteľ viazaný dohodou podniknúť právne kroky na vymáhanie dlhu (keďže je viazaný prijatou dohodou). Veriteľ po schválení môže takéto kroky podniknúť, ak mu nebol dlh zaplatený.
 • Ak sa predložil návrh na vyhlásenie konkurzu, súd môže prerušiť akékoľvek prebiehajúce súdne konanie voči osobe alebo majetku dlžníka alebo povoliť jeho pokračovanie za takých podmienok, ktoré sú podľa súdu vhodné. Žiadny veriteľ úpadcu nemôže začať konanie proti jeho osobe alebo majetku bez povolenia súdu, pokiaľ nie oddlžený na základe konkurzného konania.
 • Ak chce dlžník predložiť svojim veriteľom návrh na individuálne dobrovoľné vysporiadanie, veritelia, alebo ak sa na nich vzťahuje konkurzné konanie, správca alebo oficiálny správca môžu podať žiadosť na súd, aby vydal predbežné opatrenie. Cieľom je umožniť súdu prerušiť akékoľvek konanie proti osobe alebo majetku dlžníka a zabrániť začatiu takéhoto konania. Predbežné opatrenie zabráni aj vydaniu rozhodnutia o vyhlásení konkurzu voči dlžníkovi. Návrh na individuálne dobrovoľné vysporiadanie by zahŕňal spôsob, akým sa majú prebiehajúce konania vyriešiť, a ak by sa návrh schválil, boli by ním viazaní všetci veritelia.
 • Vydaním rozhodnutia o odpustení dlhov sa veriteľom zabráni domáhať sa ich dlhov voči dlžníkovi.

8 Aké účinky má konkurzné konanie na pokračovanie súdnych sporov, ktoré nie sú ukončené v čase začatia insolvenčného konania?

 • Likvidácia alebo správa vedú k vytvoreniu moratória. Úkony prebiehajúce k dátumu vyhlásenia platobnej neschopnosti nemôžu pokračovať bez súhlasu úradníka alebo povolenia súdu.
 • Veriteľ nemôže pokračovať v prebiehajúcom úkone, pretože je viazaný podmienkami dobrovoľného vysporiadania v prípade podniku alebo individuálneho dobrovoľného vysporiadania (bez ohľadu na to, či hlasoval za ich schválenie).
 • Veritelia sa zúčastňujú insolvenčného konania prostredníctvom schôdzí veriteľov a ďalších rozhodovacích procesov. Môžu založiť aj výbor a zvoliť jeho členov. Úradníci, okrem oficiálneho správcu, musia veriteľov pravidelne informovať (každých 6 až 12 mesiacov, v závislosti od postupu) o pokroku.

9 Aké sú hlavné charakteristiky účasti veriteľov v insolvenčnom konaní?

 • Veritelia sa zúčastňujú insolvenčného konania prostredníctvom schôdzí veriteľov a ďalších rozhodovacích procesov. Môžu založiť aj výbor a zvoliť jeho členov. Úradníci, okrem oficiálneho správcu, musia veriteľov pravidelne informovať (každých 6 až 12 mesiacov, v závislosti od postupu) o pokroku, a v prípade konkurzu a likvidácie sa musí konať záverečná schôdza veriteľov s cieľom informovať o správe insolvenčného konania.
 • Rozhodnutia môžu zahŕňať vymenovanie alebo odvolanie úradníka, dohodu o odmene úradníka, zriadenie výboru, zohľadnenie návrhu na dobrovoľné vysporiadanie, alebo akékoľvek iné rozhodnutie, pri ktorom úradník stanoví, že jej potrebné vyjadrenie veriteľov.

10 Ako môže správca využívať a scudzovať majetok z konkurznej podstaty?

 • V návrhu na individuálne dobrovoľné vysporiadanie sa môže stanoviť, aby dozorný subjekt nakladal s majetkom dlžníka.
 • Pokiaľ ide o konanie o odpustení dlhov, aktíva sa vylúčia z konania, avšak oficiálny správca má právomoc skúmať konanie a majetok dlžníka.
 • V prípade konkurzu sa majetok po vymenovaní zverí správcovi bez akejkoľvek potreby scudzenia, postúpenia práva alebo prevodu. Je povinnosťou správcu zhromaždiť, predať a rozdeliť majetok úpadcu veriteľom.

11 Ktoré pohľadávky možno prihlásiť voči konkurznej podstate dlžníka, a akým spôsob sa zaobchádza s pohľadávkami vzniknutými po začatí insolvenčného konania?

 • Pri insolvenčnom konaní v prípade podnikov môžu byť do insolvenčného konania prihlásené všetky dlhy, záväzky a mimozmluvné záväzky, ktoré mal podnik pred začiatkom platobnej neschopnosti. Nárokovať si možno aj dlhy splatné v budúcnosti ale diskontované na súčasné hodnoty.
 • Záväzky vyplývajúce z určitých trestných činov (napríklad obchodovania s drogami) nie sú pri správe alebo likvidácii preukázateľné.
 • Záväzky, ktoré vznikli po začatí konania, sa považujú za „výdavky“. Vzťahuje sa na ne špecifická postupnosť splácania, všetky však musia byť zaplatené pred rozdelením peňažných prostriedkov veriteľom.
 • V návrhu na individuálne dobrovoľné vysporiadanie sa musia úplne zverejniť záväzky dlžníka a stanoviť, ako budú veritelia vyplatení. Vzniknuté dlhy dlžníka po schválení návrhu sa nemôžu vymáhať v insolvenčnom konaní, pokiaľ sa na túto situáciu nevzťahuje osobitné ustanovenie.
 • Niektoré dlhy sa nezahŕňajú do konania o odpustení dlhov a dlžník ich musí uhradiť. Patria sem pokuty, neuhradené televízne koncesionárske poplatky, študentské pôžičky a zabezpečené dlhy. Veritelia neprihlasujú v prípade vydania rozhodnutia o odpustení dlhov žiadne pohľadávky, nakoľko nedochádza k rozdeleniu aktív.
 • Dlhy splatné k dátumu vydania rozhodnutia o vyhlásení konkurzu alebo dlhy splatné v budúcnosti v dôsledku záväzku prijatého pred konkurzom sa môžu vymáhať v konkurznom konaní. Pokuty, dlhy zo študentských pôžičiek, nedoplatky dlhov z konaní v rodinných veciach a dlhy na základe príkazov na konfiškáciu sa nemôžu vymáhať v konkurznom konaní.

12 Aké sú pravidlá prihlasovania, overovania a schvaľovania pohľadávok?

 • Veritelia môžu predložiť pohľadávku (dôkaz o dlhu) kedykoľvek počas konania. Ak chce mať veriteľ právo hlasovať na schôdzi (alebo v inom rozhodovacom postupe) alebo získať podiel, musí predložiť pohľadávku.
 • Ak sa pri správe, likvidácii alebo konkurze zamýšľa rozdelenie prostriedkov, úradník písomne informuje o rozdelení všetkých veriteľov, ktorí ešte svoje pohľadávky nepodložili, vyzve ich na predloženie pohľadávok a stanoví posledný možný dátum na ich predloženie, aby mohli byť súčasťou rozdelenia. Úradník sa môže zaoberať pohľadávkami, ktoré sa predložia po tomto dátume, alebo nie je povinný to urobiť.
 • Pokiaľ ide o likvidáciu nariadenú súdom alebo konkurz, existuje štandardný formulár, ktorý sa musí predložiť ako dôkaz. Ostatné postupy nevyžadujú štandardný formulár, ale v právnom rámci pre ostatné postupy sa stanovuje, čo treba začleniť do dôkazov na účely rozdelenia.
 • Ak veriteľ pohľadávky nepredloží včas, nemôžu byť súčasťou rozdelenia prostriedkov.
 • Pokiaľ ide o dobrovoľné vysporiadania, požiadavka na predloženie dôkazu úradníkovi sa splní písomným oznámením o pohľadávke.

13 Aké sú pravidlá rozdelenia výťažku? Aké je poradie pohľadávok a práv veriteľov?

 • Za prednostné sa považujú aj niektoré pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru, ktoré sa uhrádzajú po vyrovnaní výdavkov na konanie, ale skôr ako pohľadávky držiteľov osobitného druhu záložného práva a nezabezpečených veriteľov.
 • Pohľadávky nie sú podriadené podľa zákona, s výnimkou konkurzného konania, v ktorom dlh voči osobe, ktorá bola v čase konkurzu manželom alebo manželkou alebo registrovaným partnerom úpadcu, je podriadený dlhom voči iným veriteľom spolu s úrokom z týchto dlhov.
 • Ak tretia osoba uspokojí dlh dlžníka, tejto tretej strane sa postúpi pohľadávka v insolvenčnom konaní.

14 Aké sú podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania (najmä ukončenia vyrovnaním.?

 • Veritelia schvaľujú návrhy dlžníka (pri dobrovoľnom vysporiadaní podniku > 75 % súhlas, podľa výšky dlhu) alebo insolvenčného úradníka (správa, jednoduchá väčšina alebo schválenie všetkými zabezpečenými veriteľmi a väčšinovými prednostnými veriteľmi v prípadoch, v ktorých je pravdepodobné, že nezabezpečeným veriteľom nebudú vrátené žiadne prostriedky).
 • Pri CVA platí, že po schválení sú návrhy záväzné pre všetkých nezabezpečených veriteľov.
 • Na plány reorganizácie nie je potrebný súhlas súdu, ale poškodená strana môže požiadať súd o posúdenie toho, či jej záujmy neboli zbytočne poškodené.
 • Existujú podrobné procesné pravidlá týkajúce sa ukončenia všetkých insolvenčných konaní v prípade podnikov, a to pre likvidáciu aj reorganizáciu.
 • Po schválení návrhu individuálneho dobrovoľného vysporiadania veriteľmi tento návrh zrealizuje odborník na insolvenčné konania ako dozorný subjekt. Nevyžaduje si to schválenie súdu, hoci dozorný subjekt musí súdu predložiť správu o výsledku schôdze na účely schválenia návrhu. Účastník môže požiadať súd o preskúmanie rozhodnutia veriteľov vo veci toho, či sa návrh môže prijať z dôvodu vecnej nezrovnalosti.
 • Ak po schválení dlžník nesplní podmienky individuálneho dobrovoľného vysporiadania, dozorný subjekt môže predložiť návrh na vyhlásenie konkurzu dlžníka.
 • Pri rozhodnutí o odpustení dlhov dlhy zanikajú po 12 mesiacoch od vydania rozhodnutia. Súd nezasahuje do tohto procesu.
 • V prípade konkurzu musí správca poslať záverečnú správu veriteľom pred tým, než udelia odpustenie. Ak správca nie je oficiálnym správcom, veritelia musia zvolať záverečnú schôdzu veriteľov, kde veritelia môžu namietať voči odpusteniu. V takom prípade správca musí žiadať o odpustenie ministerstvo, inak správca získa odpustenie po oznámení registru spoločností, že sa konalo záverečné zasadnutie.

15 Aké majú veritelia práva po ukončení insolvenčného konania?

 • Po skončení konania môžu veritelia žiadať o finančné prostriedky, ktoré im boli rozdelené, ale ktoré im neboli vyplatené (ako sú finančné prostriedky v držbe štátu).
 • V právnych predpisoch Severného Írska sa stanovuje, že po skončení konania sa úradník uvoľní z funkcie.
 • Pokiaľ ide o individuálne dobrovoľné vysporiadanie, v návrhu sa uvedie ponuka na splatenie určitej sumy na GBP dlžnej sumy. Ak sa návrh schváli, veritelia sú povinní schváliť tento návrh ako úhradu v plnom rozsahu, takže po ukončení konania nemôžu vymáhať žiadne časti tohto dlhu.
 • Pokiaľ ide o konkurzné konanie a konanie o odpustení dlhov, dlhy zaniknú, keď sa ukončí konanie, okrem tých dlhov, na ktoré sa nevzťahuje toto konanie.

16 Kto má hradiť trovy insolvenčného konania?

 • V právnych predpisoch Severného Írska sa stanovuje jasná postupnosť splácania z finančných prostriedkov získaných z predaného majetku. Náklady a výdavky sa musia uhradiť (zo speňaženia majetku) pred tým, než sa finančné prostriedky vyplatia veriteľom.

17 Aké sú pravidlá týkajúce sa neplatnosti, odporovateľnosti alebo nevymáhateľnosti právnych úkonov, ktoré poškodzujú kolektívny záujem veriteľov?

 • Ak pri insolvenčnom konaní insolventný dlžník uprednostnil konkrétneho veriteľa pri prístupe k formálnemu insolvenčnému konaniu (napríklad ho vyplatil prednostne pred vyplatením iných veriteľov), alebo uskutočnil podhodnotenú transakciu, (napríklad predal vec za nižšiu hodnotu, ako je jej hodnota), štátny úradník môže príjemcu stíhať.
 • Na žiadosť úradníka v procese konkurzu, likvidácie alebo správy môže súd zrušiť akýkoľvek druh transakcie a nariadiť príjemcovi obnovenie stavu, v ktorom by sa nachádzal, ak by sa transakcia neuskutočnila.
 • Žiadosti o zrušenie preferenčných platieb sa musia týkať transakcií, ktoré sa vykonali počas šiestich mesiacov pred vymenovaním správcu, začatím likvidácie, alebo predložením návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo dva roky v prípade preferenčnej platby spoločníkovi.
 • Žiadosti o zrušenie podhodnotených transakcií sa musia týkať transakcií uskutočnených v priebehu dvoch rokov pred týmito udalosťami, alebo v prípade konkurzného konania počas obdobia piatich rokov, pričom sa musí preukázať, že jednotlivec bol v tom čase v platobnej neschopnosti alebo sa stal platobne neschopný v dôsledku transakcie.
 • Úradník v procese správy, likvidácie, konkurzu alebo dobrovoľného vysporiadania môže súd požiadať o vydanie príkazu na zrušenie transakcie, ktorou boli veritelia podvedení. Takúto žiadosť môže predložiť obeť transakcie na základe povolenia súdu.
 • V správnom alebo likvidačnom konaní sa môže úradník domáhať aj náhrady škody od riaditeľa podniku, ktorý uskutočňoval obchody napriek tomu, že vedel o platobnej neschopnosti, čím spôsobil ďalšie straty veriteľom, podvodne vykonával podnikateľskú činnosť alebo zneužil úradnú moc.
 • V prípade ak sa návrh na likvidáciu alebo na vyhlásenie konkurzu podá na súd, akékoľvek nakladanie s majetkom vykonané po predložení návrhu je neplatné, pokiaľ súd nerozhodne inak.
Posledná aktualizácia: 21/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.