Platobná neschopnosť

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

ÚVOD

Vo Švédsku sa v nariadení o platobnej neschopnosti (insolvensforördning) upravuje konkurz, reorganizácia obchodnej činnosti a reštrukturalizácia dlhu. V nasledujúcom texte sú stručne vysvetlené niektoré aspekty švédskych právnych predpisov, ktorými sa riadia tieto postupy podľa článku 86 ods. 1 revidovaného nariadenia o platobnej neschopnosti. Tento opis nie je vyčerpávajúci.

KONKURZ

Všeobecné informácie

Konkurz (konkurs) je forma všeobecného vymáhania pohľadávok, v rámci ktorého všetci veritelia dlžníka spoločne povinne prevezmú celkový majetok dlžníka na účely získania svojich príslušných pohľadávok. Majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu (konkursbo), ktorá sa spravuje v prospech veriteľov. Konkurznú podstatu spravuje najmenej jeden správca konkurznej podstaty (konkursförvaltare). Jedinou úlohou správcu je spravovať konkurznú podstatu. Žiadosť o vyhlásenie konkurzu sa posúdi, rozhodnutie o konkurze sa prijme a samotný konkurz sa vykoná v rámci konkurzného konania pred okresným súdom (tingsrätt). V rámci konkurzného konania súd rozhoduje o viacerých otázkach: stanovuje napríklad rozdelenie konkurznej podstaty alebo to, či je nutné dlhy dokazovať. Na súde sa konajú aj ďalšie kroky, napríklad zloženie prísahy, ktorou dlžník potvrdzuje správnosť inventúrneho súpisu majetku. Dohľad nad správcom vykonáva Úrad pre presadzovanie práva (Kronofogdemyndigheten).

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Všeobecné informácie

Obchodníkovi s platobnými ťažkosťami sa môže na základe súdneho rozhodnutia povoliť vykonanie osobitného postupu s cieľom reorganizovať obchodnú činnosť (företagsrekonstruktion). Súd vymenuje reorganizačného úradníka (rekonstruktör), aby prešetril, či môžu pokračovať niektoré (prípadne všetky) operácie dlžníka, a ak áno, akým spôsobom a či dlžník spĺňa podmienky na dosiahnutie finančného urovnania (uppgörelse) alebo vyrovnania (ackord) s veriteľmi. Reorganizačný úradník musí pri výkone svojich povinností zabezpečiť, aby sa dbalo na záujmy veriteľov. Rozhodnutím o reorganizácii obchodnej činnosti sa formálne neobmedzuje kontrola dlžníka nad jeho vlastníctvom.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Všeobecné informácie

V rámci reštrukturalizácie dlhu (skuldsanering) sa dlžník úplne alebo čiastočne oslobodzuje od povinnosti zaplatiť dlhy, ktoré patria do rámca reštrukturalizácie. Od novembra 2016 existujú vo Švédsku dva druhy reštrukturalizácie dlhu: reštrukturalizácia dlhu (skuldsanering) podľa zákona o reštrukturalizácii dlhu (skuldsaneringslagen) a reštrukturalizácia obchodného dlhu (F-skuldsanering) podľa zákona o reštrukturalizácii obchodného dlhu (skuldsaneringslagen för företagare). Oba druhy sú vysvetlené ďalej v texte.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

1 Proti komu je možné podať návrh na začatie insolvenčného konania?

KONKURZ

Konkurzné konanie možno začať voči právnickým aj fyzickým osobám (vrátane fyzických osôb, ktoré nevykonávajú obchodnú činnosť).

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Konanie o reorganizácii obchodnej činnosti možno začať voči právnickým aj fyzickým osobám za predpokladu, že daná osoba je obchodník. Z rozsahu pôsobnosti zákona sú vylúčené niektoré právnické osoby, napríklad banky, firmy pôsobiace na trhu s úvermi, poisťovne a spoločnosti obchodujúce s cennými papiermi.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Reštrukturalizácia dlhu sa môže umožniť fyzickým osobám vrátane fyzických osôb, ktoré vykonávajú súkromnú obchodnú činnosť (enskild näringsverksamhet).

Žiadosti o reštrukturalizáciu dlhu v prvom stupni rieši Úrad pre presadzovanie práva.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Reštrukturalizácia obchodného dlhu sa môže umožniť fyzickej osobe, ktorá je:

1. obchodník, ktorý vykonáva obchodnú činnosť, ak jeho dlhové zaťaženie vzniklo prevažne z tejto činnosti;

2. obchodník, ktorý vykonáva obchodnú činnosť, ak dlhy, ktoré vznikli z tejto činnosti, možno riadne splatiť alebo ak je neschopnosť splácať tieto dlhy len dočasná;

3. rodinný príslušník podnikateľa, ak dlhové zaťaženie tohto rodinného príslušníka vzniklo prevažne z obchodnej činnosti podnikateľa.

„Rodinný príslušník“ (närstående) je manžel (manželka), druh (družka), rodič, súrodenec alebo dieťa, alebo deti manžela (manželky) alebo druha (družky).

Žiadosti o reštrukturalizáciu obchodného dlhu v prvom stupni rieši Úrad pre presadzovanie práva.

2 Aké sú podmienky na začatie insolvenčného konania?

KONKURZ

Na začatie konkurzného konania je potrebné, aby bol dlžník platobne neschopný. „Platobná neschopnosť“ (obestånd, insolvens) znamená, že dlžník nedokáže riadne splácať svoje dlhy a že táto neschopnosť platiť nie je len dočasná. Vyhlásenie dlžníka, že je insolventný, sa prijme, pokiaľ neexistuje konkrétny dôvod na to, aby sa neprijalo. Existujú aj určité domnienky, pokiaľ ide o dôkaz o platobnej neschopnosti. Dlžník sa napríklad musí považovať za insolventného, pokiaľ sa nepreukáže opak, ak sa podľa kapitoly 4 zákonníka o vymáhaní (utsökningsbalken) začne vymáhacie konanie, v rámci ktorého sa v lehote šiestich mesiacov pred podaním žiadosti o vyhlásenie konkurzu dospeje k záveru, že dlžník nemá dostatočný majetok na úplné splatenie vymáhanej pohľadávky. To isté platí aj v prípade, ak dlžník vyhlási, že pozastavil platby.

Žiadosť o vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník alebo veriteľ.

Ak je pravdepodobné, že sa žiadosť o vyhlásenie konkurzu schváli, a existuje dôvod domnievať sa, že dlžník by mohol odstrániť nejaký majetok, súd môže nariadiť zhabanie (kvarstad) dlžníkovho majetku až do ukončenia posudzovania žiadosti. Súd má takisto právomoc nariadiť zákaz cestovania.

Okresný súd musí rozhodnutie o vyhlásení konkurzu uverejniť ihneď. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite v tom zmysle, že dlžník momentom oznámenia rozhodnutia stráca kontrolu nad svojím majetkom, ale existuje určitá ochrana oprávnených očakávaní tretích strán. Ďalšie informácie sú uvedené v časti Právomoci dlžníka a správcu konkurznej podstaty.

Proti rozhodnutiu okresného súdu o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí žiadosti o vyhlásenie konkurzu sa možno odvolať na súd vyššieho stupňa.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Žiadosť o reorganizáciu obchodnej činnosti môže podať dlžník alebo veriteľ. Rozhodnutie povoľujúce reorganizáciu obchodnej činnosti možno prijať, len ak možno konštatovať, že dlžník nedokáže splácať dlhy, ktoré už dosiahli splatnosť, alebo ich čoskoro nebude schopný splácať. Rozhodnutie povoľujúce reorganizáciu obchodnej činnosti nemožno prijať, ak neexistujú oprávnené dôvody domnievať sa, že sa podarí dosiahnuť cieľ reorganizácie obchodnej činnosti. Žiadosť predloženú veriteľom možno schváliť len so súhlasom dlžníka.

Ak sa žiadosť predložená dlžníkom posúdi ako prípustná, súd ju musí posúdiť okamžite okrem prípadu, keď dlžník predložil žiadosť až po tom, ako žiadosť predložil veriteľ, pričom súd rozhodol, že sa musí uskutočniť vypočutie na jej preskúmanie. Ak sa žiadosť predložená veriteľom posúdi ako prípustná, súd musí stanoviť dátum vypočutia na jej preskúmanie. Vypočutie sa musí uskutočniť v lehote dvoch týždňov od predloženia žiadosti súdu. Ak na to existujú osobitné dôvody, vypočutie sa môže uskutočniť aj neskôr, ale v žiadnom prípade sa nesmie prekročiť lehota šiestich týždňov.

Ak sa žiadosť schváli, súd musí zároveň vymenovať reorganizačného úradníka. Ak na to existujú osobitné dôvody, môže súd vymenovať aj viacerých reorganizačných úradníkov. V lehote jedného týždňa od vydania rozhodnutia o povolení reorganizácie musí reorganizačný úradník oznámiť toto rozhodnutie všetkým známym veriteľom. Rozhodnutie o reorganizácii obchodnej činnosti sa uplatňuje okamžite, pokiaľ súd nerozhodne inak.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Žiadosť o reštrukturalizáciu dlhu môže podať dlžník. Ak sa žiadosť nezamietne ako neprípustná alebo neodôvodnená, musí sa čo najskôr prijať rozhodnutie o začatí reštrukturalizácie dlhu. Žiadosť sa môže zamietnuť ako nepodložená, napríklad ak zo žiadosti alebo z inej dostupnej správy vyplynie, že nie sú splnené podmienky na reštrukturalizáciu dlhu.

Reštrukturalizáciu dlhu možno povoliť, ak:

1. dlžník je fyzická osoba, ktorej hlavné záujmy sa nachádzajú vo Švédsku;

2. dlžník nedokáže riadne splácať svoje dlhy a s ohľadom na všetky okolnosti prípadu možno konštatovať, že táto platobná neschopnosť bude pokračovať aj v dohľadnej budúcnosti (dlžník sa musí považovať za insolventného); a

3. je to primerané s ohľadom na osobnú a finančnú situáciu dlžníka.

Uplatňujú sa tieto obmedzenia:

1. reštrukturalizáciu dlhu nemožno povoliť, ak sa na dlžníka vzťahuje príkaz, ktorý mu neumožňuje ďalej vykonávať obchodnú činnosť (näringsförbud);

2. ak je dlžník obchodníkom, reštrukturalizáciu dlhu možno povoliť, len ak možno jednoducho prešetriť finančnú situáciu podniku; a

3. ak sa už dlžníkovi v minulosti povolila reštrukturalizácia dlhu, novú reštrukturalizáciu dlhu možno povoliť, len ak na to existujú osobitné dôvody.

Ak sa prijme rozhodnutie o začatí procesu reštrukturalizácie dlhu, príslušné oznámenie sa musí okamžite uverejniť v úradnom vestníku Post- och Inrikes Tidningar. V lehote jedného týždňa od uverejnenia sa musí oznámenie poslať aj všetkým známym veriteľom. V týchto oznámeniach sa veritelia okrem iného vyzvú, aby predložili svoje pohľadávky voči dlžníkovi, obvykle písomne v lehote jedného mesiaca od dátumu uverejnenia, pričom treba uviesť podrobnosti o pohľadávkach a všetky ostatné informácie potrebné na posúdenie prípadu, ako aj podrobnosti o účte, na ktorý sa majú previesť platby počas procesu reštrukturalizácie dlhu.

Proti rozhodnutiu o začatí procesu reštrukturalizácie dlhu sa možno odvolať v lehote troch týždňov odo dňa prijatia príslušného rozhodnutia.

Po prijatí rozhodnutia o začatí procesu už nemožno vykonávať exekúciu majetku (utmätning) na účely vymáhania pohľadávok, ktoré vznikli pred prijatím tohto rozhodnutia, pokým sa otázka reštrukturalizácie dlhu nevyrieši rozhodnutím s konečnou platnosťou. Toto ustanovenie sa však neuplatňuje na pohľadávky, na ktoré sa reštrukturalizácia nevzťahuje. Neuplatňuje sa ani v prípade, že na základe odvolania súd na žiadosť veriteľa rozhodne o povolení exekúcie.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Žiadosť o reštrukturalizáciu obchodného dlhu môže podať dlžník. Ak sa žiadosť nezamietne ako neprípustná alebo neodôvodnená, musí sa čo najskôr prijať rozhodnutie o začatí reštrukturalizácie obchodného dlhu. Žiadosť sa môže zamietnuť ako nepodložená, napríklad ak zo žiadosti alebo z inej dostupnej správy vyplynie, že nie sú splnené podmienky na reštrukturalizáciu obchodného dlhu.

Reštrukturalizáciu obchodného dlhu možno povoliť, ak:

1. hlavné záujmy dlžníka sa nachádzajú vo Švédsku;

2. dlžník nedokáže riadne splácať svoje dlhy a s ohľadom na všetky okolnosti prípadu možno konštatovať, že táto platobná neschopnosť bude pokračovať aj v dohľadnej budúcnosti (dlžník sa musí považovať za insolventného); a

3. je to primerané s ohľadom na osobnú a finančnú situáciu dlžníka.

Uplatňujú sa tieto obmedzenia:

1. reštrukturalizáciu obchodného dlhu nemožno povoliť, ak sa na dlžníka vzťahuje príkaz, ktorý mu neumožňuje ďalej vykonávať obchodnú činnosť;

2. reštrukturalizáciu obchodného dlhu nemožno povoliť, ak je dlžník obchodník, ktorý vykonáva (alebo vykonával) svoju obchodnú činnosť nezodpovedným spôsobom;

3. reštrukturalizáciu obchodného dlhu nemožno povoliť, ak je štvrťročná platobná rezerva dlžníka menšia ako jedna sedmina sumy cenovej základne (prisbasbeloppet) stanovenej v kapitole 2 ods. 6 a 7 zákonníka sociálneho zabezpečenia (socialförsäkringsbalken) (v roku 2016 približne 6 300 SEK); a

4. ak sa už dlžníkovi v minulosti povolila reštrukturalizácia dlhu, novú reštrukturalizáciu dlhu možno povoliť, len ak na to existujú osobitné dôvody.

Ak sa prijme rozhodnutie o začatí procesu reštrukturalizácie obchodného dlhu, príslušné oznámenie sa musí okamžite uverejniť v úradnom vestníku Post- och Inrikes Tidningar. V lehote jedného týždňa od uverejnenia sa musí oznámenie poslať aj všetkým známym veriteľom. V týchto oznámeniach sa veritelia okrem iného vyzvú, aby predložili svoje pohľadávky voči dlžníkovi, obvykle písomne v lehote jedného mesiaca od dátumu uverejnenia, pričom treba uviesť podrobnosti o pohľadávkach a všetky ostatné informácie potrebné na posúdenie prípadu, ako aj podrobnosti o účte, na ktorý sa majú previesť platby počas procesu reštrukturalizácie obchodného dlhu.

Proti rozhodnutiu o začatí procesu reštrukturalizácie obchodného dlhu sa možno odvolať v lehote troch týždňov odo dňa prijatia príslušného rozhodnutia.

Po prijatí rozhodnutia o začatí procesu už nemožno vykonávať exekúciu majetku v prípade pohľadávok, ktoré vznikli pred prijatím tohto rozhodnutia, pokým sa otázka reštrukturalizácie obchodného dlhu nevyrieši rozhodnutím s konečnou platnosťou. Toto ustanovenie sa však neuplatňuje na pohľadávky, na ktoré sa reštrukturalizácia nevzťahuje. Neuplatňuje sa ani v prípade, že na základe odvolania súd na žiadosť veriteľa rozhodne o povolení exekúcie.

3 Ktorý majetok tvorí súčasť konkurznej podstaty? Ako sa nakladá s majetkom, ktorý dlžník nadobudne alebo mu pripadne po začatí insolvenčného konania?

KONKURZ

Pokiaľ nie je v osobitných pravidlách týkajúcich sa výnimiek z právnych úkonov vykonávaných dlžníkom alebo inou stranou bezprostredne po prijatí rozhodnutia o začatí konkurzu stanovené inak, konkurzná podstata zahŕňa všetok majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení konkurzu alebo ktorý dlžník získa počas konkurzného konania a ktorý môže slúžiť na vymoženie pohľadávok. Zahrnie sa aj všetok majetok, ktorý ku konkurznej podstate možno pridať prostredníctvom vymoženia pohľadávok. V prípade fyzických osôb sa na mzdy a ďalší majetok, ktorý dlžník nevyhnutne potrebuje na svoje živobytie, vzťahujú osobitné pravidlá. Dlžník si môže ponechať časť svojho majetku.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Reorganizačný úradník musí oznámiť rozhodnutie o reorganizácii obchodnej činnosti všetkým známym veriteľom v lehote jedného týždňa odo dňa prijatia tohto rozhodnutia. K oznámeniu musí byť okrem iného priložený inventúrny súpis majetku a záväzkov dlžníka. Z toho vyplýva, že tento proces sa vzťahuje na všetok majetok. Treba však zdôrazniť, že reorganizácia obchodnej činnosti sa môže ukončiť verejným vyrovnaním s veriteľmi, nie je to však povinné.

Všeobecnú prioritu (allmän förmånsrätt) majú všetky pohľadávky, ktoré vzniknú na základe dohody uzavretej dlžníkom počas procesu reorganizácie obchodnej činnosti so súhlasom reorganizačného úradníka. Príkladom takejto dohody je napríklad dohoda týkajúca sa financovania obchodnej činnosti uzavretá so súhlasom reorganizačného úradníka počas reorganizačného procesu.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

V rozhodnutí o schválení reštrukturalizácie dlhu sa musí stanoviť plán splácania. Trvanie plánu splácania je päť rokov, pokiaľ neexistujú závažné dôvody na stanovenie kratšieho trvania. Trvanie plánu splácania začína plynúť dňom prijatia rozhodnutia o schválení reštrukturalizácie. Dlžník však začína uhrádzať platby odo dňa prijatia rozhodnutia o začatí procesu a trvanie plánu splácania sa obvykle musí skrátiť o obdobie, počas ktorého sa uplatňovalo rozhodnutie o začatí procesu.

Suma, ktorú musí dlžník zaplatiť, sa určí tak, že reštrukturalizácia dlhu sa uplatní na všetky aktíva a príjmy dlžníka po odpočítaní majetku, ktorý sa musí ponechať dlžníkovi na zabezpečenie jeho živobytia a živobytia jeho rodiny. Výhrada sa môže uplatniť aj na vyplatenie pohľadávky, na ktorú sa nevzťahuje reštrukturalizácia dlhu.

Ak sa po prijatí rozhodnutia o reštrukturalizácii dlhu finančná situácia dlžníka výrazne zlepší, a to v dôsledku nepredvídaných okolností, veritelia a dlžník môžu požiadať o prehodnotenie rozhodnutia.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

V prípade reštrukturalizácie obchodného dlhu sa musí stanoviť plán splácania. Plán splácania má trvanie tri roky. Trvanie plánu splácania začína plynúť dňom prijatia rozhodnutia o schválení reštrukturalizácie. Dlžník však začína uhrádzať platby odo dňa prijatia rozhodnutia o začatí procesu a trvanie plánu splácania sa obvykle musí skrátiť o obdobie, počas ktorého sa uplatňovalo rozhodnutie o začatí procesu.

Suma, ktorú musí dlžník zaplatiť, sa určí tak, že reštrukturalizácia obchodného dlhu sa uplatní na všetky aktíva a príjmy dlžníka po odpočítaní majetku, ktorý sa musí ponechať dlžníkovi na zabezpečenie jeho živobytia a živobytia jeho rodiny. Výhrada sa môže uplatniť aj na vyplatenie pohľadávky, na ktorú sa nevzťahuje reštrukturalizácia obchodného dlhu.

Ak sa po prijatí rozhodnutia o reštrukturalizácii obchodného dlhu finančná situácia dlžníka výrazne zlepší, veritelia a dlžník môžu požiadať o prehodnotenie rozhodnutia.

4 Aké právomoci má dlžník, resp. správca?

KONKURZ

Po oznámení rozhodnutia o vyhlásení konkurzu dlžník stráca kontrolu nad všetkým majetkom, ktorý je súčasťou konkurznej podstaty. Dlžník nesmie prijímať žiadne záväzky, ktorých plnenie by sa mohlo vyžadovať počas konkurzu. Existuje niekoľko výnimiek. Počas konkurzného konania spravuje konkurznú podstatu správca. Správcu vymenúva okresný súd; správca musí mať osobitné znalosti a skúsenosti potrebné na vykonávanie tejto úlohy a aj v ďalších ohľadoch musí byť spôsobilý na vykonávanie tejto úlohy. Za správcu nesmie byť vymenovaný zamestnanec súdu. Za správcu nesmie byť vymenovaná ani osoba, ktorá je v konflikte záujmov.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Reorganizačný úradník musí mať osobitné znalosti a skúsenosti potrebné na vykonávanie tejto úlohy, musí mať dôveru veriteľov a aj v ďalších ohľadoch musí byť spôsobilý na vykonávanie tejto úlohy.

Reorganizačný úradník preskúma finančnú situáciu dlžníka a po konzultácii s dlžníkom vypracuje plán, v ktorom sa stanoví, akým spôsobom sa majú dosiahnuť ciele reorganizácie. Plán sa predloží súdu a veriteľom. Reorganizačný úradník môže vyhľadať odbornú pomoc.

Dlžník je povinný poskytnúť reorganizačnému úradníkovi všetky informácie o svojej finančnej situácii, ktoré sú podstatné pre reštrukturalizáciu obchodnej činnosti. Dlžník musí plniť pokyny reorganizačného úradníka týkajúce sa spôsobu riadenia obchodnej činnosti. Niektoré právne úkony môže dlžník vykonať len so súhlasom reorganizačného úradníka. Medzi tieto úkony patrí vyplatenie dlhov, ktoré vznikli pred prijatím rozhodnutia, prijatie nových záväzkov a prevod alebo založenie majetku, ktorý má z hľadiska obchodnej činnosti dlžníka podstatný význam. Ak však dlžník tieto povinnosti nedodrží, daný právny úkon ostáva platný.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Nevymenúva sa žiadny správca. V procese reštrukturalizácie dlhu si dlžník zachováva kontrolu nad svojím majetkom.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Nevymenúva sa žiadny správca. V procese reštrukturalizácie dlhu si dlžník zachováva kontrolu nad svojím majetkom.

5 Za akých podmienok je možné uplatniť započítanie?

KONKURZ

Veriteľ, ktorý má voči dlžníkovi pohľadávku, ktorú možno uplatniť počas konkurzu, môže túto pohľadávku započítať voči pohľadávke, ktorú mal dlžník voči veriteľovi v čase oznámenia rozhodnutia o vyhlásení konkurzu. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak sa započítanie vylučuje z konkurzu vzhľadom na charakter daných pohľadávok. Na podmienené pohľadávky sa vzťahujú osobitné predpisy. Existujú aj výnimky, ktoré sa okrem iného týkajú nedávno získaných pohľadávok (vo veľkej miere zodpovedajú ustanoveniam o vrátení do konkurznej podstaty).

Čo sa týka finančných trhov, existujú osobitné ustanovenia v tom zmysle, že dohody o vzájomnom započítavaní a podobné dohody, ktoré sa okrem iného týkajú finančných nástrojov, sa uplatňujú s ohľadom na konkurznú podstatu a veriteľov.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Ktokoľvek, kto mal v čase podania žiadosti o reorganizáciu obchodnej činnosti voči dlžníkovi pohľadávku, môže túto pohľadávku započítať voči pohľadávke, ktorú mal v tom čase dlžník voči veriteľovi, a to aj v prípade, ak táto pohľadávka ešte nie je splatná. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak sa započítanie vylučuje vzhľadom na charakter daných pohľadávok alebo ak sa iným spôsobom vylučuje na základe ustanovení zákona o reorganizácii obchodnej činnosti. Existujú aj výnimky, ktoré sa okrem iného týkajú nedávno získaných pohľadávok (vo veľkej miere zodpovedajú ustanoveniam o vrátení do konkurznej podstaty).

Čo sa týka finančných trhov, existujú osobitné ustanovenia v tom zmysle, že dohody o vzájomnom započítavaní a podobné dohody, ktoré sa okrem iného týkajú finančných nástrojov, sa uplatňujú s ohľadom na konkurznú podstatu a tých veriteľov, ktorých pohľadávky podliehajú verejnému vyrovnaniu s veriteľmi,

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Pokiaľ ide o započítanie, neuplatňujú sa nijaké osobitné predpisy.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Pokiaľ ide o započítanie, neuplatňujú sa nijaké osobitné predpisy.

6 Aké účinky má insolvenčné konanie na zmluvné vzťahy dlžníka?

KONKURZ

V zákone o konkurze sa neuvádzajú žiadne všeobecné pravidlá toho, či je konkurzná podstata viazaná dohodami, ktoré uzavrel dlžník. Konkurzná podstata je v zásade nezávislá právnická osoba a nezodpovedá za žiadne záväzky, ktoré by mohli vyplynúť z takejto dohody. Konkurzná podstata sa môže rozhodnúť plniť dohody, ktoré uzavrel dlžník, ak to vedie k likvidácii konkurznej podstaty. Obvykle je to podmienené súhlasom protistrany.

Osobitné ustanovenia sú uvedené v iných právnych predpisoch, ako je zákon o tržbách (köplagen) alebo zákon o obchodovaní s finančnými nástrojmi (lagen om handel med finansiella instrument). Podľa zákona o tržbách sa konkurzná podstata môže rozhodnúť plniť dohodu, ak bol na jednu zo zmluvných strán vyhlásený konkurz. Protistrana môže požiadať konkurznú podstatu, aby jej s dostatočným časovým predstihom oznámila, či chce plniť dohodu.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Ak pred prijatím rozhodnutia o reorganizácii obchodnej činnosti mala protistrana dlžníka právo zrušiť dohodu z dôvodu sporu, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť vo vzťahu k platbám alebo plneniu dohody z nejakého iného hľadiska, po prijatí rozhodnutia už protistrana nemôže zrušiť dohodu z dôvodu tohto sporu, ak dlžník s dostatočným časovým predstihom a so súhlasom reorganizačného úradníka požiada o plnenie danej dohody. Na požiadanie protistrany musí dlžník s dostatočným časovým predstihom oznámiť protistrane, či sa má dohoda plniť. Ak sa dohoda má plniť, spôsob plnenia sa riadi osobitnými pravidlami. Osobitné ustanovenia sú uvedené aj v zákone o tržbách a platia aj osobitné pravidlá, ktorými sa riadia napríklad pracovné zmluvy alebo finančné nástroje.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Neexistujú osobitné pravidlá, ktoré by sa zameriavali na účinok reštrukturalizácie dlhu na platnú zmluvu.

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Neexistujú osobitné pravidlá, ktoré by sa zameriavali na účinok reštrukturalizácie obchodného dlhu na platnú zmluvu.

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania.

7 Aké účinky má insolvenčné konanie na konania začaté jednotlivými veriteľmi (s výnimkou prebiehajúcich súdnych konaní.?

KONKURZ

Po oznámení rozhodnutia o vyhlásení konkurzu vo všeobecnosti platí, že už nemožno exekvovať (utmäta) majetok patriaci do konkurznej podstaty s cieľom vymôcť pohľadávky voči dlžníkovi. Platí to automaticky po začatí konkurzu. Existuje niekoľko výnimiek, ktoré sa uplatňujú na pohľadávky s určitým stupňom priority. Každá exekúcia (utmätning), ktorá sa vykoná v rozpore s týmto zákazom, je neplatná. Majetok možno exekvovať bez ohľadu na konkurz, ak je uspokojenie pohľadávky spojené so záložným právom (panträtt) na daný majetok.

Ak sa exekúcia vykonala pred oznámením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, vo všeobecnosti platí, že vymáhanie môže pokračovať bez ohľadu na konkurzné konanie. Existuje niekoľko výnimiek.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Keď prebieha reorganizácia obchodnej činnosti, proti dlžníkovi sa nesmie vykonávať exekúcia ani iné formy vymáhania podľa zákonníka o vymáhaní. Existujú výnimky, napríklad v prípade, keď je uspokojenie pohľadávky spojené so záložným alebo zádržným právom veriteľa. Podľa zákona o dohodách o predaji na splátky medzi obchodníkmi [lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.] nemožno poskytnúť žiadnu pomoc. Počas procesu reorganizácie obchodnej činnosti nemožno prijať rozhodnutia nariaďujúce zhabanie (kvarstad) alebo zadržanie (betalningsäkring).

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Po prijatí rozhodnutia o začatí procesu už nemožno vykonávať exekúciu majetku na účely vymoženia pohľadávok, ktoré vznikli pred prijatím tohto rozhodnutia, pokým sa otázka reštrukturalizácie dlhu nevyrieši rozhodnutím s konečnou platnosťou. Toto ustanovenie sa však neuplatňuje na pohľadávky, na ktoré sa reštrukturalizácia nevzťahuje. Neuplatňuje sa ani v prípade, že na základe odvolania súd na žiadosť veriteľa rozhodne o povolení exekúcie.

Ak sa na dlžníka vyhlási konkurz, žiadosť o reštrukturalizáciu dlhu sa stáva bezpredmetnou.

Ak sa žiadosť o začatie rokovaní o verejnom vyrovnaní s veriteľmi prijme na posúdenie po tom, ako dlžník požiadal o reštrukturalizáciu dlhu, reštrukturalizačné konanie sa musí zastaviť. Ak sa vyrovnanie potvrdí, žiadosť o reštrukturalizáciu dlhu sa stáva bezpredmetnou.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Po prijatí rozhodnutia o začatí procesu už nemožno vykonávať exekúciu majetku na účely vymoženia pohľadávok, ktoré vznikli pred prijatím tohto rozhodnutia, pokým sa otázka reštrukturalizácie obchodného dlhu nevyrieši rozhodnutím s konečnou platnosťou. Toto ustanovenie sa však neuplatňuje na pohľadávky, na ktoré sa reštrukturalizácia nevzťahuje. Neuplatňuje sa ani v prípade, že na základe odvolania súd na žiadosť veriteľa rozhodne o povolení exekúcie.

Ak sa na dlžníka vyhlási konkurz, žiadosť o reštrukturalizáciu obchodného dlhu sa stáva bezpredmetnou.

Ak sa žiadosť o začatie rokovaní o verejnom vyrovnaní s veriteľmi prijme na posúdenie po tom, ako dlžník požiadal o reštrukturalizáciu dlhu, reštrukturalizačné konanie sa musí zastaviť. Ak sa vyrovnanie potvrdí, žiadosť o reštrukturalizáciu obchodného dlhu sa stáva bezpredmetnou.

8 Aké účinky má konkurzné konanie na pokračovanie súdnych sporov, ktoré nie sú ukončené v čase začatia insolvenčného konania?

KONKURZ

Ak medzi dlžníkom a ďalšou stranou prebieha súdne konanie týkajúce sa majetku patriaceho do konkurznej podstaty, konkurzná podstata môže pokračovať v tomto konaní namiesto dlžníka. Ak konkurzná podstata nezaujme miesto dlžníka, platí, že tento majetok nepatrí do konkurznej podstaty. Ak sa voči dlžníkovi vedie súdne konanie vo veci uspokojenia pohľadávky, ktorú možno uplatniť v konkurznom konaní, konkurzná podstata sa môže zapojiť do súdneho konania na strane dlžníka. Na tento postup sa vzťahujú aj ďalšie ustanovenia.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

V priebehu procesu reorganizácie obchodnej činnosti je v zásade zakázané vymáhanie pohľadávok, ale to nebráni tomu, aby pokračovalo prebiehajúce súdne konanie medzi dlžníkom a ďalšou stranou a aby sa prípadne ukončilo.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Účinok insolvenčného konania na konania iniciované jednotlivými veriteľmi.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Účinok insolvenčného konania na konania iniciované jednotlivými veriteľmi.

9 Aké sú hlavné charakteristiky účasti veriteľov v insolvenčnom konaní?

KONKURZ

Veritelia nemajú v konkurznom konaní žiadnu formálnu úlohu. Ak tomu nič nebráni, správca sa musí poradiť s mimoriadne postihnutými veriteľmi. Veritelia majú takisto právo, aby im správca poskytoval informácie, a právo zúčastniť sa napríklad na zložení prísahy. Veriteľ môže požiadať o vymenovanie dozorného úradníka (granskningsman), ktorý v mene veriteľa monitoruje spravovanie konkurznej podstaty.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Keď súd rozhodne v prospech reorganizácie obchodnej činnosti, musí stanoviť termín zasadnutia veriteľov, ktoré sa koná na súde. Zasadnutie sa musí uskutočniť v priebehu troch týždňov od dátumu prijatia rozhodnutia o reorganizácii obchodnej činnosti, prípadne, ak je to nevyhnutné, v rámci dlhšej lehoty.

Na zasadnutí veriteľov majú veritelia možnosť vyjadriť svoje stanoviská k tomu, či by mala reorganizácia obchodnej činnosti pokračovať. Na požiadanie veriteľa súd spomedzi veriteľov vymenuje veriteľský výbor. Výbor môže mať najviac troch členov. V niektorých prípadoch majú právo vymenovať svojho zástupcu ako dodatočného člena výboru aj zamestnanci. Ak sú na to osobitné dôvody, súd môže vymenovať aj ďalších členov. Ak tomu nič nebráni, reorganizačný úradník sa musí poradiť s veriteľským výborom o dôležitých otázkach.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Pravidlá, ktorými sa riadi prihlasovanie, overovanie a uznávanie pohľadávok.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

10 Ako môže správca využívať a scudzovať majetok z konkurznej podstaty?

KONKURZ

Majetok podliehajúci konkurzu tvorí konkurznú podstatu, ktorá sa spravuje v prospech veriteľov (pozri vyššie). Konkurznú podstatu spravuje najmenej jeden správca konkurznej podstaty. Platí všeobecné pravidlo, že majetok, ktorý tvorí konkurznú podstatu, sa musí odpredať čo najskôr (v primeranej lehote). Ak dlžník vykonával obchodnú činnosť, správca môže za určitých podmienok zachovať výkon obchodnej činnosti v prospech konkurznej podstaty.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Počas reorganizácie obchodnej činnosti dlžník nestráca kontrolu nad svojím majetkom.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Nevymenúva sa žiadny správca.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Nevymenúva sa žiadny správca.

11 Ktoré pohľadávky možno prihlásiť voči konkurznej podstate dlžníka, a akým spôsob sa zaobchádza s pohľadávkami vzniknutými po začatí insolvenčného konania?

KONKURZ

Švédske konkurzy možno rozdeliť do dvoch kategórií: konkurzy bez dokazovania dlhu (bevakning) a konkurzy s dokazovaním dlhu. Pokiaľ nie je stanovené inak, dlhy sa nedokazujú. Je to preto, že veritelia bez prioritných pohľadávok v prípade konkurzu obvykle nič nedostanú. Okresný súd môže na žiadosť správcu rozhodnúť o tom, že dlhy treba dokázať. Uskutoční sa to v prípade, ak sa dá predpokladať, že pri rozdeľovaní počas konkurzného konania sa do určitej miery splatia aj neprioritné pohľadávky. Keď sa rozhodne o uskutočnení postupu dokazovania dlhov, pohľadávky, ktoré možno počas konkurzného konania uplatniť, sa vo všeobecnosti musia dokázať, aby veriteľ dostal pri rozdeľovaní určitý podiel. Dokázať sa musí aj nárok na prioritu. Keď má však veriteľ na majetok záložné alebo zádržné právo, na to, aby mal veriteľ nárok na platbu z daného majetku, nie je nutné dlh dokazovať.

Skutočnosť, že dlžník stráca kontrolu nad svojím majetkom, znamená, že dlžník nesmie prijímať žiadne záväzky, ktorých plnenie by sa mohlo vyžadovať počas konkurzného konania. Ak dlžník po začiatku konkurzného konania prevezme alebo prijme nejaké záväzky, tieto záväzky vo všeobecnosti počas konkurzu nemožno dokázať. V rámci ustálenej judikatúry platí, že v niektorých prípadoch môže dlžník znovu získať kontrolu nad určitým majetkom, ak si ho správca výslovne odmietne nárokovať.

Konkurzná podstata zastúpená správcom môže preberať práva a povinnosti napríklad prostredníctvom uzatvorenia dohody. Týmto spôsobom vznikajú pohľadávky voči samotnej konkurznej podstate (massafordringar). Pohľadávky voči samotnej konkurznej podstate majú v zásade prioritu pred bežnými konkurznými pohľadávkami (konkursfordringar). Z konkurznej podstaty sa však najprv musí vyplatiť odmena pre správcu a ďalšie podobné dlhy (označované ako konkurzné náklady, konkurskostnader), a až potom sa môžu uhradiť ďalšie dlhy konkurznej podstaty. Ak sa z konkurznej podstaty nemôžu vyplatiť konkurzné náklady, vo všeobecnosti platí, že ich musí zaplatiť štát. V zásade platí, že konkurzné pohľadávky sa uspokoja až po zaplatení konkurzných nákladov a pohľadávok voči samotnej konkurznej podstate.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Neexistujú všeobecné pravidlá, pokiaľ ide o oznamovanie pohľadávok v prípade reorganizácie obchodnej činnosti. Vo veci reorganizácie obchodnej činnosti však súd môže na žiadosť dlžníka rozhodnúť o povolení rokovaní na účely verejného vyrovnania s veriteľmi (offentligt ackord). Môže byť nutné, aby veriteľ v rámci rokovaní o vyrovnaní predložil svoje pohľadávky (pozri ďalej). Na rokovaniach o vyrovnaní sa zúčastňujú len tí veritelia, ktorých pohľadávky vznikli pred podaním žiadosti o reorganizáciu obchodnej činnosti. Na týchto rokovaniach sa však nezúčastňujú všetci veritelia, napríklad veriteľ, ktorého pohľadávku možno uspokojiť započítaním, alebo veriteľ s prioritnou pohľadávkou sa na nich nezúčastňuje. Reorganizačný úradník vypracuje inventúrny súpis majetku a záväzkov konkurznej podstaty. Ak má osoba pohľadávku, ktorá nie je uvedená v inventúrnom súpise konkurznej podstaty alebo sa medzičasom zistila, a chce sa zúčastniť na rokovaniach o vyrovnaní, mala by pohľadávku predložiť písomne reorganizačnému úradníkovi najneskôr jeden týždeň pred zasadnutím veriteľov.

Všeobecnú prioritu majú pohľadávky, ktoré vznikli na základe dohôd uzavretých dlžníkom počas procesu reorganizácie obchodnej činnosti so súhlasom reorganizačného úradníka.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Reštrukturalizácia dlhu sa v zásade vzťahuje na všetky peňažné pohľadávky voči dlžníkovi, ktoré vznikli pred dátumom oznámenia rozhodnutia o začatí reštrukturalizácie. Veritelia by preto mali predložiť všetky pohľadávky, ktoré vznikli pred rozhodnutím o začatí reštrukturalizácie a na ktoré sa vzťahuje reštrukturalizácia dlhu, pretože inak existuje riziko, že dlžník bude oslobodený od povinnosti dané dlhy splatiť (ďalšie informácie sú uvedené v časti Podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania).

Reštrukturalizácia dlhu sa však nevzťahuje na:

1. pohľadávku na výživné na členov rodiny, ak sociálna poisťovňa (Försäkringskassan) alebo zahraničný verejný subjekt neprevzal právo oprávnenej strany na poberanie výživného;

2. pohľadávku, v prípade ktorej má veriteľ záložné právo alebo iné právo priority podľa oddielu 6 alebo 7 zákona o priorite [förmånsrattslagen (1970:979)], alebo zádržné právo, pokiaľ je zábezpeka dostatočná na to, aby sa umožnilo uspokojenie pohľadávky;

3. pohľadávku, v prípade ktorej veriteľ získal právo priority podľa oddielu 8 zákona o priorite pred oznámením rozhodnutia o začatí reštrukturalizácie, pokiaľ ide o majetok, z ktorého sa mala pohľadávka vymôcť;

4. pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná a ktorá je podmienená tým, že veriteľ poskytne protiplnenie; alebo na

5. spornú pohľadávku.

Ak je pohľadávka podmienená, jej hodnota nie je vymedzená alebo ešte nie je splatná, môže sa prijať rozhodnutie, že nepatrí do rámca reštrukturalizácie dlhu. Ak možno konštatovať, že pohľadávka je neodôvodnená, musí sa prijať rozhodnutie, že reštrukturalizácia dlhu sa na ňu nebude vzťahovať.

Reštrukturalizácia dlhu sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré vznikli až po rozhodnutí o začatí reštrukturalizácie.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Reštrukturalizácia obchodného dlhu sa v zásade vzťahuje na všetky peňažné pohľadávky voči dlžníkovi, ktoré vznikli pred dátumom oznámenia rozhodnutia o začatí reštrukturalizácie. Veritelia by preto mali oznámiť všetky pohľadávky, ktoré vznikli pred rozhodnutím o začatí reštrukturalizácie a na ktoré sa vzťahuje reštrukturalizácia obchodného dlhu, pretože inak existuje riziko, že dlžník bude oslobodený od povinnosti splatiť dané dlhy (ďalšie informácie sú uvedené v časti Podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania).

Reštrukturalizácia obchodného dlhu sa však nevzťahuje na:

1. pohľadávku na výživné na členov rodiny, ak sociálna poisťovňa alebo zahraničný verejný subjekt neprevzal právo oprávnenej strany na poberanie výživného;

2. pohľadávku, v prípade ktorej má veriteľ právo priority podľa oddielu 5 zákona o priorite (1970:979), pokiaľ je zábezpeka dostatočná na to, aby sa umožnilo uspokojenie pohľadávky;

3. pohľadávku, v prípade ktorej má veriteľ záložné právo alebo iné právo priority podľa oddielu 6 alebo 7 zákona o priorite, alebo zádržné právo, pokiaľ je zábezpeka dostatočná na to, aby sa umožnilo uspokojenie pohľadávky;

4. pohľadávku, v prípade ktorej veriteľ získal právo priority podľa oddielu 8 zákona o priorite pred oznámením rozhodnutia o začatí reštrukturalizácie, pokiaľ ide o majetok, z ktorého sa mala pohľadávka vymôcť;

5. pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná a ktorá je podmienená tým, že veriteľ poskytne protiplnenie; alebo na

6. spornú pohľadávku.

Ak je pohľadávka podmienená, jej hodnota nie je vymedzená alebo ešte nie je splatná, môže sa prijať rozhodnutie, že táto pohľadávka nepatrí do rámca reštrukturalizácie obchodného dlhu. Ak možno konštatovať, že pohľadávka je neodôvodnená, musí sa prijať rozhodnutie, že reštrukturalizácia obchodného dlhu sa na ňu nebude vzťahovať.

Reštrukturalizácia obchodného dlhu sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré vznikli až po rozhodnutí o začatí reštrukturalizácie.

12 Aké sú pravidlá prihlasovania, overovania a schvaľovania pohľadávok?

KONKURZ

Počas konkurzu možno vo všeobecnosti uplatniť len tie pohľadávky, ktoré vznikli pred oznámením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu. Počas konkurzu možno uplatniť aj podmienenú pohľadávku a aj pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná.

Na prípady, v ktorých sa nevykonáva dokazovanie dlhov, sa neuplatňujú nijaké pravidlá, ktorými by sa od veriteľa požadovalo predloženie pohľadávky nejakým osobitným spôsobom. V prípade konkurzu bez dokazovania dlhov musí správca z vlastnej iniciatívy zabezpečiť, aby na každú prioritnú pohľadávku pripadol pri rozdeľovaní primeraný podiel. Veriteľovi v zásade nič nebráni v uplatnení pohľadávky neurčeným spôsobom v lehote na vznesenie námietok proti navrhovanému rozdeleniu.

Ak sa dá predpokladať, že majetok je dostatočný aj na vyplatenie veriteľov bez prioritných pohľadávok, musí sa uskutočniť dokazovanie dlhov (ďalšie informácie o dokazovaní dlhov sú uvedené vyššie). Keď okresný súd rozhodne, že dlhy treba dokázať, na predloženie dôkazov stanoví lehotu v trvaní od štyroch do desiatich týždňov. Rozhodnutie o výzve na dokazovanie dlhov sa zverejní. Veritelia musia predložiť svoje pohľadávky písomne v stanovenej lehote. Ak má veriteľ na majetok záložné alebo zádržné právo, nemusí v rámci tohto postupu predložiť dôkaz o dlhu na to, aby získal platbu z majetku. Ak už prebehlo dokazovanie dlhov a veriteľ chce predložiť pohľadávku alebo uplatniť záložné právo po uplynutí lehoty na predloženie dôkazov, môže predložiť dôkaz ex post (efterbevakning). Musí to urobiť najneskôr v deň, keď správca stanoví navrhované rozdelenie, inak povedané, skôr ako sa návrh predloží súdu a zverejní. Ak veriteľ nepredloží dôkaz o svojej pohľadávke, stráca možnosť získať platbu z majetku, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie o rozdelení. Veriteľ môže v zásade následne získať platbu v súvislosti so svojou pohľadávkou, len ak budú k dispozícii nové zdroje (rozdelenie ex post, efterutdelning).

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Ako bolo uvedené, v prípade reorganizácie obchodnej činnosti veritelia nemajú všeobecnú povinnosť predkladať pohľadávky, ale môže byť nutné, aby veriteľ predložil svoju pohľadávku v rámci prípadných rokovaní o vyrovnaní. Reorganizačný úradník vypracuje plán reorganizácie obchodnej činnosti. V pláne sa obvykle uvádza spôsob riešenia finančnej situácie dlžníckeho podniku a spôsob zlepšenia jeho prevádzkových výsledkov. Obsah plánu však možno prispôsobiť okolnostiam jednotlivých prípadov.

Za určitých okolností sa v rámci reorganizácie obchodnej činnosti môže uskutočniť verejné vyrovnanie s veriteľmi. Žiadosť o začatie rokovaní o vyrovnaní podáva dlžník.

V žiadosti o začatie rokovaní o vyrovnaní je nutné uviesť návrh vyrovnania, v ktorom sa uvedie suma, ktorú dlžník ponúka formou platby, termín platby a či sa s ohľadom na vyrovnanie zložila nejaká zábezpeka, a ak áno, čo zahŕňa. Musí sa priložiť inventúry súpis majetku a záväzkov konkurznej podstaty.

Ak sa žiadosť o začatie rokovaní o vyrovnaní posúdi ako prípustná, súd musí prijať rozhodnutie, aby okamžite umožnil konanie rokovaní o vyrovnaní. Súd musí zároveň stanoviť dátum, keď sa na súde bude konať zasadnutie s veriteľmi, vydať predvolania na toto zasadnutie a zverejniť rozhodnutie.

Dlžník, reorganizačný úradník a veritelia majú príležitosť namietať proti pohľadávke, na ktorú sa má vzťahovať vyrovnanie. Príležitosť zúčastniť sa na rokovaniach o vyrovnaní na základe pohľadávky, ktorá nie je zahrnutá do inventúrneho súpisu konkurznej podstaty, sa riadi osobitnými pravidlami.

Na rokovaniach o vyrovnaní sa môžu zúčastňovať len veritelia, ktorých pohľadávky vznikli pred podaním žiadosti o reorganizáciu obchodnej činnosti. Na rokovaniach sa nezúčastňujú veritelia, ktorých pohľadávku možno uspokojiť započítaním, ani veritelia s prioritnou pohľadávkou. Na rokovaniach sa nezúčastňujú ani veritelia, ktorí by v prípade konkurzu mali nárok na platbu až po ostatných veriteľoch, pokiaľ to nepovolia ostatní veritelia, ktorí sa zúčastňujú na rokovaniach.

Na žiadosť ľubovoľného veriteľa musí dlžník na zasadnutí veriteľov prísahou potvrdiť správnosť inventúrneho súpisu konkurznej podstaty.

Veritelia hlasujú o navrhovanom vyrovnaní na zasadnutí veriteľov. Návrh vyrovnania, prostredníctvom ktorého sa uspokojí prinajmenšom 50 % sumy pohľadávok, sa považuje za schválený veriteľmi, ak za tento návrh zahlasujú tri pätiny hlasujúcich, pričom výška ich pohľadávok tvorí tri pätiny celkovej sumy pohľadávok, s ktorými sú spojené hlasovacie práva. Ak je percentuálny podiel uspokojenia pohľadávok nižší, návrh vyrovnania sa schváli, ak za tento návrh zahlasujú tri štvrtiny hlasujúcich, pričom výška ich pohľadávok tvorí tri štvrtiny celkovej sumy pohľadávok, s ktorými sú spojené hlasovacie práva.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Ak sa prijme rozhodnutie o začatí procesu reštrukturalizácie dlhu, príslušné oznámenie sa musí okamžite uverejniť v úradnom vestníku Post- och Inrikes Tidningar. V lehote jedného týždňa od uverejnenia sa musí oznámenie poslať aj všetkým známym veriteľom. V týchto oznámeniach sa veritelia okrem iného vyzvú, aby predložili svoje pohľadávky voči dlžníkovi, obvykle písomne v lehote jedného mesiaca od dátumu uverejnenia, pričom treba uviesť podrobnosti o pohľadávkach a všetky ostatné informácie potrebné na posúdenie prípadu, ako aj podrobnosti o účte, na ktorý sa majú previesť platby počas procesu reštrukturalizácie dlhu.

Po prijatí rozhodnutia o začatí reštrukturalizácie, keď sa zhromaždí dostatok informácií, vypracuje sa návrh reštrukturalizácie dlhu. Tento návrh sa pošle všetkým známym veriteľom, na ktorých pohľadávky sa návrh vzťahuje, s výzvou, aby v určitej lehote predložili svoje pripomienky. Ak veriteľ nepredloží pripomienky, nebráni to prijatiu rozhodnutia o schválení reštrukturalizácie dlhu.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Ak sa prijme rozhodnutie o začatí procesu reštrukturalizácie obchodného dlhu, príslušné oznámenie sa musí okamžite uverejniť v úradnom vestníku Post- och Inrikes Tidningar. V lehote jedného týždňa od uverejnenia sa musí oznámenie poslať aj všetkým známym veriteľom. V týchto oznámeniach sa veritelia okrem iného vyzvú, aby predložili svoje pohľadávky voči dlžníkovi, obvykle písomne v lehote jedného mesiaca od dátumu uverejnenia, pričom treba uviesť podrobnosti o pohľadávkach a všetky ostatné informácie potrebné na posúdenie prípadu, ako aj podrobnosti o účte, na ktorý sa majú previesť platby počas procesu reštrukturalizácie dlhu.

Po prijatí rozhodnutia o začatí reštrukturalizácie, keď sa zhromaždí dostatok informácií, vypracuje sa návrh reštrukturalizácie obchodného dlhu. Tento návrh sa pošle všetkým známym veriteľom, na ktorých pohľadávky sa návrh vzťahuje, s výzvou, aby v určitej lehote predložili svoje pripomienky. Ak veriteľ nepredloží pripomienky, nebráni to prijatiu rozhodnutia o schválení reštrukturalizácie obchodného dlhu.

13 Aké sú pravidlá rozdelenia výťažku? Aké je poradie pohľadávok a práv veriteľov?

KONKURZ

Ak majetok konkurznej podstaty nepostačuje na vyplatenie konkurzných nákladov a dlhov samotného štátu, konkurz sa musí zrušiť (ďalšie informácie o konkurzných nákladoch a dlhoch konkurznej podstaty sú uvedené vyššie). Ak sa konkurz zruší (avskrivas), v zásade nedochádza k rozdeleniu podstaty medzi veriteľov.

Ak sa konkurz nezruší, peniaze konkurznej podstaty, ktoré sa nepoužijú na zaplatenie konkurzných nákladov a dlhov konkurznej podstaty, sa rozdelia veriteľom. Toto rozdelenie musí byť v zásade v súlade s ustanoveniami zákona o priorite.

Zákon o priorite upravuje recipročné nároky veriteľov na získanie platby v prípade konkurzu. O zákone o priorite možno poskytnúť nasledujúce súhrnné informácie.

Priorita vo vzťahu k platbe je buď osobitná, alebo všeobecná. Osobitná priorita sa týka určitého majetku [ide napríklad o záložné právo, zádržné právo alebo o hypotéku (inteckning) na nehnuteľnosť]. Všeobecná priorita sa týka všetkého majetku zahrnutého do konkurznej podstaty dlžníka (napríklad náklady, ktoré vznikli veriteľom pri vyhlásení konkurzu na dlžníka, a odmena pre reorganizačného úradníka, ak danému konkurzu predchádzala reorganizácia obchodnej činnosti). Osobitná priorita má prednosť pred všeobecnou prioritou. Všetky pohľadávky bez priority sú navzájom rovnoprávne. V dohode možno uviesť aj to, že veriteľ má nárok na platbu až po uspokojení všetkých ostatných veriteľov (podriadená pohľadávka, efterställd fordran).

Priorita pretrváva aj v prípade prevodu alebo pripojenia pohľadávky alebo iného presunutia pohľadávky na iný subjekt.

Ak má pohľadávka osobitnú prioritu vzhľadom na určitý majetok, ale daný majetok nepostačuje na uspokojenie pohľadávky, so zvyškom pohľadávky sa zaobchádza ako s pohľadávkou bez priority.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

V prípade reorganizácie obchodnej činnosti nedochádza k rozdeleniu, pokiaľ neprebehne verejné vyrovnanie s veriteľmi.

V rámci verejného vyrovnania sa môže stanoviť, že pohľadávky sa majú znížiť a vyplatiť určitým spôsobom. V rámci vyrovnania musia mať všetci veritelia rovnaké práva a musí sa im priznať aspoň 25 % sumy pohľadávok, pokiaľ všetci známi veritelia, ktorých sa má týkať vyrovnanie, neschvália nižší percentuálny podiel, alebo ak neexistujú osobitné dôvody na prijatie nižšieho percentuálneho podielu. Predpísané minimálne rozdelenie sa musí vyplatiť v lehote jedného roka od schválenia vyrovnania, pokiaľ všetci známi veritelia neschvália dlhšiu lehotu splatnosti. V rámci vyrovnania sa môže takisto stanoviť, že dlžníkovi sa udeľuje len odklad platieb alebo iná osobitná úľava.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

So všetkými pohľadávkami, na ktoré sa vzťahuje reštrukturalizácia dlhu, sú spojené rovnaké práva. Pohľadávke sa však so súhlasom príslušného veriteľa môžu priznať menej výhodné práva alebo sa môže vyplatiť pred ostatnými pohľadávkami, ak suma, ktorá je k dispozícii pri rozdelení, je malá a je to odôvodnené s ohľadom na rozsah dlhov a na ostatné okolnosti.

Ustanovenia, ktorými sa riadia pohľadávky, sú stanovené v rozhodnutí, ktorým sa povoľuje reštrukturalizácia dlhu.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

So všetkými pohľadávkami, na ktoré sa vzťahuje reštrukturalizácia obchodného dlhu, sú spojené rovnaké práva. Pohľadávke sa však so súhlasom príslušného veriteľa môžu priznať menej výhodné práva alebo sa môže vyplatiť pred ostatnými pohľadávkami, ak suma, ktorá je k dispozícii pri rozdelení, je malá a je to odôvodnené s ohľadom na rozsah dlhov a na ostatné okolnosti.

Ustanovenia, ktorými sa riadia pohľadávky, sú stanovené v rozhodnutí, ktorým sa povoľuje reštrukturalizácia dlhu.

14 Aké sú podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania (najmä ukončenia vyrovnaním.?

KONKURZ

Ak dlžník súhlasí s tým, že zaplatí svoje dlhy, alebo ak uzavrel s veriteľmi inú dohodu (dobrovoľnú dohodu, frivillig uppgörelse), okresný súd musí rozhodnúť o zastavení konkurzu. V prípade konkurzu s dokazovaním dlhov možno konkurz ukončiť rozhodnutím, ktorým sa schvaľuje vyrovnanie (ackord i konkurs). V iných prípadoch sa konkurz ukončí zrušením (avskrivning, ak majetok nepostačuje na vyplatenie konkurzných nákladov a pohľadávok voči samotnej konkurznej podstate) alebo rozdelením medzi veriteľov.

Konkurz neoslobodzuje fyzickú osobu od povinnosti zaplatiť jej dlhy (pravidlá v prípade reštrukturalizácie dlhu sú odlišné). Nesplatené dlhy preto zostávajú v platnosti aj po konkurze (ale nie v prípade, že sa na ne vzťahuje dobrovoľná dohoda alebo vyrovnanie s veriteľmi).

Právnická osoba po konkurze zanikne (ustanovenia, ktorými sa riadi tento postup, sú uvedené v právnych predpisoch, ktoré sa týkajú združovacieho práva). To znamená, že po konkurze už veritelia voči právnickej osobe v zásade nemôžu uplatniť žiadne nesplatené pohľadávky.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Po skončení verejného vyrovnania je toto vyrovnanie záväzné pre všetkých veriteľov (známych aj neznámych), ktorí boli oprávnení zúčastniť sa na rokovaniach o vyrovnaní. Veriteľ, ktorý by mal v prípade konkurzu nárok na platbu až po všetkých ostatných veriteľoch, stráca svoj nárok na platbu od dlžníka, pokiaľ nie sú v rámci vyrovnania v plnej miere uspokojení všetci veritelia, ktorí boli oprávnení zúčastniť sa na rokovaniach o vyrovnaní. Veriteľ s prioritou, pokiaľ ide o určitý majetok, je viazaný vyrovnaním s ohľadom na sumy, ktoré nemožno vyňať z tohto majetku.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Rozhodnutím o reštrukturalizácii dlhu sa dlžník oslobodzuje od povinnosti splatiť dlhy, na ktoré sa vzťahuje reštrukturalizácia dlhu, v rozsahu ich zníženia. Reštrukturalizácia dlhu takisto oslobodzuje dlžníka od povinnosti splatiť neznáme dlhy v danom prípade, pokiaľ to nie sú dlhy, na ktoré sa nemôže vzťahovať reštrukturalizácia dlhu.

Reštrukturalizácia dlhu znamená, že nárok na úrok z omeškania alebo pokuty za omeškanie týkajúce sa pohľadávky, na ktorú sa vzťahuje reštrukturalizácia, zaniká, pokiaľ ide o obdobie po dátume oznámenia rozhodnutia o začatí reštrukturalizácie.

Reštrukturalizácia dlhu nemá žiadny vplyv na práva veriteľa voči ručiteľovi ani žiadnej inej osobe, ktorá (okrem dlžníka) ručí za daný dlh.

V rozhodnutí o schválení reštrukturalizácie dlhu sa musí stanoviť plán splácania. Trvanie plánu splácania je päť rokov, pokiaľ neexistujú závažné dôvody na stanovenie kratšieho trvania. Trvanie plánu splácania začína plynúť dňom prijatia rozhodnutia o schválení reštrukturalizácie. Keď sa stanovuje dátum ukončenia plánu splácania, od trvania plánu sa obvykle odpočíta obdobie, v ktorom sa uplatňovalo rozhodnutie o začatí procesu, pokiaľ neexistujú dôvody na odpočítanie kratšieho obdobia s ohľadom na konanie dlžníka po rozhodnutí o začatí reštrukturalizácie.

Rozhodnutie o reštrukturalizácii dlhu možno za určitých okolností zmeniť alebo zrušiť. Na žiadosť veriteľa, na ktorého pohľadávku sa vzťahuje reštrukturalizácia dlhu, možno zrušiť alebo v prípadoch uvedených v bodoch 6 a 7 zmeniť rozhodnutie o reštrukturalizácii dlhu, ak:

1. dlžník nebol k veriteľovi čestný;

2. dlžník úmyselne bráni konkurznému konaniu alebo opatreniu na vymáhanie;

3. dlžník tajne zvýhodňuje určitého veriteľa s cieľom ovplyvniť rozhodnutie týkajúce sa reštrukturalizácie dlhu;

4. dlžník vo svojej žiadosti o reštrukturalizáciu dlhu alebo v inej fáze riešenia veci úmyselne predložil nesprávne informácie na úkor veriteľa;

5. dlžník predložil nesprávne informácie, na základe ktorých orgán verejnej moci rozhodol o daniach alebo odvodoch, na ktoré sa vzťahuje reštrukturalizácia dlhu, alebo nepredložil informácie napriek tomu, že bol povinný to vykonať, a to viedlo k prijatiu chybného rozhodnutia, prípadne k tomu, že sa rozhodnutie neprijalo;

6. dlžník nedodržiava plán splácania a odchýlenie od plánu je podstatné; alebo

7. finančná situácia dlžníka sa po prijatí rozhodnutia o reštrukturalizácii dlhu výrazne zlepšila a stalo sa to v dôsledku okolností, ktoré sa v čase prijatia rozhodnutia nedali predvídať.

V prípadoch uvedených v bode 7 sa žiadosť musí predložiť v lehote piatich rokov od dátumu prijatia rozhodnutia o začatí reštrukturalizácie alebo v prípade, že plán splácania trvá dlhšie, najneskôr v deň ukončenia plánu splácania. V prípade zmeny rozhodnutia o reštrukturalizácii dlhu sa trvanie plánu splácania môže stanoviť najviac na sedem rokov.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Rozhodnutím o reštrukturalizácii obchodného dlhu sa dlžník oslobodzuje od povinnosti splatiť dlhy, na ktoré sa vzťahuje reštrukturalizácia dlhu, v rozsahu ich zníženia. Reštrukturalizácia takisto oslobodzuje dlžníka od povinnosti splatiť neznáme dlhy v danom prípade, pokiaľ to nie sú dlhy, na ktoré sa nemôže vzťahovať reštrukturalizácia obchodného dlhu.

Reštrukturalizácia dlhu znamená, že nárok na úrok z omeškania alebo pokuty za omeškanie týkajúce sa pohľadávky, na ktorú sa vzťahuje reštrukturalizácia, zaniká, pokiaľ ide o obdobie po dátume oznámenia rozhodnutia o začatí reštrukturalizácie.

Reštrukturalizácia dlhu nemá žiadny vplyv na práva veriteľa voči ručiteľovi ani žiadnej inej osobe, ktorá (okrem dlžníka) ručí za daný dlh.

V rozhodnutí o schválení reštrukturalizácie dlhu sa musí stanoviť plán splácania. Plán splácania má trvanie tri roky. Trvanie plánu splácania začína plynúť dňom prijatia rozhodnutia o schválení reštrukturalizácie.

Rozhodnutie o reštrukturalizácii dlhu možno za určitých okolností zmeniť alebo zrušiť. Na žiadosť veriteľa, na ktorého pohľadávku sa vzťahuje reštrukturalizácia dlhu, možno zrušiť alebo v prípadoch uvedených v bodoch 6 a 7 zmeniť rozhodnutie o reštrukturalizácii dlhu, ak:

1. dlžník nebol k veriteľovi čestný;

2. dlžník úmyselne bráni konkurznému konaniu alebo opatreniu na vymáhanie;

3. dlžník tajne zvýhodňuje určitého veriteľa s cieľom ovplyvniť rozhodnutie týkajúce sa reštrukturalizácie dlhu;

4. dlžník vo svojej žiadosti o reštrukturalizáciu dlhu alebo v inej fáze riešenia veci úmyselne predložil nesprávne informácie na úkor veriteľa;

5. dlžník predložil nesprávne informácie, na základe ktorých orgán verejnej moci rozhodol o daniach alebo odvodoch, na ktoré sa vzťahuje reštrukturalizácia dlhu, alebo nepredložil informácie napriek tomu, že bol povinný to vykonať, a to viedlo k prijatiu chybného rozhodnutia, prípadne k tomu, že sa rozhodnutie neprijalo;

6. dlžník nedodržiava plán splácania a odchýlenie od plánu je podstatné; alebo

7. finančná situácia dlžníka sa po prijatí rozhodnutia o reštrukturalizácii dlhu výrazne zlepšila.

V prípadoch uvedených v bode 7 sa žiadosť musí predložiť v lehote troch rokov od dátumu prijatia rozhodnutia o začatí reštrukturalizácie alebo v prípade, že plán splácania trvá dlhšie, najneskôr v deň ukončenia plánu splácania. V prípade zmeny rozhodnutia o reštrukturalizácii obchodného dlhu sa trvanie plánu splácania môže stanoviť najviac na päť rokov.

15 Aké majú veritelia práva po ukončení insolvenčného konania?

KONKURZ

Ako bolo uvedené, konkurz neoslobodzuje fyzickú osobu od povinnosti zaplatiť svoje dlhy, zatiaľ čo právnické osoby po konkurze zaniknú.

Ak sú po konkurze k dispozícii zdroje na rozdelenie, existuje ustanovenie týkajúce sa rozdelenia ex post.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Informácie o účinku verejného vyrovnania s veriteľmi sú uvedené vyššie. Ak sa verejné vyrovnanie neuzavrelo a dlžník neuzatvoril dobrovoľnú dohodu ani inú dohodu s veriteľmi, pohľadávky ostávajú nesplatené aj po ukončení reorganizácie obchodnej činnosti.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Za určitých okolností môže veriteľ nechať prehodnotiť reštrukturalizáciu dlhu potom, ako dlžník dokončí plán splácania. Ďalšie informácie sú uvedené v časti Podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Za určitých okolností môže veriteľ nechať prehodnotiť reštrukturalizáciu obchodného dlhu, keď dlžník dokončí plán splácania. Ďalšie informácie sú uvedené v časti Podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania.

16 Kto má hradiť trovy insolvenčného konania?

KONKURZ

Predtým ako sa začne rozdeľovanie veriteľom, sa z konkurznej podstaty musí vyplatiť odmena správcovi a ostatné podobné dlhy (konkurzné náklady) a ďalšie dlhy, ktoré vznikli samotnej konkurznej podstate. Konkurzné náklady majú prednosť pred ostatnými pohľadávkami voči samotnej konkurznej podstate. Ak nemožno konkurzné náklady vyplatiť z konkurznej podstaty, vo všeobecnosti platí, že ich zaplatí štát.


REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Reorganizačný úradník (a dozorný úradník, ak je vymenovaný) má nárok na náhradu za svoju prácu a za výdavky potrebné na vykonanie tejto úlohy. Ich odmena nesmie byť vyššia ako suma, ktorú možno považovať za primeranú náhradu za vykonanie úlohy. Na žiadosť reorganizačného úradníka alebo dlžníka súd posúdi nárok reorganizačného úradníka na náhradu. Veriteľ, na ktorého pohľadávku sa vzťahuje vyrovnanie, takisto môže požiadať o takéto posúdenie, až kým sa vyrovnanie nevykoná. Súdne trovy a náhradu pre reorganizačného úradníka a dozorného úradníka musí zaplatiť dlžník.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Počas procesu reštrukturalizácie dlhu dlžník obvykle uhrádza platby Úradu pre presadzovanie práva, ktorý potom prevádza peniaze veriteľom. Za správu platieb musí dlžník zaplatiť Úradu pre presadzovanie práva ročný poplatok.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Počas procesu reštrukturalizácie dlhu dlžník obvykle uhrádza platby Úradu pre presadzovanie práva, ktorý potom prevádza peniaze veriteľom. Za správu platieb musí dlžník zaplatiť Úradu pre presadzovanie práva ročný poplatok.

17 Aké sú pravidlá týkajúce sa neplatnosti, odporovateľnosti alebo nevymáhateľnosti právnych úkonov, ktoré poškodzujú kolektívny záujem veriteľov?

KONKURZ

Pravidlá týkajúce sa vrátenia do konkurznej podstaty (återvinning till konkursbo) sú stanovené v zákone o konkurze. Referenčný dátum na výpočet období stanovených v pravidlách týkajúcich sa vrátenia je obvykle deň predchádzajúci dňu podania žiadosti o vyhlásenie konkurzu.

Úkon možno zvrátiť (går åter), ak nenáležite zvýhodňoval určitého veriteľa pred inými veriteľmi alebo ak sa veriteľom odoprel majetok dlžníka, alebo ak sa dlhy dlžníka zvýšili a ak bol dlžník insolventný alebo sa stal insolventným v dôsledku samotného konania alebo v dôsledku konania v spojení s inými skutočnosťami a druhá strana vedela alebo mala vedieť, že dlžník je insolventný, a poznala okolnosti, ktoré spôsobili nenáležitosť právneho úkonu. V prípade rodinných príslušníkov dlžníka sa predpokladá, že majú vedomosť uvedenú v prvej vete, pokiaľ neexistuje presvedčivý dôkaz o tom, že túto vedomosť nemali a nemohli mať. Ak sa úkon vykonal viac ako päť rokov pred referenčným dátumom, možno ho zvrátiť len v prípade, ak sa týkal jedného z rodinných príslušníkov dlžníka.

Splatenie dlhu neskôr ako tri mesiace pred referenčným dátumom spôsobom, ktorý sa líši od obvyklých platobných prostriedkov, alebo splatenie dlhu vopred, alebo splatenie sumy, ktorá výrazne zhoršila finančnú situáciu dlžníka, možno zvrátiť, pokiaľ to za daných okolností nemožno považovať za náležité. Ak sa platba uhradí jednému z rodinných príslušníkov dlžníka pred týmto dátumom, ale neskôr ako dva roky pred referenčným dátumom, možno to zvrátiť, pokiaľ sa nepreukáže, že dlžník nebol insolventný a ani sa nestal insolventným v dôsledku daného úkonu.

Na dary, spoločné bývanie, mzdy a pod. sa vzťahujú osobitné pravidlá. Pravidlá týkajúce sa vrátenia sa nevzťahujú na určité platby štátu, ako sú platby daní.

Správca môže požiadať o vrátenie podaním žaloby na všeobecných súdoch alebo vznesením námietky proti dlhom, ktoré sa dokazujú počas konkurzného konania. Ak sa správca rozhodne, že nepožiada o vrátenie, a nepodarí sa dosiahnuť mimosúdne vyrovnanie, veriteľ sa môže pokúsiť o vrátenie podaním žaloby na všeobecných súdoch.

V prípade vrátenia sa majetok, ktorého sa dlžník zbavil, vracia naspäť do konkurznej podstaty.

REORGANIZÁCIA OBCHODNEJ ČINNOSTI

Po oznámení rozhodnutia o reorganizácii obchodnej činnosti sa na vrátenie v kontexte konkurzu uplatňujú ustanovenia zákona o konkurze, ak sa uzavrelo verejné vyrovnanie s veriteľmi (ďalšie informácie sú uvedené v oddiele o konkurze).

V prípade úsilia o opätovné nadobudnutie práva priority alebo vrátenie platby získanej formou exekúcie môže súd rozhodnúť o pozastavení vymáhacieho konania až do odvolania.

Žalobu o vrátenie podá reorganizačný úradník alebo veriteľ, na pohľadávku ktorého by sa vzťahovalo verejné vyrovnanie. Žalobu treba podať pred konaním zasadnutia veriteľov, pričom sa nesmie prijať konečné rozhodnutie, pokým sa nerozhodne o otázke verejného vyrovnania. Veriteľ, ktorý chce podať žalobu, to musí oznámiť reorganizačnému úradníkovi. Ak to veriteľ neurobí, jeho vec sa nebude zohľadňovať.

V prípade, že proces reorganizácie obchodnej činnosti sa skončí bez uzavretia verejného vyrovnania a na dlžníka sa nevyhlási konkurz po podaní žiadosti v lehote troch týždňov od dátumu skončenia postupu reorganizácie obchodnej činnosti, podaná žiadosť o vrátenie sa musí zamietnuť.

Po náhrade nákladov žalobcu sa príjmy z vrátenia priznajú veriteľom, na ktorých sa vzťahuje verejné vyrovnanie. Obžalovaný, ktorý v dôsledku žaloby žalobcu môže mať voči dlžníkovi pohľadávku, sa môže na základe tejto pohľadávky zúčastňovať na rokovaniach o vyrovnaní a má právo odpočítať od sumy, ktorá sa mu má vyplatiť pri rozdelení, sumu, ktorú by inak zaplatil.

Na žiadosť veriteľa, na ktorého sa vzťahuje verejné vyrovnanie, alebo na žiadosť dlžníka môže súd, na ktorom prebieha konanie o vrátení, nariadiť, aby sa majetok splatný veriteľovi podľa predchádzajúcej vety dal do nútenej správy (särskild förväntning). Majetok v nútenej správe možno exekvovať len po ukončení vyrovnania.

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHU

Neexistujú osobitné ustanovenia týkajúce sa vrátenia.

REŠTRUKTURALIZÁCIA OBCHODNÉHO DLHU PODĽA ZÁKONA O REŠTRUKTURALIZÁCII OBCHODNÉHO DLHU

Neexistujú osobitné ustanovenia týkajúce sa vrátenia.

Posledná aktualizácia: 19/02/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.