På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Insolvens/konkurs

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Mot vem kan insolvensförfaranden inledas?

 • Insolvensförfaranden kan inledas mot enskilda, företag, olika företagsenheter och handelsbolag.
 • Insolvensförfaranden kan inledas mot privatpersoner som har en skuld och som antingen bor i England och Wales, under de senaste tre åren har bott eller bedrivit näringsverksamhet i England och Wales, eller befinner sig i England och Wales den dag ansökan om konkurs inges. Det finns ingen minimiålder. Utöver de fall där ett domstolsavgörande avseende skulden har meddelats finns en lägsta skuldnivå för borgenärer som vill avveckla ett företag (750 pund) eller som vill försätta en privatperson i personlig konkurs (5 000 pund).

2 Under vilka förutsättningar kan man inleda ett insolvensförfarande?

 • Företagskonkurs inbegriper likvidation (frivillig likvidation eller tvångslikvidation), förvaltning (som kan leda till undsättning/rekonstruktion eller likvidation), tvångsförvaltning eller frivilliga arrangemang (ackordsuppgörelser).
 • De olika typerna av personlig insolvens är konkurs (på ansökan från borgenären eller den betalningsskyldige), beslut om skuldsanering eller frivilliga arrangemang (ackordsuppgörelser).
 • En borgenär utan säkerhetsrätt, inklusive statliga borgenärer, kan ansöka hos domstolen om att ett företag ska avvecklas (tvångslikvidation) eller ställas under förvaltning.
 • Gäldenären kan själv besluta sig för att avveckla företaget (frivillig likvidation). Ett gäldenärsbolag kan även ansöka om likvidation hos domstolen.
 • När som helst efter det att ansökan om likvidation inkommit till domstolen kan domstolen utse en tillfällig likvidator. En sådan utnämning görs i regel för att skydda företagets tillgångar före likvidationsförhandlingen. Den tillfälliga likvidatorns befogenheter anges i det domstolsbeslut i vilket han eller hon utses.
 • Företaget eller företagsledningen kan utse en förvaltare, vilket även en innehavare av företagshypotek kan göra. Sådana utnämningar sker utanför domstolen.
 • För att ett bolag ska ställas under förvaltning måste det vara insolvent, eller sannolikt komma att bli insolvent.
 • Tvångslikvidation kan grundas på att företaget är oförmöget att betala sina skulder, vilket har bevisats genom att det har underlåtit att uppfylla en lagstadgad betalningsförpliktelse eller underlåtit att följa en dom. Domstolen kan även ombes att förordna att ett företag ska avvecklas på grund av att en sådan åtgärd är skälig.
 • Tvångsförvaltare kan utses av innehavare av företagshypotek för att driva in skulder till dem.
 • Så snart förvaltaren har utsetts måste han eller hon underrätta alla borgenärer om konkursen. Vid företagskonkurs måste Registrar of Companies informeras. Registrar of Companies uppdaterar därefter företagsuppgifterna, som är gratis sökbara online.
 • En ackordsuppgörelse för företag kan föreslås av företaget eller av den befattningshavare som utsetts i ett likvidationsförfarande eller ett förvaltningsförfarande om något av dessa förfaranden redan har inletts. Ackordsuppgörelser för privatpersoner kan föreslås av en fysisk person. De är tillåtna både före och efter ett konkursförfarande har inletts.
 • Alla ackordsuppgörelser måste godkännas av borgenärerna i en omröstning där minst 75 procent av de röstande måste rösta för ett godkännande. Skulden behöver inte överstiga en viss miniminivå och inget insolvenstest görs. Förslaget till borgenärerna ska göras via en nominerad ackordsövervakare, som blir ackordsövervakare om förslaget godkänns. Den nominerade övervakaren får vidta åtgärder så snart gäldenären har ingett förslaget till ackordsuppgörelse till honom eller henne.
 • Beslut om konkurs meddelas i regel efter ansökan från en borgenär eller gäldenären själv. En förvaltare utses med stöd av beslutet. Förvaltaren får genast vidta åtgärder.
 • Om det är en borgenär som ansöker om konkurs måste ansökan avse en skuld på minst 5 000 pund, även om en gemensam ansökan kan inges av två eller fler borgenärer. I så fall läggs skulden till var och en av dem ihop. Skulden får inte täckas av någon säkerhet. I ansökan måste det visas att gäldenären inte kan betala skulden. Bevis på detta är ett lagstadgat betalningskrav som inte har betalats eller en dom som inte har följts.
 • Om det är en gäldenär som ansöker om konkurs inges ansökan till en adjudicator som har utsetts av regeringen. Skulden behöver inte överstiga en viss miniminivå men gäldenären måste vara oförmögen att betala sina skulder. Domstolen är inte inblandad i förfarandet, och ingen annan konkursansökan får samtidigt vara föremål för prövning. Berörd adjudicator prövar ansökan och fattar ett beslut om villkoren är uppfyllda. En förvaltare utses med stöd av beslutet. Förvaltaren får genast vidta åtgärder.
 • Om en borgenär har ingett en ansökan om konkurs kan domstolen innan den prövar ansökan utse en tillfällig förvaltare för att skydda de av gäldenärens tillgångar som bedömts ligga i riskzonen. I de flesta fall anger domstolen också den tillfällige förvaltarens ansvarsområde. Domstolen kan även ge förvaltaren mer allmänna befogenheter för att omgående kunna omhänderta gäldenärens egendom.
 • Privatpersoner kan ansöka om ett beslut om skuldsanering via ett auktoriserat ombud om de inte kan betala sina skulder, är skyldiga sina borgenärer högst 20 000 pund, har tillgångar till ett värde av högst 1 000 pund (med undantag av tillgång till en rimlig bil) och har ett inkomstöverskott på mindre än 50 pund per månad. Förvaltaren avgör huruvida ett beslut om skuldsanering bör fattas. I så fall utfärdas ett moratorium (ett betalningsanstånd som i regel löper på 12 månader) som innebär att borgenärerna under denna period inte får vidta några åtgärder för att driva in personens skulder. När moratoriet löper ut avskrivs skulderna, med vissa undantag.

3 Vilka tillgångar ingår i konkursboet? Hur behandlas de tillgångar som förvärvas av gäldenären efter att insolvensförfarandet har inletts?

 • Vid företagskonkurs omfattas all egendom som företaget äger, oavsett var i världen den finns, av insolvensförfarandet. Begreppet ”egendom” ges en vid definition i lagen.
 • Om ett företag är ställt under förvaltning räknas alla medel för att finansiera förfarandet som en prioriterad kostnad.
 • Vid ackordsuppgörelser anges det i förslaget hur tillgångarna ska hanteras. Borgenärerna har möjlighet att ta ställning till detta innan de röstar om huruvida förslaget ska godtas.
 • Vid konkurs omhändertas all egendom som konkursgäldenären äger någonstans i världen av förvaltaren, med vissa undantag. Egendom som behövs för personers uppehälle, eller för att de ska kunna bedriva sitt yrke eller sin näringsverksamhet, ingår inte i konkursboet. Detta kan även inbegripa ett motorfordon. Om förvaltaren bedömer att sådan egendom är värd mer än kostnaden för en rimlig ersättningsartikel får förvaltaren realisera egendomen och tillhandahålla en sådan ersättningsartikel. Egendom som konkursgäldenären förvaltar för någon annans räkning ingår inte heller i konkursboet.
 • Konkursgäldenärens inkomst ingår inte i konkursboet. Förvaltaren kan dock komma överens med personen i fråga om att en del av dennes överskottsinkomst, efter att hänsyn har tagits till rimliga kostnader för personens uppehälle, ska betalas till konkursboet till förmån för borgenärerna. Förvaltaren kan ansöka till domstolen om ett beslut om att så ska ske om det inte går att nå en överenskommelse med personen.
 • Egendom som kommer i personens personliga ägo under tiden konkursförfarandet pågår kan infordras av förvaltaren av konkursboet.
 • Konkursgäldenären gör sig skyldig till ett brott om han eller hon underlåter att underrätta förvaltaren om egendom som ingår i konkursboet, eller lånar pengar eller på annat sätt får kredit till ett belopp på mer än 500 pund utan att underrätta långivaren om att ett konkursförfarande pågår.

4 Vilka befogenheter har gäldenären respektive konkursförvaltaren?

 • Befattningshavare i ett insolvensförfarande måste vara licensierade konkursförvaltare eller offentliga förvaltare (se nedan). Licenser kan endast utfärdas av en branschorganisation som regeringen bemyndigat. Om en annan person än konkursförvaltaren agerar förvaltare utan att vara licensierad gör personen sig skyldig till ett brott och kan dömas till böter eller fängelse.
 • För att får en licens måste sökanden klara ett prov och ha ett visst antal timmar praktisk erfarenhet av insolvensfrågor.
 • En konkursförvaltare måste vara en fysisk person.
 • Ersättningen till en konkursförvaltare avtalas med borgenärerna. Konkursförvaltaren kan inge en ansökan till domstolen om han eller hon inte kan komma överens med borgenärerna om en skälig ersättning. Borgenärerna kan också ansöka hos domstolen om de anser att ersättningen är för hög.
 • Tillgångar som omfattas av likvidation eller förvaltning kontrolleras av befattningshavaren i förfarandet.
 • Alla insolvensärenden kontrolleras av domstolen, och berörda parter, inklusive befattningshavaren i förfarandet, får inge en ansökan till domstolen om de anser att deras intressen har skadats.
 • Vid en ackordsuppgörelse får en gäldenär fritt råda över sina tillgångar, förutsatt att detta inte resulterar i att gäldenären bryter mot villkoren i sitt avtal med borgenärerna.
 • Tillgångar i en konkurs omhändertas av förvaltaren och konkursgäldenären får inte råda över dem. Detta gäller inte tillgångar som har undantagits från konkursboet eller tillgångar som kommer i personens ägo efter att förfarandet inleddes, om inte tillgångarna kommer i personens ägo innan personen befriats från sina skyldigheter i konkursförfarandet och infordras av förvaltaren. Förutom att förvaltaren kan fordra förvärvade tillgångar påverkas förvaltarens förvaltning av konkursboet inte av att personen befrias från sina skyldigheter i konkursförfarandet.
 • En offentlig förvaltare är en lagstadgad befattningshavare som utses av inrikesministern. Han eller hon får fungera som förvaltare i en tvångsförvaltning eller en konkurs. Ersättningen till offentliga förvaltare fastställs inte av borgenärerna utan av staten.

5 Vilka villkor gäller för kvittning?

 • Kvittning kan användas vid likvidation, förvaltning och konkurs.
 • Kvittningskontot innehåller ömsesidiga transaktioner på konkursdagen.
 • Nettobeloppet är antingen en tillgång i konkursen, eller en skuld till borgenären.
 • Parterna kan inte avtala bort kvittningen.

6 Hur påverkar insolvensförfarandet gäldenärens gällande avtal?

 • En likvidator eller förvaltare kan säga upp alla olönsamma avtal och avsluta den insolventa partens intresse i eller ansvar för avtalet (motparten kan begära ersättning för förlust/skada till följd av insolvensen). Om avtalet inte sägs upp vid insolvens kan domstolen förordna att parterna ska befrias från att fullgöra avtalsförpliktelserna.
 • Tillhandahållandet av vissa ”nödvändiga” förnödenheter som gas, vatten, el och kommunikations- och it-tjänster kan fortsätta under insolvensförfarandet utan att man behöver betala eventuella utestående belopp när insolvensförfarandet inleds.
 • Med undantag av dessa nödvändiga förnödenheter kan leverantörer säga upp avtal vid en insolvens (om detta är möjligt enligt avtalet). Obetalda varor eller tjänster kan ge upphov till en fordran i konkursen.
 • Löpande avtal påverkas inte direkt av ackordsuppgörelser, även om de måste ingå i bedömningen av förslaget.

7 Hur påverkar insolvensförfarandet förfaranden som inleds av enskilda borgenärer (med undantag för pågående rättegångar)?

 • Likvidationsförfarandet och förvaltningsförfarandet ger upphov till ett moratorium. Rättsliga åtgärder kan inte vidtas mot företaget efter att ett sådant förfarande inletts utan den utsedde befattningshavarens medgivande eller domstolens tillstånd.
 • Vid ackordsuppgörelser kan en borgenär som är bunden av uppgörelsen inte vidta rättsliga åtgärder för att driva in skulden (eftersom de är bundna av den godkända uppgörelsen). En borgenär vars fordran uppkommit efter att uppgörelsen godkänts kan vidta en sådan åtgärd om borgenären inte får betalt.
 • Borgenärer med säkerhetsrätt är inte automatiskt bundna av ackordsuppgörelser.
 • Om en konkursansökan ingetts av en borgenär eller av gäldenären själv, får domstolen vilandeförklara en pågående rättsprocess mot gäldenärens person eller egendom eller fortsätta rättsprocessen på det sätt den finner lämpligt. Ingen av konkursgäldenärens borgenärer får vidta några åtgärder mot konkursgäldenärens person eller egendom utan domstolens tillstånd så länge konkursgäldenären inte har befriats från sina skyldigheter i konkursförfarandet.
 • Om en gäldenär planerar att föreslå sina borgenärer en ackordsuppgörelse får gäldenären, eller om han eller hon är föremål för ett konkursförfarande hans eller hennes förvaltare eller offentliga förvaltare, inge en ansökan om ett interimistiskt beslut till domstolen. Ett sådant beslut gör att domstolen kan vilandeförklara en rättsprocess mot gäldenärens person eller egendom och förhindra att en sådan process inleds. Det interimistiska beslutet medför också att ett konkursbeslut inte kan utfärdas mot en gäldenär.

8 Hur påverkar insolvensförfarandet pågående förfaranden som redan har inletts av enskilda borgenärer?

 • Likvidationsförfarandet och förvaltningsförfarandet ger upphov till ett moratorium. Rättsprocesser som pågår på konkursdagen kan inte fortsätta utan befattningshavarens medgivande eller domstolens tillstånd.
 • Om en ackordsuppgörelse godkänns kan en borgenär utan säkerhetsrätt i en pågående rättsprocess inte fortsätta denna eftersom borgenären är bunden av villkoren i ackordsuppgörelsen, oavsett om de röstade för eller emot uppgörelsen. Borgenärer med säkerhetsrätt är inte bundna av villkoren i en ackordsuppgörelse om de inte själva väljer att vara det.

9 Hur brukar borgenärerna delta i insolvensförfarandet?

 • Borgenärer deltar i insolvensförfarandet via borgenärssammanträden och andra beslutsprocesser. De kan även bilda en borgenärskommitté och välja vem som ska ingå i denna. Andra befattningshavare än offentliga förvaltare måste var sjätte eller var tolfte månad (beroende på förfarande) uppdatera borgenärerna om hur ett ärende fortskrider.
 • Det kan röra sig om beslut om utnämning eller entledigande av befattningshavaren, avtal om ersättning till befattningshavaren, bildande av en borgenärskommitté, prövning av ett förslag om en ackordsuppgörelse, eller något annat beslut som befattningshavaren anser att borgenärernas synpunkter är nödvändiga för.

10 I vilken mån kan konkursförvaltaren använda eller avyttra de tillgångar som ingår i konkursboet?

 • I förslaget till ackordsuppgörelse kan det föreskrivas att övervakaren ska omhänderta gäldenärens tillgångar.
 • Vid en konkurs omhändertas egendomen av förvaltaren när han eller hon utnämns, utan behov av överlåtelse, tilldelning eller överföring. Förvaltaren är skyldig att ta hand om, realisera och fördela konkursgäldenärens egendom bland borgenärerna.
 • Tillgångar som omfattas av likvidation eller förvaltning kontrolleras av den befattningshavare som utsetts för förfarandet.

11 Vilka fordringar ska anmälas gentemot konkursboet och hur behandlas fordringar som uppkommer efter det att insolvensförfarandet har inletts?

 • Vid en företagskonkurs kan alla skulder, förpliktelser eller skadeståndsskyldigheter som företaget hade innan insolvensförfarandet inleddes, inklusive villkorade skulder, anmälas i insolvensförfarandet. Fordringar avseende framtida skulder kan också anmälas. Dessa sätts dock ned till nuvarande värden.
 • Skyldigheter till följd av vissa brott (t.ex. narkotikahandel) kan inte prövas i ett förvaltnings- eller ett likvidationsförfarande.
 • Skyldigheter som uppkommit efter att förfarandena har inletts betraktas som ”utgifter”. Dessa omfattas av sin egen betalningsturordning. De måste dock betalas innan pengar kan delas ut till borgenärerna.
 • I ett förslag till en ackordsuppgörelse måste fullständiga uppgifter om en gäldenärs eller ett företags skulder anges och hur borgenärerna ska betalas. Betalning av skulder som gäldenären eller ett företag har ådragit sig efter det att förslaget godkänts kan inte fordras i insolvensförfarandet om inte detta föreskrivs i särskilda bestämmelser.
 • Betalning av skulder som förfaller på dagen för konkursbeslutet eller som kommer att förfalla i framtiden till följd av en förpliktelse som ingåtts före konkursen kan fordras i konkursförfaranden. Betalning av böter, studielånsskulder, utestående skuld i ett familjerättsligt förfarande, och skulder som ska betalas på grund av beslut om förverkande kan inte fordras i konkursförfaranden.

12 Enligt vilka regler ska fordringar anmälas, styrkas och godtas?

 • Borgenärer kan anmäla en fordran (bevis på skuld) när som helst i förfarandet. En fordran måste anmälas för att få rösträtt vid en beslutsprocess eller för att få utdelning.
 • Vid förvaltning, likvidation eller konkurs i syfte att dela ut tillgångar, skriver den befattningshavare som utsetts i förfarandet till alla borgenärer som ännu inte har styrkt sin fordran och meddelar dem att en utdelning kommer att äga rum. Befattningshavaren uppmanar dem att anmäla fordringar, och fastställer när de senast måste ha gjort detta för att kunna omfattas av utdelningen. En befattningshavare i förfarandet kan pröva fordringar som anmäls efter denna period, men är inte skyldig att göra detta.
 • Om en borgenär inte anmäler en fordran i tid kan han eller hon inte förhindra att utdelningen äger rum.
 • Vid ackordsuppgörelser uppfylls kravet på att lägga fram bevis till befattningshavaren genom skriftlig underrättelse om fordran.

https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-425

https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-637

13 Enligt vilka regler ska behållningen fördelas? Hur bestäms prioritetsordningen för borgenärernas fordringar och rättigheter?

 • Prioriteringsordningen vid utdelning ser ut på följande sätt:
 1. Innehavare av säkerhet i viss bestämd egendom (från vissa bestämda tillgångar).
 2. Kostnader för insolvensförfarandet.
 3. Prioriterade skulder (se nedan).
 4. Den föreskrivna delen (endast vid företagskonkurs).
 5. Innehavare av företagshypotek.
 6. Borgenärer utan säkerhetsrätt.
 7. Aktieägare (endast vid företagskonkurs).
 • Vissa fordringar som uppstått till följd av anställningsavtal behandlas som prioriterade skulder, inklusive vissa pensionsskulder.
 • Den föreskrivna delen är en separat fond med medel från företagshypotek som görs tillgängliga för borgenärer utan säkerhetsrätt (som högst 600 000 pund).
 • Inga fordringar är enligt lag efterställda annat än i konkursförfaranden, där en skuld till en person som var konkursgäldenärens make eller registrerade partner på konkursdagen rangordnas efter skulder (inklusive ränta) till andra borgenärer.
 • Om en tredje man betalar en av gäldenärens skulder har berörd tredje man en överlåten fordran i konkursen.

14 Vilka är villkoren för och verkningarna av att insolvensförfarandet slutförs (inklusive ackord)?

 • I en ackordsuppgörelse godkänner borgenärer förslag från gäldenären eller ett företag om borgenärer vars fordringar har ett värde som motsvarar minst 75 procent av de samlade fordringarna röstar för förslaget. Så snart förslaget har godkänts av borgenärerna genomförs det under överinseende av en konkursförvaltare som ackordsövervakare. Domstolens tillstånd behöver inte inhämtas, även om ackordsövervakaren måste underrätta domstolen om ett interimistiskt beslut har meddelats. En part kan inge en ansökan till domstolen om omprövning av borgenärernas beslut om huruvida förslaget ska godkännas, med motiveringen att beslutet innehåller materiella fel. Alla borgenärer utan säkerhetsrätt är bundna av uppgörelsen.
 • Om gäldenären eller ett företag inte uppfyller villkoren i ackordsuppgörelsen efter att uppgörelsen har godkänts kan ackordsövervakaren ansöka hos domstolen om konkurs eller likvidation.
 • Domstolens godkännande behövs inte för en företagsrekonstruktionsplan, men en förfördelad part kan ansöka till domstolen om de anser att de har lidit onödig skada.
 • Det finns detaljerade bestämmelser om hur ett insolvensförfarande ska slutföras och avslutas.

15 Vad har borgenärerna för ställning efter slutfört insolvensförfarande?

 • Detaljerade bestämmelser om hur ett ärende ska avslutas finns för alla förfaranden.
 • Borgenärer kan fordra att medel ska delas ut till dem, men inte sättas in på bank förrän efter slutförandet av förfarandet (då det rör sig om statliga medel).
 • Vid en ackordsuppgörelse föreslås borgenärerna en viss återbetalning per pund i skuld. Borgenärerna är tvungna att godta detta som full betalning om förslaget godtas.
 • I konkursförfaranden avskrivs skulderna när förfarandet avslutas, med undantag för de skulder som inte ingår i förfarandet.

16 Vem står för kostnaderna för insolvensförfarandet?

Det finns en tydlig hierarki när intäkterna från realiseringen av tillgångar ska fördelas. Kostnader och utgifter måste betalas från realiseringarna innan medel återbetalas till borgenärer.

17 Enligt vilka regler avgör man vilka återvinningsbestämmelser eller liknande bestämmelser som ska tillämpas?

 • Om konkursgäldenären har prioriterat en viss borgenär vid en formell konkurs (dvs. betalat denne före andra borgenärer) eller om gäldenären har gjort en transaktion till underpris (dvs. sålt något till ett pris som understiger dess värde), får en befattningshavare som utsetts i förfarandet driva in det belopp som konkursboet har gått miste om från mottagaren.
 • Efter ansökan från en befattningshavare i ett likvidationsförfarande, ett förvaltningsförfarande eller ett konkursförfarande kan domstolen återkalla båda typerna av transaktion och förordna att mottagaren återställer situationen så som den hade sett ut om inte transaktionen hade ägt rum.
 • Krav på att återkalla prioriterade betalningar måste avse transaktioner som ägde rum under de sex månader som föregick utnämningen av förvaltaren, inledandet av likvidationen eller ingivandet av konkursansökan, eller två år när det gäller prioriterad betalning till en kompanjon.
 • Krav på att återkalla transaktioner till underpris måste avse transaktioner som gjorts de två senaste åren, eller i konkursförfaranden de senaste fem åren, förutsatt att personen i fråga var insolvent vid den tidpunkten, eller blev insolvent till följd av transaktionen.
 • En befattningshavare i ett förvaltningsförfarande, ett likvidationsförfarande, ett konkursförfarande eller ett förfarande för en ackordsuppgörelse kan ansöka hos domstolen om återkallelse av en transaktion som lurat borgenärer. Med domstolens tillstånd kan en sådan ansökan även inges av den som lidit skada av transaktionen.
 • I förvaltnings- och likvidationsförfaranden kan befattningshavaren i förfarandet även begära gottgörelse från en direktör i det bolag som bedrivit handel trots att det var medvetet om insolvensen, och insolvensen resulterade i ytterligare förluster för borgenärerna, bedräglig handel eller tjänstefel (en talan om tjänstefel kan även väckas av en offentlig förvaltare, en borgenär eller en medverkande i förfarandet).
 • Om en ansökan om likvidation eller konkurs inges till domstolen är varje utdelning av egendom som gjorts efter det att ansökan ingavs ogiltig, om inte domstolen beslutar annorlunda.
Senaste uppdatering: 23/06/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.