Insolvens/konkurs

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

I den estniska lagstiftningen föreskrivs tre olika insolvensförfaranden: konkursförfaranden, rekonstruktionsförfaranden och skuldsaneringsförfaranden. Inlämnande och behandling av konkursansökningar och genomförandet av konkursförfaranden med avseende på en juridisk person styrs av konkurslagen. Rekonstruktionsförfaranden, genom vilka en juridisk person kan omstrukturera sina förpliktelser, styrs av rekonstruktionslagen. Inledande och genomförande av insolvensförfaranden med avseende på en fysisk person, oavsett om personen är egenföretagare eller ej, styrs av lagen om fysiska personers insolvens. Lagen om fysiska personers insolvens styr också inlämnandet av insolvensansökningar med avseende på en fysisk person. Genom en insolvensansökan är det möjligt att inleda alla typer av insolvensförfaranden med avseende på en gäldenär som är en fysisk person, för att förklara personen i konkurs, förklara personen i konkurs och inleda förfaranden för att befria gäldenären från dennes skyldigheter eller inleda ett skuldsaneringsförfarande. Om personen förklaras i konkurs styrs det inte av lagen om fysiska personers insolvens. Konkursförfaranden genomförs i enlighet med bestämmelserna i konkurslagen. Konkursförfaranden för juridiska och fysiska personer genomförs på liknande sätt. Lagarna finns på estniska och engelska i Estlands officiella publikation online, Riigi Teataja (Estlands författningssamling).

Syftet med konkursförfaranden är att tillgodose borgenärers fordringar utifrån gäldenärens tillgångar genom att överföra gäldenärens tillgångar eller återställa gäldenärens företag. En gäldenär som är en fysisk person ges möjlighet att befrias från sina förpliktelser genom konkursförfaranden. Under konkursförfarandena fastställs orsaken till gäldenärens insolvens.

Målet med att rekonstruera ett företag är att lösa dess ekonomiska svårigheter, återställa dess likviditet, förbättra dess lönsamhet och säkerställa dess hållbara förvaltning genom att tillämpa en uppsättning åtgärder på grundval av en rekonstruktionsplan. Rekonstruktion av ett företag begränsar inte dess övriga alternativ för att undvika insolvens. I rekonstruktionsförfaranden är det viktigt att skydda och ta hänsyn till företagets, borgenärers och andra tredje parters intressen och rättigheter.

Målet med skuldsanering är att lösa gäldenärens solvensproblem och undvika konkursförfaranden. Gäldenärens och dennes borgenärers berättigade intressen tas i beaktande. Skuldsanering innebär att en gäldenär kan omstrukturera sina ekonomiska förpliktelser (personliga skulder) genom att utöka tidsfristen för att fullgöra en förpliktelse, fullgöra förpliktelsen genom avbetalning eller minska förpliktelsen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (omarbetning) omfattar konkursförfaranden och skuldsanering.

1 Mot vem kan insolvensförfaranden inledas?

Enligt estnisk lag är en fysisk person en människa, och i insolvenslagstiftnignen görs ingen skillnad mellan fysiska personer när det gäller om de agerar i kommersiell eller yrkesmässig kapacitet (det görs med andra ord ingen skillnad mellan egenföretagare och konsumenter). En juridisk person är en juridisk entitet som har bildats i enlighet med lag. En juridisk person är antingen en juridisk person inom privaträtten eller en juridisk person inom den offentliga rätten. Med en ”juridisk person inom privaträtten” avses en juridisk person som upprättats till följd av privata intressen och i enlighet med en lag som omfattar juridiska personer av detta slag. Juridiska personer inom privaträtten är handelsbolag, kommanditbolag, privata aktiebolag, publika aktiebolag, handelsorganisationer, stiftelser och ideella organisationer. Staten, lokala myndigheter och andra juridiska personer som inrättats för det allmänna intresset och i enlighet med en lag som omfattar sådana juridiska personer är juridiska personer inom den offentliga rätten.

1. Konkursförfaranden

Konkursförfaranden genomförs avseende insolventa juridiska och fysiska personer. Staten och lokala myndigheter kan inte gå i konkurs.

2. Rekonstruktionsförfaranden

Rekonstruktionsförfaranden genomförs endast avseende juridiska personer inom privaträtten.

3. Skuldsaneringsförfaranden

Skuldsaneringsförfaranden genomförs med avseende på fysiska personer som drabbas av insolvensproblem, oavsett om de är egenföretagare eller ej.

4. Förfaranden för befrielse från förpliktelser

Förfaranden för att befria en fysisk person från dennes förpliktelser genomförs med avseende på fysiska personer som drabbas av insolvensproblem, oavsett om de är egenföretagare eller ej.

2 Under vilka förutsättningar kan man inleda ett insolvensförfarande?

1. Inledning av insolvensförfaranden med avseende på en gäldenär som är en juridisk person

1.1 Konkursförfaranden

Konkurs innebär att en gäldenär förklaras insolvent genom ett domstolsbeslut. Det första huvudvillkoret för att konkursförfaranden ska kunna inledas är att gäldenären är insolvent.

En gäldenär är insolvent om han eller hon inte kan tillgodose borgenärernas fordringar som har förfallit till betalning och om denna oförmåga inte är temporär med tanke på gäldenärens ekonomiska situation. En gäldenär som är en juridisk person är också insolvent om gäldenärens tillgångar inte är tillräckliga för att fullgöra förpliktelserna och om denna otillräcklighet inte är temporär med tanke på gäldenärens ekonomiska situation. Fordringar som inte har förfallit till betalning betraktas också som förpliktelser. Om en konkursansökan inges av gäldenären kommer domstolen även att förklara gäldenären i konkurs om det är troligt att gäldenären kommer att bli insolvent i framtiden. Om en konkursansökan inges av gäldenären ska gäldenären presumeras vara insolvent.

Det andra huvudvillkoret för att konkursförfaranden ska kunna inledas är att en konkursansökan inges, antingen av gäldenären eller borgenären. Om konkursansökan inges av gäldenären måste gäldenären bestyrka sin insolvens i konkursansökan. Om konkursansökan inges av borgenären måste borgenären bestyrka gäldenärens insolvens och förefintligheten av en fordran i konkursansökan. I de fall som föreskrivs i lag får andra personer också lämna in konkursansökningar, och då gäller bestämmelserna om borgenärer för dessa personer om inte annat föreskrivs i lag.

Domstolen kan begära att den ansökande borgenären ska betala ett belopp som domstolen fastställt som domstolsdeposition för att täcka den tillfälliga förvaltarens lön och ersättning för utlägg, om det finns skäl att anta att konkursboet inte är tillräckligt för att täcka dessa kostnader. Om borgenären inte betalar depositionen kommer förfarandena att avslutas. Om de borgenärer som gör ansökan är anställda av en insolvent arbetsgivare som inte betalar den summa som har angetts som deposition för att konkursförfarandet ska fortsätta har de rätt att ansöka om ett insolvensbidrag från staten (genom Eesti Töötukassa [den estniska arbetslöshetsförsäkringsfonden]).

Domstolen kommer inte att godta borgenärens konkursansökan om det inte framgår av denna att den sökande har en fordran gentemot gäldenären, om konkursansökan inte bestyrker gäldenärens insolvens eller om den baseras på en fordran som omfattas av en rekonstruktionsplan. Domstolen kommer också att vägra godta en konkursansökan om det föreligger andra skäl som anges i civilprocesslagen.

Innan konkurs tillkännages och konkursförfaranden inleds görs ett så kallat förhandsavgörande. Om domstolen beslutar att godta en konkursansökan kommer den att utse en tillfällig förvaltare. Domstolen kan också vägra utse en tillfällig förvaltare, med tanke på gäldenärens ekonomiska situation, och konkursförklara gäldenären. Om domstolen inte utser en tillfällig förvaltare kommer förfarandena på grundval av konkursansökan inte att fortsätta utan kommer då att avslutas. Den tillfälliga förvaltaren fastställer gäldenärens tillgångar, inklusive gäldenärens skyldigheter och verkställighetsförfarandena avseende gäldenärens tillgångar. Vidare kontrollerar den tillfälliga förvaltaren att gäldenärens tillgångar är tillräckliga för att täcka de kostnader och utgifter som uppstår under konkursförfarandena. Den tillfälliga förvaltaren bedömer gäldenärens ekonomiska situation och solvens samt möjligheterna till att gäldenären ska kunna fortsätta med sin näringsverksamhet och möjligheterna till rekonstruktion, om gäldenären är en juridisk person. Vidare ser den tillfälliga förvaltaren bland annat till att gäldenärens tillgångar bevaras. Den tillfälliga förvaltaren måste i sitt arbete fastställa om konkursansökan ska godtas eller avslås.

Domstolen kommer att avsluta förfarandena genom inställande av rättegång utan att förklara gäldenären i konkurs, oberoende av gäldenärens insolvens, om gäldenärens tillgångar är otillräckliga för att täcka de kostnader och utgifter som uppstått under konkursförfarandena och om det är omöjligt att återvinna eller återkräva tillgångarna eller inge en fordran gentemot en medlem i ett ledningsorgan.

Domstolen gör en konkursförklaring genom ett domstolsbeslut (konkursbeslut). Ett konkursbeslut måste innehålla uppgift om när konkursförklaringen gjorts. Konkursförfaranden inleds med en konkursförklaring.

Om domstolen har gjort en konkursförklaring kommer den utan dröjsmål att offentliggöra ett meddelande om detta (konkursmeddelande) i den officiella publikationen Ametlikud Teadaanded (officiella kungörelser).

Ett konkursbeslut får omedelbar verkan. Verkställandet av ett konkursbeslut kan inte avbrytas eller skjutas upp, och det sätt eller det förfarande som anges i lag för att verkställa domstolsbeslutet måste respekteras. Om en högre domstol annullerar ett konkursbeslut påverkar inte detta giltigheten i de rättshandlingar som utförs av eller gentemot förvaltaren. Gäldenären och den ansökande borgenären kan inge överklaganden mot konkursbeslutet inom 15 dagar från det att konkursmeddelandet offentliggörs. Gäldenären och den person som ansöker om konkurs kan inge överklaganden till Högsta domstolen mot distriktsdomstolens beslut om överklagandet av beslutet. Förvaltaren får inte inge ett överklagande på gäldenärens vägnar eller företräda gäldenären vid ett överklagande.

Om ett meddelande eller en rättegångshandling ska offentliggöras i konkursförfaranden, måste meddelandet eller rättegångshandlingen offentliggöras i Ametlikud Teadaanded. Domstolen kan offentliggöra ett meddelande i Ametlikud Teadaanded om när och var en förhandling om en konkursansökan kommer att hållas. Ett meddelande om konkursbeslut där en gäldenär konkursförklaras (konkursmeddelande) kommer att offentliggöras av domstolen utan dröjsmål i Ametlikud Teadaanded.

1.2 Rekonstruktionsförfaranden

För att inleda rekonstruktionsförfaranden för en verksamhet ska företaget lämna in en ansökan om detta.

Domstolen kommer att inleda rekonstruktionsförfaranden om ansökan om rekonstruktion uppfyller kraven i civilprocesslagen och rekonstruktionslagen och om företaget har anfört motiverade skäl om

 1. att företaget troligen kommer att bli insolvent i framtiden,
 2. att företaget behöver rekonstrueras,
 3. att företaget troligen kommer att förvaltas på ett hållbart sätt efter rekonstruktionen.

Med ett företags samtycke får en rekonstruktionsansökan också lämnas in med avseende på företaget av en borgenär till företaget.

Rekonstruktionsförfaranden kommer att inledas om rekonstruktionsansökan uppfyller kraven i laget och företaget eller borgenären har framfört ett motiverat argument för att företaget inte är permanent insolvent, men sannolikt kommer att bli insolvent i framtiden, att företaget behöver rekonstrueras, att företaget troligen kommer att förvaltas på ett hållbart sätt efter rekonstruktionen,

att rekonstruktionsförfaranden inte kommer att inledas om konkursförfaranden har inletts gentemot företaget, om ett domstolsbeslut om obligatorisk avveckling av företaget har utfärdats eller om likvidation sker i efterhand, om mindre än två år har gått sedan rekonstruktionsförfarandena gentemot företaget avslutades.

Domstolen kommer att inleda rekonstruktionsförfaranden genom ett avgörande om rekonstruktion inom sju dagar efter mottagandet av en rekonstruktionsansökan.

Bland annat anges följande i ett avgörande om rekonstruktion:

 1. Uppgifter om den person som utses till rekonstruktionsrådgivare.
 2. Tidsfristen för antagande av rekonstruktionsplanen.
 3. Den tid under vilken rekonstruktionsplanen ska inges till domstolen för godkännande (som regel får det inte vara mer än 60 dagar, men domstolen får vid behov förlänga tiden till 90 dagar).
 4. Den summa som ska betalas av företaget till det angivna kontot som en deposition för att täcka rekonstruktionsrådgivarens ersättning och utgifter, och den tidsfrist inom vilken företaget måste betala den.

Effekterna av rekonstruktionsförfarandenas inledande är följande:

 1. Domstolen skjuter upp verkställighetsförfaranden eller annan utsökning som genomförs avseende företagets tillgångar tills rekonstruktionsplanen har godkänts eller rekonstruktionsförfarandet har avslutats, utom om verkställighetsförfarandena genomförs för att uppfylla en fordran som har uppstått på grundval av ett anställningsförhållande.
 2. Domstolen häver beslaget av företagets tillgångar eller ändrar dess innehåll på grundval av en begäran av företaget eller rekonstruktionsrådgivaren, utom när det gäller det beslag som tillämpas på företagets tillgångar för att säkra en möjlig konfiskering eller ersättning eller konfiskering i straffrättsliga förfaranden eller för att säkra en fordran som uppstår på grundval av ett anställningsförhållande om det är nödvändigt för att genomföra rekonstruktionsförfaranden.
 3. Beräkningen av standardränta eller avtalsenlig straffavgift som ökar över tid avseende en fordran mot företaget skjuts upp tills rekonstruktionsplanen har godkänts.
 4. Domstolen får, på grundval av en begäran från ett företag och med godkännande av rekonstruktionsrådgivaren, som bifogas till begäran, eller på grundval av en begäran av rekonstruktionsrådgivaren, skjuta upp domstolsförfaranden som innefattar ett äganderättsligt anspråk mot företaget för vilket ingen dom ännu har meddelats, tills rekonstruktionsplanen har godkänts eller rekonstruktionsförfarandet avslutats, utom om en fordran lämnas in på grundval av ett anställningsförhållande. Domstolen skjuter inte upp domstolsförfaranden i straffrättsliga ärenden.
 5. På grundval av en konkursansökan som lämnas in av en borgenär ska domstolen skjuta upp alla beslut om att utse en tillfällig förvaltare i konkursförfarandet till rekonstruktionsplanen har godkänts eller rekonstruktionsförfarandena har avslutats.
 6. När rekonstruktionsförfarandena inleds behåller företaget rätten att förfoga över företagets tillgångar, men måste skyndsamt informera rekonstruktionsrådgivaren om transaktioner som ligger utanför den normala verksamheten.

När ett företag begär uppskjutande av andra åtgärder, särskilt utövandet av en rätt till trygghet, får domstolen skjuta upp dessa åtgärder på grundval av en begäran från företaget eller rekonstruktionsrådgivaren tills rekonstruktionsplanen har godkänts eller rekonstruktionsförfarandet har avslutats om det är nödvändigt för rekonstruktionen eller bidrar till de förhandlingar som ska hållas om rekonstruktionsplanen. Åtgärderna får inte skjutas upp när det gäller fordringar som härrör från ett anställningsförhållande.

När rekonstruktionsförfaranden inleds förlängs tidsperioden för återhämtningstransaktioner eller andra handlingar som föreskrivs i konkurslagen och lagen om verkställighetsförfaranden med tidsperioden från inledandet av rekonstruktionsförfarandet tills rekonstruktionsförfarandet avslutas. Den förlängda tidsperioden får inte överstiga åtta år före utnämnandet av en tillfällig förvaltare eller början av tidsperioderna för återhämtning som föreskrivs i lagen om verkställighetsförfaranden.

Om domstolen har beslutat att inleda rekonstruktionsförfaranden och utfärdat ett rekonstruktionsbeslut, kommer rekonstruktionsrådgivaren att utan dröjsmål skicka ett rekonstruktionsmeddelande till borgenärerna där de informeras om att rekonstruktionsförfaranden kommer att inledas och om omfattningen av de fordringar som de har gentemot verksamheten enligt skuldförteckningen.

2. Inledning av insolvensförfaranden med avseende på en gäldenär som är en fysisk person

2.1 Inlämnande av en insolvensansökan, utnämnande av en betrodd förvaltare och prövning av ansökan

En insolvensansökan mot en gäldenär som är en fysisk person kan lämnas in av gäldenären själv eller av gäldenärens borgenär. Gäldenärens maka eller make kan lämna in en gemensam insolvensansökan. En insolvensansökan kan användas för att inleda alla typer av insolvensförfaranden för en gäldenär som är en fysisk person, inbegripet för att försättas i konkurs.

En insolvensansökan måste lämnas in i de former som fastställs på grundval av § 9 i lagen om fysiska personers insolvens, vars tillämpning är obligatorisk.

I ansökan måste gäldenären förklara naturen hos sina solvensproblem och ge en översikt över sin ekonomiska situation, inbegripet sina tillgångar, skulder, inkomster och utgifter. I insolvensansökan måste borgenären också ge belägg för gäldenärens insolvens eller förklara vad gäldenärens solvensproblem består av.

En insolvensansökan ska lämnas in till distriktsdomstolen antingen där gäldenären är bosatt eller vid sätet för egenföretagarens företag. Det presumeras att den bostad som uppgavs i folkbokföringen ett år innan insolvensansökan lämnades in är den fysiska personens bostad och att det säte som uppgavs i bolagsregistret ett år innan insolvensansökan lämnades in är sätet för egenföretagarens företag, om det inte bevisas att gäldenärens bostad eller säte finns någon annanstans. En gemensam insolvensansökan för makar ska lämnas in till distriktsdomstolen där makarna har sin gemensamma bostad. När makar inte har en gemensam bostad ska ansökan lämnas in till distriktsdomstolen där den ena maken har sin bostad eller där sätet för en makes företag finns, vilket makarna ska välja.

Domstolen beslutar om ansökan ska beviljas. Om domstolen beviljar ansökan utser den en betrodd förvaltare för gäldenären.

Om en betrodd förvaltare utses avbryts beräkningen av dröjsmålsränta eller avtalsvite som ökar över tid på en fordran gentemot gäldenären fram tills det att rekonstruktionsplanen antagits eller skuldsaneringsförfarandet avslutats. Detta omfattar inte sådana fordringar som gäldenären inte vill omstrukturera eller om gäldenären försätts i konkurs. Om en betrodd förvaltare utses kan en borgenär inte säga upp ett avtal som har ingåtts med borgenären genom att åberopa åsidosättande av en ekonomisk förpliktelse som uppstod innan insolvensansökan lämnades in eller vägra att uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal om inte domstolen godkänner det.

När en betrodd förvaltare utses upphäver domstolen verkställighetsförfarandet eller annan utsökning för indrivning av pengar med hänsyn till gäldenärens tillgångar fram tills det att gäldenären försätts i konkurs, rekonstruktionsplanen godtas eller förfarandena avslutas. Domstolen får fram till denna tidpunkt

 1. skjuta upp domstolsförfarandet som innefattar en ekonomisk fordran mot den gäldenär mot vilken ingen dom ännu har meddelats.
 2. avbryta åtgärder för att säkra en åtgärd, inbegripet kvarstad avseende ett betalkonto.
 3. förbjuda borgenärer från att utöva sina rättigheter som härrör från den säkerhet som lämnas av gäldenären, inbegripet försäljningen eller begäran om försäljning av säkerhetsobjektet.
 4. vidta en annan åtgärd för tillfälligt juridiskt skydd, inbegripet åtgärder för att säkra en konkursansökan.

Domstolen kommer inte att avbryta domstolsförfaranden om beslut om att utdöma böter eller konfiskera eller ersätta böter i straffrättsliga förfaranden eller om att höra överklagan mot böter som utdöms i mål om mindre brott och inte använda andra åtgärder som nämns i punkt 3 i denna paragraf med avseende på kvarstad eller lagstadgade inteckningar på gäldenärens tillgångar för att säkra möjlig konfiskering eller ersättning av konfiskering i straffrättsliga förfaranden.

Med beaktande av borgenärens berättigade intressen får domstolen, på grundval av borgenärens ansökan, tillåta att avbrutna verkställighetsförfaranden fortsätter och även tillåta borgenären att utöva de rättigheter som uppstår till följd av de säkerheter som tillhandahålls av gäldenären innan denne försätts i konkurs, rekonstruktionsplanen godkänns eller förfarandet avslutas.

Den betrodda förvaltaren fastställer gäldenärens ekonomiska situation, framställer en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder och lämnar in den på egna vägnar och med gäldenärens godkännande till domstolen. Den betrodda förvaltaren förser också domstolen med en bedömning av vilka förfaranden som ska inledas för att döma i fråga om gäldenärens solvensproblem. Domstolen är inte bunden av bedömningen.

Efter detta prövar domstolen insolvensansökan och meddelar en av följande domar:

 1. Gäldenären försätts i konkurs.
 2. Gäldenären försätts i konkurs och ett förfarande inleds för att befria gäldenären från dennes skyldigheter.
 3. Ett skuldsaneringsförfarande inleds.
 4. Ansökan avslås. eller
 5. Förfarandet avslutas genom inställande.

2.2 Inledning av skuldsaneringsförfarande

Domstolen inleder ett skuldsaneringsförfarande om gäldenären har solvensproblem men ännu inte är permanent solvent, särskilt om gäldenärens solvensproblem inte tydligt kan lösas utan att skuldsaneringsförfarandet genomförs, bland annat genom att gäldenärens tillgångar säljs för att täcka dennes skulder i en utsträckning som skäligen kan förväntas av gäldenären. En gäldenär anses ha solvensproblem om gäldenären är eller troligen kommer att bli oförmögen att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen.

Innan skuldsaneringsförfarandet inleds ska domstolen avgöra vilken summa som gäldenären måste överföra som deposition för att täcka den betrodda förvaltarens ersättning och utgifter till det konto som har angetts för detta, och den tidsfrist inom vilken gäldenären måste betala den. Med hänsyn till gäldenärens ekonomiska situation får domstolen tillåta att den fastställda summan betalas i delbetalningar under förfarandet.

Domstolen kan vägra att inleda ett skuldsaneringsförfarande om

 1. gäldenären, med uppsåt eller av grov oaktsamhet, har lämnat påtagligt felaktiga eller ofullständiga uppgifter om gäldenärens tillgångar, inkomst, borgenärer eller förpliktelser,
 2. gäldenären vägrar att svära ed beträffande riktigheten i de uppgifter som lämnas eller lämna ytterligare uppgifter på domstolens begäran,
 3. gäldenären har dömts för ett brott i samband med konkursförfaranden eller verkställighetsförfaranden, skattebrott eller ett brott som avses i §§ 381 och 3811 i strafflagen och om uppgifterna om domen inte har raderats från brottsregistret,
 4. gäldenären, tre år före eller efter det att ansökan inges, med uppsåt eller av grov oaktsamhet, har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter om sin ekonomiska situation för att erhålla stöd eller andra förmåner från staten, lokala myndigheter eller stiftelser eller för att undkomma skatt,
 5. gäldenären under de tre år som föregick utnämnandet av betrodda förvaltaren eller efter utnämnandet av den betrodda förvaltaren, uppsåtligt eller genom grov försumlighet, förhindrat uppfyllandet av borgenärers krav eller uppsåtligt genomfört transaktioner som skadar borgenärerna, och i detta avseende kan skada på borgenärernas intressen bland annat bestå av att dölja eller förskingra tillgångar,
 6. gäldenären inte har betalat det belopp som har fastställts som en deposition för att täcka den betrodda förvaltarens ersättning och utgifter till den summa som föreskrivs i detta avseende.

Domstolen vägrar att inleda ett skuldsaneringsförfarande om den redan har inlett ett förfarande för att sanera gäldenärens skulder under de tio år som föregick inlämnandet av ansökan eller beslutat att befria gäldenären från dennes förpliktelser.

Om domstolen inleder ett förfarande för att sanera gäldenärens skulder fastställer den en tidsperiod på upp till 60 dagar då den betrodda förvaltaren måste lämna in en rekonstruktionsplan till domstolen. Domstolen får vid behov förlänga denna tidsperiod med upp till 30 dagar.

Om domstolen inleder ett förfarande för att sanera gäldenärens skuld förlängs tidsperioden för att återvinna transaktioner eller andra handlingar som föreskrivs i konkurslagen och lagen om verkställighetsförfaranden med tidsperioden från utnämnandet av den betrodda förvaltaren tills skuldsaneringsförfarandet har avslutats, men högst åtta år innan den betrodda förvaltaren utses eller villkoren för återvinning som anges i lagen om verkställighetsförfaranden börjar gälla.

Efter att förfarandet inleds framställer den betrodda förvaltaren, i samarbete med gäldenären, gäldenärens skuldsaneringsplan och lämnar in den för gäldenären och med hans eller hennes godkännande till domstolen för godkännande.

2.3 Inledningen av konkursförfarandet och/eller förfarandet för befrielse från förpliktelser

Domstolen försätter en gäldenär som är en fysisk person i konkurs och genomför konkursförfaranden i enlighet med bestämmelserna i konkurslagen. Genomförandet av konkursförfaranden med avseende på en fysisk person liknar genomförandet av konkursförfaranden med avseende på en juridisk person (se avsnitt 1.1).

Samtidigt som gäldenären försätts i konkurs är det möjligt att inleda förfaranden för att befria en fysisk person från dennes förpliktelser. Det är möjligt att befria gäldenären från dennes förpliktelser som inte har uppfyllts i konkursförfaranden. Förpliktelser som uppstod innan gäldenären försattes i konkurs kan inkluderas i konkursförfarandet. Förfaranden för befrielse från förpliktelser varar i allmänhet i tre år. Under denna tid måste gäldenären uppfylla borgenärernas krav i så stor utsträckning som möjligt. Under konkursförfarandet säljs alla gäldenärens tillgångar och används för att uppfylla borgenärens fordringar. Gäldenären måste också ägna sig åt lönsam verksamhet eller göra skäliga ansträngningar för att hitta sådan verksamhet. Gäldenärens inkomst används också för att uppfylla borgenärens fordringar. I lagen föreskrivs en summa som inte är föremål för kvarstad för gäldenärens existensminimum, och den ska inte användas för att uppfylla borgenärens fordringar. Om gäldenären har betalat en betydande andel av borgenärers krav kan gäldenären befrias från sina förpliktelser redan innan tre år har gått, men tidigast ett år efter att förfarandet har inletts. Om gäldenären åsidosätter sina förpliktelser men åsidosättandet inte är allvarligt får domstolen förlänga tiden för att befria gäldenären från sina förpliktelser med upp till ett år. Om åsidosättandet är allvarligt kan domstolen vägra att befria gäldenären från dennes skyldigheter.

3. Inledning av konkursförfaranden avseende en fysisk persons dödsbo

Om dödsboet vid gäldenärens bortgång är insolvent kan en konkursansökan lämnas in för att försätta gäldenärens dödsbo i konkurs. Om gäldenären avlider kan en konkursansökan avseende gäldenärens tillgångar också lämnas in av gäldenärens arvinge, exekutorn av gäldenärens testamente eller förvaltaren av gäldenärens dödsbo. I detta fall gäller bestämmelserna om konkursansökningar för gäldenärer för konkursansökan. Konkursförfaranden avseende dödsboet genomförs i enlighet med bestämmelserna i konkurslagen.

3 Vilka tillgångar ingår i konkursboet? Hur behandlas de tillgångar som förvärvas av gäldenären efter att insolvensförfarandet har inletts?

När en konkursförklaring görs omvandlas gäldenärens tillgångar till konkursbo, och gäldenärens rättigheter att förvalta och avyttra konkursboet överförs till konkursförvaltaren.

Gäldenärens tillgångar omvandlas till konkursbo på grundval av ett domstolsbeslut och används för att tillgodose borgenärers fordringar och genomföra konkursförfaranden. Med konkursbo avses gäldenärens tillgångar då konkursförklaringen görs, liksom återkrävda eller återvunna tillgångar och tillgångar som gäldenären erhållit under konkursförfarandena. De av gäldenärens tillgångar som enligt lag inte kan omfattas av en betalningsfordran ingår inte i konkursboet.

Tillgångar som enligt lag inte kan omfattas av en betalningsfordran regleras genom lagen om verkställighetsförfaranden. Lagen innehåller en icke uttömmande förteckning över föremål som inte omfattas av utmätning. Det främsta syftet med denna förteckning är att garantera gäldenären ett socialt minimiskydd. Förbudet mot att sälja föremål som inte omfattas av utmätning följer också av att man måste skydda andra grundläggande rättigheter, däribland rätten att fritt få välja verksamhetsområde, yrke och position, rätten att bedriva näringsverksamhet, rätten till utbildning, religionsfrihet och skydd av privat- och familjeliv. Dessutom strider utmätning av vissa föremål mot allmän moral.

Enligt estnisk lagstiftning tillämpas även vissa restriktioner på utmätning av inkomst, och huvudsyftet är att säkerställa att gäldenären har ett existensminimum för sig själv och personer i beroendeställning enligt villkoren i de förfaranden som förs gentemot gäldenären.

Efter en konkursförklaring blir alla åtgärder som gäldenären vidtar med avseende på föremål som ingår i konkursboet ogiltiga. De tillgångar som den andra parten överlåter till följd av en åtgärd återlämnas till parten om tillgångarna stannar kvar i konkursboet. I annat fall ges kompensation om konkursboet har ökat till följd av överföringen. Om gäldenären har avyttrat framtida fordringar före konkursförklaringen, kommer avyttringen att bli ogiltig när konkursen tillkännages med avseende på de fordringar som har uppstått efter konkursförklaringen. En gäldenär som är en fysisk person får avyttra konkursboet med förvaltarens samtycke. All avyttring som sker utan förvaltarens samtycke är ogiltig.

Efter att konkurs tillkännages får endast förvaltaren godkänna fullgörandet av en förpliktelse som ingår i konkursboet och som tillhör gäldenären. Om förpliktelsen fullgjordes till förmån för gäldenären, ska den endast anses vara fullgjord om de tillgångar som överlåtits för att fullgöra förpliktelsen finns kvar i konkursboet eller om konkursboet har ökat till följd av överlåtelsen. Om förpliktelsen fullgjordes till förmån för gäldenären innan konkursmeddelandet offentliggjordes, ska den anses vara fullgjord om den person som fullgjorde förpliktelsen inte kände till och inte behövde känna till konkursförklaringen vid fullgörandet.

När rekonstruktionsförfarandena inleds behåller företaget rätten att förfoga över företagets tillgångar men måste skyndsamt informera rekonstruktionsrådgivaren om transaktioner som ligger utanför den normala verksamheten.

I skuldsaneringsförfaranden behåller en gäldenär som är en fysisk person, oavsett om personen är egenföretagare eller ej, rätten att förfoga över sina tillgångar.

I förfaranden för befrielse från förpliktelser ska gäldenärens inkomst, om dessa förfaranden också fortsätter efter att konkursförfarandena har avslutats, överlåtas eller föras över till den betrodda förvaltaren. Gäldenären behöver inte överföra inkomsten eller den del av inkomsten som inget betalningskrav kan framställas mot i enlighet med bestämmelserna i verkställighetslagen, eller den nämnda inkomsten eller delen av inkomsten ska återlämnas till gäldenären av den betrodda förvaltaren.

4 Vilka befogenheter har gäldenären respektive konkursförvaltaren?

När konkurs tillkännages förlorar en gäldenär som är en fysisk person sin rätt att göra transaktioner avseende konkursboet, och en gäldenär som är en juridisk person förlorar sin rätt att göra alla slags transaktioner.

Gäldenären ska skyndsamt förse domstolen, den tillfälliga förvaltaren, förvaltaren, konkurskommittén och insolvensavdelningen med den information som de behöver i samband med konkursförfarandena både före och efter att konkursen förklaras, i synnerhet om gäldenärens tillgångar, inbegripet förpliktelser, samt gäldenärens företags- eller yrkesverksamhet. Gäldenären ska förse förvaltaren med en balansräkning och en förteckning över gäldenärens tillgångar, inklusive skulder, det datum då konkursen tillkännagavs.

Domstolen kan begära att gäldenären ska svära inför domstolen att de uppgifter som gäldenären lämnat till domstolen om sina tillgångar, skulder samt företags- eller yrkesverksamhet är korrekta såvitt gäldenären känner till.

Gäldenären måste bistå den tillfälliga förvaltaren och förvaltaren i deras arbete.

Gäldenären får inte lämna Estland utan domstolens tillåtelse efter att konkurs tillkännagetts och innan gäldenären har avlagt en ed.

Domstolen kan tvinga gäldenären att betala böter eller infinna sig eller kvarhålla gäldenären om han eller hon inte respekterar ett domstolsbeslut eller för att säkerställa att en lagstadgad förpliktelse fullgörs.

Gäldenären har rätt att ta del av förvaltarens och domstolens handlingar i konkursärendet. Förvaltaren kan, när så är motiverat, avslå gäldenärens begäran om att få ta del av en handling i förvaltarens ärende om detta skulle inverka negativt på konkursförfarandena.

Konkursförvaltare

 • En konkursförvaltare gör transaktioner avseende konkursboet och vidtar andra åtgärder. De rättigheter och skyldigheter som uppstår till följd av förvaltarens åtgärder tillhör gäldenären. En förvaltare deltar, i enlighet med sina skyldigheter, vid domstolen i tvister rörande konkursboet i gäldenärens ställe.
 • När en konkursförklaring görs överförs gäldenärens rättigheter att förvalta och avyttra konkursboet till förvaltaren. I konkursförfaranden avseende en gäldenär som är en juridisk person, kan förvaltaren slutföra alla slags transaktioner och utföra samtliga rättshandlingar rörande konkursboet. Om den gäldenär som gått i konkurs är en fysisk person, får förvaltaren endast slutföra sådana transaktioner och utföra sådana rättshandlingar rörande konkursboet som är nödvändiga för att uppnå konkursförfarandenas syfte och utföra förvaltarens uppgifter.
 • En förvaltare försvarar alla borgenärers rättigheter och intressen och säkerställer att konkursförfarandena är lagliga, skyndsamma och ekonomiskt rimliga. Förvaltaren måste uppfylla sina skyldigheter med den omsorg som förväntas av en omsorgsfull och ärlig förvaltare samt ta hänsyn till alla borgenärers och gäldenärens intressen.
 • Förvaltaren avgör borgenärernas krav, förvaltar konkursboet, organiserar dess bildning och försäljning och uppfyllandet av borgenärernas krav ur konkursboet, fastställer orsakerna till gäldenärens insolvens och den tidpunkt då insolvensen uppstod, ordnar så att gäldenärens näringsverksamhet kan fortsätta, när det är nödvändigt, genomför likvidationen av gäldenären som är en juridisk person, när det är nödvändigt, tillhandahåller information till borgenärerna och gäldenären i de fall som föreskrivs i lag, rapporterar om sin verksamhet och tillhandahåller information om konkursförfaranden till domstolen, den tjänsteman som utövar tillsyn över förfarandet och konkurskommittén, uppfyller andra förpliktelser som föreskrivs enligt lag. Om gäldenärens insolvens orsakats av allvarligt förvaltningsfel ska förvaltaren väcka en skadeståndstalan mot den person som ansvarar för felet omedelbart efter att tillräckliga skäl finns för att väcka talan. Utöver de rättigheter som en förvaltare har enligt lag har förvaltaren även samma rättigheter som en tillfällig förvaltare.

5 Vilka villkor gäller för kvittning?

Kvittning är tillåtet i konkursförfaranden i Estland. Kvittning av fordringar i konkursförfaranden omfattas av följande krav:

 1. De fordringar som ska kvittas måste vara ekonomiska förpliktelser eller andra förpliktelser av samma slag.
 2. Borgenärens rätt att fullgöra sin förpliktelse måste föreligga, och gäldenärens förpliktelse måste ha förfallit.
 3. Borgenären måste göra en viljeförklaring om kvittning till gäldenären tills förteckningen över borgenärer är godkänd, och förklaringen får inte ha gjorts på ett villkorat sätt eller genom fastställande av en tidsfrist.
 4. Borgenärens rätt att kvitta sin fordran mot gäldenärens fordran måste ha uppstått innan konkursen tillkännagavs.

Om gäldenärens fordran var betingad av ett villkor med uppskjutande verkan eller inte hade förfallit när konkursen tillkännagavs eller inte avser fullgörandet av förpliktelser av samma slag, kan fordran endast kvittas när villkoret med uppskjutande verkan föreligger, när gäldenärens fordran har förfallit eller när förpliktelserna har blivit till förpliktelser av samma slag. Kvittning tillåts inte om villkoret med uppskjutande verkan med avseende på gäldenärens fordran föreligger eller om fordran förfaller innan borgenären kan kvitta sin fordran.

Om en borgenärs fordran har förfallit kan borgenären fortfarande kvitta fordran om rätten till kvittning uppstod innan fordran förföll. En borgenär får också kvitta en fordran till följd av att gäldenären inte har fullföljt sina avtalsåtaganden eftersom förvaltaren medgav undantag från gäldenärens förpliktelse efter att konkursen tillkännagavs. Om föremålet för en avtalsförpliktelse är delbart och borgenären delvis har fullgjort sin förpliktelse när konkursen tillkännages, kan borgenären kvitta gäldenärens ekonomiska förpliktelse motsvarande den del av borgenärens förpliktelse som har fullgjorts. Om gäldenären är en hyresvärd för privatbostäder eller kommersiella fastigheter och om den privata eller kommersiella hyrestagaren har betalat hyra till gäldenären för fast egendom eller fastigheter i förskott innan konkursen tillkännages, utgör detta en fordran om obehörig vinst gentemot gäldenären som den privata eller kommersiella hyrestagaren kan kvitta mot gäldenärens fordran gentemot den privata eller kommersiella hyrestagaren. Den privata eller kommersiella hyrestagaren kan också kvitta en skadeståndstalan till följd av en förtida uppsägning eller ett frånträdande av avtalet.

En fordran som erhålls genom överlåtelse kan endast kvittas i konkursförfaranden om fordran gjordes och om gäldenären informerades om detta skriftligen senast tre månader innan konkursen tillkännagavs. En fordran gentemot gäldenären som erhålls genom överlåtelse kan inte kvittas om fordran gjordes tre år före det att en tillfällig förvaltare eller en betrodd förvaltare utsågs, om gäldenären var insolvent vid den tidpunkten och om den person som erhöll fordran kände till eller borde ha känt till insolvensen när överlåtelsen gjordes.

En godkänd fordran som säkrats med en panträtt, inklusive om fordran har förvärvats genom överlåtelse, får kvittas när samma pantsatta föremål säljs till inköpspriset för det pantsatta föremålet i en utsträckning som motsvarar den summa som borgenären skulle ha rätt att ta emot när den penningsumma som tas emot från försäljningen av det föremål som köpts av borgenären delas ut, och från vilken betalningar och utgifter, exempelvis konsoliderade förpliktelser och kostnaderna och utgifterna som uppstått under konkursförfarandena, med förbehåll för betalning innan betalning av pengar på grundval av distributionstal har dragits av. De delar av inköpspriset som inte kan kvittas mot borgenärens fordran betalas av borgenären till konkursboet.

Fordringar som inte kan kvittas är bland annat underhållskrav, krav på ersättning till följd av personskada eller en persons dödsfall och krav som uppstår på grund av olagligt och uppsåtligt orsakande av skada som den andra parten har mot den part som begär kvittning, den andra partens krav mot vilka inget betalningskrav kan framställas enligt lag, en utmätt motfordran mot partens fordran om den part som begär kvittningen förvärvade fordran efter utmätningen eller om dennes fordran förföll efter utmätningen och senare än den utmätta fordran, en fordran mot vilken den andra parten kan göra invändningar eller den andra partens fordran för vilken kvittning inte är tillåten av andra skäl enligt lag.

Kvittning regleras inte separat om det rör sig om rekonstruktions- och skuldsaneringsförfaranden, och därför tillämpas det allmänna förfarandet enligt obligationsrättslagen.

6 Hur påverkar insolvensförfarandet gäldenärens gällande avtal?

Konkursförfaranden

En förvaltare har rätt att fullgöra en utestående förpliktelse till följd av ett avtal som gäldenären har ingått och kräva att den andra parten ska fullgöra sina förpliktelser eller göra undantag från gäldenärens förpliktelse enligt avtalet, om inte annat föreskrivs i lag. En förvaltare får inte göra undantag från gäldenärens avtalsförpliktelse om säkerhet för förpliktelsen har ställts i ett förhandsmeddelande i fastighetsregistret. Om förvaltaren fortsätter att fullgöra gäldenärens förpliktelse eller informerar om sin avsikt att fullgöra förpliktelsen, ska den andra parten i avtalet fortsätta att fullgöra sina förpliktelser. I detta fall försvarar förvaltaren rätten att vägra fullgöra gäldenärens förpliktelse. Om förvaltaren begär att den andra parten i avtalet ska fullfölja sina avtalsenliga åtaganden, kan den andra parten begära att förvaltaren ska ställa säkerhet för fullgörandet av gäldenärens förpliktelse. Den andra parten kan vägra att fullgöra förpliktelsen, frånträda avtalet eller upphäva avtalet fram tills det att förvaltaren har ställt säkerhet för fullgörandet av gäldenärens förpliktelse. Med konsoliderad förpliktelse avses den andra partens fordran gentemot gäldenären vilken har uppstått till följd av en förpliktelse som fullgjorts efter det att förvaltaren har begärt att förpliktelsen ska fullgöras av den andra parten. Om förvaltaren gjorde undantag från gäldenärens förpliktelse efter det att konkursen tillkännagavs får den andra parten i avtalet anmäla en fordran till följd av bristande fullgörande av avtal i egenskap av borgenär i konkursförfarandena. Om föremålet för en avtalsförpliktelse är delbart och den andra parten delvis har fullgjort förpliktelsen när konkursen tillkännages, kan den andra parten kräva att gäldenärens ekonomiska förpliktelse ska fullgöras i den utsträckning som motsvarar delen av den andra partens förpliktelse som har fullgjorts enbart i egenskap av borgenär i konkursförfarandena.

I lagen föreskrivs även specialfall för vissa avtalstyper:

 1. Om en gäldenär har sålt lös egendom med ägandeförbehåll innan konkursen tillkännages och har överlåtit ägandet av den lösa egendomen till köparen, har köparen rätt att kräva att försäljningsavtalet ska fullföljas. I detta fall får förvaltaren inte göra undantag från gäldenärens förpliktelser enligt försäljningsavtalet.
 2. Om en hyresvärd för privatbostäder eller kommersiella fastigheter går i konkurs innebär inte detta att det privata eller kommersiella hyresavtalet får upphävas, om inte annat föreskrivs i lag. Om det i det privata eller kommersiella hyresavtalet föreskrivs att konkurs utgör en grund för upphävande av avtalet, får förvaltaren upphäva avtalet med en uppsägningstid på en månad, eller mindre om detta anges i avtalet. Om en hyresvärd för privatbostäder går i konkurs innebär inte detta att det privata hyresavtalet för bostaden får upphävas. Om hyra för den fasta egendomen eller fastigheten har betalats till gäldenären i förskott innan konkursen tillkännages, får den privata eller kommersiella hyrestagaren kvitta en fordran om obehörig vinst mot gäldenärens fordran gentemot den privata eller kommersiella hyrestagaren.
 3. Om en privat eller kommersiell hyrestagare går i konkurs, får hyresvärden för privatbostäder eller kommersiella fastigheter endast upphäva det privata eller kommersiella hyresavtalet enligt det allmänna förfarandet. Det privata eller kommersiella hyresavtalet får inte annulleras på grund av försenad hyresbetalning om förseningen rör betalning av hyra som förföll innan konkursansökan ingavs. En förvaltare har rätt att upphäva det privata eller kommersiella hyresavtal som gäldenären ingått med en uppsägningstid på en månad, eller mindre om detta anges i avtalet. Om fast egendom eller fastigheter inte har överlåtits till gäldenären vid den tidpunkt då konkurs tillkännages, får både förvaltaren och den andra parten frånträda avtalet. Om avtalet frånträds eller annulleras får den andra parten begära ersättning för förlust till följd av förtida uppsägning av avtalet i egenskap av borgenär i konkursförfarandena eller genom kvittning.
 4. Förfarandet för privata och kommersiella hyresavtal gäller även för leasingavtal som gäldenären ingått.

En förvaltare har rätt att besluta om avtalet ska fortsätta eller upphävas. Om den andra parten föreslår att förvaltaren ska utnyttja denna valmöjlighet måste dock förvaltaren utan dröjsmål, men högst inom sju dagar, meddela om man kommer att fullgöra eller avstå från gäldenärens förpliktelse. Domstolen kan också förlänga denna period på förvaltarens begäran. Om förvaltaren inte i tid meddelar om de kommer att fullgöra eller avstå från förpliktelsen, har förvaltaren inte rätt att kräva att den andra parten ska fullfölja åtagandena i avtalet innan förvaltaren har fullgjort gäldenärens förpliktelse.

Vissa avtal som gäldenären har ingått kan också återvinnas. Domstolen upphäver exempelvis avtal som har ingåtts från det att en tillfällig förvaltare utsetts till det att konkurs tillkännagetts. Utöver det tidsmässiga villkoret finns en annan förutsättning för att återvinning ska kunna ske, nämligen att avtalet har skadat borgenärernas intressen. Om borgenärernas intressen inte har skadats och konkursboet inte ökar till följd av återvinningen finns det ingen anledning att genomföra återvinningen.

En gäldenär som har gått i konkurs eller gäldenärens förvaltare har inte rätt att göra ändringar i avtal. Avtal kan dock ändras om en ackordsuppgörelse görs efter konkursförklaringen. I detta fall kan man minska skulderna eller utöka betalningsfristen utifrån ett avtal mellan gäldenären och borgenärerna. Samma resultat kan också uppnås genom rekonstruktions- och skuldsaneringsförfaranden. Konkurslagen, lagen om företagsrekonstruktion och lagen om fysiska personers insolvens omfattar inte överlåtelse av fordringar eller övertagande av förpliktelser i sig, och därför tillämpas det allmänna förfarandet i obligationsrättslagen.

Rekonstruktionsförfaranden

Avtal får rekonstrueras genom en rekonstruktionsplan i rekonstruktionsförfaranden.

Ett avtal enligt vilket en borgenär kan undanhålla uppfyllandet av, påskynda, säga upp eller, på något annat sätt till skada för ett företag, ändra ett avtal på grund av inlämnande av en rekonstruktionsansökan, inledning av ett rekonstruktionsförfarande, godkännande av en rekonstruktionsplan, inlämnande av en begäran om att skjuta upp skuldindrivningsåtgärder eller uppskjutning av sådana åtgärder är ogiltigt.

Borgenären får inte undanhålla utförandet av, påskynda, säga upp eller på något annat sätt till skada för ett företag ändra nödvändiga verkställighetsavtal under åtgärdernas uppskov, till följd av skulder som uppstod innan skuldindrivningsåtgärder enligt rekonstruktionslagen sköts upp och enbart på grund av att de inte har betalats av företaget. Begränsningen gäller inte för kredit- och finansieringsavtal. Om oproportionellt betungande begränsningar läggs på borgenären får domstolen besluta att stoppa dem i förväg.

En fordran som uppstår inom ramen för ett anställningsavtal eller från en transaktion med derivat får inte rekonstrueras i en rekonstruktionsplan.

Skuldsaneringsförfaranden

Om en betrodd förvaltare utses kan inte borgenären, genom att åberopa en överträdelse av en ekonomisk förpliktelse som skett innan insolvensansökan ingavs, avsluta ett avtal som har ingåtts med gäldenären. Borgenären kan inte heller vägra fullgöra sina förpliktelser av dessa skäl. Överenskommelser som innebär att en borgenär får avsluta ett avtal när en insolvensansökan inges eller en rekonstruktionsplan godkänns är ogiltiga. Om det fortsatta uppfyllandet av ett avtal är orättvist med avseende på borgenären och onödigt ur gäldenärens perspektiv, särskilt om det är osannolikt att ett skuldsaneringsförfarande kommer att inledas eller om det är onödigt att fortsätta att uppfylla avtalet för att genomföra ett skuldsaneringsförfarande, får domstolen tillåta att borgenären säger upp avtalet på grundval av borgenärens ansökan.

Förpliktelser som uppstår till följd av tillsvidarekontrakt och som uppstår eller förfaller efter att en skuldsaneringsansökan inges kan rekonstrueras i skuldsaneringsförfaranden. I en rekonstruktionsplan kan det föreskrivas att ett kreditavtal eller ett annat tillsvidarekontrakt som gäldenären har ingått innan en skuldsaneringsansökan inges och som medför ekonomiska förpliktelser för gäldenären vilka förfaller efter att skuldsaneringsansökan inges ska upphävas när rekonstruktionsplanen godkänns. Upphävandet av ett avtal får samma konsekvenser som en extraordinär annullering av ett avtal till följd av omständigheter som orsakas av gäldenären. Gäldenärens förpliktelser till följd av ett avtals upphävande kan rekonstrueras på förhand i en rekonstruktionsplan. Om förpliktelser till följd av ett leasingavtal ska rekonstrueras, får den hyresvärd som är borgenär i undantagsfall annullera avtalet inom en vecka från det att rekonstruktionsplanen antagits.

7 Hur påverkar insolvensförfarandet förfaranden som inleds av enskilda borgenärer (med undantag för pågående rättegångar)?

Efter att konkurs tillkännagetts kan borgenärerna i konkursförfarandet endast inge sina fordringar gentemot gäldenären i konkursförfarandet. Förvaltaren måste informeras om alla de fordringar som de har gentemot gäldenären och som uppstod innan konkursen tillkännagavs, oavsett på vilka grunder eller vilket datum som fordringarna ska tillgodoses. Verkställighetsförfaranden som inleds gentemot en gäldenär avslutas om konkurs tillkännages, och borgenären måste då lämna in en fordran till konkursförvaltaren.

I rekonstruktions- och skuldsaneringsförfaranden kan nya förfaranden inte enbart inledas under rekonstruktions- respektive skuldsaneringsplanens giltighetstid av de borgenärer vars fordringar berörs av planen i fråga. Vid rekonstruktion upphävs verkställighetsförfarandena, utom om verkställighetsförfarandena genomförs för att tillgodose en fordran som har uppstått till följd av ett anställningsförhållande. I skuldsaneringsförfaranden kan domstolen upphäva verkställighetsförfaranden som en provisorisk rättslig skyddsåtgärd även innan en insolvensansökan prövas eller inges. När en betrodd förvaltare utses upphäver domstolen verkställighetsförfarandet (eller utsökning) för indrivning av pengar med hänsyn till gäldenärens tillgångar fram tills det att gäldenären försätts i konkurs, skuldsaneringsplanen godtas eller förfarandena avslutas.

8 Hur påverkar insolvensförfarandet pågående förfaranden som redan har inletts av enskilda borgenärer?

Konkursförfaranden

I tvister som rör konkursboet eller tillgångar som kan ingå i konkursboet överförs rätten att vara part i domstolsförfarandet från gäldenären till förvaltaren. Om en talan eller annan ansökan som avser konkursboet och som gäldenären inger gentemot en annan person prövas i domstolsförfaranden som inleddes innan konkursen tillkännagavs eller om gäldenären deltar i domstolsförfaranden som tredje part, får förvaltaren träda in i förfarandena i gäldenärens ställe. Om förvaltaren inte inleder ett sådant förfarande får gäldenären fortsätta som kärande, sökande eller tredje part.

Om en äganderättslig talan anhängiggörs mot en gäldenär eller en överklagan görs mot ett förvaltningsrättsligt instrument som utfärdats till gäldenären avseende ett ekonomiskt krav i den offentliga rätten i ett domstolsförfarande som inleddes innan gäldenären försattes i konkurs, men där inget beslut avseende talan eller överklagan ännu har fattats, ska domstolen vägra att handlägga talan eller överklagan, med undantag för beslut om att utdöma bötesstraff eller om konfiskering eller om substitution av dessa åtgärder i ett straffrättsligt förfarande, en talan som avser underhållsskyldighet i ett civilrättsligt förfarande eller en överklagan av böter för en förseelse. Domstolen kommer att återuppta förfarandena på ansökan av den kärande om en högre domstol har annullerat konkursbeslutet och om ett beslut om att avslå konkurs- eller insolvensansökan har trätt i kraft eller om konkursförfarandena har avslutats genom inställande av rättegång efter att konkurs tillkännagetts.

Om en fordran om att ett föremål ska uteslutas från konkursboet har anmälts gentemot gäldenären i domstolsförfaranden som inleddes innan konkursen tillkännagavs, kommer domstolen att pröva fordran. I detta fall kommer konkursförvaltaren att träda in i gäldenärens ställe i konkursförfarandena. Förvaltaren innehar gäldenärens rättigheter och skyldigheter i egenskap av svarande. Om förvaltaren inte träder in i förfarandena kan förfarandena fortsätta på kärandens begäran.

Om det finns ett äganderättsligt anspråk mot en gäldenär eller en överklagan mot ett förvaltningsrättsligt instrument utfärdat till gäldenären avseende ett ekonomiskt krav i den offentliga rätten i ett domstolsförfarande och det beslut som fattas i denna fråga kan överklagas kan en överklagan inges av den betrodda förvaltaren efter att gäldenären har försatts i konkurs. Gäldenären får inge överklagandet med förvaltarens samtycke. Gäldenären får inge en överklagan mot penningböter eller konfiskering eller ersättning av dem i ett straffrättsligt förfarande, en fordran avseende ersättning för skada orsakad av ett brott eller utdömande av böter i förfaranden om mindre brott oberoende av förvaltarens samtycke. Om ett administrativt instrument mot en gäldenär har bestridits i domstol avbryts tidsfristen för att bestrida det administrativa instrumentet.

En person som framställer en underhållsfordran mot gäldenären, vilken har förfallit till betalning efter att gäldenären försattes i konkurs är inte en borgenär i konkursförfarandet med avseende på denna fordran och denna fordran kan inte framställas i konkursförfarandet. Denna fordran kan framställas till domstolen och domstolsförfarandet kan genomföras under konkursförfarandet.

Rekonstruktions- och skuldsaneringsförfaranden

När en rekonstruktionsansökan ingetts får den domstol som handlägger ärendet, på grundval av en ansökan från ett företag och med rekonstruktionsrådgivarens godkännande, vilket bifogas ansökan, avbryta domstolsförfaranden som avser en finansiell fordran gentemot företaget fram tills det att rekonstruktionsplanen antagits eller rekonstruktionsförfarandena avslutats. Detta gäller dock inte om en fordran lämnas in på grundval av ett anställningsförhållande eller en fordran om betalning av underhåll där inget avgörande ännu har gjorts. När en insolvensansökan från en fysisk person tas emot ska domstolen utse en betrodd förvaltare. Efter detta får domstolen avbryta domstolsförfarandet som inbegriper en ekonomisk fordran mot gäldenären som ännu inte är föremål för en dom. Domstolen får avbryta förfarandet tills gäldenären försätts i konkurs, skuldsaneringsplanen godkänns eller förfarandet avslutas.

9 Hur brukar borgenärerna delta i insolvensförfarandet?

Borgenärers deltagande i konkursförfaranden

En borgenär företräder sin fordran i konkursförfarandet. Borgenärer måste informera förvaltaren om alla de fordringar som de har gentemot gäldenären och som uppstod innan konkursen tillkännagavs, oavsett på vilka grunder eller vilket datum som fordringarna ska tillgodoses. Förvaltaren måste informeras senast två månader efter den dag då konkursmeddelandet offentliggörs i Ametlikud Teadaanded. Förvaltaren ska informeras om en fordran genom en skriftlig ansökan (fordringsbevis). Fordringar försvaras skriftligt. Efter att alla borgenärer har underrättat förvaltaren om sina fordringar kommer förvaltaren att framställa en preliminär förteckning över borgenärer. Förteckningen läggs fram för borgenärerna för granskning. Borgenärerna och gäldenären har möjlighet att göra invändningar mot alla borgenärers fordringar. Om det finns skäl för detta måste förvaltaren också göra sina invändningar. Efter detta kan de borgenärer vars fordringar det invänts mot lämna sina synpunkter till förvaltaren. Förvaltaren framställer en slutgiltig förteckning över borgenärer på grundval av fordringarna samt invändningarna och de synpunkter som uttryckts om dem och lämnar in den till domstol för godkännande. Säkerhetsrätter försvaras samtidigt med de fordringar som säkerhetsrätterna avser. En fordran, fordrans prioritet och säkerhetsrätten avseende fordran anses ha godtagits om vare sig förvaltaren eller någon av borgenärerna invänder mot detta vid sammanträdet för försvar av fordringar och domstolen godkänner förteckningen över borgenärer. En godkänd fordran och dess prioritet kan inte överklagas efter detta.

Varje borgenär framhåller och försvarar sin fordran, men de deltar också i konkursförfarandena genom borgenärssammanträdet. Vid ett borgenärssammanträde kan borgenärerna godkänna förvaltaren och utse konkurskommittén, besluta om huruvida gäldenärens verksamhet ska fortgå eller avvecklas, besluta om att gäldenären ska avvecklas om gäldenären är en juridisk person, ingå en ackordsuppgörelse, i den mån som lagen medger fatta beslut i frågor som rör försäljning av konkursboet, lösa klagomål som ingetts gentemot förvaltarens verksamhet, besluta om ersättning till medlemmarna i konkurskommittén och lösa andra frågor som enligt lag omfattas av borgenärssammanträdets behörighet. Om man vid ett borgenärssammanträde beslutar att utse en konkurskommitté är det den senares skyldighet att bland annat skydda intressena hos samtliga borgenärer i konkursförfarandena.

Borgenärers deltagande i rekonstruktionsförfaranden

Rekonstruktionsrådgivaren ger borgenärerna omedelbar information om att rekonstruktionsförfaranden inletts och om omfattningen av de fordringar som de har gentemot företaget enligt skuldförteckningen. Rådgivaren överlämnar i detta avseende ett rekonstruktionsmeddelande till borgenärerna. Om en borgenär som vill ha sin fordran rekonstruerad enligt en rekonstruktionsplan bestrider informationen i rekonstruktionsmeddelandet ska borgenären, inom den tidsfrist som anges i rekonstruktionsmeddelandet, inge en skriftlig ansökan till rekonstruktionsrådgivaren om att man inte godkänner fordran i rekonstruktionsmeddelandet och lämna bevis som styrker dessa omständigheter. Om ansökan inte inges i tid anses borgenären ha godtagit fordrans omfattning. Rekonstruktionsrådgivaren verifierar om fordran från den borgenär som inte höll med om fordran är laglig och bedömer huruvida den fordran som ska rekonstrueras är bevisad, och informerar domstolen om eventuella fordringar som inte faktiskt existerar, vars storlek är oklar eller för vilka det inte kan bedömas om fordran är laglig eller bevisad. Om rekonstruktionsrådgivaren inte godtar ett påstående som görs i borgenärens ansökan, ska borgenären omgående inge ansökan samt tillhörande bevisning till domstolen och motivera varför man inte godtar informationen i ansökan. Rekonstruktionsrådgivaren kommer sedan att styrka påståendena. Utifrån de påståenden och den bevisning som inlämnats kommer domstolen att fastställa omfattningen av borgenärens huvudkäromål och säkerhetsfordran samt säkerhetens förefintlighet och syfte.

Borgenärers deltagande i skuldsaneringsförfaranden

Skuldsaneringsförfaranden avser borgenärer vars fordringar gentemot gäldenären har förfallit när en insolvensplan inges. Dessutom kan förpliktelser som uppstår till följd av tillsvidarekontrakt och som uppstår eller förfaller efter att en insolvensansökan inges skuldsaneras under vissa omständigheter.

Efter att rekonstruktionsplanen har utarbetats och innan den inges till domstolen överlämnar den betrodda förvaltaren in den med ansökan, förteckningen över gäldenärens tillgångar och skulder och andra bilagor till de borgenärer som anges i rekonstruktionsplanen för vars fordringar skuldsanering begärs. När domstolen utfärdar en rekonstruktionsplan ger den betrodda förvaltaren borgenären en tidsfrist om minst två men högst fyra veckor efter mottagandet av rekonstruktionsplanen för att yttra sig till den betrodda förvaltaren. Borgenären ska avge ett yttrande om huruvida borgenären instämmer i gäldenärens uppgifter om fordran och säkerheten, gäldenärens beräkning av skulden och rekonstruktionen av skulden enligt gäldenärens krav. Om borgenären inte godtar gäldenärens föreslagna rekonstruktion av skulden måste borgenären ange om man skulle godta att skulden rekonstrueras på annat sätt. Den betrodda förvaltaren tar också hänsyn till konsekvenserna av underlåtelsen att avge ett yttrande. Den betrodda förvaltaren skickar borgenärernas yttranden tillsammans med rekonstruktionsplanen till domstolen.

Om den borgenär vars fordran är föremål för ansökan om skuldsanering inte håller med om storleken på fordran och annan information som lämnas i skuldförteckningen ska borgenären inom den fastställda tidsfristen lämna in en ansökan till den betrodda förvaltaren med en beskrivning av de omständigheter som denne inte håller med om i skuldförteckningen och lämna in bevis för sina invändningar. Om ingen ansökan inges i tid anses borgenären ha godtagit fordrans omfattning. Om den betrodda förvaltaren inte godtar en invändning som görs i borgenärens ansökan, ska borgenären tillsammans med rekonstruktionsplanen inge ansökan med bevis till domstolen och motivera varför man inte godtar informationen i ansökan. Tillsammans med rekonstruktionsplanen inger den betrodda förvaltaren till domstolen också de yttranden, ansökningar och bevis som lämnas in av borgenärerna. Utifrån de påståenden och den bevisning som inlämnats kommer domstolen att fastställa omfattningen av borgenärens huvudkäromål och säkerhetsfordran samt att det finns en säkerhet när planen godkänns. När det är nödvändigt ska domstolen höra gäldenären och den berörda borgenären i förväg. Domstolen får vägra att fastställa storleken på borgenärens fordran eller endast delvis fastställa den, om den fordran som är föremål för skuldsaneringsansökan inte faktiskt existerar enligt domstolens uppfattning, om dess storlek är otydlig eller om det inte är möjligt att skäligen bedöma huruvida fordran är laglig eller bevisad. Efter att en rekonstruktionsplan har godkänts börjar de rättsliga konsekvenser som föreskrivs i den att gälla för gäldenären och den person vars rättigheter påverkas av rekonstruktionsplanen.

Borgenärers deltagande i förfaranden för befrielse från förpliktelser

Om förfaranden för befrielse från förpliktelser inleds sker det samtidigt som gäldenären försätts i konkurs. Så länge konkursförfarandet fortsätter deltar borgenärerna i förfarandet i enlighet med bestämmelserna om konkursförfaranden. Om konkursförfarandet avslutas och förfarandet för befrielse från förpliktelser fortsätter därefter har borgenärer som har lämnat in sina fordringar i konkursförfarandet och vars fordringar eller en del därav inte har uppfyllts rätt att ta emot betalningar under tidsperioden för befrielse från förpliktelser.

Under förfarandet för att befria en borgenär från dennes skyldigheter kan borgenärerna i konkursförfarandet, inbegripet de borgenärer i konkursförfarandet som inte har lämnat in sina fordringar under konkursförfarandet, inte framställa några krav på betalning mot gäldenärens tillgångar. Borgenärer vars fordringar mot gäldenären har uppstått efter att konkursen har förklarats kan inte, under förfarandet för att befria gäldenären från dennes förpliktelser, framställa några krav på betalning av de belopp som ska överföras till den betrodda förvaltaren.

10 I vilken mån kan konkursförvaltaren använda eller avyttra de tillgångar som ingår i konkursboet?

Gäldenärens tillgångar omvandlas till konkursbo på grundval av ett domstolsbeslut och används för att tillgodose borgenärers fordringar och genomföra konkursförfaranden. Med konkursbo avses gäldenärens tillgångar då konkursförklaringen görs, liksom återkrävda eller återvunna tillgångar och tillgångar som gäldenären erhållit under konkursförfarandena. De av gäldenärens tillgångar som enligt lag inte kan omfattas av en betalningsfordran ingår inte i konkursboet.

När en konkursförklaring görs överförs gäldenärens rättigheter att förvalta och avyttra konkursboet till förvaltaren. Efter en konkursförklaring blir alla åtgärder som gäldenären vidtar med avseende på föremål som ingår i konkursboet ogiltiga. Innan konkurs tillkännages kan domstolen förbjuda en gäldenär att avyttra tillgångar eller en del av dessa utan den tillfälliga förvaltarens godkännande.

Förvaltaren kan ta gäldenärens tillgångar i besittning och inleda förvaltningen av konkursboet direkt efter att ett konkursbeslut fattats. Förvaltaren måste återkräva de gäldenärstillgångar som en tredje part tagit i besittning för konkursboet, om inte annat anges i lag. Förvaltningen av ett konkursbo inbegriper åtgärder med konkursboet som är nödvändiga för att bevara detta och genomföra konkursförfarandena, samt förvaltning av gäldenärens verksamhet om gäldenären är en juridisk person eller organisering av gäldenärens näringsverksamhet om gäldenären är egenföretagare. I konkursförfaranden mot en gäldenär som är en juridisk person har förvaltaren sådana rättigheter och skyldigheter som innehas av styrelsen eller det organ som ersätter styrelsen vid den juridiska personen och som är förenliga med konkursförfarandenas syfte. Förvaltaren har samma ansvar som en styrelsemedlem.

En förvaltare kan endast göra kontanta transaktioner med konkursboet med domstolens tillåtelse. Förvaltaren ska inte göra några kontanta betalningar till borgenärer utifrån utdelningsförhållandet. Förvaltaren kan endast göra transaktioner som är av särskild relevans för konkursförfarandena med konkurskommitténs godkännande. Transaktioner som är av särskild relevans är framför allt lån och, om det rör sig om ett företag som ingår i konkursboet, alla transaktioner som inte omfattas av företagets ordinarie näringsverksamhet. Förvaltaren får inte göra några transaktioner med sig själv eller med närstående personer med avseende på eller till fördel för konkursboet eller göra några andra transaktioner av liknande slag eller som medför intressekonflikt. Förvaltaren får inte heller begära ersättning för de utgifter som förvaltaren ådragit sig i samband med sådana transaktioner.

En förvaltare får påbörja försäljning av konkursboet efter det första borgenärssammanträdet, om inte annat överenskommits mellan borgenärerna vid sammanträdet. Om gäldenären har överklagat konkursbeslutet, får gäldenärens tillgångar inte säljas utan gäldenärens godkännande innan överklagandet till distriktsdomstolen har prövats. Dessa restriktioner omfattar inte försäljning av tillgångar som är mycket ömtåliga, som snabbt förlorar i värde eller som är mycket dyra att lagra eller bevara. Om gäldenärens verksamhet fortlöper får tillgångarna inte säljas om detta hindrar företagets fortsatta verksamhet. Om ett förslag om ackordsuppgörelse inges får tillgångarna inte säljas innan ackordsuppgörelsen görs, om inte borgenärssammanträdet beslutar att tillgångarna får säljas, trots förslaget om ackordsuppgörelse. Konkursboet säljs genom auktion enligt det förfarande som anges i lagen om verkställighetsförfaranden.

11 Vilka fordringar ska anmälas gentemot konkursboet och hur behandlas fordringar som uppkommer efter det att insolvensförfarandet har inletts?

Fordringar som ska anmälas gentemot gäldenärens konkursbo

Alla fordringar som uppstod gentemot gäldenären innan konkursen tillkännagavs ska anmälas gentemot gäldenärens konkursbo, oavsett på vilka grunder eller vilket datum som fordringarna ska tillgodoses. När konkurs tillkännages anses samtliga borgenärsfordringar gentemot gäldenären ha förfallit, om inte annat föreskrivs i lag. Om en borgenär har ingett en motsvarande fordran till domstol men inget rättsligt beslut ännu har fattats, kommer domstolen att avbryta förfarandena gällande åtgärden, och borgenären måste då anmäla fordran till konkursförvaltaren. Om en borgenär har ingett en fordran till domstol och domstolen har utfärdat ett beslut som har trätt i kraft, måste borgenären också anmäla sin fordran till konkursförvaltaren. Fordran anses dock då ha försvarats. Om gäldenären skulle ha kunnat bestrida det rättsliga beslutet, får konkursförvaltaren göra detta.

Hantering av fordringar som uppstår efter att konkursförfaranden inletts

Efter att konkursförklaring tillkännagetts kan borgenärerna i konkursförfarandet endast anmäla sina fordringar gentemot gäldenären enligt det förfarande som anges i konkurslagen. Fordringar kan endast anmälas till konkursförvaltaren, och endast sådana fordringar kan anmälas som uppstod innan konkursen tillkännagavs. Fordringar som uppstår efter att konkurs tillkännagetts kan inte anmälas innan konkursförfarandena har avslutats. Hänsyn måste tas till det faktum att konkursförfaranden som avser juridiska personer oftast leder till att den juridiska personen likvideras och att det följaktligen inte finns någon person gentemot vilken fordringar kan anmälas när konkursförfarandena avslutats. Man måste därför vara uppmärksam och ha denna risk i åtanke när man gör transaktioner med en juridisk person som gått i konkurs. Fordringar gentemot en fysisk person vilka uppstår under konkursförfaranden kan anmälas efter det att konkursförfarandena avslutats enligt det allmänna förfarandet, men det sker med vissa begränsningar om förfaranden för att befria en gäldenär som är en fysisk person från dennes skyldigheter också genomförs. Förpliktelser att ge ersättning för skada som orsakats under konkursförfarandena till följd av ett rättsstridigt handlande av en gäldenär som är en fysisk person utgör konsoliderade förpliktelser. Gäldenären kan därför tvingas fullgöra dessa under konkursförfarandet enligt det allmänna förfarandet. Verkställighetsförfaranden kan också genomföras med avseende på konkursboet för de förpliktelser som ska fullgöras.

Det kan också uppstå en situation med avyttring från gäldenärens sida efter att konkurs tillkännagetts med avseende på ett föremål som tillhör konkursboet. En sådan avyttring är ogiltig eftersom rätten att förvalta och avyttra tillgångarna överfördes till konkursförvaltaren när konkursen tillkännagavs. Om avyttring ändå görs från gäldenärens sida återlämnas de tillgångar till parten som den andra parten överlåtit till följd av avyttringen om tillgångarna har stannat kvar i konkursboet. I annat fall ges kompensation om konkursboet har ökat till följd av överföringen. Om gäldenären avyttrade föremålet samma dag som konkursen tillkännagavs, presumeras det att avyttringen ägde rum efter det att konkursen tillkännagavs. Om gäldenären har avyttrat framtida fordringar före konkursförklaringen, kommer avyttringen att bli ogiltig när konkursen tillkännages med avseende på de fordringar som har uppstått efter konkursförklaringen. En gäldenär som är en fysisk person får avyttra konkursboet med förvaltarens samtycke. All avyttring som sker utan förvaltarens samtycke är ogiltig.

Hantering av fordringar som uppstår efter att rekonstruktions- och skuldsaneringsförfaranden inletts

Under en rekonstruktionsplans giltighetstid får inget yrkande göras utifrån en fordran som omfattas av rekonstruktionsplanen. Yrkanden kan inges med avseende på andra fordringar. Under en rekonstruktionsplans giltighetstid får inga yrkanden eller ansökningar i mål efter ansökan göras utifrån en fordran som omfattas av rekonstruktionsplanen. Yrkanden kan inges med avseende på andra fordringar. Om en rekonstruktionsplan godkänns begränsar inte detta borgenärens rätt att i domstolsförfaranden bestrida de fordringar som inte godtagits i rekonstruktionsplanen. En borgenär får också i domstolsförfaranden bestrida fordrans omfattning sett till den del som inte godtas.

När gäldenären inger en rekonstruktions- eller skuldsaneringsansökan avbryts preskriptionstiden för fordringar gentemot gäldenären. När en rekonstruktionsansökan ingetts får den domstol som handlägger ärendet, på grundval av en ansökan från ett företag och med rekonstruktionsrådgivarens godkännande, vilket bifogas ansökan, avbryta domstolsförfaranden som avser en finansiell fordran gentemot företaget fram tills det att rekonstruktionsplanen antagits eller rekonstruktionsförfarandena avslutats. Detta gäller dock inte om en fordran lämnas in på grundval av ett anställningsförhållande där inget avgörande ännu har gjorts. När en skuldsaneringsansökan godtas kommer domstolen att avbryta domstolsförfaranden som avser en ekonomisk fordran gentemot gäldenären där inget avgörande ännu har gjorts fram tills det att rekonstruktionsplanen godkänts eller förfarandena avslutats.

En rekonstruktionsplan innebär inte att en person som är solidariskt ansvarig för att fullgöra ett företags förpliktelse inte måste fullgöra denna persons förpliktelse. Antagandet av en rekonstruktionsplan innebär inte att en person som är solidariskt ansvarig för att fullgöra gäldenärens förpliktelse inte måste fullgöra denna persons förpliktelse.

12 Enligt vilka regler ska fordringar anmälas, styrkas och godtas?

Bestämmelser om anmälan, kontroll och tillåtlighet av fordringar i konkursförfaranden

Borgenärer måste informera förvaltaren om alla de fordringar som de har gentemot gäldenären och som uppstod innan konkursen tillkännagavs, oavsett på vilka grunder eller vilket datum som fordringarna ska tillgodoses. Förvaltaren måste informeras senast två månader efter den dag då konkursmeddelandet offentliggörs i Ametlikud Teadaanded. När konkurs tillkännages anses samtliga borgenärsfordringar gentemot gäldenären ha förfallit. Förvaltaren ska informeras om en fordran genom en skriftlig ansökan (fordringsbevis). I fordringsbeviset anges fordrans innehåll, grund och omfattning och huruvida säkerhet för fordran ställts genom pant. Handlingar som styrker de omständigheter som åberopas i fordringsbeviset bifogas.

Fordringar försvaras i skriftliga förfaranden. Säkerhetsrätter försvaras samtidigt med de fordringar som säkerhetsrätterna avser. Förvaltaren framställer en preliminär förteckning över borgenärer på grundval av de fordringsbevis som har ingetts. Alla borgenärer och gäldenären kan lämna in invändningar mot borgenärens fordringar. Förvaltaren måste också lämna in invändningar när det är nödvändigt. Därefter ges de borgenärer som tog emot en invändning en möjlighet att avge ett yttrande om invändningen. Förvaltaren framställer en slutgiltig förteckning över borgenärer på grundval av de fordringsbevis, invändningar och synpunkter som har ingetts om dem och lämnar in den till domstol för godkännande.

När domstolen godkänner förteckningen över borgenärer prövar den fakta i de invändningar, yttranden, begäranden och ansökningar som bifogas förteckningen, fastställer fordringarnas storlek, rangordning och fördelningstal och godkänner förteckningen över borgenärer genom ett domstolsavgörande. En fordran, fordrans prioritet och säkerhetsrätten avseende fordran anses ha godtagits om vare sig förvaltaren eller någon av borgenärerna invänder mot detta eller om förvaltaren eller borgenären som ingav en invändning avstår från invändningen. För att avstå från en invändning måste en ansökan lämnas in till domstolen.

Följande anses vara godkända utan försvar:

 1. Fordringar som uppfylls genom ett domstolsbeslut som har trätt i kraft eller genom ett beslut av en skiljenämnd som är ett verkställighetsinstrument i enlighet med § 2.1.6 eller 2.1.61 i lagen om verkställighetsförfarandet.
 2. Säkerhetsrätter som godkänns genom ett domstolsbeslut som har trätt i kraft eller genom ett beslut av en skiljenämnd som är ett verkställighetsinstrument i enlighet med § 2.1.6 eller 61 i lagen om verkställighetsförfarandet eller säkerhetsrätter som har förts in i fastighetsregistret, sjöfartsregistret, det kommersiella pantregistret eller värdepappersregistret.
 3. Fordringar som uppfylls genom beslut och order av den enhetliga patentdomstolen som har trätt i kraft och preciseras i artikel 82 i avtalet om en enhetlig patentdomstol (EUT C 175, 20.6.2013, s. 1).
 4. Fordringar som uppfylls genom beslut av domstolar i utländska stater, som förklaras verkställigbara eller som är föremål för verkställighet utan erkännande i Estland.
 5. Fordringar om uppfyllande av ekonomiska förpliktelser i den offentliga rätten som uppstår från ett förvaltningsrättsligt instrument som avses i § 2.1 i lagen om verkställighetsförfarandet om tidsfristen för invändningar mot det förvaltningsrättsliga instrumentet har löpt ut innan konkursen förklaras och även om sådana fordringar uppstår till följd av ett officiellt dokument från en utländsk stat som förklaras overkställbar eller är föremål för verkställighet utan erkännande i Estland.

En förteckning över de borgenärer som ska godkännas genom ett domstolsavgörande innehåller följande:

 1. Borgenärens namn.
 2. Lagen om fastighetsregistret eller borgenärens personliga identifieringskod.
 3. Storleken på borgenärens godkända fordran.
 4. Den godkända fordrans prioritet och utdelningsförhållandet.
 5. Huruvida fordran är säkrad genom en säkerhetsrätt.
 6. Huruvida fordran är en solidarisk förpliktelse eller en fordran som uppstår till följd av en villkorad transaktion eller ett förvaltningsrättsligt instrument med ett sekundärt villkor.
 7. Huruvida gäldenären har invänt mot fordran.

Bestämmelser om anmälan, kontroll och tillåtlighet av fordringar i rekonstruktions- och skuldsaneringsförfaranden

I rekonstruktionsförfaranden ska gäldenären inge en skuldförteckning där alla fordringar samt motsvarande borgenärer anges. Fordringar anmäls därmed inte av borgenärerna själva. En borgenär som vill ha sin fordran rekonstruerad enligt en rekonstruktionsplan och som bestrider fordrans omfattning i rekonstruktionsförfarandena får inge en skriftlig ansökan till rekonstruktionsrådgivaren där man anger varför man bestrider fordran i rekonstruktionsmeddelandet och lämna bevis som styrker dessa omständigheter. Om ansökan inte inges i tid anses borgenären ha godtagit fordrans omfattning. Gäldenären får bestrida borgenärens argument men måste bestyrka sin ställning. Utifrån de påståenden och den bevisning som inlämnats kommer domstolen att fastställa omfattningen av borgenärens huvudkäromål och säkerhetsfordran samt säkerhetens förefintlighet och syfte.

I skuldsaneringsförfarandet ger gäldenären en översikt över sina skulder i en ansökan och den betrodda förvaltaren framställer en detaljerad förteckning över skulder. En skuldsaneringsplan anger vilka förpliktelser som ska rekonstrueras och gäldenärens krav på hur detta ska ske. Liksom vid rekonstruktionsförfaranden anmäls fordringar inte av borgenärerna själva. Om en borgenär som vill ha sin fordran rekonstruerad inte instämmer i de uppgifter som gäldenären lämnat i skuldförteckningen, ska borgenären informera domstolen eller, om domstolen så beslutat, rådgivaren inom den tidsfrist som domstolen fastställt om skälen till att man inte godtar fordran och lämna bevis som styrker dessa omständigheter. Om ansökan inte inges i tid anses borgenären ha godtagit fordrans omfattning. Om gäldenären eller den betrodda förvaltaren inte godtar ett påstående som görs i borgenärens ansökan, ska borgenären inge ansökan med tillhörande bevisning till domstolen och motivera varför man inte godtar informationen i ansökan. Utifrån de påståenden och den bevisning som inlämnats kommer domstolen att fastställa omfattningen av borgenärens huvudkäromål och säkerhetsfordran samt säkerhetens förefintlighet.

13 Enligt vilka regler ska behållningen fördelas? Hur bestäms prioritetsordningen för borgenärernas fordringar och rättigheter?

Gällande princip är att alla borgenärer ska behandlas lika. Det finns dock vissa undantag som ger vissa borgenärer en preferensrätt.

Innan några medel betalas ut utifrån utdelningsförhållandet görs betalningar från konkursboet i följande ordning i konkursförfaranden:

 1. Fordringar som uppstår till följd av uteslutande eller indrivning av tillgångar.
 2. Underhåll som ska betalas till gäldenären och personer i beroendeställning.
 3. I ett konkursförfarande avseende ett dödsbo, de utgifter som avses i § 142.1.1 i arvslagen.
 4. Konsoliderade förpliktelser.
 5. Kostnader och utgifter som uppstått under konkursförfarandena.

Efter att dessa betalningar har gjorts tillgodoses borgenärernas fordringar i följande ordning:

 1. Godkända fordringar som säkrats med en panträtt.
 2. Andra godkända fordringar som anmälts inom den angivna tidsfristen.
 3. Andra fordringar som godkänts men som inte anmälts inom den angivna tidsfristen.
 4. I ett konkursförfarande avseende ett dödsbo, de fordringar som avses i § 142.1.3 i arvslagen och fordringarna avseende laglotter.

Om det föreskrivs i ett avtal att borgenärens fordran ska uppfyllas i lägre prioritet än den som anges ovan ska fordran uppfyllas i den prioritetsordning som föreskrivs i avtalet. Det betyder att det är möjligt att ta hänsyn till frivillig efterställning av förpliktelser.

Skadeståndsansvar för gäldenärens förpliktelser är möjligt i fråga om solidariska gäldenärer. I detta fall är den solidariska gäldenären ansvarig gentemot borgenären, oberoende av gäldenärens insolvens. Om en solidarisk gäldenär betalar den del av skulden som borgenären också har anmält gentemot gäldenären, kommer denna del att dras av från fordran.

Gäldenärens förpliktelse kan också övergå till tredje part enligt lag. Om en arbetsgivare har blivit insolvent, det vill säga om arbetsgivaren har gått i konkurs eller konkursförfarandena har slutat med inställande av rättegång, kommer arbetstagaren att kompenseras för all lön som uteblivit innan arbetsgivaren förklarades insolvent, all semesterersättning som inte erhållits innan arbetsgivaren förklarades insolvent och alla andra förmåner som uteblivit när anställningsavtalet sades upp före eller efter det att arbetsgivaren förklarades insolvent. Om en arbetsgivare är insolvent är det staten som är borgenär i konkursförfaranden rörande premier för arbetslöshetsförsäkring vilka inte betalats på förfallodagen.

I rekonstruktions- och skuldsaneringsförfaranden kan man inte tala om konkursbon, och fordringar tillgodoses enligt rekonstruktions- eller skuldsaneringsplanen. En rekonstruktionsplan innebär inte att en person som är solidariskt ansvarig för att fullgöra ett företags förpliktelse inte måste fullgöra denna persons förpliktelse. Om den person som är solidariskt ansvarig för att fullgöra ett företags förpliktelse har fullgjort förpliktelsen, kommer denna person endast att ha regressrätt gentemot företaget i den mån som företaget är ansvarigt att fullgöra förpliktelsen enligt rekonstruktionsplanen. Antagandet av en rekonstruktionsplan innebär inte att en person som är solidariskt ansvarig för att fullgöra gäldenärens förpliktelse inte måste fullgöra denna persons förpliktelse. Om den person som är solidariskt ansvarig att fullgöra gäldenärens förpliktelse har fullgjort förpliktelsen, kommer denna person endast att ha regressrätt gentemot gäldenären i den mån som gäldenären är ansvarig att fullgöra förpliktelsen enligt rekonstruktionsplanen.

14 Vilka är villkoren för och verkningarna av att insolvensförfarandet slutförs (inklusive ackord)?

Avslutande av konkursförfaranden och verkningarna av detta

Förfaranden avseende en konkursansökan får avslutas innan konkursen förklaras. Efter att ha hört konkursansökan försätter domstolen gäldenären i konkurs, avvisar ansökan eller avslutar förfarandet genom annullering.

Domstolen avslutar förfarandena genom att besluta om inställande av rättegång utan att förklara gäldenären i konkurs, oberoende av gäldenärens insolvens, om gäldenärens tillgångar är otillräckliga för att täcka de kostnader och utgifter som uppstått under konkursförfarandena och om det är omöjligt att återvinna eller återkräva tillgångarna eller inge en fordran gentemot en medlem i ett ledningsorgan. Domstolen kan också avsluta förfaranden genom inställande av rättegång utan att förklara gäldenären i konkurs, oberoende av gäldenärens insolvens, om gäldenärens tillgångar i huvudsak utgörs av indrivningsfordringar eller fordringar gentemot tredje part och om det är osannolikt att fordringarna kommer att tillgodoses. Domstolen kommer inte att avsluta förfaranden genom inställande av rättegång om gäldenären, borgenären eller en tredje part överför det belopp som domstolen fastställt som en deposition för att täcka de kostnader och utgifter som uppkommit under konkursförfarandena till det konto som angetts i detta syfte eller om domstolen beviljar ansökan av insolvensavdelningen att genomföra ett konkursförfarande med avseende på en gäldenär som är en juridisk person som en offentlig utredning. Om konkursförfaranden avseende en gäldenär som är en juridisk person slutar med inställande av rättegång, kommer den tillfälliga förvaltaren att likvidera den juridiska personen inom två månader från det att beslutet om att avsluta förfarandena utan likvidationsförfaranden träder i kraft. Om gäldenären har tillgångar när konkursförfarandena ställs in, kommer man först och främst att betala ersättning till den tillfälliga förvaltaren och täcka nödvändiga utgifter.

Konkursförfaranden avslutas när konkursförfaranden annulleras, när konkursgrunder inte längre finns, när borgenärer gett sitt samtycke, när konkursbouppteckningen godkänts, när ackord godtas eller på andra grunder som anges i lag.

Domstolen kommer att avsluta konkursförfarandena genom annullering om konkursboet inte räcker för att täcka de konsoliderade förpliktelser och kostnader och utgifter som uppstått under konkursförfarandena. När det gäller en gäldenär som är en juridisk person framställer domstolen ett förslag till insolvensavdelningen om att lämna in en ansökan om att genomföra ett konkursförfarande som en offentlig utredning, med skälig tid för att lämna in ansökan. Om ansökan beviljas kommer förfarandet inte att avslutas och det kommer att fortsätta som en offentlig utredning.

Domstolen avslutar konkursförfaranden utifrån en ansökan från gäldenären om konkursgrunderna inte längre finns, förutsatt att gäldenären styrker att han eller hon inte är insolvent eller sannolikt inte kommer att bli insolvent, om konkursen tillkännagavs eftersom gäldenären sannolikt skulle kunna bli insolvent i framtiden. Om konkursförfaranden avslutas eftersom konkursgrunderna inte längre finns, avvecklas inte den juridiska personen.

Domstolen avslutar konkursförfarandena utifrån en ansökan från gäldenären om alla de borgenärer som anmälde sina fordringar inom den fastställda tidsfristen gav sitt samtycke till att förfarandena skulle avslutas. Om en gäldenär som är en juridisk person är ständigt insolvent, kommer domstolen att besluta att likvidera den gäldenär som är en juridisk person genom ett beslut om att avsluta förfarandena.

När förvaltaren inger en konkursbouppteckning till konkurskommittén och domstolen avslutas konkursförfarandena med att konkursbouppteckningen antas. I konkursbouppteckningen lämnar förvaltaren information om konkursboet och de pengar som erhållits från försäljning av konkursboet, betalningar, fordringar som godkänts av borgenärer, åtgärder som vidtagits och som ännu inte vidtagits och så vidare. Borgenärerna får invända mot konkursbouppteckningen hos domstolen. Domstolen fattar beslut om huruvida konkursbouppteckningen ska godkännas och konkursförfarandena ska avslutas. Domstolen kommer att vägra godkänna konkursbouppteckningen och på beslut återsända denna till förvaltaren för att konkursförfarandena ska fortsätta, om det framgår av konkursbouppteckningen att gäldenärens eller borgenärernas rättigheter har kränkts i konkursförfarandena.

Konkursförfarandena kan också sluta i ackordsuppgörelser. En ackordsuppgörelse är en överenskommelse mellan en gäldenär och borgenärer om hur skulder ska betalas och medför en skuldminskning eller förlängd betalningsfrist. Ackordsuppgörelser i konkursförfaranden görs på förslag av gäldenären eller förvaltaren efter att konkurs tillkännagetts. Ett ackordsbeslut antas vid borgenärssammanträdet. Domstolen ska besluta om huruvida ackordsuppgörelsen ska godkännas. Domstolen ska avsluta konkursförfarandena genom ett beslut om att godkänna ackordsuppgörelsen.

Om konkursförfarandena inte avslutas inom två år efter det att konkurs tillkännagetts, ska förvaltaren inge en rapport till konkurskommittén och domstolen var sjätte månad fram tills det att konkursförfarandena avslutats. I denna rapport ska förvaltaren ange skälen till att konkursförfarandena inte har genomförts och ge information om det sålda eller osålda konkursboet och om förvaltningen av detta. Domstolen befriar förvaltaren från sitt ansvar när konkursförfarandena avslutas, om inte annat anges i lag. Domstolen kan vägra att befria förvaltaren från sitt ansvar om konkursboet, när konkursförfarandena avslutas, inte har sålts fullt ut, om det fortfarande finns utestående belopp för konkursboet, om en talan som förvaltaren väckt inte har prövats eller om förvaltaren har för avsikt att eller måste väcka talan. Även i detta fall ska förvaltaren fortsätta fullgöra sina skyldigheter efter att konkursförfarandena avslutats. Om det vid konkursförfarandenas slut och när förvaltaren befrias från sitt ansvar förhåller sig så att pengar tas emot inom konkursboet, att pengar motsvarande ett belopp som satts in i utdelningssyfte blir tillgängliga eller det blir tydligt att konkursboet omfattar föremål som inte beaktades när konkursförfarandet genomfördes, ska domstolen fatta ett beslut om vidareutdelning på eget initiativ eller utifrån en ansökan från förvaltaren eller en borgenär.

Avslutande av rekonstruktionsförfaranden och verkningarna av detta

Rekonstruktionsförfaranden upphör om de avslutas före utsatt dag, om rekonstruktionsplanen upphävs, om rekonstruktionsplanen genomförs före utsatt dag eller om den i rekonstruktionsplanen fastställda tidsfristen för genomförandet av rekonstruktionsplanen löper ut. När en rekonstruktionsplan genomförs före utsatt dag, avslutas rekonstruktionsförfarandena om företaget har fullgjort alla de förpliktelser som man åtog sig genom rekonstruktionsplanen innan tidsfristen för genomförandet av rekonstruktionsplanen löper ut.

Rekonstruktionsförfaranden kan endast avslutas före utsatt dag innan rekonstruktionsplanen godkänns. Domstolen avslutar rekonstruktionsförfaranden före utsatt dag om företaget inte fullgör sin samarbetsskyldighet eller inte betalar det belopp som av domstol fastställts som deposition för att täcka rekonstruktionsrådgivarens eller expertens ersättning och utgifter, om rekonstruktionsplanen inte godkänns, om företaget inger en ansökan om detta, om grunderna för att inleda rekonstruktionsförfarandena inte längre finns, om företagets tillgångar slösas bort eller borgenärernas intressen skadas, om rekonstruktionsplanen inte lämnas in före utsatt dag eller om företaget har lämnat felaktig information om fordringarna. Om domstolen avslutar rekonstruktionsförfaranden före utsatt dag, upphör samtliga verkningar av rekonstruktionsförfarandenas inledande retroaktivt.

När tidsfristen för genomförande av en rekonstruktionsplan löper ut, avslutas rekonstruktionsförfarandena.

Rekonstruktionsförfaranden kan också sluta med att rekonstruktionsplanen upphävs. En rekonstruktionsplan upphävs om företaget har dömts för brott mot konkurslagen eller en straffbar gärning i samband med verkställighetsförfaranden efter att rekonstruktionsplanen antogs, om företaget inte fullgör sina förpliktelser enligt rekonstruktionsplanen i betydande utsträckning, om det är uppenbart, när minst halva giltighetstiden för rekonstruktionsplanen har gått, att företaget inte kan fullgöra de förpliktelser som det åtog sig genom rekonstruktionsplanen, utifrån en ansökan från rekonstruktionsrådgivaren om tillsynsavgiften inte erlagts eller om företaget inte bistår rekonstruktionsrådgivaren vid fullgörandet av sin tillsynsskyldighet eller inte ger rekonstruktionsrådgivaren sådan information som han eller hon behöver för att utöva tillsyn, om företaget inger en ansökan om upphävande av rekonstruktionsplanen eller om företaget förklaras i konkurs. Om en rekonstruktionsplan annulleras upphör verkningarna av rekonstruktionsförfarandenas inledande retroaktivt. Verkningarna av att inleda ett rekonstruktionsförfarande också innefattar en förlängning av de villkor för återvinning som föreskrivs i ett eventuellt senare konkurs- eller verkställighetsförfarande. Denna verkning upphör inte att existera.

Avslutande av skuldsaneringsförfaranden och verkningarna av detta

Skuldsaneringsförfaranden avslutas när skuldsaneringsplanen upphävs, när förfarandena avslutas eller när tidsfristen för genomförandet enligt skuldsaneringsplanen löper ut. När en rekonstruktionsplan genomförs före utsatt dag, avslutas förfarandena om företaget har fullgjort alla de förpliktelser som det åtog sig genom rekonstruktionsplanen innan tidsfristen för genomförandet av rekonstruktionsplanen löpte ut.

Domstolen upphäver en rekonstruktionsplan utifrån en ansökan från gäldenären och om gäldenären förklaras i konkurs. Domstolen kan upphäva en rekonstruktionsplan om gäldenären inte fullgör sina skyldigheter enligt rekonstruktionsplanen i betydande utsträckning, om det är uppenbart, när minst halva giltighetstiden för rekonstruktionsplanen har gått, att gäldenären inte kan fullgöra de förpliktelser som han eller hon åtog sig genom denna, att gäldenären inte har några solvensproblem eller har övervunnit sådana, att gäldenären, med uppsåt eller av grov oaktsamhet, har lämnat påtagligt inkorrekta eller ofullständiga uppgifter om tillgångar, inkomst, borgenärer eller förpliktelser, att gäldenären har gjort betalningar till borgenärer som inte nämns i rekonstruktionsplanen, vilket därmed skadar andra borgenärers intressen i betydande utsträckning, att gäldenären inte bistår domstolen eller rådgivaren vid fullgörandet av deras tillsynsskyldighet eller inte ger sådan information som krävs för tillsynen eller att gäldenären inte betalar det belopp som domstolen fastställt som deposition för att täcka den betrodda förvaltarens eller expertens ersättning och utgifter. Om en rekonstruktionsplan annulleras upphör verkningarna av skuldsaneringsansökans godkännande retroaktivt. Verkningarna av att inleda ett skuldsaneringsförfarande också innefattar en förlängning av de villkor för återvinning som föreskrivs i ett eventuellt senare konkurs- eller verkställighetsförfarande. Denna verkning upphör inte att existera.

15 Vad har borgenärerna för ställning efter slutfört insolvensförfarande?

Borgenärers rättigheter efter att konkursförfaranden avslutats

Efter att konkursförfaranden avslutats kan sådana fordringar som skulle ha kunnat anmälas men som aldrig anmäldes under konkursförfarandena och fordringar som ingavs men som inte tillgodosågs eller som gäldenären invände mot anmälas av borgenärerna gentemot gäldenären enligt det allmänna förfarandet. I detta fall kommer ränta och dröjsmålsränta inte att beräknas för den period då konkursförfarandena pågår.

Om en gäldenär som är en fysisk person befrias från förpliktelser som aldrig fullgjordes under konkursförfarandena, upphör fordringar från borgenärerna i konkursförfarandena gentemot gäldenären, inbegripet fordringar från de borgenärer i konkursförfarandena som inte anmälde sina fordringar under konkursförfarandena. Detta omfattar dock inte förpliktelser att ersätta skada som oavsiktligt orsakats genom rättsstridigt agerande eller betala underhåll till ett barn eller en förälder.

Efter att konkursförfaranden avslutats, kan borgenärer också anmäla fordringar till följd av konsoliderade förpliktelser som inte tillgodosetts under konkursförfarandena gentemot gäldenären. Fordringar som uppstår under konkursförfaranden och som inte kunde anmälas under dessa får också anmälas gentemot gäldenären enligt det allmänna förfarandet. I detta fall inleds preskriptionstiden när konkursförfarandena avslutas. Om en borgenärs fordran godkänts under konkursförfarandena men inte tillgodosetts under dessa är det verkställighetsinstrumentet som gäller, om inte gäldenären har ingett en protest mot fordran eller om domstolen har godtagit borgenärens fordran.

Borgenärers rättigheter efter att rekonstruktionsförfaranden avslutats

Om rekonstruktionsförfaranden avslutas när tidsfristen för genomförandet av en rekonstruktionsplan löper ut, kan en borgenär verkställa en fordran som rekonstruerats enligt rekonstruktionsplanen men som inte fullgjorts enligt denna.

Om en rekonstruktionsplan upphävs eller avslutas i förtid, upphör verkningarna av rekonstruktionsförfarandenas inledande retroaktivt. Fordringsrätten tillhörande en borgenär vars fordran rekonstruerats enligt rekonstruktionsplanen återställs gentemot företaget till det ursprungliga beloppet. Hänsyn måste också tas till borgenärens vinster under rekonstruktionsplanens genomförande.

Borgenärers rättigheter efter att skuldsaneringsförfaranden avslutats

Efter att tidsfristen för genomförande av en rekonstruktionsplan löpt ut kan en borgenär verkställa en fordran som rekonstruerats enligt planen men som inte fullgjorts. Om planen upphävs återställs fordringsrätten tillhörande den borgenär vars fordran rekonstruerats enligt rekonstruktionsplanen gentemot gäldenären till det ursprungliga beloppet. Hänsyn måste också tas till borgenärens vinster under rekonstruktionsplanens genomförande.

16 Vem står för kostnaderna för insolvensförfarandet?

Konkursförfaranden

Om en konkursansökan tillgodoses eller konkursförfaranden slutar med en ackordsuppgörelse, betalas de kostnader och utgifter som uppstått under konkursförfarandet genom konkursboet. Om domstolen förkastar eller avslår en borgenärs konkursansökan eller om förfarandena avslutas eftersom borgenären tar tillbaka sin konkursansökan, ska borgenären stå för de kostnader och utgifter som uppstått under konkursförfarandet. Om en rättegång ställs in under konkursförfaranden, ska domstolen besluta om hur de kostnader och utgifter som uppstått under konkursförfarandena ska fördelas beroende på omständigheterna.

Om sådana förfaranden som inletts utifrån en gäldenärs ansökan avslutas genom inställande av rättegång och utan att konkurs tillkännages och om gäldenärens tillgångar inte räcker för att göra de erfordrade betalningarna, ska domstolen begära att gäldenären betalar den tillfälliga förvaltarens lön och utgifter som är föremål för återbetalning. Domstolen kan dock begära att de ska återbetalas med statliga medel. Den statliga ersättningen för den tillfälliga förvaltarens lön och utgifter ska inte överstiga en minimimånadslön (inklusive lagstadgade skatter, exklusive mervärdesskatt). Domstolen kommer inte att begära att den tillfälliga förvaltarens lön och utgifter ska återbetalas med statliga medel om gäldenären, en borgenär eller en tredje part har överfört det belopp som domstolen fastställt som en deposition för att täcka den tillfälliga förvaltarens lön och utgifter som ska återbetalas till det konto som angetts för detta ändamål.

Om en insolvensansökan lämnas in av eller mot en gäldenär som är en fysisk person gäller ett liknande förfarande. I stället för en tillfällig förvaltare utses en betrodd förvaltare för den fysiska personen.

Rekonstruktionsförfaranden

Om rekonstruktionsförfaranden inleds kommer domstolen att fastställa en tidsfrist under vilken företaget måste överföra det belopp som domstolen fastställt som en deposition för att täcka rekonstruktionsrådgivarens ursprungliga lön och utgifter till det belopp som anges i detta avseende. Om företaget inte betalar detta belopp kommer domstolen att avsluta rekonstruktionsförfarandena. Det återbetalningspliktiga beloppet för rekonstruktionsrådgivarens lön och utgifter kommer att fastställas av domstolen när rekonstruktionsrådgivaren befrias från sitt ansvar eller när rekonstruktionsplanen godkänns utifrån rapporten om rekonstruktionsrådgivarens verksamhet och utgifter.

Om domstolen anlitar experter i rekonstruktionsförfaranden har experterna rätt till ersättning för de nödvändiga och motiverade utgifter som uppstår när de fullgör sina förpliktelser och att få lön för sitt arbete. Storleken på en experts ersättning och utgifter som ska ersättas beslutas av domstolen. Domstolen kan också höra företaget när den fastställer expertens lön.

Skuldsaneringsförfaranden

Gäldenären står för de kostnader och utgifter som uppstår under skuldsaneringsförfaranden. Borgenärerna står själva för sina rättegångskostnader. Domstolen kan begära att gäldenären ska stå för borgenärernas rättegångskostnader om gäldenären medvetet har ingett en ogrundad skuldsaneringsansökan eller orsakat rättegångskostnader för borgenärerna genom att på annat sätt medvetet ha lämnat in falska uppgifter eller medvetet ingett en ogrundad ansökan eller protest. Om skuldsaneringsplanen genomförs måste inte gäldenären återbetala det statliga rättsstödet. Om skuldsaneringsförfaranden inleds ska domstolen avgöra vilken summa som gäldenären måste överföra som deposition för att täcka den betrodda förvaltarens ersättning och utgifter till det konto som har angetts för detta. Om domstolen utser en expert kan den också fastställa den summa som gäldenären måste överföra i förväg för att kompensera expertens ersättning och utgifter.

17 Enligt vilka regler avgör man vilka återvinningsbestämmelser eller liknande bestämmelser som ska tillämpas?

Konkursförfaranden

När en konkursförklaring görs överförs gäldenärens rättigheter att förvalta och avyttra konkursboet till förvaltaren. Efter en konkursförklaring blir alla åtgärder som gäldenären vidtar med avseende på föremål som ingår i konkursboet ogiltiga. En gäldenär som är en fysisk person får avyttra konkursboet med förvaltarens samtycke. All avyttring som sker utan förvaltarens samtycke är ogiltig.

Domstolen kommer genom ett kravförfarande att annullera alla transaktioner eller andra handlingar som gjordes respektive utfördes innan konkursen tillkännagavs och som skadar borgenärernas intressen. Om en transaktion som är föremål för återkrav har gjorts eller någon annan gärning som är föremål för återkrav har utförts mellan det att en tillfällig förvaltare eller betrodd förvaltare utsetts och det att konkursförklaringen gjorts, anses transaktionen eller den andra gärningen ha skadat borgenärernas intressen.

Gäldenären, borgenären eller förvaltaren kan begära att domstolen ska återkalla ett beslut från borgenärssammanträdet om detta bryter mot lagen eller fattades i strid mot det i lag föreskrivna allmänna förfarandet eller om rätten att bestrida beslutet finns direkt angiven i lag. Återkallande av ett beslut från borgenärssammanträdet kan också begäras om beslutet skadar borgenärernas gemensamma intressen.

Om förfaranden har inletts för att befria en gäldenär som är en fysisk person från sina förpliktelser kan domstolen, på borgenärens begäran, upphäva beslutet om att befria gäldenären från förpliktelser som inte fullgjorts inom ett år från det att beslutet utfärdades. Detta förutsätter att det blir tydligt att gäldenären avsiktligen har brutit mot sina förpliktelser under förfarandet för att befria gäldenären från sina förpliktelser och därigenom i betydande utsträckning har hindrat borgenärerna från att få sina fordringar tillgodosedda.

Om gäldenären och borgenärerna kommer överens om att ingå en ackordsuppgörelse efter att konkurs tillkännagetts, kan domstolen upphäva ackordsuppgörelsen om gäldenären inte fullgör de förpliktelser som följer av denna, om gäldenären döms för ett brott enligt konkurslagen eller en straffbar gärning i samband med verkställighetsförfaranden eller om det blir tydligt, när minst halva giltighetstiden för ackordsuppgörelsen har gått, att gäldenären inte kan uppfylla ackordsvillkoren. Upphävandet av ackordsuppgörelsen påverkar alla de borgenärer som omfattades av denna och skyddar därmed borgenärskollektivet.

Rekonstruktionsförfaranden

Domstolen kommer att upphäva en rekonstruktionsplan om företaget har dömts för ett brott mot konkurslagen eller en straffbar gärning i samband med verkställighetsförfaranden efter att rekonstruktionsplanen antogs. Domstolen kan göra detta om företaget inte fullgör sina förpliktelser enligt rekonstruktionsplanen i betydande utsträckning och om det blir uppenbart, när minst halva giltighetstiden för rekonstruktionsplanen har gått, att företaget inte kan fullgöra de förpliktelser som det åtog sig genom rekonstruktionsplanen. Domstolen kan också göra detta om tillsynsavgiften inte erlagts på rekonstruktionsrådgivarens ansökan eller om företaget inte bistår rekonstruktionsrådgivaren vid fullgörandet av sin tillsynsskyldighet eller inte ger rekonstruktionsrådgivaren sådan information som han eller hon behöver för att utöva tillsyn eller att företaget förklaras i konkurs på företagets ansökan. Fordringsrätten tillhörande en borgenär vars fordran rekonstruerats enligt rekonstruktionsplanen återställs gentemot företaget till det ursprungliga beloppet, och hänsyn måste också tas till borgenärernas vinster under rekonstruktionsplanens genomförande.

Skuldsaneringsförfaranden

Domstolen kommer att upphäva en rekonstruktionsplan utifrån en ansökan från gäldenären eller om gäldenären försatts i konkurs, eller om gäldenären inte fullgör sina skyldigheter enligt rekonstruktionsplanen i betydande utsträckning. Domstolen kan göra detta om det är uppenbart, när minst halva giltighetstiden för rekonstruktionsplanen har gått, att gäldenären inte kan fullgöra de förpliktelser som han eller hon åtog sig genom denna eller om gäldenären inte har några solvensproblem eller har övervunnit sådana och en rekonstruktion av borgenärernas fordringar inte längre är rättvist för borgenärerna på grund av att omständigheterna förändrats i betydande grad. Domstolen kan även göra detta om gäldenären, med uppsåt eller av grov oaktsamhet, har lämnat påtagligt inkorrekta eller ofullständiga uppgifter om tillgångar, inkomst, borgenärer eller förpliktelser, om gäldenären har gjort betalningar till borgenärer som inte nämns i rekonstruktionsplanen, vilket därmed skadar andra borgenärers intressen i betydande utsträckning, om gäldenären inte bistår domstolen eller rådgivaren vid fullgörandet av deras tillsynsskyldighet eller inte ger sådan information som krävs för tillsynen eller om gäldenären inte betalar det belopp som domstolen fastställt som deposition. Fordringsrätten tillhörande en borgenär vars fordran rekonstruerats enligt rekonstruktionsplanen återställs gentemot gäldenären till det ursprungliga beloppet. Hänsyn måste också tas till borgenärens vinster under rekonstruktionsplanens genomförande.

Senaste uppdatering: 23/08/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.