Insolvens/konkurs

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Mot vem kan insolvensförfaranden inledas?

Insolvenslagen, som innehåller bestämmelser om insolvensförfaranden i Lettland, är tillämplig på juridiska och fysiska personer som kan bli föremål för de insolvensförfaranden som fastställs i lagen.

I insolvenslagen fastställs tre typer av insolvensförfaranden: skyddsförfarande (rekonstruktionsförfarande), insolvensförfarande för juridiska personer och insolvensförfarande för fysiska personer.

Observera att insolvenslagen inte är tillämplig på insolvensförfaranden avseende kreditinstitut, vilka i stället regleras i lagen om kreditinstitut.

Skyddsförfarande (inbegripet skyddsförfarande utanför domstol (”pre-pack”)) är ett förfarande för omstrukturering av skulder som endast kan tillämpas på juridiska personer. Noteras bör att skyddsförfarandenas tillämpningsområde inte omfattar specifika finans- och kapitalmarknadsaktörer, såsom försäkringsbolag, försäkringsmäklare och investeringsmäklare, privata pensionsfonder osv.

Insolvensförfarande för juridiska personer är ett förfarande för likvidation av en gäldenär (en juridisk person) som är tillämpligt på juridiska personer, partnerskap och enmansföretagare. Partnerskap har inte status som juridiska personer, men kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter. En fysisk person med status som enmansföretagare får ingå handelstransaktioner (under sitt namn som enmansföretagare), och övriga ekonomiska transaktioner som fysisk person. Med gällande regler blir en person med status som enmansföretagare först föremål för ett insolvensförfarande för juridiska personer, varefter personen kan ansöka om ett insolvensförfarande för fysiska personer med avseende på eventuella återstående skulder. Denna lösning för enmansföretagare är tillämplig även på jordbruks- och fiskeriverksamheter.

Insolvensförfarande för fysiska personer är tillämpligt på fysiska personer, inbegripet ekonomiska aktörer och konsumenter, och syftar till att hjälpa gäldenärer att bli skuldfria och återfå sin betalningsförmåga. Varje fysisk person som har varit skattebetalare i Lettland under de senaste sex månaderna kan bli föremål för ett insolvensförfarande för fysiska personer.

2 Under vilka förutsättningar kan man inleda ett insolvensförfarande?

Skyddsförfarande

Enligt insolvenslagen kan en gäldenär ansöka om ett skyddsförfarande endast när ekonomiska svårigheter har uppstått eller förväntas uppstå. I insolvenslagen fastställs inga särskilda kriterier som ska vara uppfyllda för att gäldenären ska ha rätt att ansöka om ett skyddsförfarande. När en gäldenär hamnar i ekonomiska svårigheter måste denne göra en bedömning av huruvida graden av svårigheter medger en överenskommelse utanför domstol med borgenärerna eller om gäldenären behöver ansöka om skyddsförfarande för att strukturera om sina skulder under rättsligt skydd.

För ansökan om skyddsförfarande ska en statlig avgift på 145 euro betalas.

Insolvensförfarande för juridiska personer

I de fall som fastställs i insolvenslagen har både gäldenären och gäldenärens borgenärer (inbegripet gäldenärens anställda) rätt att begära att ett insolvensförfarande för juridiska personer inleds. Ansökan om insolvensförfarande för juridiska personer kan också lämnas in av den person som avses i artikel 37.1 a Europaparlamentets och rådets förordning 2015/848.

I insolvenslagen fastställs fall där gäldenären är skyldig att omedelbart ansöka om ett insolvensförfarande för juridiska personer. Underlåtenhet att lämna in ansökan om insolvensförfarande medför administrativt ansvar för gäldenären. Gäldenären är skyldig att omedelbart ansöka om ett insolvensförfarande för juridiska personer i följande fall:

 • Gäldenären har underlåtit att reglera en skuld som förföll till betalning för över två månader sedan och har inte ingått någon överenskommelse om förlängning av betalningstiden med sina borgenärer och inte heller blivit föremål för ett skyddsförfarande (det bör understrykas att inledande av ett skyddsförfarande inte är en förutsättning för ansökan om insolvensförfarande för juridiska personer; bestämmelsen befriar gäldenären från administrativt ansvar endast om denne har försökt lösa sina ekonomiska svårigheter när dessa uppkom, men blivit insolvent).
 • Den första finansiella rapporten inom ramen för likvidationsförfarandet visar att gäldenären inte har tillräckliga tillgångar för att tillgodose alla berättigade fordringar från borgenärerna, eller så konstateras detta förhållande under likvidationsförfarandets gång.
 • Gäldenären är inte längre i stånd att följa den åtgärdsplan som fastställts inom ramen för skyddsförfarandet.

En borgenär har rätt att ansöka om ett insolvensförfarande om

 • ett domstolsbeslut om indrivning av skulder från gäldenären inte har kunnat genomföras genom verkställighetsåtgärder,
 • gäldenären (ett bolag med begränsad ansvarighet eller ett aktiebolag) har underlåtit att reglera en huvudskuld som uppgår till 4 268 euro och borgenären har meddelat gäldenären sin avsikt att ansöka om ett insolvensförfarande för juridiska personer,
 • gäldenären (en juridisk person som inte är ett bolag med begränsad ansvarighet eller ett aktiebolag) har underlåtit att reglera en huvudskuld som uppgår till 2 134 euro och borgenären har meddelat gäldenären sin avsikt att ansöka om ett insolvensförfarande för juridiska personer eller om
 • gäldenären har underlåtit att betala en anställd full lön eller ersättning för skada i samband med arbetsolycka eller arbetssjukdom, eller underlåtit att betala de obligatoriska socialförsäkringsavgifterna inom två månader från den fastställda betalningsdagen (vilken, såvida inte annat överenskommits i anställningsavtalet, ska anses infalla den första arbetsdagen i påföljande månad). I detta fall spelar det utestående beloppets storlek ingen roll.

Domstolen meddelar att ett insolvensförfarande för juridiska personer inleds om den på dagen för prövningen av ansökan finner att de indikatorer som anges i ansökan föreligger.

Observera att både gäldenären och borgenären vid en ansökan om ett insolvensförfarande måste betala en statlig avgift, dvs. en serviceavgift för domstolens prövning av ansökan. Avgiften uppgår till 70 euro för gäldenären och 355 euro för borgenären. Dessutom måste både gäldenären och borgenären, innan ansökan om ett insolvensförfarande för juridisk person lämnas in, lämna en deposition på motsvarande två månaders minimilön i Lettland.

Insolvensförfarande för fysiska personer

En gäldenär som är en fysisk person kan bli föremål för ett insolvensförfarande för fysiska personer om någon av följande indikationer på att en fysisk person är insolvent föreligger:

 1. Personen kan inte reglera sina förfallna skulder, och den totala skulden överstiger 5 000 euro.
 2. På grund av påvisbara omständigheter kommer personen inte att kunna reglera skulder som förfaller inom ett år, och den totala skulden överstiger 10 000 euro.
 3. Personen kan inte reglera skulder varav minst en omfattas av oreglerade kompletterande eller gemensamma skulder för gäldenären och gäldenärens make/maka, släkting eller släkting genom gifte upp till andra graden, och den totala skulden överstiger 5 000 euro.

Det är endast gäldenären som kan ansöka om ett insolvensförfarande för fysiska personer. Borgenärer har inte rätt ansöka.

Även för ansökan om insolvensförfarande för fysiska personer ska en statlig avgift om 70 euro betalas samt en deposition på motsvarande två månaders minimilön lämnas.

3 Vilka tillgångar ingår i konkursboet? Hur behandlas de tillgångar som förvärvas av gäldenären efter att insolvensförfarandet har inletts?

Skyddsförfarande

Ett insolvensbo som ställts under rättsligt skydd omfattar gäldenärens samtliga tillgångar, och gäldenären behåller fullt ut sin rätt att avyttra dessa tillgångar. I enlighet med insolvenslagen är en av de metoder som tillämpas inom ramen för ett skyddsförfarande att avyttra eller inteckna lös eller fast egendom i syfte att erhålla en förlängning av tidsfristen för att tillgodose eller reglera borgenärernas fordringar. Metodens genomförbarhet och förfarandet för dess tillämpning måste anges i åtgärdsplanen för skyddsförfarandet.

Insolvensförfarande för juridiska personer

När ett insolvensförfarande för juridiska personer tillkännagetts förlorar gäldenären rätten att avyttra sina tillgångar, liksom även tillgångar som är tredje parts egendom men som kontrolleras eller innehas av gäldenären, och dessa rättigheter överförs till förvaltaren.

Enligt insolvenslagen består insolvensboet av följande:

 1. Gäldenärens fasta och lösa egendom, inklusive pengar.
 2. Pengar som erhålls genom avyttring av gäldenärens tillgångar.
 3. Tillgångar som återvinns under insolvensförfarandet (t.ex. medel som återvinns på grundval av fordringar mot tredje part samt medel som erhålls från ledamöter i den juridiska personens ledningsorgan på grundval av deras ansvar för uppkomna skador).
 4. Inkomster från gäldenärens tillgångar som erhålls under insolvensförfarandet för juridiska personer.
 5. Andra tillgångar som lagligen förvärvas under insolvensförfarandet för juridiska personer.

Under insolvensförfarandet för juridiska personer säljs gäldenärens samtliga tillgångar och intäkterna används för att täcka kostnaderna för insolvensförfarandet och för att reglera borgenärernas fordringar. Den insolvensförvaltare som handhar förfarandet (förvaltaren) ansvarar för att sälja gäldenärens tillgångar i enlighet med planen för försäljning av tillgångar. Förvaltaren måste se till att gäldenärens tillgångar säljs till högsta möjliga pris för att i möjligaste mån tillgodose borgenärernas fordringar.

Insolvensförfarande för fysiska personer

När ett insolvensförfarande för fysiska personer tillkännagetts förlorar gäldenären rätten att avyttra sina tillgångar, liksom även tillgångar som är tredje parts egendom men som kontrolleras eller innehas av gäldenären (med undantag för tillgångar som är undantagna verkställighet), och dessa rättigheter överförs till förvaltaren. Under insolvensförfarandet för fysiska personer säljs gäldenärens samtliga tillgångar och intäkterna används för att täcka de direkta kostnaderna för insolvensförfarandet och för att reglera borgenärernas fordringar.

4 Vilka befogenheter har gäldenären respektive konkursförvaltaren?

Skyddsförfarande

Gäldenären. När ett skyddsförfarande tillkännagetts behåller gäldenären kontrollen över sitt företag och förvaltar sina egna tillgångar samt de tillgångar som gäldenären kontrollerar eller innehar, i enlighet med den åtgärdsplan för skyddsförfarandet som borgenärerna har enats om och som har godkänts av domstolen. Samtidigt gäller dock ett antal förpliktelser och begränsningar för gäldenären i syfte att säkerställa att skyddsförfarandet följer lagstiftningen och att förvaltaren i skyddsförfarandet (förvaltaren) och gäldenärerna har kontroll över genomförandet av åtgärdsplanen.

Gäldenärens viktigaste förpliktelse är att följa den åtgärdsplan som fastställts inom ramen för skyddsförfarandet. Gäldenären har också följande förpliktelser:

 1. Att betala kostnaderna för skyddsförfarandet.
 2. Att minst en gång i månaden skriftligt rapportera till förvaltaren om genomförandet av åtgärdsplanen för skyddsförfarandet.
 3. Att på förvaltarens begäran skriftligen och utan dröjsmål lämna all information om genomförandet av åtgärdsplanen och bereda förvaltaren möjlighet att personligen granska gäldenärens ekonomiska verksamhet och handlingar.
 4. Att omedelbart underrätta förvaltaren om alla eventuella omständigheter som skulle kunna hindra gäldenären från att genomföra åtgärdsplanen etc.

När det gäller begränsningar ska det observeras att det under skyddsförfarandets gång är förbjudet för gäldenären att

 1. inleda transaktioner eller bedriva verksamhet som kan förvärra gäldenärens ekonomiska ställning eller skada borgenärskollektivets intressen,
 2. bevilja lån (krediter), utom i fall där gäldenärens huvudsakliga verksamhet är utlåning (kreditgivning) och detta avspeglas i åtgärdsplanen för skyddsförfarandet,
 3. utfärda garantier, ge gåvor eller donationer, ge bonusar eller andra typer av ytterligare materiell ersättning till ledamöter i gäldenärens styrelse.

Förvaltaren. När gäldenären har utarbetat en åtgärdsplan för skyddsförfarandet avger förvaltaren ett yttrande om planen och bedömer dess förenlighet med lagstiftningen. Detta måste innefatta en bedömning av huruvida planen kan leda till att det lagstadgade målet för ett skyddsförfarande uppnås. Förvaltarens yttrande överlämnas till domstolen tillsammans med åtgärdsplanen för skyddsförfarandet. När genomförandet av ett skyddsförfarande tillkännages blir förvaltaren ansvarig att övervaka genomförandet av åtgärdsplanen för skyddsförfarandet, hålla borgenärerna underrättade samt övervaka gäldenärens efterlevnad av de begränsningar som anges i insolvenslagen.

Under skyddsförfarandet måste förvaltaren sköta det relaterade pappersarbetet i det elektroniska systemet för insolvensredovisning (systemet).

Insolvensförfarande för juridiska personer

Gäldenären. När ett insolvensförfarande tillkännagetts förlorar gäldenären alla de rättigheter som enligt förordningar, gäldenärens bolagsordning eller avtal tillfaller gäldenärens ledningsorgan, och dessa rättigheter överförs till förvaltaren. Förvaltaren utser en företrädare för gäldenären som måste delta i insolvensförfarandet. I regel är det en ledamot (eller flera ledamöter) i gäldenärens verkställande organ som utses till företrädare för gäldenären. Omedelbart efter den dag då insolvensförfarandet för juridiska personer har tillkännagetts måste gäldenärens företrädare överföra alla gäldenärens tillgångar samt handlingar om organisationen, personalen och redovisningen till förvaltaren genom en förklaring om överlåtelse och godkännande. Gäldenärens företrädare ska upprätta en förteckning över de tillgångar och handlingar som gäldenären ska överföra, och handlingarna ska vid tidpunkten för överförandet vara organiserade i enlighet med bokföringsreglerna. Gäldenärens företrädare måste under insolvensförfarandets gång förse förvaltaren med den information denne begär samt delta i borgenärssammanträdena.

Förvaltaren. Förvaltaren övertar alla rättigheter, alla förpliktelser och allt ansvar som åligger ledningsorganen enligt förordningar, gäldenärens bolagsordning eller avtal.

Förvaltaren kan bland annat fatta beslut om att helt eller delvis fortsätta gäldenärens affärsverksamhet, om en sådan fortsättning är ekonomiskt försvarbar, är ansvarig för att betala löpande skatter och kan likvidera gäldenärens dotterbolag.

Förvaltaren utför även uppgifter med anknytning till genomförandet av insolvensförfarandet, så som att sammanfatta, granska och besluta om borgenärernas fordringar, identifiera gäldenärens tillgångar och vidta åtgärder med avseende på återvinning av gäldenärens tillgångar (bl.a. att anmäla fordringar mot ledamöter i ledningsorganen för juridiska personer och delägare i kapitalassociationer (aktieägare) avseende ersättning för skador som orsakats av dem), sälja gäldenärens tillgångar och reglera borgenärernas fordringar i enlighet med insolvenslagen, bedöma transaktioner som ingåtts innan insolvensförfarandet inleddes samt andra åtgärder inom ramen för förfarandet, såsom inlämning av gäldenärens handlingar till statsarkivet.

Under ett insolvensförfarande för juridiska personer ansvarar förvaltaren för att dokumentera förfarandet i systemet.

När insolvensförfarandet för juridiska personer har avslutats utför förvaltaren alla lagstadgade åtgärder för att avföra gäldenären från det offentliga register där gäldenären registrerats, t.ex. radering av en gäldenär (en kommersiell aktör) ur handelsregistret.

Insolvensförfarande för fysiska personer

Gäldenären. När ett insolvensförfarande för fysiska personer tillkännagetts förlorar gäldenären rätten att avyttra sina tillgångar, liksom även tillgångar som är tredje parts egendom men som kontrolleras eller innehas av gäldenären (med undantag för tillgångar som är undantagna verkställighet), och dessa rättigheter överförs till förvaltaren. Från och med tillkännagivandet av ett insolvensförfarande för fysiska personer är gäldenären förbjuden att vidta åtgärder som kan orsaka borgenärerna skada. Gäldenären måste förse förvaltaren med all information som krävs för insolvensförfarandet.

Samtliga tillgångar som gäldenären äger säljs under konkursförfarandet, och intäkterna från försäljningen används för att tillgodose borgenärernas fordringar i enlighet med insolvenslagen.

Under förfarandet för reglering av skulder måste gäldenären förvärva inkomster i den utsträckning han eller hon förmår och överföra en del av sin regelbundna inkomst för att tillgodose borgenärernas fordringar i enlighet med planen för reglering av skulder.

Förvaltaren.

Om gäldenären har pengar eller tillgångar som förväntas säljas under konkursförfarandet öppnar förvaltaren ett konto i ett kreditinstitut i gäldenärens namn för genomförandet av det aktuella insolvensförfarandet. På samma sätt som vid insolvensförfarande för juridiska personer är förvaltaren ansvarig att vidta de åtgärder som insolvensförfarandet kräver, så som att sammanfatta, granska och besluta om borgenärernas fordringar, att identifiera gäldenärens tillgångar och att vidta åtgärder för indrivning av gäldenärens tillgångar (inklusive att anmäla fordringar i syfte att få transaktioner som gäldenären genomfört ogiltigförklarade i fall där det kan visas att gäldenären har handlat i ond tro), att sälja gäldenärens egendom och tillgodose borgenärernas fordringar i enlighet med insolvenslagen.

5 Vilka villkor gäller för kvittning?

Skyddsförfarande

I samband med skyddsförfarande är kvittning tillåtet om gäldenärens fordran mot borgenären uppkom minst tre månader innan domstolen beslutade att inleda ett skyddsförfarande.

Insolvensförfarande för juridiska personer

I samband med insolvensförfarande för juridiska personer är kvittning tillåtet om ömsesidiga fordringar från gäldenärens respektive borgenärens sida uppkom minst sex månader före tillkännagivandet av ett insolvensförfarande för juridiska personer.

Insolvensförfarande för fysiska personer

Det finns inga särskilda regler om kvittning i samband med insolvensförfarande för fysiska personer. I relevanta fall ska därför, i enlighet med insolvenslagen, de bestämmelser som gäller vid insolvensförfarande för juridiska personer tillämpas, vilket innebär att kvittning är tillåtet om ömsesidiga fordringar från gäldenärens respektive borgenärens sida uppkom minst sex månader före tillkännagivandet av ett insolvensförfarande för fysiska personer.

6 Hur påverkar insolvensförfarandet gäldenärens gällande avtal?

Skyddsförfarande

Eftersom gäldenären behåller kontrollen över sitt företag, dvs. förvaltar de tillgångar som gäldenären äger, innehar eller kontrollerar, även efter det att skyddsförfarande har inletts kan gäldenären fortsätta avtal som ingicks före förfarandets inledande. Yttranden om nyttan av att fortsätta avtalen avges av borgenärerna när de granskar åtgärdsplanen för skyddsförfarandet, av förvaltaren i skyddsförfarandet när denne utarbetar sin rapport samt av domstolen när denna godkänner åtgärdsplanen för skyddsförfarandet. Utgifter inom ramen för sådana avtal måste godkännas i åtgärdsplanen för skyddsförfarandet.

Insolvensförfarande för juridiska personer

Om ett avtal som ingåtts av gäldenären inte har genomförts eller endast delvis har genomförts den dag som ett insolvensförfarande för juridiska personer tillkännages får förvaltaren begära att den andra avtalsslutande parten genomför avtalet eller ensidigt frånträder avtalet. Förvaltaren får genomföra ett avtal förutsatt att gäldenärens tillgångar inte minskas till följd av detta.

Om förvaltaren ensidigt frånträder ett avtal får den andra avtalsslutande parten anmäla sin fordran som borgenär.

Det fortsatta genomförandet av avtal som inte har sagts upp i de fall som föreskrivs i lagen, liksom genomförandet av avtal med tredje part som har undertecknats av förvaltaren på gäldenärens vägnar under ett insolvensförfarande för juridiska personer, finansieras med gäldenärens medel.

Om gäldenären är ett försäkringsbolag bedömer förvaltaren, med beaktande av försäkringstagarnas intressen, behovet av överföring, uppsägning eller förlängning av befintliga försäkringsavtal och vidtar alla nödvändiga rättsliga åtgärder för att överföra, säga upp eller fortsätta de befintliga försäkringsavtalen.

Om gäldenären befullmäktigat en person (även prokurist eller handelsagent) med avseende på tillgångar som är föremål för borgenärernas fordringar ogiltigförklaras detta den dag som insolvensförfarandet för juridiska personer tillkännages.

Efter tillkännagivandet av gäldenärens insolvensförfarande kan förvaltaren säga upp anställningsavtalet med gäldenärens anställda.

Insolvensförfarande för fysiska personer

I insolvenslagen fastställs inga särskilda bestämmelser om granskning eller uppsägning av avtal som ingåtts av gäldenären. I relevanta fall ska därför, i enlighet med insolvenslagen, de bestämmelser som gäller vid insolvensförfarande för juridiska personer tillämpas, vilket innebär att förvaltaren har rätt att granska avtal som gäldenären ingått före tillkännagivandet av ett insolvensförfarande för fysiska personer samt att frånträda sådana avtal. Detta tillvägagångssätt är också förankrat i rättspraxis. När insolvensförfarandet tillkännages blir förvaltaren ansvarig att hantera personens tillgångar på ett sådant sätt att problem avseende personens fullgörande av förpliktelser och reglering av fordringar kan lösas. Detta innebär också att den insolventa gäldenären förlorar rätten att agera som part i domstol när det gäller egendomsfordringar, en rätt som i stället tillfaller förvaltaren i egenskap av gäldenärens juridiska ombud.

7 Hur påverkar insolvensförfarandet förfaranden som inleds av enskilda borgenärer (med undantag för pågående rättegångar)?

Oberoende av insolvensförfarande fastställs i insolvenslagen principen om förbud mot godtycke, dvs. att en borgenärs eller gäldenärs enskilda agerande inte får skada borgenärskollektivets intressen.

Skyddsförfarande

En auktoriserad exekutionstjänsteman ska avbryta eventuella verkställighetsförfaranden när ett skyddsförfarande avseende gäldenären inleds eller, om det gäller ett skyddsförfarande utanför domstol, när beslut om att inleda skyddsförfarande fattas. Om medel redan, till följd av verkställighetsåtgärder, har indrivits när förfarandet inleds ska den auktoriserade exekutionstjänstemannen innehålla verkställighetskostnaderna och tillgodose inkassoagentens fordran. Alla förfaranden för verkställighet av domar skjuts upp under hela den tid som skyddsförfarandet pågår, fram till dess slutförande, utom när det finns intecknade tillgångar som inte behövs för skyddsförfarandets genomförande och som därför inte ingår i dess åtgärdsplan eller när domstolen tillåter en borgenär med säkerhetsrätt att sälja de tillgångar som ställts som säkerhet.

Insolvensförfarande för juridiska personer

Om verkställighetsförfaranden har inletts innan ett insolvensförfarande för juridiska personer tillkännages måste verkställighetsförfarandena avslutas i enlighet med det förfarande som fastställs i civilprocesslagen. Detta innebär att den auktoriserade exekutionstjänstemannen slutför den pågående försäljningen av tillgångar om den redan har tillkännagetts eller om tillgångarna har överförts till ett handelsbolag för försäljning. Förvaltaren kan begära att tillkännagivna auktioner ställs in så att tillgångarna i stället kan säljas som en del av en samling artiklar. Den auktoriserade exekutionstjänstemannen ska dra av verkställighetskostnaderna från det erhållna beloppet, innehålla dessa kostnader och överföra det återstående beloppet till förvaltaren så att denne kan reglera borgenärernas fordringar i enlighet med det förfarande som fastställs i insolvenslagen, med beaktande av intressena hos den borgenär som har säkerhetsrätt. Den auktoriserade exekutionstjänstemannen ska underrätta innehavaren av tillgångarna om skyldigheten att överföra de tillgångar vars försäljning ännu inte inletts till förvaltaren.

Insolvensförfarande för fysiska personer

När ett insolvensförfarande för fysiska personer har tillkännagetts får borgenären inte utöva någon enskild verksamhet som kan orsaka skada för de andra borgenärerna. Om borgenären eller en tredje part får rätt till egendom till följd av sådan verksamhet ska den egendomsrätten anses ogiltig.

Den auktoriserade exekutionstjänstemannen ska avbryta verkställighetsförfarandet om ett insolvensförfarande för fysiska personer avseende gäldenären har tillkännagetts. Den auktoriserade exekutionstjänstemannen kan slutföra den pågående försäljningen av tillgångar endast om den redan har tillkännagetts eller om egendomen har överförts till ett handelsbolag för försäljning, utom i de fall där planen för försäljning av en fysisk persons egendom föreskriver att försäljningen av en bostad ska skjutas upp i enlighet med artikel 148 i insolvenslagen. Den auktoriserade exekutionstjänstemannen ska dra av verkställighetskostnaderna från det erhållna beloppet, innehålla dessa kostnader och överföra det återstående beloppet till förvaltaren så att denne kan reglera borgenärernas fordringar i enlighet med det förfarande som fastställs i insolvenslagen, med beaktande av intressena hos den borgenär som har säkerhetsrätt.

Samtidigt avbryts inte verkställighetsförfaranden som avser fordringar vars reglering inte är kopplad till indrivningen av gäldenärens tillgångar eller pengar.

Om insolvensförfarandet för fysiska personer avslutas utan att skulderna annulleras återupptas verkställighetsförfarandena för det återstående beloppet.

8 Hur påverkar insolvensförfarandet pågående förfaranden som redan har inletts av enskilda borgenärer?

Skyddsförfarande

I enlighet med insolvenslagen påverkas inte rättsliga förfaranden där gäldenären är en av parterna av att ett skyddsförfarande inleds.

Noteras bör att skyddsförfaranden, till skillnad från insolvensförfaranden, inte inbegriper förfaranden för godkännande av fordringar. Det är dock erkänt i rättspraxis att gäldenären genom att ensidigt besluta huruvida en fordran kan godtas utan grund skulle kunna utesluta borgenären från förteckningen över personer som måste godkänna åtgärdsplanen för skyddsförfarandet. Samtidigt ger inte det faktum att borgenären väckt talan för indrivning av skulden någon rättsligt grund för att bortse från borgenärens intressen vid ett skyddsförfarande. I rättspraxis är det därför också erkänt att om gäldenärens skulder återspeglas i dennes räkenskaper och förvaltaren i skyddsförfarandet inte vid första påseendet funnit fordran oäkta ska fordran inkluderas i åtgärdsplanen för skyddsförfarandet som en borgenärsfordran, även om borgenären och gäldenären är inbegripna i rättsliga förfaranden.

Noteras bör också att om domstolen konstaterar att åtgärdsplanen för skyddsförfarandet omfattar skulder som är föremål för en tvist om rättigheterna och skuldbeloppet i betydande grad påverkar processen för godkännande av åtgärdsplanen ska domstolen avskriva ansökan om skyddsförfarande.

Insolvensförfarande för juridiska personer

Ett domstolsbeslut där ett insolvensförfarande för juridiska personer tillkännages utgör grund för att avbryta egendomsrelaterade rättsliga förfaranden mot gäldenären. När ett insolvensförfarande för juridiska personer tillkännagetts kan borgenärerna lämna in sina fordringar till förvaltaren i enlighet med det förfarande som fastställs i insolvenslagen.

På samma sätt utgör ett domstolsbeslut där ett insolvensförfarande för juridiska personer tillkännages grund för att upphäva säkerheten för fordringar i enlighet med det förfarande som fastställs i insolvenslagen.

Insolvensförfarande för fysiska personer

Ett domstolsbeslut där ett insolvensförfarande för fysiska personer tillkännages utgör grund för att avbryta rättsliga förfaranden mot gäldenären och upphäva säkerheten för fordringar i enlighet med det förfarande som fastställs i civilprocesslagen. När ett insolvensförfarande för fysiska personer tillkännagetts kan borgenärerna lämna in sina fordringar till förvaltaren i enlighet med det förfarande som fastställs i insolvenslagen.

9 Hur brukar borgenärerna delta i insolvensförfarandet?

För att syftet med insolvensförfarandet ska kunna uppnås är det viktigt att borgenärerna aktivt deltar i förfarandet. I insolvenslagen fastställs principen om likabehandling av borgenärerna: borgenärerna ska ha lika möjligheter att delta i förfarandet och få sina fordringar tillgodosedda i enlighet med de skuldförbindelser mellan borgenärerna och gäldenären som fastställts innan förfarandet inleddes.

Skyddsförfarande

Gäldenären ska skicka åtgärdsplanen för skyddsförfarandet till samtliga borgenärer, uppmana dem att lämna sitt samtycke till planen och fastställa en tidsfrist för godkännandet. Borgenären har rätt att till gäldenären inkomma med skriftliga invändningar mot åtgärdsplanen i skyddsförfarandet inom fem dagar från mottagandet av planen. Om gäldenären anser att invändningarna är motiverade ändrar gäldenären åtgärdsplanen i enlighet med dessa. Tidsfristen för genomförande av skyddsförfarandet kan förlängas, förutsatt att majoriteten av borgenärerna ger sitt samtycke. Borgenärerna har rätt att begära och få information från förvaltaren om hur skyddsförfarandet och genomförandet av åtgärdsplanen fortskrider samt att lämna in klagomål. Borgenären har också rätt att begära att domstolen avslutar ett skyddsförfarande om gäldenären inte följer den plan som domstolen godkänt.

Insolvensförfarande för juridiska personer

En borgenär kan också inleda ett insolvensförfarande för juridiska personer genom att lämna in en ansökan till domstolen. Likaså har borgenärerna rätt att anmäla borgenärsfordringar i enlighet med det förfarande som fastställs i insolvenslagen. Förvaltaren ska kontrollera huruvida borgenärernas fordringar är berättigade och uppfyller de rättsliga kraven, och därefter fatta beslut om huruvida fordringarna ska godkännas, avvisas eller delvis godkännas. Borgenären kan överklaga förvaltarens beslut till domstol inom en månad från mottagandet av beslutet, eller lämna in en ansökan till domstol om att tvisten ska prövas inom en månad från mottagandet av beslutet. Borgenären har rätt att se registret över borgenärernas fordringar. Från och med den åttonde dagen efter det att tidsfristen för att lämna in borgenärsfordringar har löpt ut har varje borgenär rätt att ta del av samtliga borgenärers fordringar och de handlingar som styrker fordringarna. Förvaltaren ska informera borgenärerna i enlighet med förfarandet i insolvenslagen. Om borgenärerna har invändningar mot informationen i fråga måste de meddela förvaltaren detta. Om invändningarna inte beaktas måste förvaltaren lämna ett motiverat svar till borgenären. Om borgenärerna motsätter sig förvaltarens tillkännagivna beslut har de rätt att bestrida förvaltarens åtgärder, ansöka hos domstol om skadestånd från förvaltaren eller föreslå att ett borgenärssammanträde sammankallas. Borgenärssammanträdet har rätt att fatta beslut om förvaltarens ersättning, föreslå att förvaltaren avsätts, godkänna utgifter i samband med insolvensförfarandet som berättigade, godkänna metoden för försäljning av gäldenärens egendom eller förlängning av försäljningsfristen samt ytterligare åtgärder avseende egendom som uteslutits från försäljningsplanen. På samma sätt kan borgenärer vars huvudfordringar motsvarar ett belopp på minst 25 procent av de godkända fordringarnas sammanlagda belopp, ur gruppen borgenärer med säkerhetsrätt eller ur gruppen borgenärer utan säkerhetsrätt, begära att en auktoriserad revisor eller revisionsfirma utför en revision av förvaltarens arbete inom ramen för insolvensförfarandet.

Insolvensförfarande för fysiska personer

Borgenärerna har rätt att anmäla fordringar i enlighet med det förfarande som fastställs i insolvenslagen. Varje borgenär har rätt att kalla till borgenärssammanträde. Inom två månader från den dag då tillkännagivandet av ett insolvensförfarande avseende gäldenären registrerades i insolvensregistret får borgenärerna inkomma till förvaltaren med ett förslag om att avsluta insolvensförfarandet för fysiska personer om borgenärerna har tillgång till den information som avses i insolvenslagen eller information om begränsningar av tillämpningen av insolvensförfaranden eller förfaranden för reglering av skulder. Borgenärerna har också rätt att lämna in invändningar och förslag avseende den plan för reglering av skulder som utarbetats av gäldenären.

10 I vilken mån kan konkursförvaltaren använda eller avyttra de tillgångar som ingår i konkursboet?

Skyddsförfarande

Gäldenären fortsätter att kontrollera sitt företag och förfogar själv över sin egendom.

Insolvensförfarande för juridiska personer

När ett insolvensförfarande för juridiska personer inleds förlorar styrelsen sina befogenheter, och gäldenärens tillgångar och medlen på dennes bankkonton förvaltas och avyttras av den förvaltare som utsetts. Förvaltaren får rätt såväl att dela upp gäldenärens tillgångar som att återkräva tillgångar som står under förvaltning och inkludera dessa i planen för försäljning av tillgångar efter vad som är lämpligt. Efter det att ett insolvensförfarande för juridiska personer har tillkännagetts har förvaltaren också rätt att besluta huruvida gäldenärens affärsverksamhet ska fortsätta, avslutas eller fortsätta delvis.

Inom två månader från tillkännagivandet av ett insolvensförfarande för juridiska personer ska förvaltaren upprätta en plan för försäljning av gäldenärens tillgångar alternativt en rapport där det intygas att det inte finns några tillgångar. Tillgångarna kan säljas på auktion eller till ett fritt satt pris som fastställs av borgenärerna på förslag från förvaltaren. Gäldenärens tillgångar säljs till högsta möjliga pris för att tillgodose borgenärernas fordringar. Intäkterna från försäljningen av tillgångar används för att reglera borgenärernas fordringar.

Om gäldenärens tillgångar inte kan säljas eller om kostnaderna för en försäljning överstiger intäkterna utesluter förvaltaren tillgångarna från försäljningsplanen, underrättar omedelbart alla borgenärer och uppmanar dem att behålla tillgångarna till det ursprungliga priset.

Vid utarbetandet av planen för försäljning av tillgångar ska förvaltaren överväga möjligheten att sälja gäldenärens företag eller en självständig del av företaget. Borgenärernas vinst vid en försäljning av företaget eller en självständig del av företaget måste vara större än vinsten av att sälja gäldenärens tillgångar separat.

Insolvensförfarande för fysiska personer

Förvaltaren i insolvensförfarandet ansvarar för att sälja gäldenärens tillgångar i enlighet med planen för försäljning av tillgångar. Förvaltaren ska inleda försäljningen av tillgångar tidigast två månader efter det att insolvensförfarandet för fysiska personer har tillkännagetts.

Gäldenären har rätt att behålla den inkomst som är nödvändig för att täcka indirekta kostnader för insolvensförfarandet för fysiska personer samt tillgångar som är absolut nödvändiga för att förvärva inkomst. Civilprocesslagen innehåller också bestämmelser om tillgångar som inte får bli föremål för verkställighet.

Enligt insolvenslagen får gäldenären behålla en bostad som intecknats till förmån för en borgenär med säkerhetsrätt på grundval av en överenskommelse med borgenären i fråga.

11 Vilka fordringar ska anmälas gentemot konkursboet och hur behandlas fordringar som uppkommer efter det att insolvensförfarandet har inletts?

Skyddsförfarande

Efter tillkännagivandet av ett skyddsförfarande får borgenärer med säkerhetsrätt inte utöva sina rättigheter till intecknad egendom som tillhör gäldenären och som omfattas av åtgärdsplanen för skyddsförfarandet förrän förfarandet har slutförts.

En borgenär med säkerhetsrätt får begära att gäldenärens intecknade egendom ska säljas om begränsningen som hindrar borgenären med säkerhet från att sälja gäldenärens intecknade egendom avsevärt skadar borgenärens intressen (inbegripet fall där det finns en risk för att den intecknade egendomen förstörs eller där den minskat avsevärt i värde). Beslutet att tillåta försäljning av intecknad egendom fattas av den domstol där det aktuella skyddsförfarande har inletts.

Insolvensförfarande för juridiska personer

En borgenär med säkerhetsrätt får begära försäljning av egendom tillhörande gäldenären som används som säkerhet (intecknad egendom) två månader efter den dag då insolvensförfarandet för juridiska personer tillkännagavs.

Tillgångar som ägs av tredje part men kontrolleras eller innehas av gäldenären ingår inte bland de gäldenärstillgångar som kan bli föremål för fordringar från borgenärerna. Förvaltaren lagrar de tillgångar som ägs av tredje part tills de överlämnas till dessa parter. Tredje part måste täcka kostnaderna för lagring av sina tillgångar om de inte på förvaltarens uppmaning övertar dessa. Om tillgångar som ägs av tredje part har avyttrats under insolvensförfarandet måste den part som orsakat försäljningen ersätta tredje part med värdet av tillgångarna. Om intäkterna från försäljningen av gäldenärens intecknade egendom inte täcker fordringarna från borgenärerna med säkerhetsrätt blir de aktuella borgenärerna genom ett beslut av förvaltaren borgenärer utan säkerhetsrätt i förhållande till den återstående delen av fordran.

Skulder som gäldenären har och som förfaller efter den dag då insolvensförfarandet för juridiska personer tillkännagavs ska anses ha förfallit den dag då förfarandet tillkännagavs. Fordringar som uppkommer efter det att insolvensförfarandet för juridiska personer har tillkännagetts betraktas som kostnader för insolvensförfarandet.

Insolvensförfarande för fysiska personer

Skulder som gäldenären har och som förfaller efter den dag då insolvensförfarandet för fysiska personer tillkännagavs ska anses ha förfallit den dag då förfarandet tillkännagavs. Fordringar som uppkommer efter det att insolvensförfarandet för fysiska personer har inletts betraktas som kostnader för insolvensförfarandet.

12 Enligt vilka regler ska fordringar anmälas, styrkas och godtas?

Skyddsförfarande

Det är gäldenärens ansvar att förteckna samtliga fordringar i åtgärdsplanen för skyddsförfarandet. Förteckningen ska sedan godkännas av borgenärerna. Åtgärdsplanen för skyddsförfarandet måste omfatta samtliga borgenärer. Gäldenären har inte rätt att välja att inkludera vissa borgenärer i planen och utesluta andra.

Insolvensförfarande för juridiska personer

Borgenärernas fordringar mot gäldenären måste lämnas in till förvaltaren inom en månad från den dag då insolvensförfarandet avseende gäldenären registrerades i insolvensregistret. Om borgenären har missat den tidsfrist för inlämning av fordringar som anges i punkt 1 i denna artikel får borgenären inge sin fordran mot gäldenären inom sex månader från den dag då tillkännagivandet av insolvensförfarandet avseende gäldenären registrerades i insolvensregistret, dock senast den dag då planen för reglering av borgenärernas fordringar upprättas i enlighet med de förfaranden som fastställs i denna lag. När denna tidpunkt passerat har tidsfristen löpt ut och borgenären förlorar sin ställning som borgenär och sin rätt att anmäla fordringar mot gäldenären.

Förvaltaren ska kontrollera om borgenärernas fordringar är berättigade och uppfyller de rättsliga kraven. Om en borgenärs fordran inte uppfyller de rättsliga kraven ska förvaltaren omedelbart begära att borgenären korrigerar de konstaterade bristerna inom tio dagar efter det att förvaltaren sänt sin begäran. Om borgenären korrigerar bristerna inom tidsfristen anses borgenärens fordran inkommit inom den fastställda tidsfristen. Om borgenären inte korrigerar bristerna inom tidsfristen ska förvaltaren anta ett beslut om att avvisa, alternativt delvis godkänna, borgenärens fordran inom tio dagar efter det att tidsfristen för att åtgärda bristerna löpt ut.

Efter att ha kontrollerat borgenärernas fordringar ska förvaltaren fatta ett motiverat beslut om att godkänna, avvisa eller delvis godta borgenärens fordran. En fordran som är föremål för tvist mellan gäldenären och borgenären ska helt eller delvis avvisas av förvaltaren. När det gäller en borgenärsfordran som fastställts i domstol kan förvaltaren helt eller delvis avvisa fordran endast om det kan bevisas att gäldenären helt eller delvis reglerat sin skuld efter det att domstolsbeslutet trätt i kraft.

Insolvensförfarande för fysiska personer

Borgenärernas fordringar mot gäldenären ska anmälas, kontrolleras och godkännas enligt samma förfarande som vid ett insolvensförfarande för juridiska personer. Om borgenären har missat tidsfristen för inlämning av fordringar får borgenären inge sin fordran mot gäldenären inom sex månader från den dag då tillkännagivandet av insolvensförfarandet avseende gäldenären registrerades i insolvensregistret, dock senast den dag då den slutgiltiga förteckningen över kostnaderna för konkursförfarandet upprättas i enlighet med de förfaranden som fastställs i denna lag.

Om borgenären inte anmäler sin fordran inom den tidsfrist som anges ovan förlorar denne sin ställning som borgenär och sin rätt att anmäla fordringar mot gäldenären, både inom ramen för insolvensförfarandet för fysiska personer och i ett senare skede där gäldenärens befrias från ansvar för betalning av skulderna. Tidsfristen tillämpas inte på betalning av underhållsbidrag, på fordringar som uppkommit till följd av förbjuden verksamhet eller till följd av påföljder som ålagts inom ramen för administrativa överträdelseförfaranden eller enligt strafflagen och inte heller på skadestånd.

13 Enligt vilka regler ska behållningen fördelas? Hur bestäms prioritetsordningen för borgenärernas fordringar och rättigheter?

Skyddsförfarande

Åtgärdsplanen för skyddsförfarandet kan omfatta förmåner för personer som avsätter medel för planens genomförande, i proportion till det avsatta beloppet.

Åtgärdsplanen för skyddsförfarandet får endast föreskriva proportionerlig reglering eller minskning av huvudskuld, straffavgift eller ränta inom en grupp borgenärer och för varje typ av borgenärsfordran (huvudskuld, straffavgift eller ränta). Åtgärdsplanen för skyddsförfarandet får föreskriva betydligt mer ogynnsamma villkor för en borgenär än för övriga borgenärer endast om den berörda borgenären samtycker till detta.

Skyddsförfarandet gäller inte anställda, såvida de inte har gett sitt uttryckliga samtycke.

Insolvensförfarande för juridiska personer

Intäkterna i samband med ett insolvensförfarande för juridiska personer fördelas främst på grundval av typen av fordran (t.ex. fordran med respektive utan säkerhet). I särskilda fall kan borgenärens ställning beaktas (t.ex. avseende skattemyndigheten).

Intäkter från försäljning av gäldenärstillgångar som utgör säkerhet används för att tillgodose fordran från den borgenär som har säkerhetsrätt. Auktionskostnaderna, inklusive kostnaderna för värdering av de tillgångar som ställts som säkerhet och förvaltarens avgift, dras företrädesvis av från intäkterna från försäljningen av de tillgångar som ställts som säkerhet, medan det resterande beloppet används för att reglera fordran från den borgenär som har säkerhetsrätt. I den mån det finns medel kvar efter det att kostnaderna ovan har täckts och fordran tillgodosetts räknas dessa med i gäldenärens tillgångar och används för att tillgodose andra borgenärers fordringar.

Gäldenärens återstående medel används främst för att helt täcka kostnaderna för insolvensförfarandet för juridiska personer.

När kostnaderna har täckts regleras fordran från myndigheten för insolvenskontroll om garantifonden för anställdas fordringar har använts för att täcka fordringar från gäldenärens anställda. Därefter regleras de anställdas samt skattemyndighetens fordringar.

När de ovan nämna borgenärernas fordringar har reglerats fullt ut delas återstående medel upp för att reglera kapitalbeloppet (exklusive ränta) av fordringarna från övriga borgenärer utan säkerhetsrätt. I denna runda regleras också, för borgenärer med säkerhetsrätt, den del av fordringarna för vilken det inte finns någon säkerhet samt den del av fordringarna som inte har reglerats.

Om gäldenärens medel är otillräckliga för att täcka hela beloppet av borgenärernas fordringar enligt punkt 5 i denna artikel ska fordringarna tillgodoses i proportion till gäldenärens skuld till respektive borgenär.

Den del av gäldenärens medel som återstår sedan kapitalbeloppet av fordringarna från borgenärer utan säkerhetsrätt har reglerats ska användas för att reglera närliggande fordringar från borgenärer utan säkerhetsrätt (i proportion till gäldenärens skuld till respektive borgenär).

Gäldenärens återstående medel efter reglering av samtliga ovanstående fordringar fördelas mellan delägare (aktieägare) eller medlemmar i gäldenärsenheten i proportion till det belopp var och en av dessa investerat, gäldenären (som fysisk person), dennes arvinge (genom arv) eller personer som har en fordran på en förenings eller stiftelses tillgångar i enlighet med lagstiftningen eller med föreningens eller stiftelsens stadgar.

Insolvensförfarande för fysiska personer

Under ett konkursförfarande har gäldenären rätt att behålla den inkomst som är nödvändig för att täcka indirekta kostnader för insolvensförfarandet för fysiska personer samt tillgångar som är absolut nödvändiga för att förvärva inkomst.

Underhållsbidrag, inklusive bidrag till underhållsgarantifonden, och kostnader för insolvensförfaranden för fysiska personer täcks i första hand av gäldenärens medel.

Intäkter från försäljning av gäldenärstillgångar som utgör säkerhet används för att tillgodose fordran från den borgenär som har säkerhetsrätt.

Fordringar från borgenärer utan säkerhet samlas i en enda grupp utan rangordning. De återstående medlen används för att reglera fordringarna från borgenärer utan säkerhet, proportionerligt mot det kapitalbelopp som gäldenären är skyldig respektive borgenär. Den del av gäldenärens medel som återstår sedan kapitalbeloppet av fordringarna från borgenärer utan säkerhetsrätt har reglerats används för att reglera närliggande fordringar från borgenärer utan säkerhetsrätt (i proportion till gäldenärens skuld till respektive borgenär).

Under förfarandet för reglering av skulder får gäldenären behålla upp till två tredjedelar av sina inkomster, så att gäldenären kan betala sitt uppehälle och behålla tillgångar som är avgörande för att gäldenären ska kunna förvärva inkomster.

Gäldenären ska alltså, med beaktande av vad som fastställts i planen för reglering av skulder, avsätta en tredjedel av sina inkomster (dock som minst en tredjedel av minimimånadslönen i Lettland) för reglering av borgenärernas fordringar. Vid utarbetandet av planen för reglering av skulder ska gäldenären ange huvudbeloppen för samtliga borgenärers fordringar och se till att dessa regleras i proportion till de olika fordringarnas storlek.

14 Vilka är villkoren för och verkningarna av att insolvensförfarandet slutförs (inklusive ackord)?

Skyddsförfarande

Ett skyddsförfarande avslutas av domstolen om

 1. en majoritet av de borgenärer som identifierats enligt insolvenslagen inte stöder åtgärdsplanen för skyddsförfarandet i enlighet med det förfarande och den tidsram som fastställs i insolvenslagen eller
 2. åtgärdsplanen för skyddsförfarandet inte följer bestämmelserna i insolvenslagen.

Domstolen avslutar skyddsförfarandet och inleder ett insolvensförfarande för juridiska personer

 1. om ett skyddsförfarande avseende gäldenären har inletts för andra gången på ett år, samtidigt som inget genomförande av skyddsförfarande har tillkännagetts,
 2. på ansökan av en borgenär, om gäldenären under mer än 30 dagar underlåter att genomföra åtgärdsplanen för skyddsförfarandet utan att ha lämnat in några ändringar av planen till domstolen eller
 3. på ansökan av en företrädare för majoriteten av de borgenärer som identifierats enligt insolvenslagen, om gäldenären underlåtit att vidta de åtgärder som föreskrivs i insolvenslagen eller lämnat oriktiga uppgifter, om gäldenären under mer än 30 dagar underlåtit att genomföra åtgärdsplanen för skyddsförfarandet utan att ha lämnat in några ändringar av planen till domstolen eller om gäldenären inte iakttar de verksamhetsbegränsningar som fastställs i insolvenslagen.

Om åtgärdsplanen för skyddsförfarandet har genomförts ska gäldenären lämna in en ansökan om avslutande av skyddsförfarandet till domstolen. Om gäldenären i stället är oförmögen att reglera sina skulder i enlighet med åtgärdsplanen för skyddsförfarandet ska denne inkomma till domstolen med en ansökan om insolvensförfarande samt en begäran om avslutande av skyddsförfarandet.

När ett skyddsförfarande avslutas efter det att åtgärdsplanen för förfarandet genomförts utgör detta grund för att upphäva de verksamhetsbegränsningar som gällt för gäldenären under skyddsförfarandet samt att avsluta tillämpningen av den metod som använts inom ramen för förfarandet.

Om en majoritet av de borgenärer som identifierats enligt insolvenslagen inte har godkänt åtgärdsplanen för skyddsförfarandet i enlighet med det förfarande och den tidsram som fastställs i insolvenslagen och skyddsförfarandet avslutas upphävs de begränsningar som är kopplade till skyddsförfarandet och den sammantagna summan av straffavgifter, ränta och dröjsmålsavgifter för oreglerade skulder beräknas.

Insolvensförfarande för juridiska personer

Insolvensförfarandet ska avslutas genom ett domstolsbeslut, så snart förvaltaren har genomfört planen för försäljning av gäldenärens tillgångar och planen för reglering av borgenärernas fordringar. På samma sätt ska domstolen avsluta insolvensförfarandet om förvaltaren i den rapport där denne konstaterar att tillgångar saknas har föreslagit att insolvensförfarandet ska avslutas och borgenärerna har godkänt detta förslag. I ett sådant fall avlägsnas gäldenären (en juridisk person) från det relevanta offentliga registret.

Insolvensförfarandet avslutas genom domstolsbeslut om en åtgärdsplan för skyddsförfarande har godkänts och domstolen har beslutat att insolvensförfarandet för juridiska personer ska ersättas med ett skyddsförfarande. Om detta sker fortsätter gäldenären sin verksamhet med oförändrad ställning.

Insolvensförfarande för fysiska personer

Ett insolvensförfarande för fysiska personer kan avslutas utan att något förfarande för reglering av skulder inleds. Domstolen ska avsluta ett konkursförfarande tillsammans med ett insolvensförfarande för fysiska personer om begränsningar avseende tillämpningen av ett insolvensförfarande för fysiska personer på gäldenären har konstaterats. I detta fall ska förvaltaren ansöka om avslutande av konkursförfarandet inom tre månader från det att ett insolvensförfarande för fysiska personer har tillkännagetts. Domstolen kan också avsluta ett konkursförfarande tillsammans med ett insolvensförfarande för fysiska personer om inga fordringar har lämnats in av borgenärerna. I detta fall ska gäldenären ansöka om avslutande av konkursförfarandet inom en månad efter det att tidsfristen för inlämning av borgenärsfordringar har löpt ut.

Om ett insolvensförfarande för fysiska personer avslutas i samband med att ett konkursförfarande slutförs eller avslutas, ska förvaltarens befogenheter och de begränsningar som hindrar gäldenären från att avyttra sin egendom också upphöra. Borgenärerna återfår sin rätt att kräva reglering av gäldenärens skulder i den mån dessa inte har avskrivits under insolvensförfarandet för fysiska personer. Förfaranden avseende indrivning av skulder som konstaterats men ännu inte drivits in och domstolsförfaranden för skuldbefrielse för gäldenären återupptas.

Om gäldenären har fullgjort de steg som anges i planen för reglering av en fysisk persons skulder avskrivs gäldenärens skulder enligt planen och alla verkställighetsförfaranden för indrivning av de avskrivna skulderna avslutas.

Förfaranden för reglering av skulder ska inte tillämpas, alternativt ska avslutas, i följande fall:

 • Gäldenären har, under de tre år som föregick tillkännagivandet av ett insolvensförfarande för fysiska personer eller under pågående insolvensförfarande, genomfört transaktioner som lett till att gäldenären blivit insolvent eller till att borgenärerna lidit skada, trots att gäldenären var, eller borde ha varit, medveten om att dylika transaktioner skulle kunna leda till insolvens eller skada borgenärerna.
 • Gäldenären har medvetet lämnat oriktiga uppgifter om sin ekonomiska ställning och underlåtit att uppge sin faktiska inkomst.
 • Gäldenären fullgör sina inte sina skyldigheter enligt ett konkursförfarande eller förfarande för reglering av skulder, vilket lägger påtagliga hinder i vägen för genomförandet av ett insolvensförfarande.

Om förfarandet för reglering av skulder avslutas utan skuldbefrielse för gäldenären återaktualiseras borgenärernas fordringar och beräknas i sin helhet. Rättsliga förfaranden och verkställighet av domar som avbrutits återupptas också.

15 Vad har borgenärerna för ställning efter slutfört insolvensförfarande?

Skyddsförfarande

Normala bestämmelser om gäldenärens verksamhet och borgenärens rättigheter gäller efter avslutande av skyddsförfarandet.

Insolvensförfarande för juridiska personer

Förvaltaren inkommer till företagsregistret med en ansökan om att gäldenären ska avföras från det berörda registret inom fem dagar efter det att förvaltaren mottagit domstolens beslut om avslutande av förfarandet. När gäldenären har avförts från registret avvecklas gäldenären, och borgenärerna förlorar sin rätt att anmäla fordringar mot gäldenären eftersom gäldenären upphör att existera.

Tilläggas bör att en borgenär kan lämna in en fordran mot gäldenärens styrelseledamöter i den utsträckning som beloppet för fordran är oreglerat inom ett år efter det att insolvensförfarandet avslutats, om förvaltaren i insolvensförfarandet inte mottagit gäldenärens redovisningshandlingar eller om redovisningshandlarna varit i ett sådant skick att det inte gått att få en tydlig uppfattning om gäldenärens transaktioner och ekonomiska ställning under de tre år som föregick tillkännagivandet av insolvensförfarandet. Innan insolvensförfarandet avslutas kan en sådan fordran lämnas in av förvaltaren i insolvensförfarandet för gäldenärens räkning, medan borgenären har rätt att inträda i förfarandet som tredje part.

Insolvensförfarande för fysiska personer

Om insolvensförfarandet avslutas innan förfarandet för reglering av skulder har slutförts, upphör i enlighet med insolvenslagen också förvaltarens rättigheter samt de begränsningar som hindrar gäldenären från att förfoga över sin egendom. Borgenärerna återfår sin rätt att kräva betalning av gäldenärens skulder i den mån dessa inte har avskrivits inom ramen för insolvensförfarandet för fysiska personer, och förfaranden för verkställighet av skulder som konstaterats men inte drivits in och domstolsförfaranden för skuldbefrielse för gäldenären återupptas.

Om gäldenären har fullgjort de steg som anges i planen för reglering av en fysisk persons skulder avskrivs gäldenärens skulder enligt planen och alla verkställighetsförfaranden för indrivning av de avskrivna skulderna avslutas.

Gäldenären befrias inte från betalningsansvaret för de återstående skulder som omfattas av planen för reglering av en fysisk persons skulder om gäldenären inte har vidtagit de åtgärder som anges i planen.

Följande fordringar upphävs inte inom ramen för ett förfarande för reglering av skulder även om en plan för reglering av skulder har genomförts:

 • Fordringar avseende underhållsbidrag.
 • Fordringar som uppkommit till följd av förbjuden verksamhet.
 • En fordran med säkerhet där gäldenären har behållit den bostad som utgör säkerhet för fordran, förutsatt att inte annat avtalats mellan gäldenären och borgenären med säkerhetsrätt. Verkställighetsförfaranden för reglering av ovannämnda skulder återupptas i den mån det finns belopp som inte reglerats.
 • Fordringar som uppkommit till följd av påföljder som ålagts inom ramen för förfaranden avseende administrativa överträdelser, påföljder enligt strafflagen eller skadestånd.

16 Vem står för kostnaderna för insolvensförfarandet?

Skyddsförfarande

Kostnaderna för skyddsförfarandet omfattar ersättning till förvaltaren samt kostnader för ett lagenligt och effektivt genomförande av förfarandet. Kostnaderna för skyddsförfarandet täcks av gäldenärens medel.

Insolvensförfarande för juridiska personer

Kostnaderna för insolvensförfarandet för juridiska personer (både förvaltarens ersättning och kostnaderna för insolvensförfarandet) täcks av gäldenärens medel.

Om kostnaderna i samband insolvensförfarandet inte kan täckas av gäldenärens medel kan borgenärernas eller en annan fysisk eller juridisk persons medel användas för att täcka kostnaderna, om en sådan överenskommelse har nåtts i enlighet med lagen.

Om kostnaderna för insolvensförfarandet för juridiska personer inte kan täckas med medel ur källorna ovan och förvaltaren när denne planerar att avsluta förfarandet upprättar en rapport där det konstateras att gäldenären saknar tillgångar ska kostnaderna för insolvensförfarandet täckas med den deposition som lämnats inom ramen för förfarandet, vilken överförs till förvaltaren för att täcka kostnaderna för insolvensförfarandet för juridiska personer samt ersättning.

Om ansökan om insolvensförfarandet för juridiska personer har lämnats in av en person som är anställd av gäldenären och som är helt eller delvis undantagen från kravet att lämna en deposition täcks kostnaderna för insolvensförfarandet med medel ur garantifonden för anställdas fordringar.

Insolvensförfarande för fysiska personer

I samband med insolvensförfaranden för fysiska personer skiljer man mellan direkta och indirekta kostnader.

Med direkta kostnader för insolvensförfarandet för fysiska personer avses kostnader kopplade till förfarandets genomförande, så som

 • kostnader för annonsering och för auktionsförsäljning samt för öppnande, handhavande och avslutande av betalkonto,
 • kostnader för postkorrespondens,
 • kostnader för värdering av den fysiska personens tillgångar,
 • kostnader för notarietjänster,
 • kostnader för lagring av den fysiska personens tillgångar om dessa överförs till förvaltaren, för verifiering av transaktioner samt för försäkring av tillgångar och transaktioner.

Dessa kostnader täcks av intäkterna från försäljningen av den fysiska personens tillgångar. Om tillgångar saknas eller om de är otillräckliga för att täcka de direkta kostnaderna kan förvaltaren dock begära att gäldenären täcker kostnaderna. Påpekas bör dock att gäldenären får behålla två tredjedelar av sina inkomster och inte kan åläggas att överföra mer än en tredjedel av dessa för att täcka de direkta kostnaderna.

De indirekta kostnaderna för insolvensförfarandet, så som löpande skatt eller avgifter, löpande underhållsbidrag, hyra och hushållsräkningar täcks av den fysiska personens inkomst (de två tredjedelar av inkomsten som gäldenären har rätt att behålla).

17 Enligt vilka regler avgör man vilka återvinningsbestämmelser eller liknande bestämmelser som ska tillämpas?

Skyddsförfarande

Förvaltaren har inte rätt att invända mot transaktioner som genomförts innan skyddsförfarandet inleddes. När ett skyddsförfarande har inletts är gäldenärens handlingsutrymme begränsat: gäldenären får inte inleda några transaktioner eller bedriva någon verksamhet som kan förvärra dennes ekonomiska ställning eller skada borgenärskollektivets intressen.

Insolvensförfarande för juridiska personer

Förvaltaren ska utvärdera gäldenärens transaktioner, och vända sig till domstol med en begäran om ogiltigförklarande av varje transaktion, oavsett typ, som genomförts

 1. efter det datum då insolvensförfarandet för juridiska personer tillkännagavs eller under de fyra månader som föregick det datum då insolvensförfarandet tillkännagavs och som medförde skada för gäldenären, oavsett om den person med vilken eller till vars fördel transaktionen genomfördes var medveten om att borgenärerna led skada eller
 2. under de tre år som föregick det datum då insolvensförfarandet för juridiska personer tillkännagavs, som medförde skada för gäldenären och där den person med vilken eller till vars fördel transaktionen genomfördes var medveten om, eller borde ha varit medveten om, att borgenärerna led skada.

Om en transaktion som orsakat gäldenären skada genomförts med eller till förmån för parter som har ett ägande i gäldenären ska dessa parter anses ha varit medvetna om de skador som orsakats, såvida de inte kan bevisa motsatsen.

En borgenär med säkerhetsrätt kan begära att en transaktion som genomförts av förvaltaren ogiltigförklaras om transaktionen i fråga gäller tillgångar som ställts som säkerhet för fordran och borgenärens intressen undergrävs.

När det gäller gåvor som gäldenären gjort ska förvaltaren göra en bedömning och vända sig till domstol med en ansökan om återvinning av de tillgångar eller delar av tillgångar som skänkts bort, om transaktionen ägt rum under de tre år som föregick det datum då insolvensförfarandet tillkännagavs eller efter det datumet om skillnader mellan parternas skulder tyder på att en gåva har gjorts. En donation kan överklagas och återvinning begäras endast om donationen varit olaglig eller inte använts i enlighet med det avsedda ändamålet.

Belopp som gäldenären har använt för att betala av skulder under de sex månader som föregick tillkännagivandet av ett insolvensförfarande för juridiska personer och efter datumet för tillkännagivandet (med undantag för belopp som förvaltaren har betalat i samband med ett insolvensförfarande för juridiska personer) ska återbetalas om någon av följande omständigheter har konstaterats:

 1. Betalningen gjordes innan skulderna förföll till betalning, samtidigt som det fanns andra skulder som förfallit till betalning men inte betalats och parternas rättigheter och skyldigheter enligt punkt 3 i denna artikel kan förnyas.
 2. Skulderna betalades till personer med ett ägande i gäldenären, medan andra skulder med ett tidigare förfallodatum än delägarnas skulder, inte hade betalats. Denna bestämmelse gäller även för skulder som uppburits av domstolstjänstemän med innehållande av verkställighetskostnaderna.

Borgenärer ska återbetala det belopp som gäldenären betalat under de tre månader som föregår datumet för tillkännagivande av ett insolvensförfarande för juridiska personer, detta för att undvika att ett insolvensförfarande inleds på grundval av en ansökan från den borgenär som mottagit beloppet.

Om de belopp som betalats för att reglera en skuld betalas tillbaka i de fall som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska parterna återfå samma skyldigheter (även vad gäller genomdrivande av skyldigheter) och rättigheter som de hade innan skulden reglerades.

Dessutom är förvaltaren skyldig att vända sig till domstol och begära att ett säkerhetsavtal ogiltigförklaras om säkerhetsrätten uppkom efter det att tillkännagivandet av ett insolvensförfarande mot gäldenären registrerats i insolvensregistret.

Insolvensförfarande för fysiska personer

Transaktioner som gäldenären genomfört kan bestridas på samma sätt som inom ramen för ett insolvensförfarande för juridiska personer om följande konstateras under insolvensförfarandet:

 • Gäldenären har, under de tre år som föregick tillkännagivandet av ett insolvensförfarande för fysiska personer eller under pågående insolvensförfarande, genomfört transaktioner som lett till att gäldenären blivit insolvent eller till att borgenärerna lidit skada, trots att gäldenären var, eller borde ha varit, medveten om att dylika transaktioner skulle kunna leda till insolvens eller skada borgenärerna.
 • Gäldenären har medvetet lämnat oriktiga uppgifter om sin ekonomiska ställning och underlåtit att uppge sin faktiska inkomst.
 • Gäldenären fullgör sina inte sina skyldigheter enligt ett konkursförfarande eller förfarande för reglering av skulder, vilket lägger påtagliga hinder i vägen för genomförandet av ett insolvensförfarande.
Senaste uppdatering: 18/12/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.