Insolvens/konkurs

Litauen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Mot vem kan insolvensförfaranden inledas?

Insolvensförfaranden kan inledas mot juridiska och fysiska personer.

Juridiska personer kan bli föremål för konkursförfarande, utomrättsligt konkursförfarande och rekonstruktionsförfarande.

Konkursförfarandet eller det utomrättsliga konkursförfarandet kan inledas mot alla typer av rättsliga enheter med undantag för budgetorgan, politiska partier, fackföreningar och religiösa samfund och sammanslutningar.

När ett konkursförfarande eller utomrättsligt konkursförfarande inleds säljs den rättsliga enhetens tillgångar, och intäkterna används för att tillgodose borgenärernas intressen, medan den rättsliga enheten avvecklas till följd av konkurs.

Ett rekonstruktionsförfarande kan inledas mot alla typer av rättsliga enheter med undantag för budgetorgan, politiska partier, fackföreningar och religiösa samfund och sammanslutningar, kreditinstitut, utbetalande organ, institut för elektroniska pengar, försäkrings- och återförsäkringsbolag, förvaltningsbolag, investmentbolag och mäklare som handlar med offentliga värdepapper. Rekonstruktionsförfaranden är avsedda att ge rättsliga enheter med ekonomiska utmaningar möjlighet att återställa solvensen, upprätthålla och utveckla sin verksamhet, betala sina skulder och undvika konkurs samtidigt som de kan fortsätta med sin affärsverksamhet. I detta syfte fördelas de åtaganden som den rättsliga enheten under rekonstruktion har över en fyraårsperiod i enlighet med en rekonstruktionsplan som måste godkännas både av den rättsliga enhetens företrädare och dess borgenärer. Genomförandeperioden för planen kan förlängas med ytterligare ett år. Det finns ingen möjlighet till utomrättsligt rekonstruktionsförfarande.

Ett konkursförfarande kan inledas av en fysisk person mot en annan fysisk person, bland annat jordbrukare och egenföretagare. Det finns inget utomrättsligt konkursförfarande för fysiska personer.

2 Under vilka förutsättningar kan man inleda ett insolvensförfarande?

Ett konkursförfarande kan inledas mot en juridisk person om det är fastslaget i domstol att minst en av följande omständigheter föreligger:

 • Företaget är insolvent.
 • Företaget ligger efter med betalningar avseende anställningsförhållanden till sina anställda.
 • Företaget saknar, eller kommer att sakna, förmåga att uppfylla sina skyldigheter.

Insolvens är ett tillstånd där företaget inte kan uppfylla sina skyldigheter (betalar inte sina skulder, utför inte arbete som betalats i förskott osv.) och där värdet för de skyldigheter för vilka tidsfristen löpt ut (skulder, arbete som borde ha varit slutfört osv.) överstiger hälften av det bokförda värdet av företagets tillgångar.

Det är också möjligt att inleda ett utomrättsligt konkursförfarande mot en rättslig enhet, förutsatt att det inte pågår några domstolsförfaranden med egendomsanspråk mot företaget eller någon indrivning av fordringar i enlighet med exekutionstitlar från domstol eller annan myndighet. När det gäller utomrättsliga konkursförfaranden är det företagets borgenärer som tillsammans avgör de frågor som faller inom domstolens behörighet.

Ett rekonstruktionsförfarande kan inledas mot en juridisk person

 • som inte har avslutat sin verksamhet,
 • som inte har gått eller håller på att gå i konkurs och
 • som etablerades minst tre år före det att ansökan om rekonstruktion lämnades in till domstolen
 • under förutsättning att minst fem år har förflutit sedan

a) det domstolsbeslut som avslutade rekonstruktionsärendet, eller

b) det domstolsbeslut där det angavs att rekonstruktionen skulle avslutas eftersom samtliga borgenärer dragit tillbaka sina anspråk eller eftersom företaget under rekonstruktion uppfyllt samtliga borgenärers krav innan tidsfristen i rekonstruktionsplanen löpt ut.

Konkursförfaranden kan inledas avseende en fysisk person som är insolvent och som agerar i god tro. En fysisk person kan förklaras insolvent om denne inte kan betala sina skulder och dessa uppgår till mer än 25 gånger värdet av minimimånadslönen, såsom denna fastställts av den litauiska regeringen.

Huruvida det föreligger god tro från den fysiska personens sida avgörs genom en bedömning av huruvida den fysiska personen har inkommit med fullständig och korrekt information och huruvida den fysiska personen agerat i god tro under den period som ledde fram till insolvensen, dvs. att den fysiska personens agerande under de tre föregående åren uppfyller kriterierna för vederbörlig aktsamhet och omsorg och att personen inte medvetet låtit de utestående skulderna ackumuleras.

3 Vilka tillgångar ingår i konkursboet? Hur behandlas de tillgångar som förvärvas av gäldenären efter att insolvensförfarandet har inletts?

Alla tillgångar som tillhör ett företag som går i konkurs eller rekonstrueras, oavsett vilken typ av tillgångar det gäller (lös eller fast egendom, materiella eller immateriella tillgångar, äganderätter osv.) eller var de är belägna, utgör företagets konkursbo. De tillgångar eller intäkter som företaget förvärvar efter det att konkurs- eller rekonstruktionsförfarande har inletts ingår också i företagets konkursbo och används för att tillgodose borgenärernas fordringar. Vid konkurs ska borgenärernas fordringar rangordnas enligt lagstiftningen, medan rangordningen vid rekonstruktion fastställs i rekonstruktionsplanen. I samband med konkursförfarandet realiseras hela konkursboet och intäkterna används för att täcka administrationskostnaderna för konkursen samt tillgodose borgenärernas fordringar. Vid rekonstruktion realiseras däremot endast de tillgångar som specificerats i rekonstruktionsplanen.

Ett särskilt förfarande tillämpas på intäkter från affärsverksamhet som bedrivs av ett konkurssatt företag. Dessa intäkter används för att täcka motsvarande driftskostnader. Alla betalningar i samband med affärsverksamheten ska behandlas via det konto som är särskilt avsett för affärsverksamhet (företagets affärskonto), vilket inte får användas för betalningar till andra borgenärer.

Om en fysisk person går i konkurs beaktas samtliga av dennes tillgångar, oavsett vilken typ av tillgångar det gäller (lös eller fast egendom, materiella eller immateriella tillgångar, äganderätter osv.) eller var de är belägna. Endast kontanter till ett värde av högst en minimimånadslön får undantas från beräkningen. Borgenärernas intressen tillgodoses med hjälp av intäkterna från försäljningen av personens samtliga tillgångar (med de undantag som anges nedan).

Under konkursförfarandet för fysiska personer har den konkurssatta fysiska personen rätt att använda en viss del av sin inkomst för att tillgodose sina grundläggande behov. Det aktuella beloppet fastställs av domstolen när konkursförfarandet inleds, med beaktande av behoven hos den fysiska personen och de personer som han eller hon försörjer. Det belopp som ska vara tillgängligt för den fysiska personen anges i den plan för återställande av solvensen som ska godkännas av domstolen.

Särskild status ges också den fysiska personens enda bostad, som är nödvändig för att tillgodose de grundläggande behoven hos den fysiska personen och de personer som han eller hon försörjer samt i förekommande fall de tillgångar som är nödvändiga för den fysiska personens verksamhet som egenföretagare och/eller jordbrukare. En konkurssatt fysisk person kan också få behålla rätten till fastigheten i fråga, även om den är intecknad, förutsatt att den fysiska personen avtalat detta med långivaren och att det inte inkräktar på andra borgenärers rättigheter.

4 Vilka befogenheter har gäldenären respektive konkursförvaltaren?

I samband med konkursförfaranden för företag tar den konkursförvaltare som utsetts över ledningen av företaget och kontrollen över konkursboet. Konkursförvaltaren sköter även försäljningen av konkursboet och betalar borgenärerna med intäkterna från denna försäljning samt vidtar de åtgärder som krävs för att avveckla företaget. Vid en företagskonkurs fyller konkursförvaltaren främst följande funktioner:

 • Företräda företaget och försvara företagets och alla dess borgenärers intressen.
 • Ta över ledningen av företaget och dess konkursbo.
 • Säga upp de avtal som företaget ingått och som inte längre kommer att genomföras (inklusive avtal med ledamöter i ledningsorgan samt personal).
 • Ansöka om pengar från garantifonden för att betala borgenärer/anställda.
 • Ingå tillfälliga arbets- eller tjänsteavtal för att konkursförfarandet ska kunna genomföras.
 • Kontrollera de fordringar som anmälts av borgenärer och lämna in en förteckning över dessa till domstolen för godkännande.
 • Övervaka det konkurssatta företagets affärsverksamhet.
 • Kontrollera företagets transaktioner under den treårsperiod som föregick inledandet av konkursförfarandet.
 • Bestrida företagets transaktioner i domstol om de inte stämmer överens med företagets verksamhetsmål och kan ha bidragit till företagets oförmåga att betala sina borgenärer.
 • Ansöka, när så är berättigat, hos domstolen om att få konkursen förklarad avsiktlig.
 • Sammankalla borgenärskollektivet till möten.
 • Sammanställa verksamhetsrapporter och lägga fram dem för borgenärskollektivet.
 • Sammanställa företagets års- och delårsredovisningar.
 • Genomföra de beslut som fattas av domstolen och borgenärskollektivet.
 • Informera om konkursförfarandet.
 • Ordna med försäljningen av det konkurssatta företagets tillgångar.
 • Använda de medel som erhållits under konkursförfarandet för att betala borgenärerna.
 • Vidta de åtgärder som krävs för att avveckla och avregistrera företaget.

Vid företagsrekonstruktion ska den utsedda rekonstruktören agera som en professionell konsult och oberoende person som leder rekonstruktionsförfarandet. Rekonstruktören fyller främst följande funktioner:

 • Bidra till sammanställandet och beaktandet av företagets rekonstruktionsplan och vidta åtgärder för att säkerställa att planen sammanställs, inlämnas för godkännande och genomförs inom de tidsfrister som domstolen fastställt.
 • Utarbeta en skriftlig slutsats om i vilken mån rekonstruktionsplanen är genomförbar.
 • Övervaka hur företagets ledningsorgan bedriver sin verksamhet, i den mån verksamheten har med genomförandet av rekonstruktionsplanen att göra, samt meddela ledamöterna i företagets ledningsorgan om vilka brister i verksamheten som upptäckts och fastställa en tidsfrist för att avhjälpa bristerna samt ansöka hos domstolen om avlägsnande av företagets ledningsorgan.
 • Sammankalla möten med företagets ledamöter, ägare eller företrädare för det organ som utövar de rättigheter och skyldigheter som åligger ägaren till ett statligt eller kommunalt företag samt delta i dessa möten som observatör utan rösträtt.
 • Tillhandahålla information om rekonstruktionsförfarandet och informera domstolen om hur arbetet med rekonstruktionsplanen fortskrider.

Rekonstruktören är, tillsammans med ledningsorganen för det företag som är föremål för rekonstruktion, ansvarig för genomförandet av den rekonstruktionsplan som godkänts av domstolen.

När en fysisk person går i konkurs tar konkursförvaltaren över kontrollen över personens tillgångar, ordnar med försäljningen av dessa och betalar borgenärerna med intäkterna från försäljningen. Vid en personlig konkurs fyller konkursförvaltaren främst följande funktioner:

 • Överta kontrollen över den fysiska personens tillgångar och de medel som finns på personens inlåningskonto.
 • Registrera alla medel som den fysiska personen erhåller och hur de används.
 • Ordna med försäljningen av den fysiska personens tillgångar och betalar skulderna till dennes borgenärer.
 • Sammankalla borgenärskollektivet till möten och delta i dessa som observatör utan rösträtt.
 • Informera om förfarandet för personlig konkurs och sammanställa en rapport om genomförandet av planen för återställande av solvensen.
 • Inleda ändringar i planen för återställande av solvensen.
 • Företräda den konkurssatta personen i förfaranden för återkrävande av tillgångar och vidta åtgärder för att driva in skulder från personens gäldenärer.
 • Försvara den fysiska personens och samtliga borgenärers rättigheter och legitima intressen.
 • Utvärdera ändamålsenligheten i den fysiska personens verksamhet som egenföretagare eller jordbrukare.

En fysisk person som går i konkurs måste göra allt i sin makt för att tillgodose borgenärernas fordringar. För detta ändamål måste den konkurssatta fysiska personen i möjligaste mån ha ett arbete eller någon annan inkomstbringande sysselsättning, aktivt söka anställning alternativt ett bättre avlönat arbete, använda sin inkomst för att tillgodose borgenärernas fordringar, utforma och, efter godkännande från domstolen, genomföra en plan för återställande av solvensen samt samarbeta med den utsedda konkursförvaltaren.

Under konkursförfarandet har den konkurssatta fysiska personen rätt att hållas informerad av konkursförvaltaren, delta i borgenärernas möten och bestrida eventuella olagliga beslut som fattas där. Den fysiska personen har även rätt att begära att få byta konkursförvaltare och ansöka om skadestånd om konkursförvaltaren inte utfört sina uppgifter på ett korrekt sätt.

5 Vilka villkor gäller för kvittning?

Både när det gäller företagskonkurser och personliga konkurser är det, från och med domstolens beslut om inledande av ett konkursförfarande, förbjudet att kvitta den konkurssatta fysiska eller juridiska personens fordringar mot borgenärernas, med undantag för kvittning som är tillåten enligt skattelagstiftningens bestämmelser om kvittning vid överskjutande skatt.

Inga kvittningar av företagets fordringar mot borgenärernas tillåts mellan den dag då domstolen beslutar att ett rekonstruktionsförfarande ska inledas och den dag då domstolen godkänner rekonstruktionsplanen. Därefter får kvittningar göras i enlighet med den av domstolen godkända rekonstruktionsplanen.

6 Hur påverkar insolvensförfarandet gäldenärens gällande avtal?

När det gäller företagskonkurser meddelar konkursförvaltaren, inom 30 dagar från den dag då domstolsbeslutet om att inleda ett konkursförfarande trätt i kraft, de berörda parterna att företagets gällande avtal (med undantag för anställningsavtal och avtal som ger upphov till fordringsrätt för det konkurssatta företaget) inte kommer att genomföras och bör anses ha upphört att gälla.

När domstolsbeslutet om att inleda ett konkursförfarande träder i kraft förlorar företagets ledningsorgan sina befogenheter, och företagets förvaltare säger upp anställningsavtal eller uppdragsavtal med företagets styrelseledamöter samt med dess vd, vilket ska ske skriftligen med 15 dagars varsel.

Inom tre arbetsdagar från det att domstolsbeslutet om att inleda ett konkursförfarande mot företaget träder i kraft meddelar konkursförvaltaren övriga anställda att deras anställningsavtal kommer att sägas upp, vilket sedan sker inom 15 dagar från det att de anställda informerats. Avtal om visstidsanställning ingås med uppsagda anställda som fortfarande behövs för att genomföra konkursförfarandet. Det nödvändiga antalet sådana medarbetare per post fastställs av borgenärskollektivet.

Att ett företag genomgår en rekonstruktion påverkar inte dess gällande avtal. Samtliga undertecknade avtal utvärderas utifrån sin ändamålsenlighet, och i rekonstruktionsplanen ingår beslut om uppsägning av olönsamma avtal. Avtalen sägs upp enligt det allmänna förfarandet eftersom lagstiftningen inte innehåller några specifika bestämmelser om uppsägning av avtal i samband med rekonstruktionsförfaranden.

När det gäller förfaranden avseende personliga konkurser anges det i planen för återställande av solvensen vilka avtal som ska sägas upp och vilka som ska fortsätta att genomföras. Så fort domstolen har godkänt planen för återställande av solvensen ska den konkurssatta fysiska personen informera de parter som berörs av de avtal som enligt planen ska sägas upp.

7 Hur påverkar insolvensförfarandet förfaranden som inleds av enskilda borgenärer (med undantag för pågående rättegångar)?

När ett företag eller en fysisk person går i konkurs ska de enskilda borgenärernas fordringar överföras till konkursförvaltaren. Därefter godkänns fordringarna av domstolen, medan tvister om den faktiska grunden eller beloppet för en viss fordran hanteras inom ramen för konkursförfarandet.

När det gäller förfaranden för företagsrekonstruktion ska fordringar som uppkommit innan rekonstruktionsförfarandet inleddes anmälas till rekonstruktören inom den tidsfrist som domstolen fastställt. Därefter godkänns fordringarna av domstolen, medan tvister om den faktiska grunden eller beloppet för en viss fordran hanteras inom ramen för rekonstruktionsförfarandet. Fordringar från enskilda borgenärer som uppkommer efter det att rekonstruktionsförfarandet inletts ska anmälas, och eventuella tvister ska lösas, i enlighet med det allmänna förfarandet.

Efter det att ett konkurs- eller rekonstruktionsförfarande har inletts ska exekutionsbiträdet avbryta alla verkställighetsåtgärder och verkställighetsförfaranden och vidarebefordra exekutionstitlarna till den domstol som beslutat om det aktuella konkurs- eller rekonstruktionsförfarandet.

8 Hur påverkar insolvensförfarandet pågående förfaranden som redan har inletts av enskilda borgenärer?

Om ett konkursförfarande har inletts mot en svarande innan domstolsbeslutet om förhandling i en äganderättstvist har hunnit utfärdas avbryts målet om egendomsanspråk och hänskjuts till den domstol som handlägger konkursmålet.

I andra fall, dvs. a) när domstolsbeslut om förhandling i ett mål redan har utfärdats när det blir känt att ett konkursförfarande inletts mot svaranden eller b) när ett rekonstruktionsförfarande avseende svaranden inleds, ger det faktum att ett rekonstruktionsförfarande har inletts ingen grund för att hänskjuta målet till den domstol som handlägger konkurs- eller rekonstruktionsmålet.

9 Hur brukar borgenärerna delta i insolvensförfarandet?

Borgenärerna har följande centrala rättigheter vid en företagskonkurs:

 • Ansöka hos domstolen om att ett konkursförfarande ska inledas mot det insolventa företaget.
 • Besluta om att inleda ett utomrättsligt konkursförfarande.
 • Anmäla sina fordringar till konkursförvaltaren inom den tidsfrist som domstolen fastställt.
 • Delta i borgenärsmöten och rösta om
  • godkännande av de verksamhetsrapporter som läggs fram av förvaltaren,
  • godkännande och justering av uppskattningen av förvaltningskostnaderna,
  • godkännande av priserna för försäljningen av företagets tillgångar,
  • godkännande av de årsredovisningar som sammanställs under konkursförfarandet,
  • företagets affärsverksamhet (vilken verksamhet som ska fortsätta, förnyas, begränsas och avvecklas, godkännande av kostnadsuppskattning osv.),
  • antalet medarbetare som ska anställas under konkursförfarandet och dessas befattningar,
  • förvaltarens ersättning,
  • överenskommelser med borgenärer,
  • förslag om att avsätta konkursförvaltaren, och
  • andra frågor.
 • Få information från förvaltaren om hur konkursförfarandet framskrider, i enlighet med vad som föreskrivs av borgenärskollektivet.
 • Ifrågasätta företagets transaktioner (actio Pauliana).
 • Ansöka hos domstolen om att konkursen ska förklaras avsiktlig.
 • Ifrågasätta de beslut som fattats vid borgenärsmötena.
 • Ansöka hos domstolen om att avsätta förvaltaren.
 • Få sina fordringar tillgodosedda ur det konkurssatta företagets tillgångar och inkomster.

Borgenärerna har följande centrala rättigheter vid en personlig konkurs:

 • Inkomma med sina fordringar, i den mån dessa uppstått innan konkursförfarandet inleddes, till konkursförvaltaren inom den tidsfrist som domstolen fastställt.
 • Begära att få sina fordringar tillgodosedda i enlighet med det förfarande som beskrivs i planen.
 • Delta i borgenärsmöten (borgenärskollektivet måste sammankallas minst en gång per halvår efter det att en plan för återställande av solvensen har antagits för den konkurssatta fysiska personen) och rösta om
  • borgenärers klagomål mot konkursförvaltarens agerande,
  • kravet på att konkursförvaltaren ska inkomma med verksamhetsrapporter,
  • godkännande och justering av uppskattningen av konkursförvaltningskostnaderna,
  • godkännande av priserna för försäljningen av gäldenärens tillgångar,
  • den fysiska personens verksamhet som egenföretagare och/eller jordbrukare (vilken verksamhet som ska fortsätta, påbörjas, förnyas, begränsas, avvecklas osv.),
  • förslag till uppdateringar av planen för återställande av solvensen,
  • förslag om att byta ut konkursförvaltaren, och
  • andra frågor.
 • Få information från konkursförvaltaren om hur konkursförfarandet framskrider, i enlighet med vad som föreskrivs av borgenärskollektivet.
 • Tillhandahålla stöd för att uppfylla skuldförbindelser.
 • Lägga fram förslag avseende planen för återställande av solvensen.
 • Lyfta frågor vid borgenärsmötena rörande konkursförvaltarens arbete eller byte av konkursförvaltare eller föreslå en annan kandidat till rollen som konkursförvaltare.
 • Överklaga beslut som fattats av borgenärskollektivet inom 14 dagar från det att borgenären fick kännedom om, eller borde ha fått kännedom om, beslutet i fråga.
 • Ansöka hos domstolen om att konkursförfarandet avseende den fysiska personen ska avbrytas.
 • Ansöka hos domstolen om att avsätta konkursförvaltaren.
 • Få sina fordringar tillgodosedda ur den konkurssatta fysiska personens tillgångar och inkomster.

Borgenärerna har följande centrala rättigheter vid förfaranden för företagsrekonstruktion:

 • Inkomma med sina fordringar till rekonstruktören, i den mån dessa fordringar uppstått innan rekonstruktionsförfarandet avseende gäldenären inleddes.
 • Delta i borgenärsmöten och rösta om
  • godkännande av rekonstruktionsplanen,
  • avsättande av rekonstruktören och förslag på ny kandidat till rollen som rekonstruktör,
  • förslag gällande begränsningar av behörigheterna hos företagets ledningsorgan,
  • förslag om att avbryta rekonstruktionsförfarandet om rekonstruktionsplanen inte genomförs eller om den genomförs på bristande sätt,
  • begäran om att förlänga tidsfristen för genomförandet av rekonstruktionsplanen, och
  • andra frågor.
 • Få information om företagets rekonstruktion, med undantag för uppgifter som utgör affärs- eller industrihemligheter, från företagets ledningsorgan och rekonstruktören.
 • Tillhandahålla stöd för att uppfylla skuldförbindelser.
 • Inkomma med förslag gällande rekonstruktionsplanen till rekonstruktören eller företagets ledningsorgan.
 • Lyfta frågor vid borgenärsmötena om rekonstruktörens arbete eller om att byta ut rekonstruktören.
 • Överklaga beslut som fattats av borgenärskollektivet/borgenärskommittén inom 14 dagar från det att de fick kännedom om, eller borde ha fått kännedom om, beslutet i fråga.
 • Tillgodose sina fordringar under rekonstruktionsperioden.

10 I vilken mån kan konkursförvaltaren använda eller avyttra de tillgångar som ingår i konkursboet?

När det gäller ett konkurssatt företag innebär domstolsbeslutet om att inleda ett konkursförfarande att dess ledningsorgan förlorar sina befogenheter, medan den konkursförvaltare som utsetts förvaltar och använder det konkurssatta företagets tillgångar och förfogar över de medel som finns på företagets bankkonton. Konkursförvaltaren sköter försäljningen av det konkurssatta företagets tillgångar och säljer eller överför dem till borgenärerna. Olika förfaranden tillämpas för försäljning av olika typer av tillgångar. Fastigheter eller pantsatt egendom liksom tillgångar av ett värde på över 250 basbelopp för sociala förmåner säljs exempelvis på offentlig auktion, medan lättförstörbart gods säljs till ett pris som förvaltaren fastställer med utgångspunkt i marknadspriserna. När det gäller försäljning av andra tillgångar fastställs förfarandet och priset av borgenärskollektivet. Ytterligare regelkrav gäller för försäljning av vissa typer av tillgångar (t.ex. värdepapper och radioaktivt material).

Under en företagsrekonstruktion styr företagets ledningsorgan fortfarande verksamheten och förfogar över företagets tillgångar. Ledningsorganet måste dock följa den godkända rekonstruktionsplanen. Under rekonstruktionen agerar företagets ledningsorgan under överinseende av den rekonstruktör som utsetts av domstolen. Under perioden mellan inledandet av rekonstruktionsförfarandet och domstolens godkännande av rekonstruktionsplanen (dvs. under den period då rekonstruktionsplanen utarbetas) är det förbjudet att utan domstolens tillstånd sälja, överlåta eller tillåta kostnadsfri användning av företaget eller någon del därav, inklusive dess långfristiga tillgångar, fastigheter som klassificeras som kortfristiga tillgångar eller äganderätter. Företaget under rekonstruktion får inte ingå några borgensåtaganden eller garantiförbindelser eller på annat sätt garantera uppfyllandet av andra parters skyldigheter.

En fysisk person som går i konkurs får inte förfoga över sina tillgångar. Det är konkursförvaltaren som, med utgångspunkt i den plan för återställande av den fysiska personens solvens som godkänts av domstolen, förfogar över den konkurssatta fysiska personens tillgångar. Den konkurssatta personen får endast använda det månatliga belopp som avsatts för att personen ska kunna tillgodose sina grundläggande behov samt de medel som behövs för att han eller hon ska kunna fortsätta sin verksamhet. Under perioden mellan det att konkursförfarandet inleds och det att planen för återställande av solvensen godkänns fastställs det belopp som ska täcka personens grundläggande behov av domstolen. När planen för återställande av solvensen har godkänts ska detta belopp återfinnas i planen.

Under det personliga konkursförfarandets ordnar konkursförvaltaren med försäljningen av tillgångar i den utsträckning som krävs för att tillgodose borgenärernas fordringar, i den ordning och inom de tidsfrister som fastställts i planen för återställande av solvensen. Det inledande försäljningspriset för de tillgångar som säljs ska, med beaktande av det försäljningspris som anges i planen för återställande av solvensen och marknadspriset för de aktuella tillgångarna, godkännas av borgenärskollektivet. Tillgångarna får endast säljas till ett lägre pris än det som angetts i planen om den konkurssatta fysiska personen samtycker till detta.

Fast egendom och pantsatt egendom säljs på offentlig auktion (med undantag för egendom som inledningsvis hade ett lägre pris än kostnaden för att anordna den offentliga auktionen). Priset för tillgångar som inte kunnat säljas efter två offentliga auktioner samt försäljningspriset och förfarandet gällande andra tillgångar fastställs av borgenärskollektivet. Osålda tillgångar kan överlåtas till borgenärerna på deras begäran och med borgenärskollektivets samtycke.

Om det finns minderåriga barn (adopterade barn) och/eller personer under förmyndarskap som bor hos den fysiska personen får deras enda bostad (oavsett om den är belånad eller ej) säljas efter ett domstolsbeslut tidigast sex månader efter det att planen godkänts. Under denna period måste den fysiska personen hitta en ny bostad att köpa eller hyra. En fysisk person har rätt att ingå en överenskommelse med långivaren om att rätten till den pantsatta egendomen (i allmänhet bostaden) ska kvarstå under konkursförfarandet. Sådan egendom får inte säljas.

Det kan finnas ytterligare regelkrav för försäljningen av vissa typer av tillgångar (t.ex. värdepapper och radioaktivt material).

11 Vilka fordringar ska anmälas gentemot konkursboet och hur behandlas fordringar som uppkommer efter det att insolvensförfarandet har inletts?

När ett konkursförfarande inleds mot ett företag avvecklas i regel dess affärsverksamhet, och denna kan därför inte ge upphov till några nya fordringar på företaget. Om ett företag fortsätter sin verksamhet trots att ett konkursförfarande har inletts (detta är möjligt när förlusterna i verksamheten minskas) täcks de fordringar som verksamheten ger upphov till av de intäkter den genererar. Alla eventuella fordringar som inte kunnat täckas av dessa intäkter är fordringar av tredje rang som ska tillgodoses inom ramen för det allmänna förfarandet (se även svaret på fråga 13).

Fordringar som uppstår efter det att företagsrekonstruktionen inletts tillgodoses enligt det allmänna förfarandet eftersom det inte finns några särskilda bestämmelser om detta i lagstiftningen.

Efter det att ett personligt konkursförfarande inletts tar domstolen emot och godkänner fordringar från borgenärer som avser verksamhet som egenföretagare och/eller jordbrukare samt skuldförbindelser som ingås av den konkurssatta fysiska personen för att bedriva sådan verksamhet och/eller för att genomföra konkursförfarandet. När dessa fordringar har godkänts uppdateras planen för återställande av solvensen för den konkurssatta personen. Andra fordringar som anmäls efter det att konkursförfarandet inletts mot en fysisk person tillgodoses enligt det allmänna förfarandet eftersom det inte finns några särskilda bestämmelser om detta i lagstiftningen.

12 Enligt vilka regler ska fordringar anmälas, styrkas och godtas?

Vid företagskonkurs, personlig konkurs eller företagsrekonstruktion fastställer den domstol som inleder konkursen eller rekonstruktionen en tidsfrist inom vilken borgenärerna får anmäla sina fordringar hos den konkursförvaltare eller rekonstruktör som utsetts samt inkomma med relevant bevisning för att styrka dessa fordringar. Tidsfristen får fastställas till som längst 45 dagar vid företagskonkurs eller företagsrekonstruktion och till mellan 15 och 30 dagar vid personlig konkurs. Förvaltaren kontrollerar de fordringar som anmälts och, förutsatt att fordringarnas eller fordringsbeloppens riktighet inte ifrågasätts, presenterar dem för domstolen för godkännande. Om förvaltaren ifrågasätter fordringarna eller någon del därav beslutar domstolen om detta. Domstolens beslut att godta en borgenärs fordran kan överklagas. Om fordringar anmäls efter det att tidsfristen löpt ut kan denna förlängas om skälen till att den inte respekterats anses giltiga.

13 Enligt vilka regler ska behållningen fördelas? Hur bestäms prioritetsordningen för borgenärernas fordringar och rättigheter?

Borgenärsfordringar med säkerheter i form av pant eller inteckning tillgodoses initialt med medel från försäljningen av gäldenärens intecknade egendom eller genom att den intecknade egendomen överförs till borgenären. Om värdet av den intecknade egendomen inte räcker för att täcka långivarens fordran räknas den återstående delen som fordran av tredje rang när det gäller företagskonkurser och som fordran av andra rang när det gäller rekonstruktion eller personlig konkurs. Vid personlig konkurs kan en överenskommelse om att inte sälja den intecknade egendomen ingås, och i sådana fall fastställs ett månatligt belopp som ska betalas till långivaren i planen för återställande av solvens.

Om försäljningen av de intecknade tillgångarna genererar större medel än vad som krävs för att betala långivaren används resterande medel för att betala övriga borgenärer.

Övriga borgenärers fordringar tillgodoses baserat på fordringarnas rangordning samt i olika steg.

När det gäller företagskonkurser tillgodoses borgenärernas fordringar i två steg. I det första steget betalas borgenärernas fordringar utan ränta och straffavgifter (dessa betalas i det andra steget). Inom ramen för varje steg tillgodoses borgenärens fordringar av lägre rang först efter det att dennes fordringar av högre rang i det aktuella steget har tillgodosetts fullt ut. Om tillgångarna inte räcker för att tillgodose fordringarna av en viss rang inom ramen för ett visst steg ska fordringarna tillgodoses i proportion till storleken på de olika borgenärernas fordringar.

Fordringar av första rang är arbetstagares fordringar till följd av anställningsavtal, skadeståndskrav till följd av förlust av kroppsdel eller annan kroppsskada, arbetssjukdom eller dödsfall till följd av arbetsolycka (dessa fordringar kan täckas av garantifonden) samt fordringar från jordbruksföretag som begär betalning för sålda jordbruksprodukter (upp till 40 % av sådana fordringar kan betalas med hjälp av de statliga medel som jordbruksministeriet avsatt i detta syfte).

Fordringar av andra rang är fordringar avseende skatter och andra statliga och sociala avgifter samt obligatoriska sjukförsäkringsavgifter, fordringar avseende pengar som lånats ut på statens vägnar, lån som omfattas av en garanti ställd av staten eller en garantiinstitution som staten gått i god för samt fordringar avseende stöd i form av EU-medel eller statliga medel.

Alla andra borgenärsfordringar är fordringar av tredje rang.

När det gäller företagsrekonstruktioner tillgodoses borgenärernas fordringar i två steg. I det första steget betalas borgenärernas fordringar utan ränta och straffavgifter (dessa betalas i det andra steget).

Fordringar av första rang är arbetstagares fordringar till följd av anställningsavtal, skadeståndskrav till följd av förlust av kroppsdel eller annan kroppsskada, arbetssjukdom eller dödsfall till följd av arbetsolycka, fordringar från fysiska och juridiska personer som begär betalning för jordbruksprodukter som levererats för bearbetning samt borgenärsfordringar med säkerheter i form av pant och/eller inteckning vars värde inte överstiger värdet av de pantsatta tillgångarna, vilka inte är till salu i samband med rekonstruktionen.

Fordringar av andra rang är övriga borgenärsfordringar med undantag för de fordringar som klassificeras som tredje rang och säkrade fordringar där de pantsatta tillgångarna inte är till salu i samband med rekonstruktionen.

Fordringar avseende lån utan säkerhet som beviljats under rekonstruktionen tillgodoses efter fordringar av första rang men före fordringar av andra rang.

Fordringar av tredje rang är icke anställningsrelaterade fordringar från personer som äger andelar i det företag som genomgår rekonstruktionen, vars fordringar uppstod innan rekonstruktionsförfarandet inleddes och som, antingen enskilt eller tillsammans med andra ägare, har kontroll över det företag som rekonstrueras.

Inom ramen för varje steg tillgodoses borgenärernas fordringar av lägre rang först efter det att deras fordringar av högre rang i det aktuella steget har tillgodosetts fullt ut. Om tillgångarna inte räcker för att tillgodose fordringarna av en viss rang inom ramen för ett visst steg ska fordringarna tillgodoses i proportion till storleken på de olika borgenärernas fordringar.

När det gäller personliga konkurser tillgodoses borgenärernas fordringar i två steg. I det första steget betalas borgenärernas fordringar utan ränta och straffavgifter (dessa betalas i det andra steget).

Fordringar av första rang är arbetstagares fordringar till följd av anställningsavtal, skadeståndskrav till följd av förlust av kroppsdel eller annan kroppsskada, arbetssjukdom eller dödsfall till följd av arbetsolycka (dessa fordringar kan täckas av garantifonden), fordringar avseende underhållsbidrag för barn samt fordringar från jordbruksföretag som begär betalning för sålda jordbruksprodukter (sådana fordringar kan betalas med hjälp av de särskilda medel som det litauiska jordbruksministeriet avsatt i detta syfte).

Mellan första och andra rangens fordringar hamnar borgenärsfordringar som har sin grund i egenföretagar- eller jordbruksverksamhet under ett personligt konkursförfarande och fordringar till följd av skuldförbindelser avseende egenföretagande eller kostnader för konkursförvaltning.

Alla andra borgenärsfordringar är fordringar av andra rang.

Inom ramen för varje steg tillgodoses borgenärens fordringar av lägre rang först efter det att dennes fordringar av högre rang i det aktuella steget har tillgodosetts fullt ut. Om tillgångarna inte räcker för att tillgodose fordringarna av en viss rang inom ramen för ett visst steg ska fordringarna tillgodoses i proportion till storleken på de olika borgenärernas fordringar.

14 Vilka är villkoren för och verkningarna av att insolvensförfarandet slutförs (inklusive ackord)?

Under ett konkursförfarande för företag kan en överenskommelse med borgenärer ingås När en sådan överenskommelse undertecknas avbryts konkursförfarandet och företaget återupptar sin normala verksamhet och genomför överenskommelsen.

Vid en företagskonkurs kan en överenskommelse med borgenärerna ingås när som helst under konkursförfarandet så länge inget domstolsbeslut om avveckling av företaget till följd av konkurs har trätt i kraft. En sådan överenskommelse kan föreslås av borgenärerna, förvaltaren eller företagets ägare. Konkursförvaltaren måste föreslå en överenskommelse med borgenärerna innan ett återkrav från företagsägarens tillgångar inleds när det gäller företag med obegränsat ansvar (i fall där företagets tillgångar inte räcker för att täcka de rättsliga och administrativa kostnaderna samt tillgodose borgenärernas fordringar). Överenskommelsen bör omfatta en förteckning över de medgivanden som borgenärerna gjort samt borgenärernas fordringar, företagets åtaganden, metoderna och tidsfristerna för att tillgodose fordringarna och uppgift om ansvar för underlåtenhet att uppfylla avtalet.

En överenskommelse med borgenärerna anses vara ingången om den har undertecknats av borgenärer vars utestående fordringar utgör minst två tredjedelar av värdet av alla fordringar som var utestående innan överenskommelsen ingicks. Överenskommelsen ska godkännas av domstolen eller, vid ett utomrättsligt konkursförfarande, av notarien.

Vid företagsrekonstruktion eller personlig konkurs går det inte att ingå överenskommelser med borgenärer. Däremot kan rekonstruktionsförfarandet respektive det personliga konkursförfarandet avbrytas om borgenärerna slutar göra anspråk på sina fordringar eller om gäldenären betalar alla de borgenärsfordringar som godkänts av domstolen och som finns upptagna i rekonstruktionsplanen respektive planen för återställande av solvensen.

15 Vad har borgenärerna för ställning efter slutfört insolvensförfarande?

När ett företags tillgångar har sålts i samband med en företagskonkurs avvecklas företaget och tas bort ur företagsregistret. Eventuella resterande utestående borgenärsfordringar tillgodoses inte. Om det efter avvecklandet visar sig att företaget har tillgångar används dessa för att tillgodose eventuella resterande utestående borgenärsfordringar.

Vid rekonstruktion fortsätter företagets normala verksamhet och borgenärerna har samma rättigheter som de har i förhållande till ett normalt fungerande företag.

När det gäller personliga konkurser har borgenärerna, efter det att konkursförfarandet slutförts, rätt att kräva att den fysiska personen tillgodoser eventuella resterande utestående fordringar som avser skadeståndskrav till följd av förlust av kroppsdel eller annan kroppsskada, underhållsbidrag för barn, betalning av böter till staten till följd av eventuella administrativa överträdelser eller brott som den fysiska personen gjort sig skyldig till eller skadeståndskrav till följd av brott samt eventuella resterande utestående fordringar med säkerheter i form av pant eller inteckning (förutsatt att den pantsatta egendomen inte såldes under konkursförfarandet). Alla andra eventuella borgenärsfordringar som finns upptagna i planen för återställande av solvensen och som fortfarande är utestående avskrivs, och borgenärerna förlorar rätten att göra anspråk på dessa.

16 Vem står för kostnaderna för insolvensförfarandet?

Vid företagskonkurs täcks de administrativa kostnaderna, och alla andra eventuella kostnader som uppstår under konkursförfarandet, med företagets medel. I fall där företaget inte har tillräckliga medel för att stå för de administrativa kostnaderna för konkursen kan dessa betalas av den person som begärt företaget i konkurs. Alternativt kan man utse en konkursförvaltare som går med på att ta risken att de medel som erhålls under konkursförfarandet inte räcker till att betala de rättsliga och administrativa kostnaderna. Kostnaderna täcks då vid behov av förvaltaren.

När ett konkursförfarande inleds mot ett företag fastställer domstolen ett belopp som förvaltaren kan använda för att täcka det konkurssatta företagets administrativa kostnader fram till dess att en uppskattning av de administrativa kostnaderna godkänts av borgenärskollektivet. För de därefter följande perioderna ska uppskattningar av de administrativa kostnaderna för konkursen godkännas av borgenärskollektivet. Konkursförvaltaren får inte spendera mer än det belopp som anges i den godkända uppskattningen av de administrativa kostnaderna, förutom när det av oförutsedda skäl krävs skyndsamma åtgärder för att skydda företagets och dess borgenärers intressen.

Vid företagsrekonstruktion täcks de administrativa kostnaderna, och alla andra eventuella kostnader som uppstår under rekonstruktionsförfarandet, med företagets medel.

När rekonstruktionsförfarandet inleds godkänner domstolen en uppskattning av de administrativa kostnaderna avseende perioden mellan den dag då domstolens beslut om att inleda ett rekonstruktionsförfarande träder i kraft och den dag då domstolens godkännande av rekonstruktionsplanen träder i kraft. Rekonstruktionskostnaderna för den därefter följande perioden anges i den godkända rekonstruktionsplanen.

Kostnaderna för en personlig konkurs täcks med den fysiska personens medel, oavsett typ, inbegripet medel som erhålls under konkursförfarandet. Uppskattningen av de administrativa kostnaderna godkänns och ändras av borgenärskollektivet, medan konkursförvaltarens ersättning fastställs i det uppdragsavtal som ingås mellan den fysiska personen och konkursförvaltaren.

17 Enligt vilka regler avgör man vilka återvinningsbestämmelser eller liknande bestämmelser som ska tillämpas?

De eventuella transaktioner som gäldenären genomför och som inkräktar på borgenärernas rättigheter kan ifrågasättas av konkursförvaltaren eller en enskild borgenär på grundval av actio Pauliana inom en ettårsperiod från den dag då transaktionen blev känd eller borde ha blivit känd. För att en transaktion ska kunna bestridas på grundval av actio Pauliana måste samtliga följande villkor vara uppfyllda:

 1. Borgenären måste ha en obestridlig och giltig fordringsrätt, dvs. gäldenären måste antingen helt ha underlåtit att uppfylla sina skyldigheter eller inte uppfyllt dem fullt ut.
 2. Transaktionen i fråga måste inkräkta på borgenärens rättigheter. Detta är fallet när transaktionen gör gäldenären insolvent, när en solvent gäldenär prioriterar en annan borgenär eller när transaktionen, även om den inte gör gäldenären insolvent, påverkar (reducerar) gäldenärens förmåga att uppfylla sina skyldigheter gentemot borgenären, exempelvis genom att värdet på gäldenärens tillgångar reduceras (en sådan situation kan uppstå t.ex. när egendom säljs till ett pris som är väsentligt lägre än marknadspriset).
 3. Gäldenären får inte ha varit tvungen att genomföra den bestridda transaktionen.
 4. Gäldenären får inte ha agerat i god tro, utan måste ha varit medveten om att transaktionen skulle inkräkta på borgenärernas rättigheter.
 5. Den tredje part som ingick den bilaterala transaktionen med gäldenären i utbyte mot ersättning får inte ha agerat i god tro.

Därutöver är gäldenärens rätt att förfoga över sin egendom i samband med konkurs eller rekonstruktion begränsad enligt lag (se även svaret på fråga 10), och alla eventuella transaktioner som gäldenären ingår i strid med dessa begränsningar är ogiltiga från och med det att de ingås.

Senaste uppdatering: 10/06/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.