På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Insolvens/konkurs

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Mot vem kan insolvensförfaranden inledas?

 • Insolvensförfaranden kan inledas mot enskilda, handelsbolag och företag (bolag eller föreningar).
 • Insolvensförfaranden kan inledas mot privatpersoner som har en skuld på minst 5 000 pund och som antingen bor i Nordirland, under de senaste tre åren har bott eller bedrivit näringsverksamhet i Nordirland, eller som befinner sig i Nordirland den dag ansökan om konkurs inges. Det finns ingen minimiålder.

2 Under vilka förutsättningar kan man inleda ett insolvensförfarande?

 • Företag kan förklaras insolventa i Nordirland genom likvidation (frivillig likvidation eller tvångslikvidation efter beslut av High Court) eller rekonstruktion (ackordsuppgörelse (company voluntary arrangement) eller förvaltning). Att ställa ett företag under förvaltning är en åtgärd som kan tillgripas före ett likvidationsförfarande.
 • En borgenär (privat eller statlig) kan ansöka hos domstolen om att ett företag ska avvecklas (tvångslikvidation) eller ställas under förvaltning.
 • Gäldenären kan själv besluta sig för att avveckla företaget (frivillig likvidation, som kan vara antingen solvent eller insolvent. Solvensen bedöms utifrån förmågan att betala samtliga skulder inom 12 månader). Ett gäldenärsbolag kan även ansöka om likvidation hos domstolen.
 • Ekonomiministeriet kan ansöka hos domstol om likvidation av ett företag om detta ligger i allmänhetens intresse. Sådana företag behöver inte vara insolventa.
 • När som helst efter det att ansökan om tvångslikvidation (oavsett från vem) har inkommit till domstolen kan domstolen utse en tillfällig likvidator. En sådan utnämning görs i regel för att skydda företagets tillgångar före likvidationsförhandlingen. Den tillfälliga likvidatorns befogenheter anges i det domstolsbeslut i vilket han eller hon utses.
 • Företaget eller företagsledningen kan utse en förvaltare, vilket även en innehavare av företagshypotek kan göra (dessa utnämningar sker utanför domstolen).
 • För att ett bolag ska ställas under förvaltning måste det vara insolvent, eller sannolikt komma att bli insolvent. Enligt rättspraxis betyder ”sannolikt” i detta fall mer sannolikt än inte.
 • I en ackordsuppgörelse för företag behöver företaget inte vara insolvent.
 • Tvångslikvidation kan grundas på att företaget är oförmöget att betala sina skulder (insolvens), vilket har bevisats genom att det har underlåtit att uppfylla en lagstadgad betalningsförpliktelse eller underlåtit att följa en dom. Domstolen kan besluta att ett företag ska avvecklas på grund av att en sådan åtgärd bedöms vara skälig.
 • Så snart förfarandet inletts (antingen efter företagets beslut om avveckling, domstolens beslut om förvaltning eller likvidation eller meddelandet om utnämning av en förvaltare (för utnämningar som inte görs i domstolsbeslutet)) får de utsedda personerna vidta åtgärder.
 • En ackordsuppgörelse för företag kan föreslås av företaget. Det behöver inte vara insolvent för att föreslå en ackordsuppgörelse. En ackordsuppgörelse kan även föreslås av en likvidator i ett likvidationsförfarande eller av en förvaltare i ett förvaltningsförfarande (om något av dessa förfaranden har inletts).
 • De insolvensförfaranden som finns för privatpersoner är ackordsuppgörelser (individual voluntary arrangements), beslut om skuldsanering (debt relief orders) och konkursbeslut (oavsett om ansökan görs av en borgenär eller av den betalningsskyldige).
 • Förslag till ackordsuppgörelser inges av gäldenären och måste godkännas av borgenärerna i en omröstning. För att godkännas måste röstande vars fordringar står för minst 75 procent av värdet på de samlade fordringarna rösta för förslaget. Skulden behöver inte överstiga en viss miniminivå och inget insolvenstest görs. Förslaget till borgenärerna ska göras via en nominerad ackordsövervakare, som blir ackordsövervakare om förslaget godkänns. Den nominerade övervakaren får vidta åtgärder så snart gäldenären har ingett förslaget till ackordsuppgörelse till honom eller henne. En ackordsuppgörelse får föreslås när gäldenären är föremål för ett konkursförfarande, och konkursen kan upphävas om borgenärerna godtar förslaget. Ackordsuppgörelser som godtas av borgenärer vid en omröstning är bindande för samtliga borgenärer.
 • Ansökan om skuldsanering görs elektroniskt av gäldenären till den offentliga förvaltaren via ett auktoriserat ombud. Domstolen är inte inblandad i inledandet av detta förfarande. Gäldenären måste ha skulder på högst 20 000 pund, tillgångar på minst 1 000 pund (med undantag av tillgång till ett rimligt motorfordon) och en överskottsinkomst på högst 50 pund per månad. Gäldenären får inte vara föremål för något annat insolvensförfarande och får inte ha ingått någon transaktion som missgynnade borgenärer under de senaste två åren. Den offentliga förvaltaren är skyldig att pröva ansökan när den inkommer, och kan följaktligen vidta åtgärder från och med den tidpunkten.
 • Beslut om konkurs kan meddelas efter ansökan från en borgenär eller gäldenären själv. Den offentliga förvaltaren blir förvaltare när beslutet fattas. En särskild förvaltare kan senare utses och kan vidta åtgärder från och med sin utnämning.
 • Om det är en borgenär som ansöker om konkurs måste ansökan avse en skuld på minst 5 000 pund, även om en gemensam ansökan kan inges av två eller fler borgenärer. I så fall läggs skulden till var och en av dem ihop. Skulden får inte täckas av någon säkerhet. I ansökan måste det visas att gäldenären inte kan betala skulden. Bevis på detta är ett lagstadgat betalningskrav som inte har betalats eller en dom som inte har följts.
 • Gäldenärens ansökningar ska också inges till domstolen. Skulden behöver inte överstiga en viss miniminivå men gäldenären måste vara oförmögen att betala sina skulder.
 • Om en konkursansökan har ingetts kan domstolen innan den prövar ansökan utse en tillfällig förvaltare för att skydda de av gäldenärens tillgångar som bedömts ligga i riskzonen. I de flesta fall anger domstolen också den tillfällige förvaltarens ansvarsområde. Domstolen kan även ge förvaltaren mer allmänna befogenheter för att omgående kunna omhänderta gäldenärens egendom. Det är endast den offentliga förvaltaren som kan utses till tillfällig förvaltare.

3 Vilka tillgångar ingår i konkursboet? Hur behandlas de tillgångar som förvärvas av gäldenären efter att insolvensförfarandet har inletts?

 • Vid företagskonkurs omfattas all egendom som företaget äger, oavsett var i världen den finns, av insolvensförfarandet. Begreppet ”egendom” ges en vid definition i lagen.
 • Vid ackordsuppgörelser anges det i gäldenärens förslag hur tillgångarna ska hanteras. Borgenärerna har möjlighet att ta ställning till detta innan de röstar om huruvida förslaget ska godtas.
 • I beslut om skuldsanering får värdet på tillgångarna vara högst 1 000 pund (exklusive ett rimligt fordon) och gäldenären behåller rådigheten över tillgångarna.
 • Vid konkurs omhändertas all egendom som konkursgäldenären äger någonstans i världen av förvaltaren, med vissa undantag. Egendom som behövs för personers uppehälle, eller för att de ska kunna bedriva sitt yrke eller sin näringsverksamhet, ingår inte i konkursboet. Detta kan även inbegripa ett motorfordon. Om förvaltaren bedömer att sådan egendom är värd mer än kostnaden för en rimlig ersättningsartikel får förvaltaren realisera egendomen och tillhandahålla en sådan ersättningsartikel. Egendom som konkursgäldenären förvaltar för någon annans räkning ingår inte heller i konkursboet.
 • Konkursgäldenärens inkomst ingår inte i konkursboet. Förvaltaren kan dock komma överens med personen i fråga om att en del av dennes överskottsinkomst, efter att hänsyn har tagits till rimliga kostnader för personens uppehälle, ska betalas till konkursboet till förmån för borgenärerna. Förvaltaren kan ansöka till domstolen om ett beslut om att så ska ske om det inte går att nå en överenskommelse med personen.
 • Egendom som kommer i personens personliga ägo under tiden konkursförfarandet pågår kan infordras av förvaltaren av konkursboet.
 • Konkursgäldenären gör sig skyldig till ett brott om han eller hon lånar pengar eller på annat sätt får kredit till ett belopp på mer än 500 pund utan att underrätta långivaren om att ett konkursförfarande pågår.

4 Vilka befogenheter har gäldenären respektive konkursförvaltaren?

 • Med undantag av offentliga förvaltare måste befattningshavare i ett insolvensförfarande vara licensierade konkursförvaltare. Licenser kan endast utfärdas av en branschorganisation som ministeriet bemyndigat. Om en annan person än konkursförvaltaren agerar förvaltare utan att vara licensierad gör personen sig skyldig till ett brott och kan dömas till böter eller fängelse.
 • För att få en licens måste sökanden klara ett prov och ha ett visst antal timmar praktisk erfarenhet av insolvensfrågor.
 • En konkursförvaltare måste vara en fysisk person.
 • Ersättningen till en konkursförvaltare som fungerar som befattningshavare fastställs av borgenärerna. Konkursförvaltaren kan ansöka till domstolen om han eller hon anser att den ersättning som borgenärerna har fastställt är för låg. Borgenärerna kan ansöka hos domstolen om de anser att ersättningen är för hög.
 • Alla insolvensärenden kontrolleras av domstolen, och berörda parter, inklusive befattningshavaren i förfarandet, kan be domstolen om närmare anvisningar.
 • Vid en ackordsuppgörelse får en gäldenär fritt råda över sina tillgångar, förutsatt att detta inte resulterar i att gäldenären bryter mot villkoren i sitt avtal med borgenärerna.
 • Vid ett beslut om skuldsanering omhändertas tillgångarna inte av en befattningshavare i förfarandet.
 • Tillgångar i en konkurs omhändertas av förvaltaren och konkursgäldenären får inte råda över dem. Detta gäller inte tillgångar som har undantagits från konkursboet eller tillgångar som kommer i personens ägo efter att förfarandet inleddes, om inte tillgångarna kommer i personens ägo innan personen befriats från sina skyldigheter i konkursförfarandet och infordras av förvaltaren. Förutom att förvaltaren kan fordra förvärvade tillgångar påverkas förvaltarens förvaltning av konkursboet inte av att personen befrias från sina skyldigheter i konkursförfarandet.
 • En offentlig förvaltare är en lagstadgad befattningshavare som utses av ministeriet. Han eller hon får fungera som förvaltare i en tvångsförvaltning eller en konkurs. Ersättningen till en offentlig förvaltare fastställs inte av borgenärerna. Han eller hon ersätts enligt en lagstadgad formel med en procentandel av de realiserade/utdelade tillgångarna.

5 Vilka villkor gäller för kvittning?

 • Enligt nordirländsk lag kan kvittning användas vid likvidation, förvaltning och konkurs.
 • Kvittningskontot innehåller ömsesidiga transaktioner på konkursdagen.
 • Nettobeloppet är antingen en tillgång (en bokförd skuld) i konkursen, eller en skuld.
 • Parterna kan inte avtala bort kvittningen.

6 Hur påverkar insolvensförfarandet gäldenärens gällande avtal?

 • En likvidator eller förvaltare kan säga upp alla olönsamma avtal och avsluta den insolventa partens intressen/ansvarsskyldighet i avtalet (motparten kan begära ersättning för förlust/skada till följd av insolvensen).
 • Vid företagskonkurser är en befattningshavare i konkursen inte skyldig att fullgöra avtal som det insolventa bolaget har ingått.
 • Vid företagskonkurser kan tillhandahållandet av vissa ”nödvändiga” förnödenheter som gas, vatten, el och kommunikations- och it-tjänster fortsätta under insolvensförfarandet utan att man behöver betala eventuella utestående belopp när insolvensförfarandet inleds.
 • Med undantag av nödvändiga förnödenheter (se ovan) kan leverantörer säga upp avtal vid en insolvens (om detta är möjligt enligt avtalet). Alla obetalda varor/tjänster betraktas som en fordran i konkursen.
 • Löpande avtal påverkas inte direkt av ett förfarande för en ackordsuppgörelse eller ett skuldsaneringsförfarande, även om de måste ingå i bedömningen av förslag till ackordsuppgörelse och kan innebära att en person inte uppfyller kriterierna för ett beslut om skuldsanering.
 • Vid en konkurs kan förvaltaren säga upp olönsamma avtal. Om avtalet inte sägs vid insolvens kan domstolen förordna att parterna ska befrias från att fullgöra avtalsförpliktelserna.

7 Hur påverkar insolvensförfarandet förfaranden som inleds av enskilda borgenärer (med undantag för pågående rättegångar)?

 • Likvidation och förvaltning ger upphov till ett moratorium. Rättsliga åtgärder kan inte vidtas mot företaget efter att ett sådant förfarande inletts utan den utsedde befattningshavarens medgivande eller domstolens tillstånd.
 • Vid ackordsuppgörelser för företag kan en borgenär som är bunden av uppgörelsen inte vidta rättsliga åtgärder för att driva in skulden (eftersom de är bundna av den godkända uppgörelsen). En borgenär vars fordran uppkommit efter att uppgörelsen godkänts kan vidta en sådan åtgärd om borgenären inte får betalt.
 • Om en konkursansökan ingetts av en borgenär får domstolen vilandeförklara en pågående rättsprocess mot gäldenärens person eller egendom eller fortsätta rättsprocessen på det sätt den finner lämpligt. Ingen av konkursgäldenärens borgenärer får vidta några åtgärder mot konkursgäldenärens person eller egendom utan domstolens tillstånd så länge konkursgäldenären inte har befriats från sina skyldigheter i konkursen.
 • Om en gäldenär planerar att föreslå sina borgenärer en ackordsuppgörelse får gäldenären, eller om han eller hon är föremål för ett konkursförfarande hans eller hennes förvaltare eller offentliga förvaltare, inge en ansökan om ett interimistiskt beslut till domstolen. Ett sådant beslut gör att domstolen kan vilandeförklara en rättsprocess mot gäldenärens person eller egendom och förhindra att en sådan process inleds. Det interimistiska beslutet medför också att ett konkursbeslut inte kan utfärdas mot en gäldenär. I förslaget till ackordsuppgörelse ingår hur det pågående förfarandet ska avgöras, och om förslaget godtas blir alla borgenärer bundna av uppgörelsen.
 • Meddelandet av ett beslut om skuldsanering hindrar borgenärer från att vidta åtgärder mot gäldenären för att driva in sin skuld.

8 Hur påverkar insolvensförfarandet pågående förfaranden som redan har inletts av enskilda borgenärer?

 • Likvidationsförfarandet och förvaltningsförfarandet ger upphov till ett moratorium. Rättsprocesser som pågår på konkursdagen kan inte fortsätta utan befattningshavarens medgivande eller domstolens tillstånd.
 • Om en ackordsuppgörelse godkänns kan en borgenär utan säkerhetsrätt i en pågående rättsprocess inte fortsätta denna eftersom borgenären är bunden av villkoren i ackordsuppgörelsen, oavsett om de röstade för eller emot uppgörelsen.
 • Borgenärer deltar i insolvensförfarandet via borgenärssammanträden och andra beslutsprocesser. De kan även bilda en borgenärskommitté och välja vem som ska ingå i denna. Andra befattningshavare än offentliga förvaltare måste var sjätte eller var tolfte månad (beroende på förfarande) uppdatera borgenärerna om hur ett ärende fortskrider.

9 Hur brukar borgenärerna delta i insolvensförfarandet?

 • Borgenärer deltar i insolvensförfarandet via borgenärssammanträden och andra beslutsprocesser. De kan även bilda en borgenärskommitté och välja vem som ska ingå i denna. Andra befattningshavare än den offentliga förvaltaren måste regelbundet uppdatera borgenärerna om hur förfarandet fortskrider (var sjätte eller var tolfte månad beroende på förfarande). Vid konkurs eller likvidation måste de hålla ett slutligt borgenärssammanträde och där rapportera handläggningen av insolvensförfarandet.
 • Det kan röra sig om beslut om utnämning eller entledigande av befattningshavaren, avtal om ersättning till befattningshavaren, bildande av en borgenärskommitté, prövning av ett förslag om en ackordsuppgörelse, eller något annat beslut som befattningshavaren anser att borgenärernas synpunkter är nödvändiga för.

10 I vilken mån kan konkursförvaltaren använda eller avyttra de tillgångar som ingår i konkursboet?

 • I förslaget till ackordsuppgörelse kan det föreskrivas att övervakaren ska omhänderta gäldenärens tillgångar.
 • Vid en skuldsanering undantas tillgångar från förfarandet. Den offentliga förvaltaren har dock befogenhet att ställa frågor om gäldenärens beteende och egendom.
 • Vid en konkurs omhändertas egendomen av förvaltaren när han eller hon utnämns, utan behov av överlåtelse, tilldelning eller överföring. Förvaltaren är skyldig att ta hand om, realisera och fördela konkursgäldenärens egendom bland borgenärerna.

11 Vilka fordringar ska anmälas gentemot konkursboet och hur behandlas fordringar som uppkommer efter det att insolvensförfarandet har inletts?

 • Vid en företagskonkurs kan alla skulder/förpliktelser/skadeståndsskyldigheter som företaget hade innan insolvensförfarandet inleddes anmälas i insolvensförfarandet. Fordringar avseende framtida skulder kan också anmälas. Dessa sätts dock ned till nuvarande värden.
 • Skyldigheter till följd av vissa brott (t.ex. narkotikahandel) kan inte prövas i ett förvaltnings- eller ett likvidationsförfarande.
 • Förpliktelser som uppkommit efter att ett förfarande har inletts betraktas som ”utgifter”. Dessa omfattas av sin egen betalningsturordning. De måste dock betalas innan pengar kan delas ut till borgenärerna.
 • I ett förslag till en ackordsuppgörelse måste fullständiga uppgifter om en gäldenärs skulder anges och hur borgenärerna ska betalas. Betalning av skulder som gäldenären har ådragit sig efter det att förslaget godkänts kan inte fordras i insolvensförfarandet om inte detta föreskrivs i särskilda bestämmelser.
 • Vissa skulder ingår inte i skuldsaneringsförfarandet och måste betalas av gäldenären. Det rör sig bland annat om böter, obetalda tv-licenser, studielån och skulder med säkerhet. Borgenärer anmäler inte några fordringar i ett skuldsaneringsförfarande eftersom det inte sker någon utdelning av tillgångar.
 • Betalning av skulder som förfaller på dagen för konkursbeslutet eller som kommer att förfalla i framtiden till följd av en förpliktelse som ingåtts före konkursen kan fordras i konkursförfaranden. Betalning av böter, studielånsskulder, utestående skuld i ett familjerättsligt förfarande, och skulder som ska betalas på grund av beslut om förverkande kan inte fordras i konkursförfaranden.

12 Enligt vilka regler ska fordringar anmälas, styrkas och godtas?

 • Borgenärer kan anmäla en fordran (bevis på skuld) när som helst i förfarandet. En fordran måste anmälas för att få rösträtt vid ett borgenärssammanträde (eller en annan beslutsprocess) eller för att få utdelning.
 • Vid förvaltning, likvidation eller konkurs i syfte att dela ut tillgångar, skriver den befattningshavare som utsetts i förfarandet till alla borgenärer som ännu inte har styrkt sin fordran och meddelar dem att en utdelning kommer att äga rum. Befattningshavaren uppmanar dem att anmäla fordringar, och fastställer när de senast måste ha gjort detta för att kunna omfattas av utdelningen. En befattningshavare i förfarandet kan pröva fordringar som anmäls efter denna period, men är inte skyldig att göra detta.
 • Vid tvångslikvidation och konkurs finns ett standardformulär som måste fyllas i för att styrka skulder. Inget annat förfarande har ett standardformulär men i regelverket för de andra förfarandena anges vad ett styrkande i utdelningssyfte måste innehålla.
 • Om en borgenär inte anmäler en fordran i tid kan han eller hon inte förhindra att utdelningen äger rum.
 • Vid ackordsuppgörelser uppfylls kravet på att lägga fram bevis till befattningshavaren genom en skriftlig underrättelse om fordran.

13 Enligt vilka regler ska behållningen fördelas? Hur bestäms prioritetsordningen för borgenärernas fordringar och rättigheter?

 • Vissa fordringar som uppstått till följd av anställning ska behandlas som prioriterade och betalas efter att kostnaderna för förfarandet har betalats, men före fordringar från borgenärer med företagshypotek och borgenärer utan säkerhetsrätt.
 • Inga fordringar är enligt lag efterställda annat än i konkursförfaranden, där en skuld till en person som var konkursgäldenärens make eller registrerade partner på konkursdagen rangordnas efter skulder (inklusive ränta) till andra borgenärer.
 • Om en tredje man betalar en av gäldenärens skulder har berörd tredje man en överlåten fordran i konkursen.

14 Vilka är villkoren för och verkningarna av att insolvensförfarandet slutförs (inklusive ackord)?

 • Borgenärerna godkänner förslag som lämnas av gäldenären (en ackordsuppgörelse för företag måste godkännas av borgenärer vars fordringar har ett värde som motsvarar mer än 75 procent av de samlade fordringarna) eller av befattningshavaren i insolvensförfarandet (vid förvaltning krävs enkel majoritet, eller godkännande av alla borgenärer med säkerhetsrätt och en majoritet av borgenärerna med förmånsrätt om det inte förefaller sannolikt att borgenärer utan säkerhetsrätt kommer att få någon utdelning).
 • I en ackordsuppgörelse för företag är alla borgenärer utan säkerhetsrätt bundna av förslagen så snart uppgörelsen har godkänts.
 • Domstolens godkännande behövs inte för en rekonstruktionsplan, men en förfördelad part kan ansöka till domstolen om de anser att de har lidit onödig skada.
 • Det finns detaljerade regler för hur ett förfarande för företagskonkurs ska avslutas, både vid likvidation och rekonstruktion.
 • Så snart ett förslag om ackordsuppgörelse har godkänts av borgenärerna genomförs det under överinseende av en konkursförvaltare som ackordsövervakare. Domstolens tillstånd behöver inte inhämtas, även om ackordsövervakaren måste meddela domstolen resultatet av det möte som hölls för att godkänna förslaget. En part kan inge en ansökan till domstolen om omprövning av borgenärernas beslut om huruvida förslaget ska godkännas, med motiveringen att beslutet innehåller materiella fel.
 • Om gäldenären inte uppfyller villkoren i ackordsuppgörelsen efter att det har godkänts kan ackordsövervakaren inge en konkursansökan.
 • Vid ett beslut om skuldsanering upphör skulderna 12 månader efter meddelandet av beslutet. Domstolen är inte inblandad i denna process.
 • I en konkurs måste förvaltaren översända en slutrapport till borgenärerna innan han eller hon kan befrias från sitt uppdrag. Om förvaltaren inte är en offentlig förvaltare måste förvaltaren kalla till ett slutligt borgenärssammanträde. Vid detta kan borgenärerna motsätta sig att förvaltaren befrias från sitt uppdrag. I så fall måste förvaltaren ansöka hos ministeriet om att befrias från sitt uppdrag. I annat fall befrias förvaltaren från sitt uppdrag när de underrättar Registrar of Companies om att det slutliga sammanträdet har ägt rum.

15 Vad har borgenärerna för ställning efter slutfört insolvensförfarande?

 • Borgenärer kan fordra att medel ska delas ut till dem (men inte sättas in på bank) efter slutförandet av förfarandet (då det rör sig om medel som innehas av ministeriet).
 • Enligt nordirländska lag avslutas förfarandet när befattningshavaren befrias från sitt uppdrag.
 • Vid en ackordsuppgörelse föreslås borgenärerna en viss återbetalning per pund i skuld. Borgenärerna är tvungna att godta detta som full betalning om förslaget godtas.
 • I konkursförfaranden och skuldsaneringsförfaranden upphör skulderna när förfarandet avslutas, med undantag för de skulder som inte ingår i förfarandet.

16 Vem står för kostnaderna för insolvensförfarandet?

 • I nordirländsk lag föreskrivs en tydlig hierarki när intäkterna från realiseringen av tillgångar ska fördelas. Kostnader och utgifter måste betalas (från realiseringarna) innan medel återbetalas till borgenärer.

17 Enligt vilka regler avgör man vilka återvinningsbestämmelser eller liknande bestämmelser som ska tillämpas?

 • Om konkursgäldenären har prioriterat en viss borgenär vid en formell konkurs (dvs. betalat denne före andra borgenärer) eller om gäldenären har gjort en transaktion till underpris (dvs. sålt något till ett pris som understiger dess värde), får en befattningshavare driva in det beloppet från mottagaren.
 • Efter ansökan från en befattningshavare i ett likvidationsförfarande, ett förvaltningsförfarande eller ett konkursförfarande kan domstolen återkalla båda typerna av transaktion och förordna att mottagaren återställer situationen så som den hade sett ut om inte transaktionen hade ägt rum.
 • Krav på att återkalla prioriterade betalningar måste avse transaktioner som ägde rum under de sex månader som föregick utnämningen av förvaltaren, inledandet av likvidationen eller ingivandet av konkursansökan, eller två år när det gäller prioriterad betalning till en kompanjon.
 • Krav på att återkalla transaktioner till underpris måste avse transaktioner som gjorts de två senaste åren, eller i konkursförfaranden de senaste fem åren, förutsatt att personen i fråga var insolvent vid den tidpunkten, eller blev insolvent till följd av transaktionen.
 • En befattningshavare i ett förvaltningsförfarande, ett likvidationsförfarande, ett konkursförfarande eller ett förfarande för en ackordsuppgörelse kan ansöka hos domstolen om återkallelse av en transaktion som lurat borgenärer. Med domstolens tillstånd kan en sådan ansökan även inges av den som lidit skada av transaktionen.
 • I förvaltnings- och likvidationsförfaranden kan befattningshavaren i förfarandet även begära gottgörelse från en direktör i det bolag som bedrivit handel trots att det var medvetet om insolvensen, och insolvensen resulterade i ytterligare förluster för borgenärerna, bedräglig handel eller tjänstefel.
 • Om en ansökan om likvidation eller konkurs inges till domstolen är varje utdelning av egendom som gjorts efter det att ansökan ingavs ogiltig, om inte domstolen beslutar annorlunda.
Senaste uppdatering: 21/06/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.