Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Insolvens/konkurs

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Mot vem kan insolvensförfaranden inledas?

Förord

Den rättsliga grunden för informationen i detta faktablad är framför allt lagen om insolvens och företagsåterhämtning, antagen genom lagdekret nr 53/2004 av den 18 mars 2004 och senast ändrad genom lagdekret nr 84/2019 av den 28 juni 2019. I det följande används den portugisiska förkortningen CIRE.

CIRE, i princip i dess senaste lydelse, går att ta del av på portugisiska på webbplatsen för åklagarmyndighetens Lissabonkontor: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=85&tabela=leis

Mot bakgrund av kommissionens rekommendation att fylla i frågeformuläret så detaljerat som möjligt, frågornas mycket specialiserade karaktär och kravet som följer av artikel 86 i förordning (EU) 2015/848 att kontaktpunkterna för det europeiska rättsliga nätverk på privaträttens område ska tillhandahålla information om sin nationella lagstiftning för att bistå rättstillämpare som handlägger gränsöverskridande insolvensärenden i andra medlemsstater, har jag i många av svaren nedan valt att citera de lagbestämmelser som är tillämpliga på respektive situation. Jag valt denna lösning för att undvika felaktigheter i den efterfrågade tekniska informationen. Jag tror dessutom att texten skulle bli längre om dessa bestämmelser skulle ersättas med en förklarande text. I andra fall kände jag att det var tillräckligt med en hänvisning till de aktuella lagbestämmelserna, utan direkta citat, och att sammanfatta respektive situation som bestämmelserna är tillämpliga på.

Svaren i detta faktablad innehåller information om det insolvensförfarande som avses i artikel 1.1 i CIRE.

Utöver själva insolvensförfarandet föreskrivs även två specialförfaranden i CIRE, dels det särskilda rekonstruktions- eller revitaliseringsförfarandet (det särskilda rekonstruktionsförfarandet) i artikel 1.2 i CIRE, dels det särskilda ackordsförfarandet i artikel 1.3 i CIRE. För information om båda dessa specialförfaranden, se svaret på fråga 2.

De uppgifter som offentliggörs i ett insolvensförfarande (i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2015/848), i det särskilda rekonstruktionsförfarandet och i det särskilda ackordsförfarandet finns tillgängliga på Citius, den webbplats för domstolar som tillhandahålls av justitieministeriet:

https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/ConsultasCire.aspx

FÖRFARANDETYPER

I artikel 1 i CIRE anges tre olika typer av förfaranden som olika kategorier av borgenärer kan inleda:

 1. Insolvensförfarandet, som kan tillämpas på företag eller fysiska personer.
 2. Det särskilda rekonstruktionsförfarandet, som endast kan tillämpas på företag (artiklarna 17-A–17-J i CIRE).
 3. Det särskilda ackordsförfarandet, som kan tillämpas på alla gäldenärer som inte är ett företag (artiklarna 222-A–222-J i CIRE).

Artikel 1 i CIRE har följande lydelse:

”Artikel 1

Syfte

1 - Insolvensförfarandet består av en enhetlig indrivningsprocess för att betala borgenärer i enlighet med en insolvensplan som grundas på bolagets återhämtning via insolvenstillgångarna eller, om detta inte är möjligt, genom att gäldenärens tillgångar likvideras och intäkterna delas av borgenärerna.

2 - Om ett företag befinner sig i ekonomiska svårigheter eller hotas av nära förestående insolvens kan det begära att domstolen ska inleda ett särskilt rekonstruktionsförfarande, i enlighet med artiklarna 17-A–17-J.

3 - Om en gäldenär av någon annan typ befinner sig i ekonomiska svårigheter eller hotas av nära förestående insolvens kan denne begära att domstolen ska inleda det särskilda ackordsförfarande som avses i artiklarna 222-A–222-J.”

I artikel 2 i CIRE anges att ett insolvensförfarande får inledas mot

 • fysiska eller juridiska personer,
 • vilande arv,
 • föreningar som inte är juridiska personer och särskilda kommissioner,
 • privaträttsliga bolag,
 • kommersiella bolag eller privaträttsliga bolag som drivs i vinstsyfte fram till slutregistreringen av det avtal genom vilket de bildades,
 • kooperativ, före registreringen av deras bildande,
 • privata aktiebolag,
 • andra självständiga enheter.

Ett insolvensförfarande får inte inledas mot

 • offentliga juridiska personer och offentligrättsliga bolag,
 • försäkringsbolag, kreditinstitut, finansbolag, investmentbolag som tillhandahåller tjänster i form av förvaltning av medel eller värdepapper som tillhör tredje man och kollektiva investmentbolag, eftersom insolvensförfaranden är oförenliga med de särskilda reglerna för sådana bolag.

2 Under vilka förutsättningar kan man inleda ett insolvensförfarande?

INSOLVENSFÖRFARANDEN

Villkor för att inleda ett insolvensförfarande enligt artikel 1.1 i CIRE:

Syftet med ett insolvensförfarande kan vara att låta företaget återhämta sig eller att likvidera tillgångarna och betala borgenärerna.

I artiklarna 235–266 i CIRE anges dessutom särskilda bestämmelser för hur insolvensförfarandet ska se ut vid fysiska personers insolvens, däribland personer som inte bedriver näringsverksamhet och småföretagare, och om båda makarna i ett äktenskap har blivit insolventa.

Inledande av förfarandet

Ett insolvensförfarande kan inledas när villkoren i artikel 3 i CIRE är uppfyllda:

”Artikel 3

Insolvens

1 - En gäldenär anses insolvent när han eller hon inte längre kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser.

2 - Juridiska personer och självständiga enheter för vars skulder ingen fysisk person har personligt och obegränsat ansvar, varken direkt eller indirekt, anses också vara insolventa när skulderna är väsentligt större är tillgångarna, beräknat i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder.

3 - Bestämmelserna i föregående punkt gäller inte när tillgångarna är större än skulderna, beräknat i enlighet med följande regler:

a) Bland tillgångarna och skulderna beräknas identifierbara poster till sitt verkliga värde, även när dessa inte förekommer i balansräkningen.

b) När gäldenären äger ett företag grundas bedömningen på huruvida det är mest troligt att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet eller likvideras. Överlåtelse på affärsmässiga villkor undantas dock.

c) Skulder som endast kräver betalning genom utdelbara medel eller via tillgångar som finns kvar efter att gäldenärens övriga borgenärer har fått betalt eller fått sina rättigheter skyddade ingår inte i skulderna.

4 - En nära förestående insolvens likställs med en faktisk insolvens när en gäldenär förklarar sig insolvent.”

Aktiv och passiv legitimitet

I artiklarna 18, 19 och 20 i CIRE, som citeras nedan, definieras dessutom vem som får begära insolvens och vem som måste förklara sig insolvent, och under vilka omständigheter:

”Artikel 18

Skyldighet att förklara sig insolvent

1 - En gäldenär måste begära en insolvensförklaring inom 30 dagar från det att gäldenären blev medveten om insolvensen, i den mening som avses i artikel 3.1, eller den dag gäldenären borde ha varit medveten om insolvensen.

2 - Fysiska personer som inte äger ett företag på dagen för insolvensen är undantagna från skyldigheten att förklara sig insolventa.

3 - När en gäldenär äger ett företag antas gäldenären ha känt till insolvensen när det har gått minst tre månader sedan underlåtenheten att fullgöra någon av de skyldigheter som anges i artikel 20.1 g.”

”Artikel 19

Vem kan ansöka om insolvens?

När en gäldenär inte är en identifierbar fysisk person är respektive juridisk person ansvarig för att förklara sig insolvent, eller, när så inte är fallet, en person i företagsledningen.”

”Artikel 20

Andra personer och enheter som kan ansöka om insolvens

1 - En ansökan om insolvensförklaring av en gäldenär kan inges av den person som är juridiskt ansvarig för skulderna, av en borgenär, även om detta är förenat med villkor och oberoende av fordrans art, eller av åklagarmyndigheten, som företräder de enheter vars intressen den enligt lag ska värna, när något av följande inträffar:

a) Allmän inställelse av betalningarna av förfallna betalningsförpliktelser.

b) Underlåtelse att fullgöra en eller flera betalningsförpliktelser som, på grund av den aktuella summan eller omständigheterna kring underlåtenheten, visar att gäldenären saknar förmåga att fullgöra merparten av sina förpliktelser i tid.

c) Ägaren till företaget eller gäldenärens företagsledning avviker eller företaget lämnar sitt säte eller huvudsakliga verksamhetsort, i samband med gäldenärens bristande kreditvärdighet och utan att utnämna en ersättare med gott anseende.

d) Spridning, övergivande, hastig eller destruktiv likvidation av tillgångar och fiktiv kreditsammansättning.

e) De utmätta tillgångarna räcker inte för att betala respektive fordran i ett indrivningsförfarande mot gäldenären.

f) Underlåtenhet att fullgöra de förpliktelser som anges i en insolvens- eller betalningsplan, i enlighet med artiklarna 218.1 a och 218.2.

g) Allmän underlåtenhet, under de senaste sex månaderna, att betala skulder i form av

i) skatter,

ii) sociala avgifter och andra avgifter,

iii) skulder till följd av anställningsavtal eller brott mot eller hävande av ett sådant avtal,

iv) alla former av leasingbetalningar, inbegripet finansiell leasing, betalning av en köpeskilling eller av ett lån med inteckning som säkerhet, med hänsyn till var gäldenären bedriver sin verksamhet eller har sitt säte eller sin hemvist,

h) Gäldenären är en av de enheter som avses i artikel 3.2, och skulderna överstiger tillgångarna enligt den senast godkända balansräkningen, eller denne ligger mer än nio månader efter i fråga om att godkänna och lämna in räkenskaperna, om gäldenären enligt lag är skyldig att göra detta.

2 - Bestämmelserna i föregående punkt påverkar inte möjligheten att företräda offentliga organ i enlighet med artikel 13.”

Ansökans form och innehåll

De grunder som måste anges och styrkas vid en ansökan om insolvens anges i artiklarna 23–25 i CIRE:

”Artikel 23

Ansökans form och innehåll

1 - En ansökan om insolvens eller insolvensförklaring görs genom skriftlig ansökan med en redogörelse av de faktiska omständigheter som ligger till grund för den begärda insolvensförklaringen, följt av själva begäran.

2 - I ansökan ska sökanden

a) om denne är den faktiska gäldenären, uppge huruvida sökanden redan är insolvent eller om insolvensen är nära förestående, och när det gäller fysiska personer huruvida personen begär befrielse från skyldigheten att betala de resterande skulderna i enlighet med bestämmelserna i kapitel I i avdelning XII,

b) identifiera de personer i gäldenärens företagsledning som enligt lag utsetts och faktiskt innehar den befattningen, och gäldenärens fem största borgenärer, utöver sökanden,

c) om gäldenären är gift, identifiera respektive make och ange makarnas förmögenhetsförhållande,

d) bifoga ett intyg från folkbokföringsregistret, företagsregistret eller något annat offentligt register som gäldenären är registrerad i.

3 - Om sökanden inte kan lämna de uppgifter och bilagor som anges i föregående punkt uppmanas gäldenären själv lämna sådana uppgifter och bilagor.”

”Artikel 24

Handlingar som gäldenären ska inge

1 - Om gäldenären är den som ansöker om insolvens ska följande handlingar inges tillsammans med ansökan:

a) En alfabetisk förteckning över samtliga borgenärer med uppgift om deras adresser, de summor som gäldenären är skyldig, när fordringarna förfaller och fordringarnas art, säkerheter som de omfattas av och eventuell förekomst av särskilda förhållanden, i enlighet med bestämmelserna i artikel 49.

b) En förteckning över och angivande av alla utestående insatser och verkställighetsåtgärder mot gäldenären.

c) En handling som redogör för den verksamhet eller de verksamheter som gäldenären har bedrivit de tre senaste åren och de driftställen som gäldenären äger, samt de skäl som gäldenären tror ligger bakom den situation som denne befinner sig i.

d) En handling som anger den person vars egendom förvaltas, vid ett vilande arv, i förekommande fall den juridiska personens delägare, kompanjoner eller kända medlemmar, och i andra situationer där insolvensen inte avser en fysisk person, de personer som är juridiskt ansvariga för insolvensfordringarna.

e) En förteckning över tillgångar som gäldenären innehar i enlighet med ett hyresavtal eller ett avtal om finansiell leasing eller ett köpeavtal med äganderättsförbehåll, och alla andra tillgångar och fordringar med angivande av deras natur, var de finns, registreringsuppgifter, i förekommande fall, anskaffningsvärde och uppskattat aktuellt värde.

f) Om gäldenären har organiserad redovisning, årsredovisningen för de tre senaste räkenskapsåren, samt respektive förvaltnings-, tillsyns- och revisionsberättelse, yttranden från tillsynsorganet och juridiska intyg, om sådana är obligatoriska eller föreligger, och information om de viktigaste förändringarna i ägandet av egendom efter den senaste redovisningen och om verksamhet som på grund av sin natur, sitt syfte eller sin storlek ligger utanför gäldenärens dagliga verksamhet.

g) Om ett företag omfattas av koncernredovisning, koncernens förvaltningsberättelse, årsredovisning och andra redovisningshandlingar för de tre senaste räkenskapsåren, samt respektive tillsyns- och revisionsberättelse, yttranden från tillsynsorganet och juridiska intyg, och en rapport om koncernintern verksamhet under samma period.

h) Rapporter och särskild redovisning och kvartals- och halvårsrapporter, för det enskilda företaget och koncernen, upprättade efter utgången av det senaste räkenskapsåret som företaget är skyldigt att upprätta rapporter för i enlighet med värdepapperslagen och värdepappersmarknadskommissionens bestämmelser.

i) En förteckning över gäldenärens personal.

2 - Gäldenären är vidare skyldig att

a) inge en handling som bekräftar befogenheterna för de direktörer som företräder gäldenären och i förekommande fall en kopia av den handling genom vilken företagsledningen beslutade att inge ansökan,

b) motivera varför någon av de handlingar som krävs enligt punkt 1 inte har ingetts eller inte har efterlevts.

3 - Utan att det påverkar ingivandet av andra handlingar vid ett senare tillfälle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 223 ff., får gäldenärens ansökan åtföljas av en insolvensplan.”

”Artikel 25

Begäran från en annan person eller enhet med rätt att framställa en sådan begäran

1 - Om begäran inte görs av gäldenären själv måste den person eller enhet som begär insolvensförklaringen i ansökan motivera ursprunget till, naturen av och storleken på sin fordran, eller sitt ansvar för insolvensfordringarna, beroende på vad som är fallet, och lämna den information som denne eventuellt har om gäldenärens tillgångar och skulder.

2 - Sökanden måste även lägga fram all bevisning som sökanden förfogar över, och är vidare skyldig att ange vittnen i enlighet med de begränsningar som anges i artikel 511 i civilprocesslagen.”

Startdag för förfarandet och tidsfrister

Startdagen för förfarandet och tidsfrister för att inge invändningar och/eller meddela beslut, och beslutet om insolvensförklaringen, fastställs i huvudsak i artiklarna 4, 27–30, 35 och 36 i CIRE:

”Artikel 4

Dagen för insolvensförklaringen och inledandet av förfarandet

1 - I samtliga fall där exakthet kan vara viktigt ska hänvisningarna i denna lag till dagen för insolvensförklaringen förstås som den dag respektive beslut meddelades.

2 - Alla tidsfrister i denna lag som löper ut den dag insolvensförfarandet inleds omfattar även perioden från den dagen och fram till dagen för insolvensförklaringen.

3 - Om insolvens förklaras i ett förfarande som borde ha avbrutits i enlighet med artikel 8.2, på grund av att det redan har inletts ett förfarande mot samma gäldenär, används startdagen för det sistnämnda förfarandet för de tidsfrister som det hänvisas till i föregående punkt. Detsamma gäller om ett tidigare förfarande avbryts på grund av tillämpningen av artikel 264.3 b.”

”Artikel 27

Preliminär bedömning

1 - På dagen för ingivandet av ansökan, eller om detta inte är möjligt, senast den tredje arbetsdagen därefter, kan domaren

a) preliminärt avslå begäran om insolvensförklaring om denna är uppenbart ogrundad, eller om det tydligt har inträffat sådana undantag som medför förseningar som inte går att undvika, och som domstolen på eget initiativ borde känna till,

b) ge sökanden högst fem dagar på sig att rätta till de brister i ansökan som går att rätta till – för att ansökan inte ska avslås – särskilt om ansökan inte uppfyller de rättsliga kraven eller inte åtföljs av de nödvändiga handlingarna, om sådana brister inte är vederbörligen motiverade.

2 - Vid ansökningar om insolvens offentliggörs preliminära avslagsbeslut som inte helt eller delvis grundas på avsaknaden av de handlingar som krävs enligt artikel 24.2 a på Citius-webbplatsen inom den frist som föreskrivs i artikel 38.8, och innehåller de uppgifter som avses i artikel 37.8.”

”Artikel 28

Omedelbar insolvensförklaring

Om en gäldenär ansöker om insolvens anses gäldenären ha erkänt sin insolvens, som måste förklaras senast den tredje arbetsdagen efter ingivandet av den ursprungliga ansökan, eller, om denna innehåller brister, efter att dessa har rättats till.”

”Artikel 29

Delgivning av gäldenären

1 - Utan hinder av artikel 31.3 ska domaren, om ansökan inte har ingetts av gäldenären och det saknas skäl för preliminärt avslag, delge gäldenären genom personlig delgivning, inom den tidsfrist som anges i föregående artikel.

2 - Vid delgivningen informeras gäldenären om sanktionerna i punkt 5 i följande artikel och att de handlingar som avses i artikel 24.1 måste vara redo att omgående översändas till konkursförvaltaren vid en insolvensförklaring.”

”Artikel 30

Invändning från gäldenären

1 - En gäldenär kan inge en invändning inom tio dagar. I så fall ska bestämmelserna i artikel 25.2 tillämpas.

2 - Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i följande punkt måste en gäldenär, när en invändning inges, vid äventyr av att invändningen inte godtas, överlämna en förteckning över gäldenärens fem största borgenärer utöver sökanden, tillsammans med angivande av deras hemvist.

3 - Gäldenärens invändning mot den begärda insolvensförklaringen kan grundas på avsaknaden av en omständighet som ligger till grund för begäran eller att en insolvenssituation inte föreligger.

4 - Det åligger gäldenären att bevisa att denne är insolvent, i förekommande fall på grundval av lagstadgad redovisning, vederbörligen organiserad och korrekt framställd, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3.3.

5 - Om förhör med gäldenären inte hålls i enlighet med artikel 12 och gäldenären inte inger en invändning, anses de faktiska omständigheter som åberopades i den ursprungliga ansökan ha godtagits, och insolvens förklaras föreligga den arbetsdag som följer på slutet av den period som avses i punkt 1, om sådana omständigheter kan anses utgöra någon av de situationer som anges i de olika styckena i artikel 20.1.”

”Artikel 35

Domstolsförhandling

1 - Om en gäldenär har ingett en invändning, eller om man inte beslutat att avstå från förhandling, planeras omgående en domstolsförhandling in en av de fem påföljande dagarna, och sökanden, gäldenären och alla lagligt utnämnda direktörer eller sådana direktörer som anges i den ursprungliga ansökan kallas att personligen inställa sig eller att företrädas av ett juridiskt ombud.

2 - I gäldenärens eller det utsedda ombudets utevaro anses de faktiska omständigheter som åberopades i den ursprungliga ansökan ha godtagits, om man inte beslutat att avstå från förhöret med gäldenären i enlighet med artikel 12.

3 - Om den situation som beskrivs i föregående punkt inte föreligger likställs sökandens eller ombudets utevaro med ett återkallande av ansökan.

4 - Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet fattar domaren omgående antingen ett beslut om insolvensförklaring, om de faktiska omständigheter som åberopades i den ursprungliga ansökan omfattas av artikel 20.1, eller ett beslut som kan likställas med ett återkallande av ansökan.

5 - Om båda parter deltar i förhandlingen, eller endast sökanden eller dennes ombud och man har beslutat att avstå från att höra gäldenären, meddelar domaren ett beslut för att identifiera föremålet för tvisten och förtecknar bevisningen.

6 - Beslut fattas sedan om de fordringar som anmälts, omgående följt av bevisupptagning.

7 - Efter att bevisupptagningen har avslutats sker muntliga pläderingar och domstolen meddelar därefter dom.

8 - Om domen inte kan meddelas omedelbart meddelas den inom fem dagar.”

”Artikel 36

Dom om insolvensförklaring

1 - I domen om insolvensförklaring ska domaren

a) ange dag och tid för respektive avgörande och i avsaknad av en sådan uppgift ska avgörandet anses ha meddelats kl. 12,

b) ange insolvensgäldenären, tillsammans med dennes säte eller hemvist,

c) ange och fastställa hemvist för gäldenärens direktörer, som lagligt har utnämnts och faktiskt innehar en sådan befattning, samt gäldenärens hemvist när gäldenären är en fysisk person,

d) utse en konkursförvaltare, och ange dennes kontorsadress,

e) slå fast att konkursboet ska förvaltas av gäldenären, när kraven i artikel 224.2 är uppfyllda,

f) slå fast att gäldenären omgående ska översända de handlingar till konkursförvaltaren som avses i artikel 24.1 och som fortfarande saknas i ärendeakten,

g) förordna om beslagtagande, för omgående överlämning till konkursförvaltaren, av gäldenärens räkenskaper och alla tillgångar, även när dessa har utmätts, pantsatts eller på något annat sätt belagts med kvarstad eller frysts och utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 150.1,

h) förordna att uppgifter som tyder på att ett brott har begåtts ska överlämnas till den allmänna åklagaren för lagföring,

i) när denne förfogar över information som motiverar att ett förfarande inleds för att bedöma vem som bär skuld till insolvensen, förklara ett sådant förfarande, helt eller delvis, inlett, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 187,

j) fastställa en tidsfrist på upp till 30 dagar för att anmäla fordringar,

l) upplysa borgenärer om att de är skyldiga att omedelbart informera konkursförvaltaren om eventuella realsäkerheter som de omfattas av,

m) upplysa insolvensgäldenärens gäldenärer om att de betalningar de är skyldiga att göra ska göras till konkursförvaltaren och inte till insolvensgäldenären,

n) fastställa en dag och tid under de kommande 45–60 dagarna när ett borgenärssammanträde, även kallat utvärderingsmöte, ska hållas i enlighet med artikel 156, eller förklara att ett sådant sammanträde, av vederbörligen motiverade skäl, inte kommer att hållas.

2 - Bestämmelserna i sista delen av punkt 1 n ska inte tillämpas om en insolvensplan förväntas inkomma eller om det har beslutats att gäldenären ska förvalta insolvensen.

3 - Om inget datum har fastställts för borgenärssammanträdet, i enlighet med punkt 1 n, och en berörd part, inom den tidsfrist som har fastställts för att anmäla fordringar, begär att domstolen ska sammankalla ett sådant sammanträde, ska domstolen fastställa en dag och tid för när sammanträdet ska hållas. Sammanträdet måste hållas 45–60 dagar efter domen om insolvensförklaring.

4 - Om inget datum har fastställts för borgenärssammanträdet, i enlighet med punkt 1 n, beräknas de tidsfrister för det sammanträde som föreskrivs i denna lag utifrån den fyrtiofemte dagen efter dagen för domen om insolvensförklaring.

5 - En domare som har beslutat att inte hålla ett borgenärssammanträde måste, när domen meddelas, anpassa tidsplanen för förfarandet till denna omständighet, med hänsyn till det enskilda fallet.”

Delgivning och offentliggörande av domen

Regler om delgivning och offentliggörande av domen om insolvensförklaring fastställs i artiklarna 37 och 38 i CIRE:

”Artikel 37

Delgivning av domar och stämningar

1 - De av gäldenärens direktörer vars hemvist har fastställts delges domen personligen i enlighet med och på det sätt som anges i de processrättsliga bestämmelserna om stämningar. Kopior av den ursprungliga ansökan översänds också till dem.

2 - Utan hinder av delgivningar som visar sig nödvändiga enligt arbetsmarknadslagstiftningen, närmare bestämt bestämmelser om lönegarantifonden, den allmänna åklagaren, socialförsäkringsinstitutionen, delges domen även den som ansökt om insolvensförklaring och gäldenären, i enlighet med de villkor som anges i stämningen, om domen inte redan har överlämnats till gäldenären personligen enligt förfarandet och, om gäldenären äger ett företag, till arbetstagarkommittén.

3 - De fem största borgenärerna, utöver sökanden, delges i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 eller genom rekommenderat brev, beroende på huruvida de har sin stadigvarande bosättningsort, sitt säte eller sin hemvist i Portugal.

4 - Kända borgenärer som har sin stadigvarande bosättningsort, sin hemvist eller sitt säte i en annan medlemsstat än den medlemsstat som förfarandet inleddes i, inbegripet skattemyndigheterna och socialförsäkringsmyndigheterna i dessa medlemsstater, delges omgående genom rekommenderat brev, i enlighet med artikel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015.

5 - Om staten, offentliga institutioner som inte är statliga bolag eller socialförsäkringsinstitutioner har en fordran delges sådana organ genom rekommenderat brev.

6 - Bestämmelserna i föregående punkt utgör inte hinder för delgivning och stämningar på elektronisk väg, i enlighet med en tillämpningsförordning från justitieministeriet.

7 - Andra borgenärer och andra berörda parter meddelas genom offentlig kungörelse, med en femdagars nyhetsfrist, som anslås på gäldenärens säte eller hemvistort, i gäldenärens lokaler och hos själva domstolen i form av en kungörelse på Citius-webbplatsen.

8 - De offentliga kungörelser som avses i föregående punkt måste ange målnummer, nyhetsfristen och möjligheten att överklaga eller invända mot beslutet och innehålla de uppgifter som anges i artikel 36 a–e och i–n, samt en uppgift om att tidsfristen för överklaganden och invändningar och för att anmäla fordringar endast börjar löpa från slutet av nyhetsfristen och att nämnda nyhetsfrist beräknas från dagen för offentliggörandet av den kungörelse som avses i föregående punkt.”

”Artikel 38

Offentliggörande och registrering

[…]

2 - Insolvensförklaringen och utnämningen av en konkursförvaltare registreras automatiskt på grundval av det intyg som i detta syfte översänts av kansliet

a) vid folkbokföringsmyndigheten, om gäldenären är en fysisk person,

b) vid företagsregistret om det finns omständigheter som rör insolvensgäldenären som omfattas av en sådan registrering,

c) vid det organ som ansvarar för andra typer av registreringar som gäldenären eventuellt omfattas av.

3 - Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 43.5 i lagen om fastighetsregistrering registreras insolvensförklaringen även i fastighetsregistret i fråga om tillgångar som utgör en del av den konkursboet, på grundval av ett domstolsintyg om den lagakraftvunna domen om insolvensförklaring, om registreringsenheten inte kan få åtkomst till den nödvändiga informationen på elektronisk väg, och även efter en förklaring från den konkursförvaltare som identifierade tillgången.

4 - När den registrering som förskrivs i föregående punkt genomförs som en tillfällig åtgärd sker detta på grundval av den information som finns på domstolens webbplats, i enlighet med artikel 6 b, och efter en förklaring från den konkursförvaltare som identifierade tillgången.

5 - Om det föreligger bevis för förvärv eller erkänd rätt till egendom eller besittningsrätt till förmån för någon annan person än insolvensgäldenären i fråga om tillgångar som ingår i konkursboet, måste konkursförvaltaren foga ett intyg om detta till ärendeakten.

6 - Kansliet

a) registrerar automatiskt insolvensförklaringen och utnämningen av konkursförvaltaren i det datoriserade registret över verkställighetsåtgärder som upprättats enligt civilprocesslagen,

b) registrerar denna information och tidsfristen för att anmäla fordringar på domstolens webbplats,

c) underrättar Portugals riksbank om insolvensförklaringen så att den kan göra den registrering som krävs i sin centrala kreditriskdatabas.

7 - Konkursförvaltarens kontorsadress anges på registreringen av utnämningen av konkursförvaltaren.

8 - Domen ska offentliggöras och registreras inom fem dagar.

9 - Offentliggörande och offentlig registrering av beslutet att inleda ett utländskt insolvensförfarande och, i förekommande fall, av beslutet att utse förvaltaren, i den mening som avses i artiklarna 28 och 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015, måste begäras vid den portugisiska domstol i det distrikt där gäldenärens driftställe är beläget, eller om detta inte går vid Lissabons handelsdomstol. Domstolen kan behöva en auktoriserad översättning av en person som i enlighet med lagstiftningen i en EU-medlemsstat är kompetent att utföra en sådan.

10 - Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i föregående punkt fastställs registreringen, om den stat där insolvensförfarandet genomförs har ett registreringssystem som är okänt i portugisisk lagstiftning, på grundval av det system som uppvisar störst likheter.

11 - Utan hinder av artikel 9 görs det offentliggörande som föreskrivs i artikel 29.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 automatiskt av de behöriga registreringsavdelningarna om gäldenären har ett driftställe i Portugal.”

Säkerhetsåtgärder

Möjligheten att förordna om säkerhetsåtgärder anges i artikel 31 i CIRE:

”Artikel 31

Säkerhetsåtgärder

1 - Finns det motiverade farhågor om administrativa missförhållanden ska domaren automatiskt, eller på sökandens begäran, förordna om de säkerhetsåtgärder som anses nödvändiga eller lämpliga för att undvika att skicket på gäldenärens egendom försämras, fram till dess att dom meddelas.

2 - Säkerhetsåtgärder kan bestå av utnämningen av en tillfällig förvaltare med exklusiv behörighet att förvalta gäldenärens egendom, eller att bistå gäldenären i förvaltningen av denna egendom.

3 - Säkerhetsåtgärder kan vidtas före delgivningen av gäldenären, om en sådan snabb åtgärd anses nödvändig för att undvika att den ändamålsenliga verkan ska gå förlorad. Delgivningen får dock under inga omständigheter ske senare än tio dagar efter den tidsfrist som annars skulle gälla.”

DET SÄRSKILDA REKONSTRUKTIONSFÖRFARANDET

Villkor för att inleda det särskilda rekonstruktionsförfarandet i artikel 1.2 i CIRE:

Det andra förfarande som angavs ovan, som föreskrivs i artikel 1.2 i CIRE, är det särskilda rekonstruktionsförfarandet (PER – Processo Especial de Revitalização), som kan begäras av ett företag i ekonomiska svårigheter eller vars insolvens är nära förestående.

Syfte med och formaliteter vid ett särskilt rekonstruktionsförfarande

Syftet med det särskilda rekonstruktionsförfarandet, begäran om att inleda förfarandet och de formaliteter som ska uppfyllas i samband med förfarandet samt begreppet ekonomiska svårigheter anges i artiklarna 17-A, 17-B respektive 17-C i CIRE.

”Artikel 17-A

Det särskilda rekonstruktionsförfarandets syfte och natur

1 - Det särskilda rekonstruktionsförfarandet har till syfte att göra det möjligt för ett företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter eller som hotas av nära förestående insolvens, men som fortfarande kan återhämta sig, att förhandla med sina borgenärer för att nå ett avtal som kan revitalisera företaget.

2 - Det förfarande som avses i föregående punkt kan användas av varje företag som i en skriftlig och undertecknad förklaring intygar att det uppfyller villkoren för rekonstruktion, och lämnar ytterligare en förklaring, undertecknad högst 30 dagar tidigare av en auktoriserad revisor eller en lagstadgad revisor, om det enligt lag krävs att räkenskaperna ska granskas, som intygar att företaget för tillfället inte är insolvent enligt de kriterier som anges i artikel 3.

3 - Det särskilda rekonstruktionsförfarandet är till sin natur ett brådskande förfarande och alla regler som anges i denna lag som inte är oförenliga med förfarandets natur ska tillämpas.”

”Artikel 17–B

Begreppet ekonomiska svårigheter

Enligt denna lag anses ett företag befinna sig i ekonomiska svårigheter när det till följd av bristande likviditet eller för att det inte kan få kredit har svårt att i tid fullgöra sina förpliktelser.”

”Artikel 17–C

Begäran och formaliteter

1 - Det särskilda rekonstruktionsförfarandet inleds på begäran av företaget och en eller flera borgenärer som, även om de inte har någon särskild anknytning till företaget, har tillhörande prioriterade fordringar på minst 10 % enligt artikel 3 b, via en skriftlig förklaring om inledandet av förhandlingar för att revitalisera företaget via en godkänd återhämtningsplan.

2 - Den förklaring som avses i föregående punkt ska undertecknas och dateras av samtliga deklaranter.

3 - Genom en ansökan till domstolen med behörighet att förklara insolvens meddelar företaget sin begäran enligt punkt 1. Ansökan ska åtföljas av

a) den skriftliga förklaring som avses ovan,

b) en kopia på de handlingar som förtecknas i artikel 24.1, som förvaras på domstolens kansli och som borgenärerna kan konsultera under hela förfarandet,

c) ett förslag till återhämtningsplan, tillsammans med åtminstone en beskrivning av företagets tillgångar, finansiella situation och kreditsituation

4 - Så snart den begäran som avses i föregående punkt har tagits emot utser domstolen, genom ett officiellt beslut, omgående en tillfällig förvaltare, och bestämmelserna i artiklarna 32–34 gäller i tillämpliga delar.

5 - Företaget meddelas omgående det officiella beslut som avses i föregående punkt, och bestämmelserna i artiklarna 37–38 gäller i tillämpliga delar.

6 - Efter en motiverad begäran från företaget och den eller de borgenärer som, i enlighet med bestämmelserna i punkt 1, har fordringar på minst 5 % av värdet på de anmälda fordringarna, eller efter en motiverad begäran från företaget, får domaren vid bedömningen av begäran sänka den gräns på 10 % som avses i punkt 1, med hänsyn till det sammanlagda värdet på de anmälda fordringarna och hela gruppen av borgenärer.

7 - Särskilda rekonstruktionsförfaranden som begärts av kommersiella företag som det aktuella företaget har ett kontrollerande inflytande i eller som ingår i samma koncern bifogas automatiskt, eller på begäran av den tillfälliga förvaltaren, ärendeakten. En sådan begäran kan även framställas av alla företag som befinner sig i denna situation och som har inlett ett särskilt rekonstruktionsförfarande.

8 - Den bilaga som avses i föregående punkt kan endast begäras fram till den tidsfrist för förhandlingar som anges i artikel 17-D.5 börjar löpa, med beaktande av alla andra handlingar som ska bifogas i förfarandet. Bestämmelserna i artikel 86.4 gäller i tillämpliga delar.

I artiklarna 17-D–17-I i CIRE, som rör det särskilda rekonstruktionsförfarandet, anges dessutom bestämmelser för

 • de efterföljande stegen i förfarandet (t.ex. uppmaning till alla borgenärer som inte har undertecknat den förklaring som ledde fram till förfarandet att delta i rekonstruktionsförhandlingarna),
 • verkningarna (t.ex. att förfarandet hindrar andra åtgärder för att driva in gäldenärens skulder),
 • avslutande av förhandlingarna med godkännande av återhämtningsplanen för att vitalisera företaget eller utan godkännande av planen,
 • de garantier som gäldenären och borgenärerna kommer överens om,
 • godkännande av förlikningsavtal utanför domstol för gäldenärers återhämtning.

DET SÄRSKILDA ACKORDSFÖRFARANDET

Villkor för att inleda det särskilda ackordsförfarandet i artikel 1.3 i CIRE:

Det tredje förfarande som nämns i artikel 1.3 i CIRE är det särskilda ackordsförfarandet i artiklarna 222-A–222-J i CIRE.

Det särskilda ackordsförfarandet är till sin natur ett brådskande förfarande och kan användas av varje gäldenär som inte är ett företag och som har bekräftats befinna sig i ekonomiska svårigheter eller hotas av nära förestående insolvens.

Enligt artikel 222-B i CIRE anses en gäldenär befinna sig i ekonomiska svårigheter när gäldenären till följd av bristande likviditet eller för att denne inte kan få kredit har svårt att i tid fullgöra sina förpliktelser.

Detta särskilda förfarande inleds med

 • en skriftlig förklaring från gäldenären och en eller flera borgenärer i vilken dessa framför önskemål om att inleda förhandlingar för att ingå en ackordsuppgörelse,

eller

 • via en överenskommelse om förlikning utanför domstol, som undertecknats av gäldenären och av borgenärer som företräder minst en majoritet av rösterna.

Ovannämnda förklaring eller överenskommelse, tillsammans med en förteckning över borgenärerna och en förteckning över alla utestående skulder, överlämnas till domstolen. Så snart förklaringen eller överenskommelsen har tagits emot utser domstolen en tillfällig förvaltare.

Så snart gäldenären har delgetts det officiella beslutet att utse en tillfällig förvaltare måste gäldenären skicka ett rekommenderat brev till alla borgenärer som inte har undertecknat den ursprungliga förklaringen eller överenskommelsen och uppmana dem att delta. Om gäldenären har ingett en överenskommelse om förlikning utanför domstol underrättar domstolens kansli de borgenärer som inte har deltagit i överenskommelsen och som är förtecknade i den förteckning över fordringar som gäldenären har ingett.

Efter att det officiella beslutet om att utse en tillfällig förvaltare har offentliggjorts på Citius-webbplatsen har varje borgenär 20 dagar på sig att anmäla fordringar till ovannämnda förvaltare.

Därefter upprättar förvaltaren en förteckning över fordringar och överlämnar förteckningen till domstolens kansli. Förteckningen offentliggörs också på Citius-webbplatsen. Invändningar mot förteckningen kan göras inom fem dagar.

Andra förfaranden påverkas på följande sätt:

 • Om det särskilda ackordsförfarandet har inletts och en tillfällig förvaltare har utsetts får inga andra skuldindrivningsåtgärder vidtas mot gäldenären.
 • Avbrott i tillhandahållandet av grundläggande offentliga tjänster förhindras.
 • Alla insolvensförfaranden som tidigare har inletts mot gäldenären avbryts, förutsatt att en dom om insolvensförklaring inte har meddelats i ett sådant förfarande (stoppas direkt efter att ackordsuppgörelsen har godkänts).
 • Pågående skuldindrivningsåtgärder avbryts (stoppas direkt efter att ackordsuppgörelsen har godkänts, förutom om det i uppgörelsen föreskrivs att de ska fortsätta).
 • Preskriptionstider eller förfallodagar som gäldenären kan invända mot avbryts.

Efter att ett förfarande har inletts får gäldenären inte vidta några betydande åtgärder utan att i förväg ha inhämtat förvaltarens godkännande.

Förhandlingarna mellan gäldenären och borgenärerna regleras av de villkor som de berörda parterna har kommit överens om eller, i avsaknad av en sådan överenskommelse, av de regler som den tillfälliga förvaltaren har fastställt.

När förhandlingarna avslutas med att ackordsuppgörelsen enhälligt godkänns av samtliga borgenärer måste uppgörelsen undertecknas av var och en av dem och omgående fogas till ärendeakten, så att domaren kan godkänna eller avvisa uppgörelsen.

Om förhandlingarna slutar med att ackordsuppgörelsen godkänns, men inte alla borgenärer deltar, översänds uppgörelsen till domstolen så att domaren kan godkänna eller avvisa den. Den offentliggörs också på Citius-webbplatsen. Berörda parter har därefter tio dagar från offentliggörandet på sig att begära att betalningsplanen inte ska godkännas.

En ackordsuppgörelse anses ha godkänts när

 • de borgenärer vars fordringar motsvarar minst en tredjedel av alla fordringar som ger rösträtt, enligt förteckningen över fordringar, röstar om uppgörelsen och mer än två tredjedelar av dessa borgenärer röstar för uppgörelsen och mer än hälften av de avgivna rösterna motsvarar prioriterade fordringar, varvid nedlagda röster inte räknas,

eller

 • de borgenärer vars fordringar motsvarar mer än hälften av alla fordringar som ger rösträtt, enligt förteckningen över fordringar, röstar för uppgörelsen och mer än hälften av de avgivna rösterna motsvarar prioriterade fordringar, varvid nedlagda röster inte räknas.

Om gäldenären eller majoriteten av borgenärerna kommer fram till att det inte går att nå en uppgörelse, eller om tidsfristen på två månader för att avsluta förhandlingarna överskrids, avslutas förhandlingarna. Om ingen uppgörelse ingås resulterar avslutandet av förfarandet i att alla dess verkningar för gäldenären upphör, om gäldenären fortfarande inte är insolvent. I annat fall leder avslutandet av förfarandet till att gäldenären blir insolvent.

De garantier som överenskommits med gäldenären under det särskilda ackordsförfarandet, i syfte att ge gäldenären finansiella medel för att fortsätta sin verksamhet, fortsätter även att gälla i två år när gäldenären förklaras insolvent vid avslutandet av förfarandet. Borgenärer som har finansierat gäldenärens verksamhet under förfarandet för att fullgöra ackordsuppgörelsen har dessutom en allmän förmånsrätt som har företräde framför arbetstagarnas allmänna förmånsrätt.

3 Vilka tillgångar ingår i konkursboet? Hur behandlas de tillgångar som förvärvas av gäldenären efter att insolvensförfarandet har inletts?

I artikel 46 i CIRE anges vilka tillgångar som ingår i konkursboet:

”Artikel 46

Begreppet konkursbo

1 - Konkursboet är tänkt att användas för att betala borgenärernas insolvensfordringar, efter att deras egna skulder har betalats, och omfattar, om inte annat föreskrivs, all gäldenärens egendom på dagen för insolvensförklaringen, och alla tillgångar och rättigheter som gäldenären förvärvat under förfarandet.

2 - Tillgångar som inte får utmätas ingår endast i konkursboet om gäldenären frivilligt för in dem i konkursboet och förbudet mot utmätning inte är absolut.”

I artikel 736 i den portugisiska civilprocesslagen anges att utöver tillgångar som genom särskild bestämmelse inte får utmätas råder det ett absolut förbud mot utmätning av ägodelar och rättigheter som inte kan överlåtas, statliga tillgångar och tillgångar som tillhör andra offentligrättsliga juridiska personer, föremål vars utmätning skulle strida mot goda sedvänjor eller som skulle kräva ekonomisk motivering på grund av sitt ringa kommersiella värde, föremål särskilt avsedda för offentliga gudstjänster, gravar, redskap och föremål som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning och för behandling av patienter.

4 Vilka befogenheter har gäldenären respektive konkursförvaltaren?

Dessa befogenheter anges i artiklarna 223 och 224 i CIRE:

Gäldenärens förvaltning

”Artikel 223

Begränsning till företag

Bestämmelserna nedan gäller endast om konkursboet avser ett företag.”

”Artikel 224

Förutsättningar för gäldenärens förvaltning

1 - I domen om insolvensförklaring kan domaren besluta att gäldenären ska förvalta konkursboet.

2 - Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för det beslut som avses i föregående punkt:

a) Gäldenären har begärt att få förvalta konkursboet.

b) Gäldenären har redan ingett, eller lovat att inom 30 dagar efter domen om insolvensförklaring inge, en insolvensplan för att göra det möjligt för företaget att fortsätta sin verksamhet.

c) Det finns ingen risk för att handläggning av ärendet försenas eller andra nackdelar för borgenärer.

d) Den som ansöker om insolvensförklaring ger sitt samtycke, om sökanden inte är samma person som gäldenären.

3 - Förvaltningen anförtros även gäldenären om gäldenären har begärt detta och borgenärerna på borgenärssammanträdet eller det möte som föregår detta fattar ett sådant beslut, oavsett om förutsättningarna i punkt 2 c och d föreligger, och tidsfristen i punkt 2 b beräknas från och med dagen för borgenärernas beslut.”

Utnämning av förvaltare och förvaltarens ställning

Konkursförvaltarens befogenheter och de kvalifikationer som krävs anges i artiklarna 52, 53 och 55 i CIRE:

”Artikel 52

Domares utnämning av förvaltare och förvaltarens ställning

1 - Domaren är behörig att utse en konkursförvaltare.

2 - Bestämmelserna i artikel 32.1 ska tillämpas på utnämning av konkursförvaltaren men domaren kan ta hänsyn till den information som i förekommande fall lämnats av gäldenären eller borgenärskommittén, eller av borgenärerna. Detta gäller även om konkursboet avser ett företag med ett eller flera aktiva driftställen eller om insolvensförfarandet är särskilt komplicerat och fullgörandet av förvaltarens uppgifter på dagen för insolvensförklaringen i första hand anförtros den tillfälliga förvaltaren.

3 - Hur rekryteringen av konkursförvaltare i den officiella förteckningen över konkursförvaltare ska gå till, och förvaltarnas ställning, fastställs i en särskild lag, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i denna lag.

4 - Om insolvensförfarandet är särskilt komplicerat, eller om konkursförvaltaren behöver särskild kunskap, kan domaren automatiskt eller på begäran av en berörd part utse fler än en konkursförvaltare. Vid en sådan begäran ankommer det på sökanden att lämna ett motiverat förslag om vem som ska utses till konkursförvaltare, och betala konkursförvaltarens arvode om en sådan förvaltare utses och tillgångarna i konkursboet inte räcker för att betala förvaltaren.

5 - Om den konkursförvaltare som har utsetts av en domare enligt punkt 1 och de konkursförvaltare som har utsetts på en berörd parts begäran har olika uppfattning i en fråga, ska vid ett dödläge den av domaren utsedda förvaltarens uppfattning ges företräde.

6 - Om gäldenären är ett kommersiellt företag som i enlighet med bolagslagen har ett kontrollerande inflytande i eller ingår i en koncern tillsammans med andra företag som omfattas av ett föreslaget insolvensförfarande kan domaren, automatiskt eller på begäran av gäldenären eller borgenärerna, utse en enda konkursförvaltare för samtliga dessa företag. I så fall är domaren även skyldig att på allmänna villkor utse ytterligare en konkursförvaltare. Dennes arbetsuppgifter begränsas till bedömning av fordringar som anmälts mellan gäldenärer inom samma koncern, så snart förekomsten av sådana fordringar har bekräftats av den första konkursförvaltaren.”

”Artikel 53

Borgenärers val att utse en annan förvaltare

1 - På villkor att den handling som bekräftar att förslaget godtas har fogats till ärendeakten före omröstningen får borgenärerna på borgenärssammanträdet, efter utnämningen av en konkursförvaltare, välja att utse en annan person till konkursförvaltare, oavsett om denne finns med i den officiella förteckningen eller inte. Borgenärssammanträdet fattar beslut om förvaltarens arvode med en majoritet av de röstberättigade och de avgivna rösterna. Nedlagda röster räknas inte.

2 - Utnämning av en person som inte finns med i den officiella förteckningen får endast ske när detta kan anses motiverat av storleken på det företag som konkursboet tillhör, företagets specifika verksamhet eller ärendets komplexitet.

3 - Domaren får endast vägra att utnämna en person som borgenärerna valt att utse till konkursförvaltare, som ersättare för den befintliga förvaltaren, om domaren anser att personen i fråga inte har tillräckligt gott anseende eller den förmåga som krävs för att utföra detta uppdrag, att det är uppenbart att det arvode som borgenärerna har godkänt är alltför högt eller, när den berörda personen inte finns med i den officiella förteckningen, ingen av de situationer som avses i föregående punkt föreligger.”

”Artikel 55

Arbetsuppgifter och fullgörandet av arbetsuppgifterna

1 - Utöver andra uppgifter ankommer det i förekommande fall på konkursförvaltaren att i samarbete med och under överinseende av borgenärskommittén

a) förbereda betalningen av insolvensgäldenärens skulder med hjälp av de medel som finns i konkursboet, närmare bestämt via de summor som erhållits genom en sådan avyttring av tillgångarna i konkursboet som konkursförvaltaren är ansvarig att utföra,

b) samtidigt se till att insolvensgäldenärens rättigheter bevaras och kan utövas och att företagets verksamhet i förekommande fall kan fortsätta bedrivas, och så långt det går undvika att den ekonomiska situationen förvärras.

2 - Utan att det påverkar de fall då det är obligatoriskt att använda ett juridiskt ombud, eller då borgenärskommitténs förhandsgodkännande behövs, utför konkursförvaltaren personligen de uppgifter som uppdraget innebär. Konkursförvaltaren får skriftligen delegera vissa åtgärder till en annan konkursförvaltare som finns med i den aktuella förteckningen över konkursförvaltare.

3 - Konkursförvaltaren får vid fullgörandet av sina uppgifter, mot eller utan betalning, på eget ansvar ta hjälp av sakkunniga eller annan hjälppersonal, inbegripet gäldenären själv, efter att i förväg ha inhämtat ett godkännande från borgenärskommittén, eller domaren om det inte finns någon borgenärskommitté.

4 - Konkursförvaltaren får, under en begränsad eller obegränsad period, anlita de arbetstagare som behövs för att likvidera konkursboet eller låta företaget fortsätta sin verksamhet. Nya avtal löper dock ut när det driftställe där arbetstagare tillhandahåller sådana tjänster definitivt läggs ned eller, om inte annat överenskommits, vid tidpunkten för överlåtelse.

5 - Konkursförvaltaren ansvarar också för att i god tid förse borgenärskommittén och domstolen med all information som behövs för förvaltningen och likvidationen av konkursboet.

6 - På konkursförvaltarens begäran och när konkursförvaltaren saknar direkt åtkomst till den information som behövs ålägger domaren offentliga organ och kreditinstitut att, på grundval av de uppgifter de förfogar över, tillhandahålla den information som anses nödvändig eller användbar för förfarandet, framför allt i fråga om de tillgångar som ingår i konkursboet.

7 - Det arvode till konkursförvaltaren som avses i sista delen av punkt 2 ska betalas av den konkursförvaltare som har delegerat arbetet och det är den sistnämnda konkursförvaltaren som är ansvarig för åtgärder som vidtas av den delegerade förvaltaren i enlighet med de delegerade befogenheter som avses i samma punkt.

8 - Konkursförvaltaren har, med förbehåll för borgenärskommitténs godkännande, befogenhet att avstå från, utföra eller göra medgivanden i varje rättsprocess som insolvensgäldenären eller konkursboet är part i.”

Domstolstillsyn

Domaren överinser konkursförvaltarens verksamhet i enlighet med artikel 58 i CIRE:

”Artikel 58

Domarens tillsyn

Konkursförvaltaren fullgör sina uppgifter under överinseende av domaren, som när som helst får kräva information om vad som helst eller att en rapport ska överlämnas om de åtgärder som vidtagits och läget avseende förvaltningen och likvidationen.

Borgenärskommittén har också befogenhet att överinse konkursförvaltarens verksamhet i enlighet med artikel 68 i CIRE.”

Konkursförvaltarens arvode

Konkursförvaltarens arvode fastställs i enlighet med artikel 60 i CIRE:

”Artikel 60

Arvode

1 - Den konkursförvaltare som domaren har utsett har rätt till det arvode som anges i avtalsvillkoren och till ersättning för utlägg som förvaltaren har ansett lämpliga och nödvändiga.

2 - När konkursförvaltaren har valts av borgenärssammanträdet fastställs förvaltarens arvode i respektive beslut.

3 - En konkursförvaltare som inte tidigare har godtagit det arvode som borgenärssammanträdet har fastställt för upprättandet av insolvensplanen, förvaltningen av företaget efter utvärderingsmötet eller tillsynen över insolvensplanen, kan avsäga sig sitt uppdrag, förutsatt att avsägelsen sker vid det sammanträde där beslutet fattas.”

5 Vilka villkor gäller för kvittning?

Fordringar på konkursboet får kvittas mot konkursboets skulder, om villkoren i artikel 99 i CIRE är uppfyllda:

”Artikel 99

Kvittning

1 - Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna lag får insolvensborgenärer efter insolvensförklaringen kvitta sina fordringar mot konkursboets fordringar förutsatt att minst ett av följande villkor är uppfyllt:

a) De lagstadgade förutsättningarna för kvittningen förelåg före dagen för insolvensförklaringen.

b) En fordran på konkursboet uppfyllde kraven i artikel 847 i civilprocesslagen före konkursboets motfordran.

2 - Vid de omständigheter som anges i styckena a och b ovan gäller följande inte:

a) Förlusten av den tidsfristfördel som anges i artikel 780.1 i civilprocesslagen.

b) Förtida betalning och omvandling till kontanta medel till följd av artikel 91.1 och artikel 96.

3 - Kvittningar påverkas inte av den omständigheten att förpliktelserna är i olika valutor eller bygger på olika beräkningsenheter, om de fritt kan konverteras sinsemellan i stället för att betala motfordran, och konverteringen görs till den växelkurs som gäller den dag kvittningen får effekt.

4 - Kvittning är inte tillåtet

a) om skulden till konkursboet uppstod efter dagen för insolvensförklaringen, närmare bestämt till följd av upphävandet av handlingar till förmån för konkursboet,

b) om konkursborgenären förvärvade fordran från en annan person, efter dagen för insolvensförklaringen,

c) med användning av sådana insolvensgäldenärsskulder som konkursboet inte kan hållas ansvarigt för,

d) mellan skulder till konkursboet och efterställda insolvensfordringar.”

Utöver den allmänna regeln i artikel 99 i CIRE finns det även andra lagbestämmelser som kan ligga till grund för kvittningar: artiklarna 102.3 e, 154.1, 242.3 och 286 i CIRE.

6 Hur påverkar insolvensförfarandet gäldenärens gällande avtal?

Hur insolvensförfarandet påverkar gällande avtal som gäldenären är part i beror på typen av avtal, och verkningarna anges framför allt i artiklarna 102–119 i CIRE:

”Artikel 102

Allmän princip för pågående verksamhet

1 - Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i följande artiklar gäller följande: vid ett bilateralt avtal som antingen insolvensgäldenären eller motparten på dagen för insolvensförklaringen ännu inte har efterlevt fullt ut, avbryts efterlevnaden till dess att konkursförvaltaren beslutar att fullgöra eller inte efterleva avtalet.

2 - Motparten får emellertid fastställa en skälig frist för konkursförvaltarens rätt att använda sig av detta alternativ, efter vilket efterlevnaden av avtalet anses ha vägrats.

3 - Så snart konkursförvaltaren har vägrat att efterleva avtalet, och, i förekommande fall, utan att det hindrar att ärendena särskiljs

a) har ingen av parterna rätt till restitution för de delar av avtalet som redan fullgjorts,

b) har konkursboet rätt att begära värdet av den ersättning som motsvarar den betalning som gäldenären redan gjort, när motparten ännu inte har tillhandahållit dessa medel,

c) har motparten, i form av en insolvensfordran, rätt till värdet på gäldenärens betalning för den del av avtalet som inte efterlevts, minus värdet på den motsvarande ersättning som ännu inte har tillhandahållits,

d) gäller att rätten till ersättning för den förlust som motparten åsamkats till följd av den bristande efterlevnaden

i) endast föreligger upp till värdet på varje förpliktelse som har fastställts i enlighet med stycke b,

ii) dras av från det belopp som motparten har rätt till, med tillämpning av stycke c,

iii) utgör en insolvensfordran.

e) får ingen av parterna kvitta de förpliktelser som avses i styckena c och d mot den förpliktelse som avses i stycke b, upp till respektive summa.

4 - Valet att fullgöra avtalet anses utgöra missbruk om det är högst osannolikt att konkursboet kommer att fullgöra avtalsförpliktelserna i tid.”

”Artikel 103

Odelbara tjänster

1 - Om avtalet kräver att motparten ska tillhandahålla en tjänst som till sin natur inte är delbar eller endast vid leverans kan delas upp i olika delar som inte är lätta att byta ut, och som har ett funktionellt samband, och konkursförvaltaren vägrar att följa avtalet

a) ersätts den rättighet som avses i punkt 3 b i den föregående artikeln av rätten att av motparten begära restitution av de delar av avtalet som har fullgjorts, för att spegla respektive vinst på dagen för insolvensförklaringen,

b) är målet för den rättighet som anges i punkt 3 c i föregående artikel skillnaden, om denna är till fördel för motparten, mellan värdet på alla avtalstjänster,

c) har motparten, i egenskap av konkursborgenär, rätt till ersättning av kostnaderna för eller restitution av värdet på den del av tjänsten som levererats före insolvensförklaringen, beroende på huruvida en sådan tjänst kan delas upp eller inte.

2 - Motparten har emellertid rätt att slutföra sin tjänst och, i form av en insolvensfordran, kräva den del av ersättningen som är utestående, i vilket fall bestämmelserna i punkt 1 och den föregående artikeln inte längre gäller.

3 - Om konkursförvaltaren inte vägrar att följa avtalet utgörs motpartens rätt till ersättning endast av en fordran på konkursboet för den del som överstiger det värde som en beräkning enligt bestämmelserna i punkt 1 c hade resulterat i, om konkursförvaltaren hade valt att vägra att följa avtalet.

4 - Om tillhandahållandet av en tjänst är av den typ som avses i punkt 1, som insolvensgäldenären genom avtalet ålagts att tillhandahålla, och konkursförvaltaren vägrar att tillhandahålla denna tjänst

a) gäller inte längre den rätt som avses i punkt 3 b i föregående artikel, eller ersätts denna med rätten till restitution av värdet av den del av betalningen som gjordes redan före insolvensförklaringen, beroende på huruvida en sådan tjänst kan delas upp,

b) gäller bestämmelserna i punkt 1 b när motparten även har rätt till ersättning av den del som redan har tillhandahållits, och en insolvensfordran.

5 - Om tillhandahållandet av en tjänst är av den typ som avses i punkt 1, som insolvensgäldenären genom avtalet ålagts att tillhandahålla, och konkursförvaltaren inte vägrar att tillhandahålla denna tjänst, utgör motpartens rätt till utestående ersättning till fullo en insolvensfordran.

6 - Om den odelbara tjänsten delas upp i självständiga paket och betalning av ett eller flera sådana paket redan har gjorts gäller bestämmelserna i föregående punkter endast de återstående paketen och ersättningen delas på lämpligt sätt upp mellan dessa.”

”Artikel 104

Försäljning med äganderättsförbehåll och liknande transaktioner

1 - I ett köpeavtal med äganderättsförbehåll där säljaren är insolvensgäldenär kan motparten begära att avtalet ska följas om varan vid tidpunkten för insolvensförklaringen redan har levererats.

2 - Om en leasegivare blir insolvent gäller bestämmelserna i föregående punkt det finansiella leasingavtalet och leasingavtalet med en klausul om att den leasade varan blir leasetagarens egendom efter det att alla avtalade betalningar har gjorts.

3 - När köparen eller leasetagaren är insolvensgäldenär, och varan är i denna köpares eller leasetagares ägo, får den tidsfrist som konkursförvaltaren fastställt i enlighet med artikel 102.2 inte löpa ut förrän det har gått minst fem dagar från dagen för utvärderingsmötet, med undantag av om den aktuella tillgången kraftigt kan minska i värde under en sådan period och motparten uttryckligen varnar konkursförvaltaren för detta.

4 - En klausul om äganderättsförbehåll i avtal om avyttring av en specifik vara i vilket köparen är insolvensgäldenär får endast bestridas av konkursboet när detta skriftligen har föreskrivits, fram till och med leveransen av varan.

5 - Vilka effekter konkursförvaltarens vägran att följa avtalet får, när detta är tillåtet, anges i artikel 102.3. Det är underförstått att syftet med den rättighet som anges i stycke c är betalning, i form av en insolvensfordran, av mellanskillnaden, om denna är positiv, mellan summan av de betalningar eller räntor som är planerade fram till utgången av avtalet, uppdaterad till dagen för insolvensförklaringen i enlighet med bestämmelserna i artikel 91.2, och värdet på varan på dagen för vägran, om motparten är säljare eller leasegivare, eller av mellanskillnaden, om denna är positiv, mellan det sistnämnda värdet och den summan, om motparten är köpare eller leasetagare.”

”Artikel 105

Försäljning utan leverans

1 - Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 107 gäller följande om säljarens skyldighet att leverera ännu inte har fullgjorts, men egendomen redan har överlåtits:

a) Konkursförvaltarens får inte vägra att följa avtalet om säljaren blir insolvent.

b) Om konkursförvaltaren vägrar att följa avtalet, om köparen blir insolvent, får detta de effekter som anges i artikel 104.5, som gäller i tillämpliga delar.

2 - Bestämmelserna i föregående punkt gäller också i tillämpliga delar på avtal om överlåtelse av andra nyttjanderätter.”

”Artikel 106

Reversavtal

1 - Om den som sålt en revers blir insolvent får konkursförvaltaren vägra att följa reversavtalet om varan redan har överlåtits till den som köpt reversen.

2 - Om konkursförvaltaren vägrar att följa reversavtalet gäller bestämmelserna i artikel 104.5 i tillämpliga delar, oavsett om insolvensen rör köparen av reversen eller säljaren av reversen.”

”Artikel 107

Transaktioner med en särskild leveransdag

1 - Om leveransen av varor, eller tillhandahållandet av finansiella tjänster som har ett marknadspris, måste utföras en viss dag eller inom en viss tidsfrist och denna dag eller tidsfrist infaller efter insolvensförklaringen får ingen av parterna kräva att transaktionen ska genomföras. Köparen eller säljaren, beroende på omständigheterna, har endast rätt till betalning av mellanskillnaden mellan det justerade priset och varans eller den finansiella tjänstens marknadspris den andra dagen efter dagen för insolvensförklaringen när det gäller avtal som ska följas samma dag eller inom samma tidsfrist. Eftersom betalningskravet kan riktas mot insolvensgäldenären utgör detta en insolvensfordran.

2 - Under alla omständigheter ska säljaren betala tillbaka de summor som redan har betalats. Säljaren kan kompensera en sådan skyldighet med den fordran som avses i föregående punkt, upp till respektive summa. Om säljaren är insolvensgäldenär utgör rätten till återbetalning en fordran för den andra insolvensparten.

3 - Med finansiella tjänster i föregående punkt avses

a) leverans av värdepapper, med undantag av om aktier motsvarande minst 10 % av företagets kapital berörs och betalning enligt avtalet inte enbart är av finansiell natur,

b) leverans av ädla metaller,

c) kontantbetalningar som direkt eller indirekt bestäms av en utländsk valutas växelkurs, av den lagstadgade räntan, av en beräkningsenhet eller av priset på andra varor och tjänster,

d) optioner eller andra rättigheter beträffande den försäljning eller leverans av varor som avses i styckena a och b eller till de betalningar som avses i stycke c.

4 - Om olika transaktioner beträffande finansiella tjänster har samlats i ett ramavtal som vid bristande efterlevnad endast kan hävas i sin helhet, betraktas uppsättningen transaktioner som ett bilateralt avtal i denna artikel och i artikel 102.

5 - Transaktioner med en särskild leveransdag som inte omfattas av punkt 1 omfattas i tillämpliga delar av bestämmelserna i artikel 104.5.”

”Artikel 108

Leasing där insolvensgäldenären är leasetagare

1 - Insolvensförklaringen avbryter inte tillämpningen av ett leasingavtal där insolvensgäldenären är leasetagare, men konkursförvaltaren kan alltid säga upp ett sådant avtal med en uppsägningsfrist på 60 dagar, om en kortare uppsägningsfrist inte är tillräcklig enligt lag eller enligt avtalet.

2 - Ett undantag från föregående punkt är om leasingen är hänförlig till insolvensgäldenärens bosättningsort. I så fall får konkursförvaltaren endast förklara att rätten till betalning av upplupen ränta efter att 60 dagar har löpt ut eftersom en sådan förklaring inte kan verkställas i insolvensförfarandet. I ett sådant fall har leasegivaren rätt att framställa en insolvensfordran för att få ersättning för den skada som lidits till följd av vräkning på grund av att en eller flera av ovannämnda leasingbetalningar inte har betalats, upp till den summa som motsvarar betalningen för ett kvartal.

3 - Om konkursförvaltaren säger upp ett avtal i enlighet med punkt 1 innebär detta en förpliktelse, i form av en insolvensfordran, att betala de förfallna beloppen för perioden mellan dagen för verkningarna och utgången av den tidsfrist som anges i avtalet, eller den dag insolvensgäldenären hade kunnat säga upp avtalet, minus kostnaderna för leasegivarens tillhandahållande av tjänsten under denna period, och intäkterna från en alternativ användning av den leasade egendomen. Ovanstående gäller under förutsättning att intäkterna kan tillskrivas den omständigheten att avtalet avslutades i förtid. Alla belopp uppdateras i enlighet med artikel 91.2 till den dag uppsägningen fick verkan.

4 - Leasegivaren får inte kräva att avtalet ska sägas upp efter leasetagarens insolvensförklaring genom att åberopa

a) underlåtenhet att betala leasingavgift eller hyra för perioden före dagen för insolvensförklaringen,

b) leasetagarens försämrade ekonomiska situation.

5 - Om leasingföremålet inte har överlämnats till leasetagaren den dag leasetagaren förklaras insolvent får både konkursförvaltaren och leasegivaren säga upp avtalet, och var och en av dem får fastställa en annan skälig uppsägningsfrist, efter vilken rätten till uppsägning förfaller.”

”Artikel 109

Leasing där insolvensgäldenären är leasegivare

1 - Insolvensförklaringen avbryter inte fullgörandet av leasingavtalet om insolvensgäldenären är leasegivare, och parterna kan endast säga upp avtalet vid utgången av den gällande tidsfristen, utan att detta påverkar de situationer som omfattas av obligatoriskt förnyande av avtalet.

2 - Om leasingföremålet inte har överlämnats till leasetagaren när insolvensförklaringen meddelas gäller emellertid artikel 108.5 i tillämpliga delar.

3 - Avyttring av leasingföremålet under insolvensförfarandet medför inte att leasegivaren förlorar de rättigheter som denne under sådana omständigheter tillerkänns i den civilrättsliga lagstiftningen.”

”Artikel 110

Representations- och förvaltningsavtal

1 - Representationsavtal, inbegripet provisionsavtal, som faller inom ramen för konkursboet upphör att gälla vid tidpunkten för huvudmannens insolvensförklaring, även om representationen också har tilldelats i företrädarens eller en tredje mans intresse. Företrädaren har ingen rätt till ersättning för den skada som lidits.

2 - Ett representationsavtal anses emellertid fortsätta att gälla

a) om företrädaren måste vidta åtgärder för att undvika förutsebar skada på konkursboet, fram till dess att konkursförvaltaren kan vidta lämpliga åtgärder,

b) för den period under vilken företrädaren, utan egen förskyllan, har utfört sina uppgifter utan att vara medveten om att huvudmannen har förklarats insolvent.

3 - Vid en situation som den i punkt 2 a utgör företrädarens arvode och ersättning för utlägg en skuld för konkursboet, och vid en situation som den i punkt 2 b, en insolvensskuld.

4 - Bestämmelserna i föregående punkter gäller i tillämpliga delar för alla andra avtal i vilka insolvensgäldenären har anförtrott förvaltningen av tillgångar till en tredje man, med ett minimum av självständighet, närmare bestämt förvaltningsavtal som avser portföljförvaltning och förvaltning av tillgångar.”

”Artikel 111

Tjänsteavtal med lång varaktighet

1 - Tillämpningen av avtal som kräver att tjänster tillhandahålls under lång tid till förmån för insolvensgäldenären, och som inte löper ut till följd av bestämmelserna i artikel 110, avbryts inte av insolvensförklaringen, och kan sägas upp av vardera parten i enlighet med artikel 108.1, som gäller i tillämpliga fall.

2 - Vid förtida uppsägning av avtalet behöver ersättning för den skada som lidits endast betalas ut när det är konkursförvaltaren som säger upp avtalet, och i så fall beräknas ersättningen, i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 108.3 och utgör en insolvensfordran för motparten.”

”Artikel 112

Fullmakter

1 - Med undantag av de fall som omfattas av artikel 110.2 a löper fullmakter beträffande konkursboets tillgångar ut vid fullmaktsgivarens insolvensförklaring, även om de också beviljades i ett ombuds eller tredje mans intresse.

2 - Vid åtgärder som vidtas av den person som agerar ombud efter att fullmakten har löpt ut gäller artikel 81.6 och 81.7 i tillämpliga delar.

3 - En person som agerar ombud och som, utan egen förskyllan, inte känner till att fullmaktsgivaren har förklarats insolvent kan inte hållas ansvarig gentemot tredje man för att åtgärden blir verkningslös på grund av att befogenheten att företräda huvudmannen har återkallats.”

”Artikel 113

Arbetstagares insolvens

1 - Om en arbetstagare förklaras insolvent upphör inte dennes anställningsavtal att gälla.

2 - Insolvensgäldenären kan krävas på betalning av ersättning för förluster till följd av ett eventuellt avtalsbrott.”

”Artikel 114

Gäldenärens tillhandahållande av tjänst

1 - Bestämmelserna i artikel 113 gäller avtal enligt vilka insolvensgäldenären, i egenskap av fysisk person, är skyldig att tillhandahålla en tjänst, förutom om en sådan tjänst ingår i verksamheten vid det företag som nämnda fysiska person äger och tjänsten till sin natur är odelbar.

2 - Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i föregående punkt gäller bestämmelserna i artikel 111 i tillämpliga delar på avtal om gäldenärens långvariga tillhandahållande av en tjänst. Skyldigheten att betala ersättning föreligger dock endast om avtalet sägs upp av motparten.”

”Artikel 115

Överlåtelse och pantsättning av framtida fordringar

1 - Om gäldenären är en fysisk person och före insolvensförklaringen har godtagit eller pantsatt framtida fordringar till följd av ett anställningsavtal eller ett avtal om tillhandahållande av tjänster, eller en rätt till andra framtida betalningar, såsom arbetslöshetsersättning och pension, begränsas denna åtgärds verkan till intäkter för perioden före dagen för insolvensförklaringen, resten av innevarande månad den dagen och de följande 24 månaderna.

2 - Om gäldenären före insolvensförklaringen överlåter eller pantsätter hyresbetalningar inom ramen för ett leasingavtal som konkursförvaltaren inte får säga upp eller avsluta i enlighet med artikel 104.2 respektive artikel 109.1 begränsas denna åtgärds verkan, oavsett om gäldenären är en fysisk person eller inte, till intäkter för perioden före dagen för insolvensförklaringen, resten av innevarande månad den dagen och den följande månaden.

3 - En gäldenär med sådana fordringar som avses i föregående punkter kan kvitta dessa med skulder till konkursboet, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 99.1 b och artikel 99.4 b–d.”

”Artikel 116

Löpande konton

Insolvensförklaringen kräver att transaktionskontoavtal som insolvensgäldenären är part i sägs upp och att respektive konto avslutas.”

”Artikel 117

Partnerskapsföretag

1 - Partnerskapsföretag upphör om den associerade avtalsparten förklaras insolvent.

2 - Den associerade avtalsparten är skyldig att till konkursboet överlämna sin del av de, ännu oreglerade, förluster som denne är betalningsskyldig för. Den associerade avtalsparten behåller emellertid rätten att framställa en insolvensfordran avseende betalningar som redan gjorts och som inte får ingå i vederbörandes del av förlusterna.”

”Artikel 118

Företagsgrupperingar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar

1 - Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser som anges i ett avtal upplöses inte företagsgrupperingar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar om en eller flera av deras medlemmar blir insolventa.

2 - Den medlem av grupperingen som förklaras insolvent kan lösgöra sig från resten av grupperingen.

3 - Avtalsklausuler som ålägger den medlem som har förklarats insolvent att ersätta den skada som de resterande medlemmarna eller en gruppering har lidit är ogiltiga.”

”Artikel 119

Obligatoriska bestämmelser

1 - Varje överenskommelse mellan parterna som undantar eller begränsar tillämpningen av föregående bestämmelser i detta kapitel är ogiltig.

2 - Framför allt är sådana klausuler ogiltiga som betraktar den insolvenssituation som en av parterna befinner sig i som ett resolutivt villkor för en transaktion eller i ett sådant fall ger motparten rätt till ersättning, uppsägning eller återkallande i enlighet med andra villkor än dem som anges i detta kapitel.

3 - Bestämmelserna i föregående punkter hindrar inte att insolvenssituationen på grund av de avtalsenliga betalningarnas natur och innehåll kan utgöra ett en saklig grund för uppsägning eller återkallande.”

7 Hur påverkar insolvensförfarandet förfaranden som inleds av enskilda borgenärer (med undantag för pågående rättegångar)?

Påverkan på förfarandet

Insolvensförklaringen medför att konkursborgenärerna är förhindrade att vidta indrivningsåtgärder [artikel 88.1 i CIRE].

Påverkan på fordringar

En insolvens påverkan på fordringar på konkursboet fastställs i artiklarna 90–101 i CIRE:

”Artikel 90

Göra gällande fordringar i samband med insolvens

Konkursborgenärer får endast göra gällande sina rättigheter enligt bestämmelserna i denna lag under insolvensförfarandet.”

”Artikel 91

Skulder som omedelbart förfaller till betalning

1 - Insolvensförklaringen resulterar i att alla insolvensgäldenärens förpliktelser som inte omfattas av ett suspensivt villkor omedelbart förfaller till betalning.

2 - Alla förpliktelser som på dagen för insolvensförklaringen ännu inte är indrivningsbara, och för vilka ingen ränta av vederlagskaraktär ska betalas, eller för vilka ränta ska betalas till en lägre räntesats än den lagstadgade räntan, ska begränsas till en summa som skulle motsvara värdet på den aktuella förpliktelsen om den beräknade räntan påfördes en sådan summa till den lagstadgade räntesatsen, respektive till en räntesats som är lika med skillnaden mellan den lagstadgade räntesatsen respektive den avtalade räntesatsen för den period som förfallodagen har senarelagts med.

3 - Vid en förpliktelse som kan delas upp gäller bestämmelserna i föregående punkt för var och en av de betalningar som ännu inte är indrivningsbara.

4 - Vid beräkningen av den period som förfallodagen har senarelagts med antas att betalningen skulle ha skett den dag förpliktelserna blev indrivningsbara, eller den dag detta troligen skulle ske, om den sistnämnda dagen inte har fastställts.

5 - Den minskning av skuldbeloppet som föreskrivs i föregående punkter gäller, i enlighet med artikel 780.1 i civilprocesslagen, även om förlusten av tidsfristsförmånen har skett på grund av att en insolvensförklaring ännu inte har meddelats.

6 - Övertagande av borgenärens rättigheter till följd av insolvensgäldenärens efterlevnad av en tredjepartsskyldighet sker i proportion till det belopp som betalats när det gäller en sådan tredjepartsskuld, uppdaterat i enlighet med punkt 2.

7 - Bestämmelserna i föregående punkt gäller med avseende på andra medgäldenärers regressrätt.”

”Artikel 92

Skuldavvecklingsplaner

Om de skulder som omedelbart har förfallit till betalning i enlighet med artikel 91.1 utgörs av skulder som omfattas av en skuldavvecklingsplan för betalning av skatteskulder eller socialförsäkringsskulder får detta de verkningar som bristande efterlevnad av en sådan plan medför enligt respektive lag. De indrivningsbara beloppen beräknas i enlighet med bestämmelserna i nämnda lagar.”

”Artikel 93

Underhållsbidrag

Rätten att kräva underhållsbidrag från insolvensgäldenären för perioden efter insolvensförklaringen kan endast göras gällande mot konkursboet om ingen av de personer som avses i artikel 2009 i civilprocesslagen kan betala ett sådant bidrag. I så fall fastställer domaren respektive belopp.”

”Artikel 94

Resolutivt villkorade fordringar

Resolutivt villkorade fordringar hanteras i ett insolvensförfarande som okvalificerade fordringar till dess att det resolutiva villkoret är uppfyllt, utan att detta påverkar skyldigheten att återbetala betalningar som gjorts, när villkoret är styrkt.”

”Artikel 95

Solidariskt betalningsansvar och borgensmän

1 - Borgenärer kan kräva in all sin skuld från vart och ett av de olika konkursbon som tillhör solidariskt betalningsansvariga gäldenärer och borgensmän. Det totala beloppet som erhålls från sådana gäldenärer får dock inte överstiga kreditbeloppet.

2 - Rättigheter gentemot insolvensgäldenären som uppstår till följd av en solidariskt betalningsansvarig gäldenärs eller borgensmans eventuella framtida betalning av skulden kan endast göras gällande i insolvensförfarandet som en suspensivt villkorad fordran om ovannämnda borgenär inte kräver betalning av fordran.”

”Artikel 96

Konvertering av fordringar

1 - För respektive fordringsägare gäller följande:

a) Fordringar som inte är penningfordringar konverteras till det uppskattade värdet i euro på dagen för insolvensförklaringen.

b) Penningfordringar som inte fastställts konverteras till det uppskattade värdet i euro på dagen för insolvensförklaringen.

c) Fordringar i utländsk valuta eller index konverteras till värdet i euro på dagen för insolvensförklaringen, enligt aktuell växelkurs på platsen för respektive betalning.

2 - Så snart de fordringar som avses i punkt 1 a och c har erkänts anses dessa permanent ha konverterats till euro.”

”Artikel 97

Upphävande av förmånsrätter och realsäkerheter

1 - Vid insolvensförklaringen upphävs

a) allmänna förmånsrätter som är knutna till insolvensfordringar som innehas av staten, lokala myndigheter och socialförsäkringsinstitutioner och som uppkommit mer än 12 månader före inledandet av insolvensförfarandet,

b) särskilda förmånsrätter som är knutna till insolvensfordringar som innehas av staten, lokala myndigheter och socialförsäkringsinstitutioner och som förfallit mer än 12 månader före inledandet av insolvensförfarandet,

c) inteckningar vars registrering har begärts under de två månader som föregick inledandet av insolvensförfarandet, och som är knutna till insolvensfordringar som innehas av staten, lokala myndigheter och socialförsäkringsinstitutioner,

d) om de inte är undantagna från registrering, realsäkerheter i fast eller lös egendom, som omfattas av registrering och ingår i konkursboet, när dessa är knutna till insolvensfordringar som redan har uppkommit, men ännu inte registrerats och inte omfattas av en begäran om registrering,

e) realsäkerheter i tillgångar som ingår i konkursboet och som är knutna till fordringar som behandlas som efterställda fordringar.

2 - Så snart det föreligger en insolvensförklaring är det inte längre tillåtet att registrera inteckningar som säkerhet för insolvensfordringar, inbegripet efter att förfarandet avslutats, förutom om respektive begäran har ingetts före ovannämnda förklaring, eller när sådana inteckningar som avses i punkt 1 c har gjorts två månader före den dagen.”

”Artikel 98

Beviljande av förmånsrätt till en borgenär som begär detta

1 - På begäran av den person som förklarats insolvent omfattas prioriterade borgenärsfordringar av allmän förmånsrätt, och rangordnas på sista plats. Förmånsrätten gäller all lös egendom som ingår i konkursboet, till en fjärdedel av respektive summa, motsvarande högst 500 beräkningsenheter.

2 - Om det förfarande som inletts på begäran av en borgenär påverkas av att insolvensgäldenären vid ett senare datum förklaras insolvent, övergår den förmånsrätt som avses i föregående punkt till sökanden i det tidigare förfarandet. I det fall som avses i artikel 264.3 b tillkommer den allmänna förmånsrätten till den begärande makens lösa egendom och till halva den gemensamma egendomen sökanden i det ursprungliga förfarandet, oavsett upphävandet av dess verkningar.”

”Artikel 99

Kvittning

1 - Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna lag får insolvensborgenärer efter insolvensförklaringen kvitta sina fordringar mot konkursboets fordringar förutsatt att minst ett av följande villkor är uppfyllt:

a) De lagstadgade förutsättningarna för kvittningen förelåg före dagen för insolvensförklaringen.

b) En fordran på konkursboet uppfyllde kraven i artikel 847 i civilprocesslagen före konkursboets motfordran.

2 - Vid de omständigheter som anges i styckena a och b ovan gäller följande inte:

a) Förlusten av den tidsfristfördel som anges i artikel 780.1 i civilprocesslagen.

b) Förtida betalning och omvandling till kontanta medel till följd av artikel 91.1 och artikel 96.

3 - Kvittningar påverkas inte av den omständigheten att förpliktelserna är i olika valutor eller bygger på olika beräkningsenheter, om de fritt kan konverteras sinsemellan i stället för att betala motfordran, och konverteringen görs till den växelkurs som gäller den dag kvittningen får effekt.

4 - Kvittning är inte tillåtet

a) om skulden till konkursboet uppstod efter dagen för insolvensförklaringen, närmare bestämt till följd av upphävandet av handlingar till förmån för konkursboet,

b) om konkursborgenären förvärvade fordran från en annan person, efter dagen för insolvensförklaringen,

c) med användning av sådana insolvensgäldenärsskulder som konkursboet inte kan hållas ansvarigt för,

d) mellan skulder till konkursboet och efterställda insolvensfordringar.”

”Artikel 100

Avbrytande av talefrister och preskriptionstider

Domen om insolvensförklaring medför att alla talefrister och preskriptionstider som gäldenären kan bestrida avbryts under tiden förfarandet pågår.”

”Artikel 101

Likvidationssystem

Reglerna i detta kapitel gäller utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 283 ff. i värdepapperslagen.”

8 Hur påverkar insolvensförfarandet pågående förfaranden som redan har inletts av enskilda borgenärer?

Insolvensförfarandets påverkan på pågående åtgärder anges i artiklarna 85–89 i CIRE:

”Artikel 85

Påverkan på pågående förfaranden

1 - Så snart insolvensförklaringen har meddelats kopplas varje talan som avser frågor rörande tillgångarna i konkursboet, som väckts mot gäldenären eller mot tredje man men vars resultat kan påverka boets värde, till insolvensförfarandet. Detsamma gäller varje talan som väckts av gäldenären och som enbart rör egendom. En förutsättning är att konkursförvaltaren har begärt detta och att det är lämpligt sett till syftet med förfarandet.

2 - Domaren begär att domstolen eller behörig myndighet ska översända alla mål där tillgångar med anknytning till konkursboet har utmätts eller beslagtagits, så att dessa kan föras in i insolvensregistret.

3 - Konkursförvaltaren ersätter insolvensgäldenären i alla mål som avses i föregående punkt, oberoende av om målet fogats till insolvensförfarandet eller motpartens godkännande inhämtats.”

”Artikel 86

Insolvensförfarandens anknytning

1 - På konkursförvaltarens begäran knyts mål till de handlingar i vilka personer som har en lagstadgad skyldighet att betala insolvensgäldenärens skulder har förklarats insolventa, eller när det gäller en gift fysisk person, maken, om ingen bouppdelning har genomförts.

2 - När gäldenären är ett kommersiellt företag gäller samma verkningar i fråga om mål i vilka företag har förklarats insolventa, om nämnda företag enligt bolagslagen kontrollerar eller ingår i samma koncern som dessa företag.

3 - Den anknytning som avses i punkt 2 kan fastställas automatiskt av domaren i det ärende som handlingar fogas till eller kan begäras av alla gäldenärer som förklarats insolventa i de ärenden som ska bifogas.

4 - När förfaranden pågår i domstolar med olika behörighet på grund av sakfrågan kan anknytningen endast fastställas på begäran av konkursförvaltaren i ett förfarande som inletts vid en domstol med särskild behörighet eller genom beslut av domaren i samma förfarande.”

”Artikel 87

Skiljeavtal

1 - Verkningarna av skiljeavtal i tvister som insolvensgäldenären är part i, och där resultatet av sådana tvister kan påverka boets värde, avbryts utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i tillämpliga internationella fördrag.

2 - Mål som pågår den dag insolvensförklaringen meddelas fortsätter, i förekommande fall, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 85.3 och artikel 128.5.”

”Artikel 88

Indrivningsåtgärder

1 - En insolvensförklaring medför ett avbrott i eventuella indrivningsåtgärder eller andra åtgärder som konkursborgenärerna vidtagit och som påverkar konkursboets tillgångar, och förhindrar konkursborgenärerna från att inleda eller fortsätta en indrivningsåtgärd. Om åtgärderna riktas mot andra parter fortsätter indrivningen emellertid mot dessa.

2 - Om indrivningen riktas mot andra parter och det inte finns något behov av anknytning till förfarandet i enlighet med artikel 85.2 bifogas endast en avskrift av de mål som rör insolvensgäldenären.

3 - Indrivningsåtgärder som avbrutits i enlighet med punkt 1 upphör att gälla för insolvensgäldenären så snart insolvensförfarandet har avslutats i enlighet med artikel 230.1 a och d, förutom i syfte att utöva den lagliga rätten till återbetalning.

4 - Det ankommer på konkursförvaltaren att, skriftligen och helst på elektronisk väg, underrätta de exekutionstjänstemän som har utsetts att vidta de indrivningsåtgärder som insolvensförklaringen har gett upphov till, som nämnda konkursförvaltare känner till, om att de faktiska omständigheter som beskrivs i föregående punkt föreligger. När indrivningsåtgärderna inleds av en domstolstjänsteman ska domstolen underrättas på samma sätt.”

”Artikel 89

Åtgärder som hänför sig till konkursboets skulder

1 - Under tre månader efter dagen för insolvensförklaringen får inga förslag om indrivning av konkursboets skulder läggas fram.

2 - Åtgärder, inbegripet indrivningsåtgärder, som hänför sig till konkursboets skulder fortsätter genom att de knyts till insolvensförfarandet, med undantag av indrivning av skatteskulder.”

9 Hur brukar borgenärerna delta i insolvensförfarandet?

Insolvensorganen består av konkursförvaltaren, borgenärskommittén och borgenärssammanträdet. I borgenärskommittén och borgenärssammanträdet deltar borgenärer i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 66–80 i CIRE:

”Artikel 66

Domarens utnämning av borgenärskommittén

1 - Före borgenärssammanträdet, närmare bestämt i samband med domen om insolvensförklaring, utser domstolen en borgenärskommitté bestående av tre till fem medlemmar och två suppleanter. Ordföranden ska helst vara företagets största borgenär och valet av övriga medlemmar ska säkerställa en lämplig representation av de olika kategorierna av borgenärer, med undantag av borgenärer med efterställda fordringar.

2 - Domaren kan besluta att inte gå vidare med den utnämning som avses i föregående punkt om han eller hon bedömer att detta är motiverat på grund av att konkursboet är litet, att likvidationen är okomplicerad eller att det finns ett begränsat antal borgenärer.

3 - För de syften som avses i punkt 1 företräder en av kommittémedlemmarna de arbetstagare som har fordringar mot företaget, och valet av denna medlem ska ligga i linje med arbetstagarnas, eller i förekommande fall arbetstagarkommitténs, eget önskemål.

4 - Både fysiska och juridiska personer kan väljas till medlemmar av borgenärskommittén. Om en juridisk person väljs ska denna utse sin företrädare genom en fullmakt eller skriftlig handling som undertecknats av en av företagets firmatecknare.

5 - Staten och socialförsäkringsinstitutioner får endast utses till ordförande för borgenärskommittén om ärendeakterna innehåller ett officiellt beslut från den medlem av regeringen som utövar tillsyn över de aktuella organen, i vilket denne godkänner utövandet av funktionen och anger företrädaren.”

”Artikel 67

Borgenärssammanträdets ingripande

1 - Borgenärssammanträdet kan besluta att avstå från att inrätta en borgenärskommitté, ersätta valfri medlem eller suppleant i kommittén som utsetts av domaren, utse ytterligare två medlemmar och, om domaren inte har inrättat en kommitté, självt inrätta en kommitté. En sådan kommitté ska bestå av tre, fem eller sju medlemmar och två suppleanter och borgenärssammanträdet ska utse ordföranden och kan när som helst ändra kommitténs sammansättning, oavsett om det finns saklig grund för detta.

2 - De medlemmar i borgenärskommittén som utsetts av borgenärssammanträdet behöver inte vara borgenärer, och när borgenärssammanträdet utser medlemmar, t.ex. när det utser kommitténs ordförande, är det inte bundet av de kriterier som anges i artikel 66.1 utan är endast skyldigt att iaktta de kriterier som anges i artikel 66.3.

3 - De beslut av borgenärssammanträdet som avses i punkt 1 ska fattas med den majoritet som krävs enligt artikel 53.1, förutom vid entledigande av en medlem på saklig grund.”

”Artikel 68

Borgenärskommitténs uppgifter och befogenheter

1 - Utöver de övriga uppgifter som särskilt anförtrotts borgenärskommittén är kommittén ansvarig för tillsyn över och samarbete med konkursförvaltaren.

2 - Vid fullgörandet av sina åligganden får borgenärskommittén fritt granska poster i gäldenärens räkenskaper och uppmana konkursförvaltaren att förse kommittén med den information den anser behövs.”

”Artikel 69

Borgenärskommitténs beslut

1 - Borgenärskommittén sammanträder när den sammankallats av ordföranden eller två andra medlemmar.

2 - Kommittén får inte överlägga om inte en majoritet av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med en majoritet av de avgivna rösterna från de närvarande medlemmarna, och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

3 - Sluten omröstning är tillåten vid överläggningar om samtliga medlemmar i förväg har godkänt detta.

4 - Borgenärskommitténs beslut meddelas domaren av kommitténs ordförande.

5 - Borgenärskommitténs beslut kan inte överklagas till domstolen.”

”Artikel 70

Borgenärskommitténs medlemmars ansvar

Borgenärskommitténs medlemmar är ansvariga gentemot konkursborgenärerna för skador som uppkommer från klandervärd underlåtenhet att fullgöra sina åligganden, och bestämmelserna i artikel 59.4 gäller.”

”Artikel 71

Ersättning av utlägg

Borgenärskommitténs medlemmar uppbär inget arvode och har endast rätt till ersättning för de utlägg som är helt nödvändiga för att de ska kunna fullgöra sina åligganden.”

”Artikel 72

Deltagande i borgenärssammanträdet

1 - Alla konkursborgenärer har rätt att delta i borgenärssammanträdet. Det har även de personer som innehar de rättigheter som avses i artikel 95.2 och som, i enlighet med den bestämmelsen, inte får göras gällande i förfarandet.

2 - För rätten för borgenärer med efterställda fordringar att delta i sammanträdet gäller bestämmelserna i punkterna 1 och 4 i följande artikel i tillämpliga fall.

3 - Borgenärer kan representeras av en företrädare med för ändamålet särskilda befogenheter.

4 - För att underlätta arbetet kan domaren begränsa rätten att delta i sammanträdet till borgenärer vars fordringar uppgår till ett visst belopp, dock högst 10 000 euro. De borgenärer som påverkas av detta får företrädas av en annan borgenär vars fordringar uppgår till minst den fastställda minimisumman, eller gå samman i en grupp som tillsammans når det belopp som krävs och låta sig företrädas av en gemensam företrädare.

5 - Konkursförvaltaren, borgenärskommitténs medlemmar och gäldenärer och gäldenärens direktörer har rätt och skyldighet att delta.

6 - Upp till tre företrädare för arbetstagarkommittén får också delta, eller om det inte finns någon sådan kommitté, upp till tre företrädare för arbetstagarna som dessa utsett. Åklagarmyndigheten får också delta.”

”Artikel 73

Rösträtt

1 - Fordringar ger en röst för vare euro eller del därav om en sådan fordran redan har erkänts i ett lagakraftvunnet beslut som meddelats i den bilaga i vilken fordringarna styrks och rangordnas eller i en senare åtgärd för att styrka fordringarna, eller när båda av följande två villkor är uppfyllda:

a) Borgenären har redan anmält en fordran i förfarandet, eller, om den tidsfrist som fastställts i domen om anmälning av fordringar inte har löpt ut, sådana fordringar anmäls vid själva borgenärssammanträdet, enbart för att kunna delta vid detta sammanträde.

b) Fordringarna bestrids inte vid sammanträdet av konkursförvaltaren eller av en borgenär med rösträtt.

2 - Antalet röster som en fordran ger upphov till enligt ett suspensivt villkor fastställs alltid av domaren, med hänsyn till hur sannolikt det är att villkoret uppfylls.

3 - Efterställda fordringar ger inte rösträtt, förutom när ett beslut av borgenärssammanträdet rör godkännandet av en insolvensplan.

4 - På begäran av en berörd part kan domaren låta bestridda fordringar ge upphov till rösträtt. Domaren fastställer i så fall respektive belopp, väger in alla relevanta frågor, inbegripet hur sannolik summan är och den efterställda fordrans natur, och, om det rör sig om suspensivt villkorade fordringar, sannolikheten för att villkoret uppfylls.

5 - Domarens beslut i föregående punkt kan inte överklagas.

6 - Under inga omständigheter ska beslut som fattats vid sammanträdet anses ogiltiga till följd av en senare bekräftelse på att borgenärerna faktiskt hade rätt till ett annat antal röster än vad de tilldelades.

7 - Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i föregående punkter ger fordringar med realsäkerheter för vilka gäldenären inte personligen är ansvarig en röst för varje euro av den aktuella summan, eller det värde som ställts som säkerhet, om detta är lägre.”

”Artikel 74

Ordförandeskap

Domaren är ordförande för borgenärssammanträdet.”

”Artikel 75

Sammankallande av borgenärssammanträdet

1 - Borgenärssammanträdet sammankallas av domaren, på domarens eget initiativ eller på begäran av konkursförvaltaren, borgenärskommittén eller en borgenär eller grupp av borgenärer vars fordringar, enligt domarens bedömning, utgör minst en femtedel av de samlade prioriterade fordringarna.

2 - Dag, tid, plats och dagordning för sammanträdet ska meddelas de berörda parterna minst tio dagar i förväg genom en kungörelse som offentliggörs på Citius-webbplatsen och i kungörelser som anslås på dörren till gäldenärens säte eller bostad eller på gäldenärens driftställen.

3 - De fem största borgenärerna och gäldenären, gäldenärens direktörer och arbetstagarkommittén meddelas också dag, tid och plats för sammanträdet, via ett besked som skickas med rekommenderat brev och lika långt i förväg.

4 - I de kungörelser och besked som avses i föregående punkter anges också

a) förfarandets identifikationsnummer,

b) gäldenärens namn och i förekommande fall säte och hemvist,

c) en uppmaning till de borgenärer som ännu inte har anmält sina fordringar att göra detta, om den tidsfrist som fastställts i domen om anmälan av fordringar inte har löpt ut, samt information om att fordringar enbart för att kunna delta i borgenärssammanträdet kan anmälas vid själva sammanträdet, om ovannämnda frist inte har löpt ut den dag sammanträdet hålls,

d) eventuella begränsningar av rätten att delta i enlighet med artikel 72.4, med information om möjligheten för borgenärer att slå sig samman i grupper eller använda sig av företrädare.”

”Artikel 76

Avbrytande av sammanträdet

Domaren kan besluta att sammanträdet ska avbrytas och återupptas inom de kommande 15 arbetsdagarna.”

”Artikel 77

Majoritet

Utöver i de fall där det enligt denna lag krävs en större majoritet, eller fastställs andra krav, fattar borgenärssammanträdet sina beslut med en majoritet av de avgivna rösterna. Nedlagda röster räknas inte, oavsett antalet borgenärer som är närvarande eller företräds, eller den procentandel av rösterna som innehas.”

”Artikel 78

Klagomål till domaren och överklagande

1 - Konkursförvaltaren eller varje borgenär med rösträtt kan inge muntliga eller skriftliga klagomål till domaren om att sammanträdets beslut strider mot borgenärernas gemensamma intressen, förutsatt att klagomålet framförs vid själva sammanträdet.

2 - Ett beslut som innebär att klagomålet bifalls kan överklagas av varje borgenär på den vinnande sidan i omröstningen. Ett beslut som innebär att klagomålet avslås kan endast överklagas av klaganden.”

”Artikel 79

Information

Konkursförvaltaren ska, på begäran av sammanträdet, förse sammanträdet med information i alla frågor som rör hans eller hennes arbetsuppgifter.”

”Artikel 80

Borgenärssammanträdets maktbefogenheter

Alla beslut som fattas av borgenärssammanträdet kan återkallas av sammanträdet och ett positivt beslut från sammanträdet tillåter endast åtgärder som det enligt denna lag krävs borgenärssammanträdets godkännande för.”

10 I vilken mån kan konkursförvaltaren använda eller avyttra de tillgångar som ingår i konkursboet?

Konkursförvaltaren kan använda eller avyttra tillgångarna i konkursboet i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 149, 150, 157 och 158 i CIRE:

”Artikel 149

Utmätning av tillgångar

1 - Så snart domen om insolvensförklaring har meddelats ska räkenskapshandlingar och alla tillgångar som ingår i konkursboet beslagtas, även om de har

a) varit föremål för ett kvarstadsbeslut, pantsatts eller på något sätt utmätts eller frysts, i något förfarande, med undantag av tillgångar som har beslagtagits till följd av ett brott eller en administrativ förseelse,

b) beviljats borgenärer i enlighet med artiklarna 831 ff. i civilprocesslagen.

2 - Om tillgångarna redan har sålts utmäts intäkterna från försäljningen, om intäkterna inte redan har betalats till borgenärerna eller fördelats mellan dem.”

”Artikel 150

Överlämning av utmätta tillgångar

1 - Befogenheten att utmäta tillgångar grundas på insolvensförklaringen, och konkursförvaltaren måste, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 756.1 och 756.2 i civilprocesslagen, se till att tillgångarna omedelbart överlämnas till honom eller henne, så att han eller hon kan överta ansvaret för dem. Detta regleras av de allmänna reglerna och särskilt reglerna om laglig förvaring av pantsatta tillgångar.

2 - Utmätningen genomförs av konkursförvaltaren, med bistånd av borgenärskommittén eller en företrädare för denna, om en sådan finns, och i förekommande fall i närvaro av den borgenär som begärt att gäldenärens ska förklaras insolvent samt insolvensgäldenären.

3 - När det är svårt för konkursförvaltaren att personligen utmäta tillgångarna, exempelvis om varorna finns i ett annat distrikt än det distrikt där insolvensen sker, genomförs utmätningen av en särskild förvaltare, och tillgångarna anförtros en särskild förmyndare av beslagtagen egendom eller egendom belagd med kvarstad, men på konkursförvaltarens beslut.

4 - Utmätning genomförs genom att beslagta tillgångar, eller genom direkt överlämning av poster i en förteckning, i enlighet med följande regler:

a) Om tillgångarna redan har anförtrotts en förmyndare av beslagtagen egendom eller egendom belagd med kvarstad blir de kvar hos denne, även om de kan göras tillgängliga efter beslut av konkursförvaltaren.

b) Om det uppstår problem i samband med omhändertagandet av tillgångarna eller om det råder tvivel kring vilka tillgångar som har tagits om hand, kan konkursförvaltaren be en domstolstjänsteman att bege sig till den plats där tillgångarna förvaras, och när problemen har lösts och tvivlen skingrats överlämnas tillgångarna till domstolstjänstemannen.

c) Om gäldenären överklagar eller motsätter sig utmätningen kan konkursförvaltaren begära handräckning från polisen, som har rätt att bryta upp gäldenärens dörr eller kassaskåp. En officiell rapport om händelsen ska upprättas.

d) Beslagtagande innebär att tillgångarna beskrivs, värderas och tas om hand.

e) Både när tillgångar beslagtas och när tillgångar lämnas över i enlighet med poster i en förteckning ska konkursförvaltaren eller dennes assistent upprätta en handling som beskriver och numrerar tillgångarna (inventering), och i förekommande fall tilldela dem ett värde, oavsett om tillgångarna överlämnades till konkursförvaltaren eller till den särskilde förmyndaren av beslagtagen egendom eller egendom belagd med kvarstad samt redogöra för alla problem som är relevanta för förfarandet.

f) Handlingen undertecknas av den person som bevittnar förfarandet och av ägaren eller innehavaren av de utmätta tillgångarna eller, när den sistnämnda inte kan eller inte vill underteckna handlingen, av två vittnen.

5 - Vid vräkning av en insolvensgäldenär från hans eller hennes bostad gäller bestämmelserna i artikel 862 i civilprocesslagen.

6 - Kontantbetalningar som konkursförvaltaren mottar måste, utöver vad som är absolut nödvändigt för att täcka löpande administrativa kostnader, omedelbart sättas in hos ett kreditinstitut som konkursförvaltaren har valt.”

”Artikel 157

Förtida nedläggning

Konkursförvaltaren kan stänga ett, flera eller alla av gäldenärens driftställen före utvärderingssammanträdet

a) om borgenärskommittén, om en sådan finns, ställer sig positiv till detta,

b) förutsatt att gäldenären inte motsätter sig detta, om det inte finns någon borgenärskommitté, eller om domaren trots att gäldenären motsätter sig ger tillstånd till en sådan åtgärd grundat på att en försening till dagen för ovannämnda möte skulle medföra en väsentlig minskning av konkursboets värde.”

”Artikel 158

Inledande av försäljningen av tillgångar

1 - När domen om insolvensförklaring vinner laga kraft och utvärderingsmötet har hållits säljer konkursförvaltaren så snabbt det går alla utmätta tillgångar till förmån för konkursboet, oavsett skulder, förutsatt att borgenärerna vid nämnda möte inte har beslutat sig för att motsätta sig en sådan försäljning.

2 - Konkursförvaltaren genomför dock en förtida försäljning av tillgångar i konkursboet som inte kan sparas eftersom de kan fördärvas eller minska i värde.

3 - Om det beslutas att den förtida försäljning av tillgångar som föreskrivs i föregående punkt ska genomföras ska konkursförvaltaren meddela detta till gäldenären, borgenärskommittén, om en sådan finns, och domaren senast två dagar före försäljningen, och offentliggöra beslutet på Citius-webbplatsen.

4 - Domaren kan på eget initiativ eller på begäran av gäldenären, borgenärskommittén eller någon insolvensborgenär eller konkursboet stoppa den förtida försäljningen av de tillgångar som avses i punkt 2. Detta beslut ska omgående meddelas konkursförvaltaren, gäldenären, borgenärskommittén och den borgenär som ingav begäran. Beslutet kan inte överklagas.

5 - I den begäran som avses i föregående punkt måste den berörda parten ange en saklig grund för att inte sälja tillgångarna och måste i förekommande fall presentera ett genomförbart alternativ till den transaktion som konkursförvaltaren planerar.”

11 Vilka fordringar ska anmälas gentemot konkursboet och hur behandlas fordringar som uppkommer efter det att insolvensförfarandet har inletts?

De olika kategorierna av insolvensfordringar och behandlingen av de fordringar som anmälts efter att insolvensförfarandet har inletts, inklusive konkursboets skulder, beskrivs i huvudsak i artiklarna 47–51 i CIRE:

”Artikel 47

Begreppet konkursborgenär och kategorier av insolvensfordringar

1 - Så snart insolvensförklaringen har meddelats betraktas alla innehavare av fordringar på insolvensgäldenärens egendom, eller med säkerheter i tillgångar som ingår i konkursboet som ställts före insolvensförklaringen, som konkursborgenärer, oavsett nationalitet eller hemvist.

2 - De fordringar som avses i föregående punkt, och likvärdiga fordringar, och motsvarande skulder, benämns i denna lag insolvensfordringar respektive insolvensskulder.

3 - Fordringar som bevisligen har förvärvats under förfarandet likställs med insolvensfordringar vid tidpunkten för insolvensförklaringen.

4 - Med insolvensfordringar avses i denna lag

a) ’säkerställda’ och ’förmånsberättigade’ fordringar, dvs. fordringar som omfattas av realsäkerhet, inbegripet fordringar med särskild förmånsrätt respektive allmän förmånsrätt avseende tillgångar som ingår i konkursboet, upp till den summa som motsvarar värdet på de säkerställda tillgångarna eller den allmänna förmånsrätten, med hänsyn till eventuella inteckningar.

b) ’efterställda fordringar’, enligt förteckningen i följande artikel, förutom när dessa omfattas av allmän eller särskild förmånsrätt, eller inteckningar, som inte förfaller på grund av insolvensförklaringens verkan,

c) alla övriga fordringar, som betraktas som ’allmänna’ fordringar.”

”Artikel 48

Efterställda fordringar

Följande fordringar anses vara efterställda fordringar, som prioriteras efter andra insolvensfordringar:

a) Fordringar från personer som har en särskild relation till gäldenären, förutsatt att den särskilda relationen redan existerade när fordran förvärvades, och fordringar från personer till vilka de överlåtits under de två år som föregick inledandet av insolvensförfarandet.

b) Ränta på efterställda fordringar som uppstått efter insolvensförklaringen, med undantag av fordringar som omfattas av en realsäkerhet och allmän förmånsrätt, upp till värdet på respektive tillgång.

c) Fordringar för vilka parterna enats om en lägre prioriteringsnivå.

d) Fordringar med målet att gäldenären ska betala utan avgift.

e) Insolvensfordringar som till följd av upphävandet av en handling till förmån för konkursboet uppkommer för en tredje man som ett resultat av ond tro.

f) Ränta på efterställda fordringar som uppstått efter insolvensförklaringen.

g) Fordringar avseende aktieägares lån.”

”Artikel 49

Personer som står i särskilt förhållande till gäldenären

1 - Följande personer anses stå i ett särskilt förhållande till en gäldenär som är en fysisk person:

a) Gäldenärens make och personer som skilt sig från gäldenären under de två år som föregick inledandet av insolvensförfarandet.

b) Släktingar i uppstigande eller nedstigande led eller syskon till gäldenären eller till någon av de personer som avses i föregående stycke.

c) Makar till gäldenärens släktingar i uppstigande eller nedstigande led eller syskon.

d) Personer som under en tid varaktigt delat hushåll med gäldenären under de två år som föregick inledandet av insolvensförfarandet.

2 - Följande personer anses stå i ett särskilt förhållande till en gäldenär som är en juridisk person:

a) Delägare, medarbetare eller medlemmar som är juridiskt ansvariga för skulderna, och de personer som har haft en sådan ställning under de två år som föregick inledandet av insolvensförfarandet.

b) Personer som i förekommande fall har haft ett kontrollerande inflytande över eller ingått i samma koncern som företaget, i enlighet med artikel 21 i värdepapperslagen, under de två år som föregick inledandet av insolvensförfarandet.

c) Gäldenärens lagliga eller faktiska direktörer och de personer som någon gång under de två år som föregick inledandet av insolvensförfarandet har varit lagliga eller faktiska direktörer.

d) Personer som kan hänföras till någon av de personer som avses i föregående stycken i någon av de former som avses i punkt 1.

3 - I fall där insolvensen endast rör en självständig enhet är de personer som anses stå i ett särskilt förhållande dess ägare och direktörer, samt de personer som har anknytning till sådana personer i någon av de former som anges i föregående stycken, och vid ett vilande arv de personer som har anknytning till den person vars bo förvaltas på något av de sätt som anges i punkt 1 på dagen för inledandet av förvaltningen eller under de två föregående åren.”

”Artikel 50

Suspensivt villkorade fordringar

1 - Med suspensivt och resolutivt villkorade fordringar avses i denna lag fordringar vars uppkomst eller fortsatta existens är beroende av att en framtida och osäker händelse inträffar eller på annat sätt är verkställbar enligt lag, domstolsavgörande eller juridisk verksamhet.

2 - Suspensivt villkorade fordringar är följande:

a) Fordringar som uppstår till följd av konkursförvaltarens vägran att fullgöra eller i förtid avsluta pågående bilaterala avtal på dagen för insolvensförklaringen, eller till följd av upphävande av handlingar till förmån för konkursboet, och där ett sådant avslutande, en sådan vägran eller ett sådant upphävande inte har ägt rum.

b) Fordringar som inte får göras gällande mot insolvensgäldenären utan att en annan part tidigare har utmätt egendomen, och där en sådan utmätning inte har skett.

c) Fordringar hänförliga till insolvensen som insolvensgäldenären inte är personligt betalningsskyldig för, och där skulden inte kan drivas in.”

”Artikel 51

Konkursboets skulder

1 - Om inte annat uttryckligen föreskrivs i lag betraktas, utöver de skulder som klassificeras som sådana i denna lag, följande som konkursboets skulder:  
a) Kostnaderna för insolvensförfarandet.
b) Konkursförvaltarens arvode och ersättning för de utlägg som konkursförvaltaren och borgenärskommitténs medlemmar har haft.
c) Skulder som uppstått till följd av förvaltningen, likvidationen och delningen av konkursboet.
d) Skulder som uppstått till följd av konkursförvaltarens fullgörande av sina åligganden.
e) Varje skuld som uppstått till följd av ett bilateralt avtal vars efterlevnad konkursförvaltaren inte får vägra, såvida inte skulden avser en period före insolvensförklaringen.
f) Varje skuld som uppstått till följd av ett bilateralt avtal vars efterlevnad konkursförvaltaren inte får vägra, såvida inte skulden motsvarar en ersättning som redan tillhandahållits av den andra parten före insolvensförklaringen, eller såvida inte skulden avser en period före insolvensförklaringen.
g) Varje skuld som uppstått till följd av ett avtal med en långvarig betalning som mål, som motsvarar en ersättning som redan tillhandahållits av den andra parten och vars efterlevnad har begärts av den tillfälliga förvaltaren.
h) Skulder som uppstått till följd av åtgärder som den tillfälliga förvaltaren vidtagit i samband med fullgörandet av sina åligganden.
i) Skulder som uppstått till följd av obehörig vinst till förmån för konkursboet.
j) Skyldigheten att betala underhåll för en period före dagen för insolvensförklaringen, i enlighet med artikel 93.  
2 - Fordringar som motsvarar konkursboets skulder och innehavarna av sådana fordringar benämns i denna lag konkursboets fordringar respektive konkursboets borgenärer.”

12 Enligt vilka regler ska fordringar anmälas, styrkas och godtas?

Reglerna för att anmäla, styrka och godta fordringar fastställs i artiklarna 128–140 i CIRE:

”Artikel 128

Anmälan av fordringar

1 - Inom den tidsfrist som fastställts i domen om insolvensförklaring är konkursborgenärer, inbegripet åklagarmyndigheten när denna försvarar de intressen som den företräder, skyldiga att anmäla och styrka en fordran genom att inge en ansökan, tillsammans med tillgängliga styrkande handlingar. I ansökan ska följande anges:

a) Fordrans ursprung, förfallodag, storlek och ränta.

b) Suspensiva och resolutiva villkor.

c) Fordrans natur, dvs. om det rör sig om en allmän, efterställd, förmånsberättigad eller säkerställd fordran, och i det sistnämnda fallet de tillgångar eller rättigheter som omfattas av säkerheten och i förekommande fall relevanta registreringsuppgifter.

d) Förekomsten av personliga säkerheter, med angivande av borgensmän.

e) Tillämplig dröjsmålsränta.

2 - Ansökan riktas till konkursförvaltaren och skickas på elektronisk väg, i enlighet med bestämmelserna i artikel 17.2 i relevant ministerförordning.

3 - När konkursborgenärer inte är sponsrade inges ansökan om anmälning av fordringar till konkursförvaltarens kontorsadress eller skickas via e-post eller som rekommenderat brev. Konkursförvaltaren undertecknar handlingen vid mottagandet, eller skickar ett mottagningsbevis till borgenären inom tre dagar från mottagandet, på samma sätt som fordran skickades.

4 - Den anmälan av fordringar som avses i punkt 1 kan genomföras med hjälp av avsett formulär på den webbplats som fastställs i en ministerförordning utfärdad av den regeringsmedlem som ansvarar för justitiefrågor eller den mall för att anmäla fordringar som avses i artiklarna 54 och 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015, i de fall denna förordning kan tillämpas.

5 - Syftet med styrkandet är att kontrollera alla insolvensfordringar, oavsett natur och ursprung. Även borgenärer som har fått alla sina fordringar erkända i ett slutligt beslut är skyldiga att anmäla sådana fordringar i insolvensförfarandet om de vill få betalt.”

”Artikel 129

Förteckning över erkända och icke-erkända fordringar

1 - Inom de 15 dagar som följer på utgången av tidsfristen för att anmäla fordringar överlämnar konkursförvaltaren en förteckning över alla erkända borgenärer och en förteckning över icke-erkända borgenärer, båda i alfabetisk ordning, till domstolens kansli. Förteckningarna avser inte enbart dem som har anmält fordringar utan även dem vars rättigheter anges i gäldenärens räkenskapshandlingar eller som konkursförvaltaren på annat sätt känner till.

2 - Förteckningen över erkända borgenärer innehåller en identifiering av var och en av dem, fordrans natur, fordrings- och räntebeloppet den dag tidsfristen för anmälan av fordringar löpte ut, personliga säkerheter och realsäkerheter, förmånsrätter, tillämplig dröjsmålsränta, eventuella suspensiva eller resolutiva villkor och värdet på de tillgångar som ingår i konkursboet och för vilka det finns realsäkerheter för vilka gäldenären inte är personligt betalningsskyldig.

3 - I förteckningen över icke-erkända borgenärer motiveras varför borgenärerna inte har erkänts.

4 - Alla erkända borgenärer, samt de borgenärer vars fordringar erkänns utan att de har anmält en fordran, eller på andra villkor än de villkor som gäller för de fordringar som framställts, måste meddelas till konkursförvaltaren genom rekommenderat brev eller med hjälp av en av de metoder som anges i artikel 128.2 och 128.3. I fall av kända borgenärer som har sin hemvist eller företagssäte i en annan medlemsstat än den stat där förfarandet inleddes, inbegripet skattemyndigheterna och socialförsäkringsorganen i dessa medlemsstater, ska ett meddelande även lämnas i enlighet med artikel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015.

5 - Den underrättelse som avses i föregående punkt kan skickas via e-post i de fall där fordran har anmälts via e-post, och underrättelsen anses i så fall ha skickats på dagen för avsändandet. Konkursförvaltaren ska bifoga respektive mottagningsbevis till handlingarna i ärendet.”

”Artikel 130

Invändningar mot förteckningen över erkända borgenärer

1 - Inom de tio dagar som följer på utgången av den tidsfrist som anges i artikel 129.1 kan varje berörd part framföra invändningar mot förteckningen över erkända borgenärer genom att skicka en ansökan till domaren och ange varför vederbörande anser att fordringar felaktigt har tagits med eller inte tagits med i förteckningen, eller varför det erkända fordringsbeloppet är felaktigt.

2 - För borgenärer som underrättats med hjälp av rekommenderat brev beräknas tidsfristen på tio dagar från och med den tredje arbetsdagen efter dagen för respektive utskick.

3 - Om det inte finns några invändningar meddelas omgående domen om styrkandet och rangordningen av fordringar och, såvida det inte finns något uppenbart fel, godkänns den förteckning över erkända borgenärer som konkursförvaltaren upprättat och fordringarna rangordnas i enlighet med nämnda förteckning.”

”Artikel 131

Bemötande av invändningar

1 - Konkursförvaltaren kan bemöta varje invändning. Det kan även varje berörd part som är av motsatt uppfattning göra, inbegripet gäldenären.

2 - Om invändningen emellertid grundas på ett otillbörligt införande av en specifik fordran i förteckningen över erkända borgenärer, på underlåtelse att ange vilka villkor fordringen omfattas av eller på den omständigheten att fordran är överdrivet stor eller klassificerats på en högre nivå än vad som borde ha gjorts, kan endast respektive borgenär bemöta invändningen.

3 - Bemötandet ska göras inom de tio dagar som följer på utgången av den tidsfrist som avses i artikel 130 eller den underrättelse som skickats till den borgenär som är föremål för invändningen, beroende på vad som är fallet, vid äventyr av att invändningen godtas.”

”Artikel 132

Arkivering av invändningar och bemötanden

Förteckningen över vilka fordringar som konkursförvaltaren har erkänt respektive inte erkänt, invändningar och bemötanden arkiveras i en och samma bilaga.”

”Artikel 133

Analys av fordringar och insolvensgäldenärens räkenskaper

Under den period som avsatts för invändningar och bemötanden av invändningar, och för att fordringar ska kunna analyseras av varje berörd part och av borgenärskommittén, måste konkursförvaltaren göra fordringarna, fordringshandlingarna och insolvensgäldenärens räkenskapshandlingar tillgängliga på en lämplig plats. En uppgift om detta ska anges i slutet av förteckningen över erkända och icke-erkända borgenärer.”

”Artikel 134

Bevismedel, kopior och befrielse från underrättelseskyldigheten

1 - Bestämmelserna i artikel 25.2 gäller för invändningar och bemötanden av invändningar.

2 - För att berörda parter ska kunna ta del av de aktuella handlingarna är sökanden endast skyldig att tillhandahålla två kopior av de ingivna handlingarna. En av kopiorna ska arkiveras hos domstolen och den andra förvaras hos domstolens kansli. Om en handling har ingetts på elektronisk väg kan denna hämtas av kansliet.

3 - Om invändningen rör erkända fordringar och inte ingetts av respektive borgenär bifogas eller hämtas i undantagsfall ytterligare en kopia för överlämning till nämnda borgenär.

4 - Borgenärer underrättas endast om invändningar när de inte är den som ingett invändningen.

5 - Under den period som avsatts för invändningar och bemötanden av invändningar förvaras ärendeakten hos domstolens kansli så att berörda parter kan analysera och ta del av denna.”

”Artikel 135

Borgenärskommitténs yttrande

Inom de tio dagar som följer på tidsfristen för att bemöta invändningar fogar borgenärskommittén sitt yttrande om invändningarna till handlingarna i ärendet.”

”Artikel 136

Avslutande av förfarandet

1 - Så snart borgenärskommitténs yttrande har bifogats eller den tidsfrist som anges i föregående artikel har löpt ut utan ett sådant yttrande ska domstolen i ett avgörande, som har samma rättsverkan som en dom, förklara att de obestridda fordringarna i respektive förteckning har styrkts, förutom vid uppenbara felaktigheter. Domaren kan fastställa dag och tid för eventuell förlikning, inom de påföljande tio dagarna, och underrätta alla som har bestritt fordringar och bemött bestridandena, borgenärskommittén och konkursförvaltaren så att de kan närvara personligen eller företrädas av ombud som getts de särskilda befogenheter som krävs.

2 - Vid ett försök till förlikning anses de fordringar erkända för vilka alla de närvarandes godkännande krävs och enligt de närmare villkor som anges.

3 - Så snart försöket till förlikning har avslutats avslutar domaren omedelbart förfarandet så att ett officiellt beslut kan utfärdas i enlighet med artiklarna 595 och 596 i civilprocesslagen.

4 - (Upphävd.)

5 - Som erkända fordringar betraktas även alla andra fordringar som det är möjligt att erkänna mot bakgrund av den bevisning som anges i handlingarna i ärendet.

6 - När det gäller erkända fordringar har det slutliga officiella beslutet samma form och rättsverkan som en dom som förklarar sådana fordringar styrkta och rangordnade i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen.

7 - Om det måste läggas fram bevis för att styrka vissa fordringar sker all rangordning av fordringarna i den slutliga domen, om inte domaren anser att de invändningar som analyseras, mot bakgrund av de berörda beloppen eller fordringarnas natur, inte utgör hinder för omedelbar delgivning av domen. Bestämmelserna i artikel 180.1 gäller fullt ut.

8 - Om domaren anser att det vore olämpligt att göra ett försök till förlikning meddelar domaren omgående det officiella beslut som avses i punkt 3.”

”Artikel 137

Utredningsåtgärder

Om utredningsåtgärder ska vidtas innan överläggningarna och domstolsförhandlingen förordnar domaren att nödvändiga åtgärder ska vidtas för att slutföra sådana utredningsåtgärder inom 20 dagar från det beslut i vilka dessa fastställdes, och tillhandahåller alla berörda parter den bevisning som lagts fram av en av dem.”

”Artikel 138

Fastställande av ett datum för förhandlingen

Så snart bevis har lagts fram eller den tidsfrist som fastställts i skrivelser har löpt ut fastställs en dag för överläggningar och domstolsförhandling inom de tio kommande dagarna.”

”Artikel 139

Förhandling

Vid domstolsförhandlingen ska de villkor som gäller i ett vanligt mål iakttas, med följande undantag:

a) Om det behövs, ska konkursförvaltaren eller borgenärskommittén höras, vid en tidpunkt som fastställs av domstolen.

b) Bevis ska läggas fram i den ordning invändningarna ingavs.

c) Under överläggningarna ges ordet till de advokater som företräder de personer som har ingett invändningar och sedan till de advokater som företräder de personer som har bemött invändningarna. Inga repliker tillåts.”

”Artikel 140

Utslag

1 - Efter avslutad domstolsförhandling fattar domaren inom tio dagar ett beslut om styrkandet av fordringarna och deras rangordning.

2 - Rangordningen är allmän för tillgångarna i konkursboet och särskild för tillgångar som är knutna till realsäkerheter och förmånsrätter.

3 - Vid rangordningen av fordringar ges inte företräde till följd av lagstadgade inteckningar eller en inteckning som uppstått till följd av en pantsättning. Kostnader som betalats av sökanden eller borgenären ingår däremot i konkursboets skulder.”

13 Enligt vilka regler ska behållningen fördelas? Hur bestäms prioritetsordningen för borgenärernas fordringar och rättigheter?

I de regler som gäller för betalning av borgenärer görs åtskillnad beroende på om fordringarna är säkerställda, förmånsberättigade, allmänna eller efterställda. Dessa regler anges i artiklarna 172–184 i CIRE. I dessa regler föreskrivs även möjligheten att låta betalning av tredjepartsskulder omfattas av subrogation och vilka arrangemang som ska tillämpas när gäldenärer har solidariskt betalningsansvar.

”Artikel 172

Betalning av konkursboets skulder

1 - Innan insolvensfordringar betalas drar konkursförvaltaren av de tillgångar eller rättigheter från konkursboet som behövs för att betala konkursboets skulder, inbegripet de skulder som kan förutses fram till dess att förfarandet avslutas.

2 - Konkursboets skulder förs till konkursboets behållning, och överskottet förs i lämpliga delar till intäkterna för varje lös eller fast tillgång. Beloppet får dock inte överstiga 10 % av intäkterna från tillgångar som omfattas av realsäkerheter, om inte det är nödvändigt för att kunna betala alla konkursboets skulder eller i den utsträckning full betalning av säkerställda fordringar inte hindras.

3 - Betalningen av konkursboets skulder äger rum på respektive förfallodagar, oavsett i vilket skede förfarandet befinner sig.

4 - När en talan väcks för att styrka rätten till restitution eller uppdelning av tillgångar som redan sålts och en invändning gjorts i vederbörlig ordning, ska ett belopp motsvarande intäkterna från försäljningen, när ett sådant kan fastställas, stanna kvar i boet och undantas från de utbetalningar som ska göras till konkursboets borgenärer så länge behandlingen av invändningen pågår. Om storleken på intäkterna inte kan fastställas ska ett belopp motsvarande de belopp som anges i inventeringen stanna kvar i konkursboet. Bestämmelserna i artikel 180.2 och 180.3 gäller i tillämpliga delar.”

”Artikel 173

Inledande av betalning av insolvensfordringar

Betalningen av insolvensfordringar omfattar endast fordringar som har styrkts i en lagakraftvunnen dom.”

”Artikel 174

Betalning till borgenärer med säkerhetsrätt

1 - Så snart tillgångar belastade med realsäkerhet har sålts och kostnaderna för försäljningen har dragits av ska borgenärer med säkerhetsrätt omedelbart betalas, i enlighet med deras prioritet, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 172.1 och 172.2. För borgenärer som inte erhåller full betalning och gentemot vilka gäldenärens betalningsansvar omfattar dennes allmänna egendom ingår respektive saldo i de allmänna fordringarna, som ersätter de uppskattade fordringarna, om dessa inte sammanfaller.

2 - Före försäljningen av tillgångarna tas det uppskattade saldot som erkänts som en allmän fordran upp i den fördelning som görs mellan allmänna borgenärer. De belopp som motsvarar fördelningen måste emellertid stanna kvar i boet till dess att det faktiska saldot har bekräftats. Uttag tillåts i takt med att summorna bekräftas.

3 - Betalning av en inte indrivningsbar skuld till tredje man

a) sker inte i den situation som avses i den första delen av artikel 164.5 eller om respektive borgenär avstår från att göra gällande sin säkerhet,

b) kan inte överstiga skuldbeloppet, uppdaterat till dagen för betalningen genom tillämpning av artikel 91.2,

c) medför subrogation av borgenärens rättigheter, i proportion till det belopp som betalats i förhållande till skuldbeloppet, uppdaterat enligt samma villkor.”

”Artikel 175

Betalning av borgenärer med förmånsrätt

1 - Förmånsberättigade fordringar ska betalas med hjälp av tillgångar som inte hänför sig till aktuella realsäkerheter, i enlighet med deras prioriteringsordning och i proportion till beloppen, i förhållande till fordringar som är lika förmånsberättigade.

2 - Bestämmelserna i den andra delen av artikel 174.1 och 174.2 gäller i tillämpliga delar.”

”Artikel 176

Betalning av borgenärer med allmänna fordringar

Borgenärer med allmänna fordringar betalas i proportion till sina fordringar om behållningen i konkursboet inte räcker till för full betalning.”

”Artikel 177

Betalning av efterställda fordringar

1 - Betalning av efterställda fordringar görs först efter full betalning av allmänna fordringar och i den ordning som avses artikel 48, i proportion till respektive belopp. Hänsyn tas till de fordringar som avses i samma stycke, om behållningen i konkursboet inte räcker till för full betalning.

2 - Om det finns en överenskommelse avseende de efterställda fordringarna kan parterna ge en fordran en annan prioritering än den som följer av bestämmelserna i artikel 48.”

”Artikel 178

Delvis utdelning

1 - När belopp sätts in som säkerställer en fördelning av minst 5 % av värdet på förmånsberättigade, allmänna eller efterställda fordringar lägger konkursförvaltaren fram en betalningsplan och ett utdelningsförslag som han eller hon anser bör tillämpas. Betalningsplanen och utdelningsförslaget bifogas huvudärendet, tillsammans med borgenärskommitténs yttrande, om en sådan kommitté finns.

2 - Domaren beslutar om de betalningar han eller hon anser motiverade.”

”Artikel 179

Betalning i händelse av solidariskt betalningsskyldiga gäldenärer

1 - När det utöver insolvensgäldenären finns ytterligare en solidariskt betalningsskyldig gäldenär i samma situation erhåller borgenären inte betalning utan att först inge ett intyg som bekräftar de summor som erhållits genom insolvensförfaranden som inletts mot de resterande gäldenärerna. Konkursförvaltaren meddelar även att betalning gjorts i andra förfaranden.

2 - En solidariskt betalningsskyldig gäldenär som endast betalar en del av skulden får inte betalas i insolvensförfarandet mot medgäldenärerna utan att borgenären har fått full betalning.”

”Artikel 180

Säkerhetsåtgärder

1 - Om den dom överklagas i vilken fordringarna styrkts och rangordnats, eller en invändning har gjorts i en pågående talan, anses fordringarna från de borgenärer som ingett invändningen eller de fordringar som är föremål för överklagandet villkorligt styrkta, i det sistnämnda fallet till det högsta belopp som vid den kommande utdelningen skulle kunna följa från kännedom om fordringarna. De belopp som ska fördelas på detta sätt måste emellertid stanna kvar i boet.

2 - Efter att beslutet angående överklagandet eller talan har vunnit laga kraft är det, beroende på omständigheterna i det enskilda målet, vid behov tillåtet att ta ut pengarna eller dela ut behållningen bland borgenärerna. Om endast en del av pengarna tas ut grundas utdelningen på den resterande summan.

3 - De som på grund av sitt överklagande eller sin invändning inte har tillåtits att ta ut något belopp och vars överklagande ogillas eller invändning avslås, ska ersätta de borgenärer som lidit skada genom att betala lagstadgad dröjsmålsränta på det försenade beloppet, från och med dagen för den utdelning där beloppet ingick.

4 - Om en invändning inges efter utdelningen har genomförts ska ytterligare ett belopp tilldelas de aktuella borgenärerna för att återställa balansen med likvärdiga borgenärer. Detta ska ske genom senare utdelningar, utan att detta hindrar att beloppet stannar kvar i boet om ett lagakraftvunnet beslut ännu inte har meddelats angående talan.”

”Artikel 181

Suspensivt villkorade fordringar

1 - Suspensivt villkorade fordringar fullgörs till det nominella värdet vid delvis utdelning. De anslagna beloppen måste emellertid stanna kvar i boet till dess att villkoret är uppfyllt.

2 - Om villkoret inte har uppfyllts när slututdelningen genomförs gäller emellertid följande:

a) Fordringar behandlas inte om de helt saknar värde på grund av att det är högst osannolikt att villkoret kommer att uppfyllas. I så fall delas de belopp som behållits i boet i enlighet med föregående punkt ut bland övriga borgenärer.

b) Om den situation som anges i föregående stycke inte föreligger ska konkursförvaltaren sätta in ett belopp motsvarande det nominella värdet av fordran hos ett kreditinstitut, som ska överlämnas till fordringsägaren när villkoret är uppfyllt, eller delas ut bland de övriga borgenärerna efter att det står klart att ett sådant villkor är omöjligt att uppfylla.”

”Artikel 182

Slututdelning

1 - När likvidationen av konkursboet har avslutats genomför domstolens kansli fördelningen och slututdelningen så snart ärendet har skickats vidare för beräkning av kostnaderna och till kansliet. Avslutandet av likvidationen hindras inte av sådan verksamhet från gäldenärens sida som skulle generera intäkter till konkursboet.

2 - Pengar som finns kvar efter likvidationen som inte ens täcker kostnaderna för utdelningen överförs till det organ vid justitieministeriet som ansvarar för finansiell förvaltning och egendomsförvaltning.

3 - Konkursförvaltaren kan under ärendets gång lägga fram ett förslag till utdelning och slututdelning, tillsammans med relevanta styrkande handlingar, vilka ska bedömas av kansliet.”

”Artikel 183

Betalningar

1 - Alla betalningar ska helst, utan behov av en begäran, göras via banköverföring till respektive mottagares IBAN-nummer, och det belopp som ska överföras tas ut från konkursboets konto.

2 - När det inte är möjligt att betala en fordran i enlighet med föregående punkt måste konkursförvaltaren använda sig av en check som ska dras från konkursboets konto.

3 - Om en check inte inges för betalning inom ett år från underrättelsen av borgenären förfaller respektive fordran och summan återgår till justitieministeriets institut för finansiell förvaltning och förvaltning av utrustning (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.).

4 - Användningen av någon av de betalningsmetoder som avses i punkterna 1 och 2 fråntar inte konkursförvaltaren skyldigheten att följa lagstadgade eller avtalade villkor för användning av konkursboets konto. Artikel 167.2 gäller i tillämpliga delar.

”Artikel 184

Restbelopp

1 - Om intäkterna från likvidationen är tillräckliga för full betalning av insolvensfordringar överlämnar konkursförvaltaren saldot till gäldenären.

2 - Om gäldenären inte är en enskild person ska konkursförvaltaren lämna över den del av saldot som skulle ha tillfallit deltagande personer om likvidationen hade ägt rum utanför insolvensförfarandet. I annat fall ska konkursförvaltaren följa vad som annars stadgas i lag eller förordning.”

14 Vilka är villkoren för och verkningarna av att insolvensförfarandet slutförs (inklusive ackord)?

Villkoren och verkningarna av ett slutfört insolvensförfarande fastställs i artiklarna 231–234 i CIRE. I dessa bestämmelser regleras de situationer där insolvensplanen godkänns om innehållet i planen inte utgör hinder för att avsluta förfarandet, avslutandet av insolvensen, likvidation och slututdelning, och otillräckliga tillgångar i konkursboet.

”Artikel 231

Avslutande av förfarandet på begäran av gäldenären

1 - Borgenärer underrättas om en begäran från gäldenären om avslutande av förfarandet med motiveringen att insolvensen har upphört så att borgenärerna, om de så önskar, kan invända mot avslutandet inom åtta dagar. Bestämmelserna i artikel 41.3 och 41.4 gäller.

2 - En begäran från en gäldenär som inte grundas på att insolvensen har upphört ska åtföljas av handlingar som bekräftar att gäldenären inhämtat samtycke från alla borgenärer som har anmält fordringar, om begäran inges efter tidsfristen för att inge sådana anmälningar, eller i annat fall av alla kända borgenärer.

3 - Innan domaren prövar begäran hör domaren, i båda fallen, konkursförvaltaren och borgenärskommittén, om en sådan kommitté finns.”

”Artikel 232

Avslutande av förfarandet på grund av otillräckliga tillgångar i konkursboet

1 - Om det är utrett att konkursboets tillgångar är otillräckliga för att betala kostnaderna för förfarandet och konkursboets resterande skulder underrättar konkursförvaltaren domaren om detta. Domaren kan även underrättas automatiskt.

2 - Så snart gäldenären, borgenärssammanträdet och konkursboets borgenärer har hörts ska domaren förklara att insolvensförfarandet har avslutats, om inte en berörd part, på domstolens begäran, sätter in en summa som av domaren fastställts vara nödvändig för att säkerställa betalning av kostnaderna för förfarandet och konkursboets resterande skulder.

3 - Efter att ärendet har hänskjutits till domstolens kansli för beräkning av kostnaderna ska kansliet, efter att kostnaderna för förfarandet har betalats, dela ut de pengar som finns i konkursboet bland konkursboets borgenärer i proportion till deras fordringar.

4 - Så snart det har bekräftats att konkursboets tillgångar är otillräckliga kan konkursförvaltaren omedelbart avbryta respektive likvidation.

5 - Om insolvensförfarandet har avslutats på grund av att konkursboets tillgångar är otillräckliga, och ett förfarande för att pröva vem som bär skuld till insolvensen har inletts men ännu inte slutförts, fortsätter det förfarandet i begränsad form.

6 - Om en gäldenär har beviljats uppskov med betalningen av kostnaderna, i enlighet med artikel 248.1, ska bestämmelserna i föregående punkter inte tillämpas under tiden uppskovet gäller.

7 - Konkursboet anses ha otillräckliga tillgångar när värdet på tillgångarna är mindre än 5 000 euro.”

”Artikel 233

Verkningar av avslutande av förfarandet

1 - Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 217.5 i fråga om de direkta verkningarna av beslutet att godkänna insolvensplanen, får avslutandet av förfarandet följande konsekvenser:

a) Alla verkningar till följd av insolvensförklaringen upphör, och gäldenären återfår sin rätt att förfoga över sina tillgångar och fritt bedriva sin näringsverksamhet, utan hinder av verkningarna av klassificeringen som skyldig till insolvensen och bestämmelserna i följande artikel.

b) Borgenärskommitténs och konkursförvaltarens arbetsuppgifter upphör, med undantag av de uppgifter som rör ingivandet av räkenskaper och i förekommande fall de uppgifter som de tilldelats i insolvensplanen.

c) Insolvensborgenärerna kan göra sina rättigheter gällande mot gäldenären utan andra begränsningar än de som anges i insolvensplanen och betalningsplanen och i artikel 242.1. Exekutionstiteln utgörs av den dom i viken betalningsplanen godkänts och den dom i vilken fordringarna styrkts eller det beslut som meddelats i en senare talan om styrkande, tillsammans med, i förekommande fall, den dom i vilken insolvensplanen godkänts.

d) Konkursboets borgenärer kan göra gällande rättigheter mot gäldenären som inte har tillgodosetts.

2 - Om insolvensförfarandet avslutas före slututdelningen medför detta att

a) återkallandet av handlingar till förmån för konkursboet förlorar sin verkan, förutom om konkursförvaltaren i insolvensplanen ges befogenhet att bemöta käromål om bestridande av ett sådant återkallande, liksom i de fall ett sådant återkallande inte längre kan bestridas på grund av att den tidsfrist som anges i artikel 125 inte har löpt ut, eller om bestridandet har avslagits i ett lagakraftvunnet beslut,

b) sådana förfaranden avbryts som rör styrkandet av fordringar och av restitution och uppdelning av tillgångar som redan likviderats, förutom om dom redan har meddelats om styrkande och rangordning av fordringar i enlighet med artikel 140, eller avslutandet av förfarandet följer av godkännandet av insolvensplanen, i vilket fall överklaganden mot sådana domar fortsätter till dess de avslutas, liksom en talan om käranden eller gäldenären så önskar, inom en period på 30 dagar,

c) sådana förfaranden avbryts som är riktade mot dem som är rättsligt ansvariga för insolvensgäldenärens skulder och som föreslagits av konkursförvaltaren, förutom om konkursgäldenären i insolvensplanen har getts befogenhet att driva sådana ärenden.

3 - Kostnaderna för en talan om bestridande av återkallandet av handlingar till förmån för konkursboet som bifalls i enlighet med punkt 2 a ska bäras av konkursboet om ärendet avslutas till följd av att konkursboet saknar tillräckliga tillgångar.

4 - Med undantag av förfaranden för att styrka fordringar avskiljs varje talan som är beroende av insolvensförfarandet och som kan tas upp till sakprövning, i enlighet med punkt 2 b, eller som konkursförvaltaren måste föra i enlighet med insolvensplanen, från ärendet och hänskjuts till behörig domstol. Gäldenären har sedan exklusiv behörighet i ärendet, oavsett hur motparten klassificeras eller om dennes samtycke har inhämtats.

5 - Inom de tio dagar som följer på avslutandet av förfarandet ska konkursförvaltaren till domstolen överlämna all dokumentation för arkivering som han eller hon förfogar över och som rör förfarandet, liksom alla gäldenärens räkenskapshandlingar som inte behöver returneras till gäldenären.

6 - När ett insolvensförfarande avslutas utan inledande av ett förfarande för att bedöma vem som bär skuld till insolvensen i enlighet med artikel 36.1 i måste domaren uttryckligen ange insolvensens tillfälliga karaktär i beslutet i enlighet med artikel 230.

7 - Genom avslutandet av ett insolvensförfarande i enlighet med artikel 230.1 e, där det finns tillgångar eller rättigheter som kan likvideras, fastställs endast startpunkten för perioden för överlåtelse av disponibel inkomst.”

”Artikel 234

Verkningar för kommersiella företag

1 - Om avslutandet av förfarandet grundas på godkännandet av en insolvensplan som innebär att det kommersiella företaget ska fortsätta sin verksamhet krävs ett beslut av delägarna för att en sådan återgång till driften av verksamheten ska vara möjlig.

2 - Delägarna kan besluta att återuppta verksamheten om avslutandet av förfarandet grundas på artikel 230.1 c.

3 - Efter att slututdelningen har genomförts och förfarandet registrerats som avslutat anses företaget ha lagts ned.

4 - Om förfarandet avslutas på grund av att konkursboets tillgångar är otillräckliga följer likvidationen av företaget bestämmelserna i lagstiftningen om det administrativa förfarandet för upplösning och likvidation av kommersiella företag. Domaren måste underrätta behörig registreringsenhet om att förfarandet har avslutats och om företagets tillgångar.”

Verkningar för fysiska personer

Om gäldenären är en fysisk person kan denne, på gäldenärens begäran, befrias från insolvensfordringar som inte till fullo betalats under insolvensförfarandet eller de fem år som följer på avslutandet av förfarandet, i enlighet med artiklarna 235–248 i CIRE.

För att en fysisk person ska befrias från skyldigheten att betala sina skulder, om detta tillåts, krävs att gäldenärens disponibla inkomst överlåts till en förvaltare utsedd av domstolen för de fem år som följer på avslutandet av insolvensförfarandet (överlåtelseperioden). I slutet av varje år under överlåtelseperioden använder förvaltaren de summor som han eller hon erhållit a) för att betala utestående kostnader för insolvensförfarandet, b) för att ersätta det organ som ansvarar för justitieministeriets finansiella förvaltning och egendomsförvaltning för de kostnader som detta har ådragit sig för konkursförvaltarens och förvaltarens arvode och ersättning för utlägg, c) för att betala sitt eget arvode och ersättning för utlägg och d) för att dela ut det resterande beloppet bland konkursborgenärerna i enlighet med bestämmelserna om betalning av borgenärer i ett insolvensförfarande.

Vid utgången av överlåtelseperioden kan domstolen bevilja gäldenären befrielse från skyldigheten att betala skulderna och i så fall stryks alla insolvensfordringar som fortfarande återstår den dag befrielsen beviljas, inbegripet de fordringar som inte har anmälts eller styrkts. Befrielsen från skyldigheten att betala skulderna omfattar emellertid inte a) underhållsfordringar, b) fordringar avseende ersättning som ska betalas för olagliga handlingar som gäldenären har begått, c) fordringar avseende böter och andra ekonomiska sanktioner för brott eller administrativa förseelser och d) skattefordringar.

15 Vad har borgenärerna för ställning efter slutfört insolvensförfarande?

Borgenärers ställning efter ett slutfört insolvensförfarande beskrivs i svaret på föregående fråga. Efter att insolvensförfarandet har avslutats kan konkursborgenärer i princip göra gällande sina rättigheter mot gäldenären utan några andra begränsningar än de begränsningar som anges i eventuella insolvens- och betalningsplaner och i artikel 242.1 i CIRE.

Den exekutionstitel som de kan åberopa för att göra gällande sina rättigheter är den dom i vilken betalningsplanen godkändes och den dom i vilken fordran styrktes eller i förekommande fall det beslut som meddelats i en senare talan om styrkande, tillsammans med den dom i vilken insolvensplanen godkändes.

I artikel 242.1 i CIRE anges att om en fysisk person befrias från skyldigheten att betala sina skulder får inte de av gäldenärens tillgångar drivas in som är avsedda för betalning av insolvensfordringar under överlåtelseperioden.

Ett insolvensförfarande anses avslutat vid den tidpunkt som anges i artikel 230 i CIRE. Tidpunkten för när förfarandet anses avslutat beror på vilka omständigheter som låg till grund för avslutandet, enligt följande:

”Artikel 230

När ett förfarande avslutas

1 - När ett förfarande fortsätter efter insolvensförklaringen kan domaren besluta att avsluta förförandet

a) efter slututdelningen har genomförts, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 239.6,

b) efter beslutet om godkännande av insolvensplanen har vunnit laga kraft, förutsatt att det i denna plan inte motsätts att förfarandet avslutas,

c) på begäran av gäldenären, när gäldenären inte befinner sig i en insolvenssituation eller om samtliga borgenärer samtycker,

d) när konkursförvaltaren bekräftar att konkursboets tillgångar inte är tillräckliga för att betala kostnaderna för förfarandet och andra skulder,

e) när förfarandet ännu inte har förklarats avslutat, i det ursprungliga beslut om ansvarsbefrielse som avses i artikel 237 b.

2 - Borgenärer delges beslutet att avsluta förfarandet och beslutet offentliggörs och registreras på det sätt som anges i artiklarna 37 och 38, tillsammans med en motivering till beslutet.”

16 Vem står för kostnaderna för insolvensförfarandet?

Kostnaderna och utgifterna för insolvensförfarandet bedöms ingå i konkursboets skulder i enlighet med ovannämnda artikel 51 i CIRE.

Innan insolvensfordringar betalas drar konkursförvaltaren av de tillgångar eller rättigheter som behövs för att betala konkursboets kostnader och utgifter, inbegripet de kostnader och utgifter som kan förutses fram till avslutandet av förfarandet. Vem som ska betala kostnaderna och utgifterna för förfarandet fastställs i enlighet med ovannämnda artikel 172 i CIRE.

Om en fysisk person har befriats från sin betalningsskyldighet ska förvaltaren använda de summor som erhållits vid utgången av varje år under överlåtelseperioden för att i första hand betala kostnaderna och utgifterna för förfarandet, i enlighet med artikel 241 i CIRE.

17 Enligt vilka regler avgör man vilka återvinningsbestämmelser eller liknande bestämmelser som ska tillämpas?

I artikel 120–127 i CIRE anges möjligheter att upphäva handlingar som skadar borgenärernas kollektiva intressen, förutsatt att de omständigheter som anges i dessa artiklar föreligger.

”Artikel 120

Allmänna principer

1 - Handlingar till skada för konkursboet som utförts under de två år som föregick inledandet av insolvensförfarandet kan upphävas till förmån för konkursboet.

2 - Handlingar som minskar, omintetgör, hindrar, äventyrar eller försenar betalning till insolvensborgenärer anses skada konkursboet.

3 - Handlingar av någon av de typer som avses i följande artikel, även om de begås utanför de fastställda tidsfristerna, antas skada konkursboet om inte motsatsen har bevisats.

4 - Förutom i de fall som avses i följande artikel grundas upphävandet på ond tro hos en tredje man. Sådan ond tro antas föreligga vid handlingar som utförs eller inte utförs under de två år som föregår inledandet av insolvensförfarandet och som en person som står i ett särskilt förhållande till insolvensgäldenären deltar i eller som gynnar en person står i ett särskilt förhållande till insolvensgäldenären, även om det särskilda förhållandet inte förelåg vid den tidpunkten.

5 - Med ond tro avses kännedom, vid tidpunkten för handlingen, om

a) att gäldenären befann sig i en insolvenssituation,

b) handlingens skadliga karaktär och att gäldenären vid den aktuella tidpunkten var nära insolvens,

c) inledandet av insolvensförfarandet.

6 - Rättshandlingar som företagits under det särskilda rekonstruktionsförfarande eller särskilda ackordsförfarande som regleras av denna lag, i enlighet med återhämtnings- och omstruktureringsåtgärder eller i samband med antagandet av de avvecklingsåtgärder som avses i avsnitt VIII i de allmänna reglerna för kreditinstitut och finansbolag, antagna genom lagdekret nr 298/92 av den 31 december 1992, får inte upphävas genom att tillämpa de regler som anges i detta kapitel. Detsamma gäller rättshandlingar som företagits enligt programmet för företagsrekonstruktion utanför domstol eller någon liknande process som anges i särskild lagstiftning i syfte att förse gäldenären med tillräcklig finansiering för att möjliggöra återhämtning.”

”Artikel 121

Ovillkorligt upphävande

1 - Följande handlingar kan upphävas till förmån för konkursboet utan att något annat krav behöver ha tillgodosetts:

a) Utdelning som genomförs mindre än ett år före dagen för inledandet av ett insolvensförfarande där insolvensgäldenärens andel i huvudsak har betalats med lätt dolda tillgångar, medan de allmänna tillgångarna och nominella värden tillfaller de andra berörda parterna.

b) Handlingar som gäldenären utan vederlag har utfört under de två år som föregick inledandet av insolvensförklaringen, inbegripet arv eller legat som gäldenären avstått från, med undantag av donationer som gjorts på sedvanligt sätt.

c) Realsäkerheter som gäldenären ställt för redan existerande förpliktelser eller andra förpliktelser som ersätter sådana förpliktelser under de sex månader som föregick inledandet av insolvensförfarandet.

d) Borgen, efterborgen, garantier eller kreditmandat som insolvensgäldenären har undertecknat under den period som avses i föregående stycke och som inte respekterar affärstransaktioner av betydande intresse för insolvensgäldenären.

e) Realsäkerheter som gäldenären ställt på samma gång som den säkerställda förpliktelsen uppkom, under de 60 dagar som föregick inledandet av insolvensförfarandet.

f) Betalning eller andra handlingar för att avsluta förpliktelser vars förfallodag inföll efter dagen för inledandet av insolvensförfarandet, och som sker under de sex månader som föregick inledandet av insolvensförfarandet, eller efter denna dag men före förfallodagen.

g) Betalning eller andra sätt att avsluta förpliktelser som ingicks under de sex månader som föregick inledandet av insolvensförfarandet på villkor som inte är vanliga inom juridisk verksamhet och som borgenären inte kan driva in.

h) Handlingar mot vederlag som insolvensgäldenären har utfört under det år som föregick inledandet av insolvensförfarande, när de förpliktelser som insolvensgäldenären har åtagit sig att fullgöra är uppenbart större än motpartens.

i) Ersättning av aktieägares lån, när detta sker under samma period som den som avses i föregående stycke.

2 - Bestämmelserna i föregående punkt åsidosätts av rättsregler som i undantagsfall alltid kräver ond tro eller andra krav.”

”Artikel 122

Betalningssystem

Handlingar som omfattas av ett betalningssystem i den mening som avses i artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998, eller jämförbara handlingar, får inte upphävas.”

”Artikel 123

Upphävandeform och rättigheter som förfaller

1 - Konkursförvaltaren kan upphäva en handling genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis inom de sex månader som följer på den dag handlingen blev känd, men aldrig senare än två år efter dagen för inledandet av insolvensförfarandet.

2 - Så länge handläggningen av ärendet inte har avslutats kan en handling i undantagsfall upphävas utan att en tidsfrist behöver uppfyllas.”

”Artikel 124

Verkningar för rättsinnehavare

1 - Verkningarna av upphävandet av handlingen för senare rättsinnehavare förutsätter att dessa handlade i ond tro, förutom när det gäller universalarvingar eller om den nya överföringen skedde utan kostnad.

2 ‐ Bestämmelserna i föregående punkt gäller i tillämpliga delar för den rätt till de överförda tillgångarna som uppstår till förmån för en tredje man.”

”Artikel 125

Bestridande av ett upphävande

Rätten att bestrida ett upphävande förfaller efter tre månader, tillsammans med tillhörande pågående talan mot konkursboet till följd av insolvensförfarandet.”

”Artikel 126

Verkningarna av ett upphävande

1 - Upphävande av en handling har retroaktiv verkan, och den situation som hade förelegat om handlingen inte hade utförts eller utelämnats måste återställas.

2 - Den talan som konkursförvaltaren väckt i det syfte som avses i föregående punkt är beroende av insolvensförfarandet.

3 - De sanktioner som tillämpas gentemot tredje man som inte överlämnar tillgångar eller värdesaker som måste återlämnas till konkursboet inom den tidsfrist som anges i domen utgörs av sådana sanktioner som enligt processrättslagstiftningen ska tillämpas på den förvaltare av pantsatta tillgångar som underlåter att lämna över dem i tid.

4 - Det föremål som tredje man tillhandahåller återlämnas endast om det kan identifieras och avskiljas från de föremål som tillhör den resterande delen av konkursboet.

5 - Om den situation som beskrivs i föregående punkt inte föreligger utgör skyldigheten att återlämna motsvarande värde en skuld för konkursboet som står i proportion till respektive vinst på dagen för insolvensförklaringen, och en insolvensskuld i fråga om en eventuell restsumma.

6 - Skyldigheten att kostnadsfritt, på köparens bekostnad, lämna tillbaka ett föremål, föreligger endast i proportion till köparens egen vinst, förutom i händelse av verklig eller presumerad ond tro.”

”Artikel 127

Actio pauliana

1 ‐ Konkursborgenärer har inte rätt att väcka en återvinningstalan i form av en ny actio pauliana mot handlingar som företagits av gäldenären, och som konkursförvaltaren har förklarat upphävda.

2 ‐ En actio pauliana som pågår på dagen för inledandet av insolvensförklaringen, eller som senare föreslås förs inte till insolvensförfarandet, och fortsätter, om den tidigare handlingen upphävs av konkursförvaltaren, endast om ett sådant upphävande förklaras verkningslöst i ett lagakraftvunnet beslut som är bindande för en sådan talan när det gäller de frågor som konkursförvaltaren har bedömt, förutsatt att detta inte motsäger vad som slagits fast i ett tidigare avgjort mål.

3 ‐ Om en actio pauliana bifalls bedöms intresset för den borgenär som har väckt talan i enlighet med artikel 616 i civilprocesslagen, utan hänsyn till de ändringar som genom en eventuell insolvens- eller betalningsplan har införts i fråga om respektive fordran.”

Varning: Innehållet i detta faktablad är inte bindande för kontaktpunkterna eller domstolarna och utgör inte hinder för konsultation av gällande lagstiftning och eventuella ändringar av denna. I de ovanstående hänvisningarna till bestämmelserna i CIRE beaktas lydelsen av lagdekret nr 53/2004 av den 18 mars 2004, fram till och med revideringen genom lagdekret nr 84/2019 av den 28 juni 2019.

Senaste uppdatering: 23/06/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.