På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Insolvens/konkurs

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Mot vem kan insolvensförfaranden inledas?

I paragraf 1 i Bankruptcy (Scotland) Act 2016 (nedan kallad 2016 års lag) anges att ”en gäldenär kan försättas i konkurs”. Detta innebär att ett insolvensförfarande kan inledas mot de olika enheter som definieras som en ”gäldenär” i 2016 års lag. Det rör sig bland annat om en levande gäldenär, en avliden gäldenär eller dennes testamentsexekutor eller en person som har rätt att utses till en avliden gäldenärs testamentsexekutor, en trust, ett handelsbolag (inklusive ett upplöst handelsbolag), ett kommanditbolag (inklusive ett upplöst kommanditbolag) i den mening som avses i Limited Partnerships Act 1907, en juridisk person eller en förening.

Insolvensförfaranden kan också inledas mot bolag (juridiska personer eller föreningar) i enlighet med Insolvency Act 1986 (nedan kallad 1986 års lag).

2 Under vilka förutsättningar kan man inleda ett insolvensförfarande?

Ett förfarande för personlig konkurs kan inledas antingen på ansökan av gäldenären (inklusive inom ramen för processen vid minimala tillgångar), eller på en borgenärs begäran hos sheriffdomstolen (sheriff court). En gäldenär kan även ingå en överenskommelse om skuldsanering (i Skottland kallad trust deed). Detta är ett slags frivilligt insolvensförfarande mellan en privatperson och dennes borgenärer.

Ett insolvensförfarande får inledas mot en levande gäldenär, efter ansökan från gäldenären, om

 • gäldenärens totala skuld (inklusive ränta) på ansökningsdagen uppgår till minst 3 000 pund,
 • gäldenären inte har varit föremål för ett konkursbeslut de senaste fem åren före ansökningsdagen,
 • gäldenären har fått råd av en ekonomisk rådgivare,
 • gäldenären har gjort betalningsåtaganden (inklusive ett åtagande om att efter konkursbeslutet betala förvaltaren ett belopp som fastställts med hjälp av det gemensamma finansiella verktyget),
 • gäldenären är ”uppenbart insolvent” (apparently insolvent) eller inom den föreskrivna fristen har beviljats ett intyg om insolvens eller har ingått en överenskommelse om skuldsanering som inte är en skyddad överenskommelse om skuldsanering på grund av att borgenärerna har framfört invändningar eller inte är överens,

och gäldenären inte ska anses ”uppenbart insolvent” enbart av det skälet att han eller hon har ingått en överenskommelse om skuldsanering eller har underrättat sina borgenärer.

En levande gäldenär kan själv även ansöka om att ett insolvensförfarande ska inledas mot honom eller henne enligt processen vid minimala tillgångar (minimal asset process). I så fall tillämpas följande kriterier:

 • Gäldenären har med hjälp av det gemensamma finansiella verktyget inte bedömts behöva betala några skulder i insolvensförfarandet, eller har tagit emot ett lagstadgat bidrag (prescribed payment) under minst sex månader före ansökningsdagen.
 • Gäldenärens totala skulder på dagen för ansökan (inklusive ränta) uppgår till minst 1 500 pund men högst 17 000 pund.
 • Det totala värdet på gäldenärens tillgångar på dagen för ansökan överstiger inte 2 000 pund.
 • Gäldenären har ingen enskild tillgång med ett värde som överstiger 1 000 pund.
 • Gäldenären äger inte mark.
 • Gäldenären har erhållit ett intyg om insolvens.
 • Gäldenären har under de senaste tio åren före ansökningsdagen inte varit föremål för något konkursbeslut till följd av en ansökan från gäldenären enligt processen vid minimala tillgångar.
 • Gäldenären har under de senaste fem åren före ansökningsdagen inte varit föremål för något konkursbeslut till följd av någon annan ansökan från gäldenären än en ansökan enligt processen vid minimala tillgångar, eller en ansökan om att gäldenären ska försättas i konkurs.

Ett insolvensförfarande kan också inledas mot en levande gäldenär på begäran av en eller flera kvalificerade borgenärer (qualified creditors) om gäldenären är ”uppenbart insolvent” och den kvalificerade borgenären har låtit gäldenären ta del av ett skuldrådgivnings- och informationspaket (debt advice and information package, nedan kallat DAIP) senast 12 veckor före ansökan. DAIP är det skuldrådgivnings- och informationspaket som avses i paragraf 10.5 i Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002 (nedan kallad 2002 års lag).

En kvalificerad borgenär är en borgenär som på dagen för sin ansökan (eller i förekommande fall på dagen för gäldenärens ansökan) har andra likvida eller illikvida fordringar på gäldenären än eventuella eller framtida skulder eller belopp som ska betalas enligt ett beslut om förverkande, med eller utan säkerhet, som sammanlagt uppgår till (eller en enda sådan skuld som uppgår till) minst 3 000 pund. Kvalificerade borgenärer är borgenärer vars fordringar gentemot gäldenären på ovannämnda dag sammantaget uppgår till minst 3 000 pund.

Eftersom begreppet ”uppenbart insolvent” är ett av de kriterier som måste vara uppfyllt för att en gäldenär själv ska kunna ansöka om konkurs, eller för att en borgenär ska kunna ansöka om att gäldenären försätts i konkurs, är det viktigt att förstå vad som avses med detta begrepp. I Skottland föreligger uppenbar insolvens om

 • en gäldenär har förklarats insolvent eller har försatts i konkurs i England eller Wales eller i Nordirland, eller
 • en gäldenär skriftligen har meddelat sina borgenärer att de har ställt in betalningarna, och gäldenären inte är en person vars egendom för tillfället är föremål för ett beslut om kvarstad, har tagits i förvar enligt eller med stöd av relevant befogenhet att ta egendom i förvar eller är föremål för ett beslut om förverkande eller ett beslut om utmätning, eller
 • gäldenären är föremål för en huvudförhandling i en annan medlemsstat är Förenade kungariket,
 • gäldenären har ingått en överenskommelse om skuldsanering,
 • en gäldenär, efter att ha delgetts ett betalningskrav avseende en skuld, inte har betalat skulden när betalningsfristen löper ut (såvida inte gäldenären vid den tidpunkten kunde och var villig att betala sina skulder på förfallodagen, eller gäldenären hade kunnat betala skulderna på förfallodagen om gäldenärens egendom inte hade varit föremål för ett beslut om kvarstad eller föremål för ett beslut om förverkande eller ett beslut om utmätning),
 • ett domstolsbeslut om överföring (som betalning eller säkerhet) av hela eller delar av gäldenärens tillgångar till en fordringsägare har fattats (såvida inte gäldenären vid den tidpunkten kunde och var villig att betala sina skulder på förfallodagen, eller gäldenären hade kunnat betala skulderna på förfallodagen om gäldenärens egendom inte hade varit föremål för ett beslut om kvarstad eller föremål för ett beslut om förverkande eller ett beslut om utmätning),
 • en skuld enligt ett beslut eller en skuldhandling (enligt definitionen i paragraf 10 i 2002 års lag) betalas av gäldenären enligt en skuldavbetalningsplan enligt del 1 i den lagen och planen återkallas (såvida inte gäldenären vid den tidpunkten kunde och var villig att betala sina skulder på förfallodagen, eller gäldenären hade kunnat betala skulderna på förfallodagen om gäldenärens egendom inte hade varit föremål för ett beslut om kvarstad eller föremål för ett beslut om förverkande eller ett beslut om utmätning),
 • en av gäldenärens borgenärer, vid en skuld på (eller flera skulder på totalt) minst 1 500 pund, genom personlig delgivning med hjälp av en domstolstjänsteman har delgett gäldenären ett krav på att antingen betala skulden (eller skulderna) eller ställa säkerhet för betalning av skulden (eller skulderna) och gäldenären inte har betalat skulden inom tre veckor från delgivningen eller genom rekommenderat brev har meddelat borgenären att han eller hon förnekar att det finns en skuld eller att det belopp som borgenären fordrar betalning för inte har förfallit till omedelbar betalning.

Ett insolvensförfarande mot en levande gäldenär kan även inledas av en tillfällig förvaltare eller en medlemsstats likvidator som utsetts i huvudförhandlingen.

Förvaltaren i en överenskommelse om skuldsanering får endast inleda ett insolvensförfarande mot en levande gäldenär om gäldenären har underlåtit att fullgöra de skyldigheter enligt överenskommelsen som denne rimligen borde ha fullgjort, eller har underlåtit att följa rimliga instruktioner eller krav från förvaltaren i samband med överenskommelsen, eller om förvaltaren i sin ansökan gör gällande att det ligger i borgenärernas intresse att ett beslut om insolvens meddelas.

Ett insolvensförfarande får även inledas mot en avliden gäldenär på begäran av en eller flera kvalificerade borgenärer till den avlidne gäldenären, en tillfällig förvaltare, en medlemsstats likvidator i huvudförhandlingen, eller en förvaltare som agerar enligt en överenskommelse om skuldsanering. Ett insolvensförfarande mot en avliden gäldenär får även inledas efter gäldenärsansökan som inges av testamentsexekutorn, eller en person som har rätt att utses till testamentsexekutor.

För att gäldenären ska kunna ingå en överenskommelse om skuldsanering måste återbetalningsperioden vara minst 48 månader, om inte parterna kommer överens om något annat. Överenskommelser om skuldsanering förpliktar även en privatperson att betala ett fast belopp varje månad så länge överenskommelsen gäller. En frivillig överenskommelse om skuldsanering är dock inte bindande för en borgenär som inte godkänner dess villkor. För att överenskommelsen ska bli skyddad måste skulden uppgå till minst 5 000 pund.

Företag kan förklaras insolventa i Skottland genom likvidation (frivillig likvidation eller tvångslikvidation efter domstolsbeslut), rekonstruktion (ackordsuppgörelse (company voluntary arrangement) eller förvaltning) eller tvångsförvaltning. Förvaltning kan även användas som ett avvecklingsförfarande, som egentligen inte är en rekonstruktionsprocess.

Alla borgenärer (privata eller statliga) kan ansöka hos domstol om avveckling av ett företag (tvångslikvidation) eller om att företaget ska ställas under förvaltning. Ett företag kan även på egen hand besluta om avveckling (frivillig likvidation, som kan vara antingen solvent eller insolvent, där solvensen bedöms utifrån förmågan att betala alla skulder inom 12 månader). Företaget kan även ansöka om avveckling hos domstolen. Inrikesministern kan ansöka hos domstol om avveckling av ett företag om detta ligger i allmänhetens intresse. I så fall behöver företaget inte vara insolvent.

Tvångslikvidation kan grundas på att företaget är oförmöget att betala sina skulder (insolvens). Som bevis för detta kan anföras att företaget har underlåtit att uppfylla en lagstadgad betalningsförpliktelse eller underlåtit att följa en dom. Domstolen kan också begära att ett företag ska likvideras på grund av att detta bedöms vara en skälig åtgärd. När som helst efter det att en ansökan om tvångslikvidation har ingetts till domstolen (oavsett av vilken part) kan domstolen utse en tillfällig likvidator. En sådan utnämning görs i regel för att skydda företagets tillgångar före likvidationsförhandlingen. Den tillfälliga likvidatorns befogenheter anges i det domstolsbeslut i vilket han eller hon utses.

För att ett bolag ska ställas under förvaltning måste det vara insolvent, eller sannolikt komma att bli insolvent. Enligt rättspraxis betyder ”sannolikt” i detta fall mer sannolikt än inte. Företaget eller företagsledningen kan utse en förvaltare, vilket även en innehavare av företagshypotek kan göra (dessa utnämningar sker utanför domstolen).

Företaget kan föreslå en ackordsuppgörelse (company voluntary arrangement). Det behöver inte vara insolvent för att föreslå en ackordsuppgörelse. En ackordsuppgörelse kan även föreslås av en likvidator i ett likvidationsförfarande eller en förvaltare i ett förvaltningsförfarande (om något av dessa förfaranden har inletts).

Så snart förfarandet inletts (antingen efter företages beslut om avveckling, domstolens beslut om förvaltning eller likvidation eller meddelandet om utnämning av en förvaltare (för utnämningar som inte görs i ett domstolsbeslut)) får de utnämnda befattningshavarna börja vidta åtgärder.

3 Vilka tillgångar ingår i konkursboet? Hur behandlas de tillgångar som förvärvas av gäldenären efter att insolvensförfarandet har inletts?

Från och med beslutet om insolvens förvaltas alla gäldenärens tillgångar (med vissa undantag) av förvaltaren och utgör en del av konkursboet. Förvaltaren ges rätt att råda över konkursboet och gäldenären förlorar sin rätt att råda över konkursboet. Förvaltaren förvärvar även den rätt till konkursboet som gäldenären har efter dagen för konkursen, men innan gäldenären har befriats från sina skyldigheter i samband med konkursen. Gäldenärens konkursbo inbegriper inte intressen som hyresgäst enligt ett hyresavtal som inte är ett garanterat hyresavtal (assured tenancy) i den mening som avses i del II i Housing (Scotland) Act 1988, eller ett skyddat hyresavtal (protected tenancy) i den mening som avses i Rent (Scotland) Act 1984, för vilket, enligt bestämmelserna i del VIII i den lagen, ingen ytterligare betalning lagligen kan krävas som villkor för överlåtelsen, eller ett skotskt hyresavtal med särskilda rättigheter (Scottish secure tenancy) i den mening som avses i Housing (Scotland) Act 2001.

Egendom som förvaltaren inte råder över inbegriper egendom utanför en bostad som enligt paragraf 11.1 i 2002 års lag inte får utmätas eller egendom i en bostad som är nödvändig för de syften som avses i del 3 i 2002 års lag. Egendom som gäldenären förvaltar för en annan persons räkning undantas också. Om gäldenären enligt processen vid minimala tillgångar har ett rimligt behov av ett fordon ska varje fordon som gäldenären äger, och vars värde inte överstiger 3 000 pund, inte betraktas som en tillgång.

Att en förvaltare tar hand om en gäldenärs konkursbo påverkar inte en hyresvärds hypoteksrätt.

Notera att bestämmelserna om rådigheten över konkursboet inte påverkar de rättigheter som en borgenär med säkerhetsrätt har, vars rättigheter går före förvaltarens rättigheter.

I en överenskommelse om skuldsanering överförs gäldenärens tillgångar för att förvaltas till förmån för borgenärer och för betalning av skulder, även om endast tillgångar som frivilligt kan överföras kan överföras av gäldenären. Om en överenskommelse om skuldsanering blir skyddad innehåller 2016 års lag bestämmelser om hur man når en överenskommelse om en gäldenärs fasta egendom.

Vid företagskonkurs omfattas all egendom som företaget äger, oavsett var i världen den finns, av insolvensförfarandet. Begreppet ”egendom” ges en vid definition i lagen.

4 Vilka befogenheter har gäldenären respektive konkursförvaltaren?

Förvaltaren i en personlig insolvens eller en överenskommelse om skuldsanering (eller någon annan befattningshavare som utsetts) måste vara en kvalificerad konkursförvaltare. Konkursförvaltare har enligt 1986 års lag samma innebörd i Skottland som i England och Wales. Om någon annan än den skotska konkursmyndigheten (Accountant in Bankruptcy) fungerar som förvaltare i Skottland utan att vara en kvalificerad konkursförvaltare gör den personen sig skyldig till ett brott.

En konkursförvaltare måste vara en fysisk person. Licenser för konkursförvaltare kan endast utfärdas av en branschorganisation som inrikesministern bemyndigat. För att få en licens måste sökanden klara ett prov och ha ett visst antal timmar praktisk erfarenhet av insolvensarbete.

I varje personlig konkurs finns en förvaltare. Förvaltarens uppgift är att

 • återvinna, förvalta och realisera gäldenärens konkursbo, oavsett om tillgångarna finns i Skottland eller någon annanstans,
 • fördela tillgångarna i konkursboet bland gäldenärens borgenärer enligt deras respektive rätt till betalning,
 • fastställa orsakerna till gäldenärens insolvens och omständigheterna kring insolvensen,
 • fastställa gäldenärens skulder och tillgångar,
 • föra bok över de sammanträden som hålls under hans eller hennes förordnande för att dokumentera konkursprocessen,
 • föra regelbundna noteringar om sin förvaltning av gäldenärens konkursbo, och göra det möjligt för (eventuella) kommissionärer, borgenärer och gäldenären att när som helst inspektera dessa, och
 • oavsett om förvaltaren fortfarande är aktiv i insolvensen förse den skotska konkursmyndigheten med de uppgifter som denna anser nödvändiga för att den ska kunna utföra sina uppgifter enligt 2016 års lag.

När en förvaltare utför sina arbetsuppgifter ska han eller hon även ta hänsyn till råd från (eventuella) kommissionärer.

Om förvaltaren på goda grunder misstänker att gäldenären har begått ett brott i samband med en insolvens och brottet rör gäldenärens tillgångar, hanteringen av dessa eller gäldenärens beteende i samband med sin affärsverksamhet eller ekonomiska verksamhet – eller misstänker att en annan person än gäldenären har begått ett brott i sina förehavanden med gäldenären, den tillfälliga förvaltaren eller förvaltaren och brottet rör gäldenärens tillgångar, affärsverksamhet eller ekonomiska verksamhet – ska förvaltaren rapportera detta till konkursmyndigheten. Om förvaltaren på goda grunder misstänker att gäldenärens beteende kan resultera i att sheriffdomaren beviljar en ansökan om näringsförbud (bankruptcy restrictions order) ska förvaltaren dessutom rapportera detta till konkursmyndigheten. Sådana rapporter ska ges absolut prioritet.

Om konkursmyndigheten fungerar som förvaltare kan denna ansöka till sheriffdomaren om direktiv i någon särskild fråga som uppkommer under insolvensförfarandet.

Om gäldenären, en borgenär eller någon annan person som har ett intresse i ärendet är missnöjd med en åtgärd som förvaltaren har vidtagit, underlåtit att vidta eller beslutat kan personen i fråga inge en ansökan till sheriffdomstolen. Sheriffdomstolen kan bekräfta annullera eller ändra en åtgärd eller ett beslut från förvaltaren eller ge förvaltaren särskilda direktiv, eller meddela ett beslut som den finner lämpligt.

Ersättningen till en konkursförvaltare i en företagskonkurs fastställs av borgenärerna. Konkursförvaltaren kan ansöka till domstolen om han eller hon anser att den ersättning som borgenärerna har fastställt är för låg. Borgenärerna kan ansöka hos domstolen om de anser att ersättningen är för hög.

5 Vilka villkor gäller för kvittning?

En skuld som uppkommit före insolvensen kan kvittas mot en fordran mot borgenären som uppkommit före insolvensen. En skuld som uppkommer efter insolvensen kan kvittas mot en fordran som uppkommer efter insolvensen.

6 Hur påverkar insolvensförfarandet gäldenärens gällande avtal?

Även om förvaltaren i ett förfarande för personlig konkurs företräder både borgenärerna och gäldenären övertar förvaltaren inte gäldenärens förpliktelser. Genom att godta sitt uppdrag och överta rådigheten över konkursboet är förvaltaren inte bunden till gäldenärens borgenärer i befintliga förpliktelser eller avtal som fortsätter att gälla efter att insolvensförfarandet har inletts. Med borgenärernas godkännande kan förvaltaren dock överta ett avtal. I så fall binder förvaltaren antingen borgenärerna direkt (eller de som gav sitt godkännande), eller så blir förvaltaren personligt bunden med möjlighet till anspråk gentemot borgenärerna. En förvaltare som övertar ett avtal utan borgenärernas godkännande blir personligt ansvarig för att förpliktelserna fullgörs.

Förvaltaren får överta alla avtal som anses gynna förvaltningen av gäldenärens konkursbo, förutom om avtalsvillkoren uttryckligen eller implicit förbjuder att avtalet övertas.

I vissa avtal får förvaltaren inte utföra några prestationer och kan enbart göra anspråk på vinsterna från avtalet, t.ex. ta emot betalningar. I andra avtal kan förvaltaren fullgöra förpliktelser och utföra prestationer eftersom detta kommer att gynna konkursboet.

Om förvaltaren inte övertar ett avtal kan den andra parten begära skadestånd som en ordinarie borgenär i insolvensförfarandet, men inte (förutom om detta inte uttryckligen föreskrivs i avtalet) om den andra parten har sagt upp avtalet eller gått med på att säga upp avtalet efter insolvensen.

Förvaltarens avtalsbefogenheter i en personlig konkurs anges i paragraf 110 i 2016 års lag. Inom 28 dagar från mottagandet av en skriftlig begäran från någon part i ett avtal som gäldenären har ingått måste förvaltaren bestämma sig för att överta eller vägra överta avtalet. Denna 28-dagarsperiod kan förlängas. Ansökan om förlängning ska inges till sheriffdomstolen om konkursmyndigheten fungerar som förvaltare, eller till konkursmyndigheten om denna inte fungerar som förvaltare. Ett beslut om förlängning av denna period kan bli föremål för en begäran om omprövning eller överklagas. Konkursmyndigheten kan även hänskjuta ett ärende till sheriffdomstolen för direktiv innan den fattar ett beslut eller gör en omprövning. Om förvaltaren inte skriftligen besvarar en begäran från en avtalspart inom fristen på 28 dagar (eller i förekommande fall en längre period) ska förvaltaren anses ha vägrat att överta avtalet.

Tillhandahållandet av vissa ”nödvändiga” förnödenheter (som gas, vatten, el och kommunikations- och it-tjänster) kan fortsätta under insolvensförfarandet utan att man behöver betala eventuella utestående belopp när insolvensförfarandet inleds.

I företagskonkurser är en befattningshavare som utsetts i förfarandet inte skyldig att fullgöra avtal som gäldenärsbolaget har ingått. En likvidator kan säga upp alla olönsamma avtal, och avsluta den insolventa partens intressen/ansvarsskyldighet i avtalet (motparten kan begära ersättning för förlust/skada till följd av insolvensen). Med undantag av nödvändiga förnödenheter kan leverantörer säga upp avtal vid insolvens (om detta är möjligt enligt avtalet). Alla obetalda varor/tjänster betraktas som en fordran i konkursen.

7 Hur påverkar insolvensförfarandet förfaranden som inleds av enskilda borgenärer (med undantag för pågående rättegångar)?

I ett förfarande för personlig konkurs får förvaltaren enligt paragraf 109.5 i 2016 års lag väcka, gå i svaromål mot eller fullfölja en talan som rör gäldenärens konkursbo.

Om någon har en fordran mot gäldenären på konkursdagen anmäler de i regel denna fordran i insolvensförfarandet. Domstolsåtgärder mot gäldenären kan dock vara det bästa sättet att avgöra en bestridd fordran.

Likvidationsförfarandet och förvaltningsförfarandet ger upphov till ett moratorium. Rättsliga åtgärder kan inte vidtas mot företaget efter att ett sådant förfarande inletts utan den utsedde befattningshavarens medgivande eller domstolens tillstånd.

Om ett företag ingått en ackordsuppgörelse kan en borgenär som är bunden av uppgörelsen inte vidta rättsliga åtgärder för att driva in skulden (eftersom de är bundna av den godkända uppgörelsen). En borgenär vars fordran uppkommit efter att uppgörelsen godkänts kan vida en sådan åtgärd om borgenären inte får betalt.

8 Hur påverkar insolvensförfarandet pågående förfaranden som redan har inletts av enskilda borgenärer?

En gäldenär kan inte inleda eller fortsätta en rättsprocess som förvaltaren är villig att driva. Förvaltaren bör underrättas om rättsprocessen och ges möjlighet att ansluta sig till den eller gå i svaromål. Rättsprocessen kan dock fortsätta oavsett hur förvaltarens ställer sig.

Rättsprocesser som påverkar en persons ställning, såsom äktenskapsskillnad, kan drivas av gäldenären oavsett om ett insolvensförfarande har inletts. En talan om skadestånd för ideell skada är personlig och kan därför inte väckas av förvaltaren. En förvaltare kan dock väcka talan för ekonomisk skada eller intervenera i en talan om ersättning för ideell skada. En gäldenär kan också bli tvungen att redovisa intäkterna från en talan till förvaltaren.

I Skottland är det möjligt för en gäldenär att meddela sin avsikt att ansöka om insolvens eller skuldsanering genom att ansöka om ett moratorium. Moratoriet ger gäldenären sex veckors skydd mot verkställighetsåtgärder. En rättsprocess får därför fortsätta under denna period innan insolvensförfarandet inleds. Däremot får inga verkställighetsåtgärder till följd av en dom vidtas.

Likvidationsförfarandet och förvaltningsförfarandet ger upphov till ett moratorium. Rättsprocesser som pågår på konkursdagen kan inte fortsätta utan befattningshavarens medgivande eller domstolens tillstånd.

Om ett företag ingår en ackordsuppgörelse kan en borgenär i en pågående rättsprocess inte fortsätta denna eftersom borgenären är bunden av villkoren i uppgörelsen (oavsett om de röstade för eller emot uppgörelsen).

9 Hur brukar borgenärerna delta i insolvensförfarandet?

Borgenärer kan delta i insolvensförfarandet på ett flertal sätt, inklusive genom borgenärssammanträden. Inom 60 dagar från ett konkursbeslut måste förvaltaren avgöra huruvida han eller hon ska kalla borgenärerna till ett konstituerande borgenärssammanträde. Om ett sammanträde hålls kan de närvarande borgenärerna rösta för att byta ut förvaltaren. Om förvaltaren väljer att inte kalla till ett sammanträde kan borgenärerna begära ett sammanträde. I så fall är förvaltaren skyldig att kalla till ett sammanträde om borgenärer vars fordringar motsvarar minst en fjärdedel av de totala fordringarna har begärt ett sammanträde. Borgenärerna kan när som helst kalla till andra sammanträden. Ett sammanträde måste hållas om det begärs av minst en tiondel av borgenärerna eller av borgenärer vars fordringar motsvarar minst en tredjedel av de totala fordringarna. Vid ett borgenärssammanträde kan förvaltaren ges instruktioner. Förvaltaren och andra borgenärer har dock rätt att överklaga detta till sheriffdomstolen. Vid alla borgenärssammanträden kan kommissionärer utses. Kommissionärer kan väljas för att ge allmänna råd och övervaka förvaltningen av konkursen, inklusive granska förvaltarens räkenskaper. Kommissionärer är borgenärer eller deras bemyndigade företrädare. Om inga kommissionärer väljs fullgör konkursmyndigheten denna funktion.

Förvaltare är skyldiga att upprätta räkenskaper i slutet av första året av ett insolvensförfarande, och därefter regelbundet fram till dess att insolvensförfarandet avslutas. Räkenskaperna ska granskas av konkursmyndigheten eller valda kommissionärer. Kopior av fastställandet av förvaltarens utlägg och ersättning skickas till borgenärerna. Borgenärerna kan be att få se räkenskaperna och kan överklaga fastställandet.

En vanlig överenskommelse om skuldsanering är inte bindande för borgenärerna om de inte har godkänt villkoren. Om de godkänner villkoren blir överenskommelsen däremot en skyddad överenskommelse om skuldsanering som är bindande för borgenärerna.

I ett förfarande för företagskonkurs deltar borgenärerna i insolvensförfarandet via borgenärssammanträden och andra beslutsprocesser. De kan även bilda en borgenärskommitté, och väljer i så fall själva vem som ska ingå i denna. De utsedda befattningshavarna måste regelbundet uppdatera borgenärerna om hur förfarandet fortskrider (var sjätte eller var tolfte månad beroende på förfarande).

10 I vilken mån kan konkursförvaltaren använda eller avyttra de tillgångar som ingår i konkursboet?

Förvaltaren i ett förfarande för personlig konkurs förvaltar insolvensen för borgenärernas räkning och har rätt att identifiera och återvinna tillgångar till gäldenärens konkursbo som förvaltaren omhändertar. I paragraf 109 i 2016 års lag anges att förvaltaren så snart som möjligt efter sin utnämning, och för att driva in pengar till gäldenärens konkursbo (med förbehåll för paragraf 113 i lagen om gäldenärens hem), ska överta rådigheten över hela gäldenärens konkursbo och alla handlingar i gäldenärens ägo eller kontroll som rör hans eller hennes tillgångar, affärsverksamhet eller ekonomiska verksamhet. Förvaltaren måste också upprätta en inventarieförteckning och värdera konkursboet. En kopia av inventarieförteckningen ska skickas till konkursmyndigheten. Förvaltaren har också rätt att få tillgång till alla handlingar som rör gäldenärens tillgångar, affärsverksamhet eller ekonomiska verksamhet som skickats av gäldenären eller för dennes räkning till en tredje man och som är i denna tredje mans ägo, samt att göra kopior av sådana handlingar. Om en person hindrar en förvaltare som utövar, eller försöker att utöva, sin rätt till tillgång till handlingar får sheriffdomaren, på begäran av förvaltaren, förordna den personen att sluta hindra förvaltaren. Förvaltaren kan också kräva att gäldenären ska överlämna en lagfart eller annan handling, trots att lagfarten eller handlingen är föremål för en panträtt, men utan att innehavaren av panträtten påverkas.

Så snart tillgångar har drivits in måste förvaltaren förvalta och realisera konkursboet. Enligt paragraf 109 i 2016 års lag ska förvaltaren så snart som möjligt efter sin utnämning rådgöra med konkursmyndigheten om utövandet av sina arbetsuppgifter och, med vissa undantag, följa alla allmänna eller specifika instruktioner som han eller hon eventuellt fått av borgenärerna, på begäran av kommissionärerna, av sheriffdomaren, eller av konkursmyndigheten, om förvaltarens utövande av sina arbetsuppgifter.

Förvaltaren får

 • fortsätta eller avsluta gäldenärens affärsverksamhet,
 • inleda, gå i svaromål i eller fortsätta en rättsprocess som rör gäldenärens konkursbo,
 • ställa någon del av konkursboet som säkerhet,
 • om någon rätt, valmöjlighet eller annan befogenhet ingår i gäldenärens konkursbo, göra betalningar eller ådra sig skulder för att, till förmån för borgenärerna, förvärva en egendom som är föremål för en sådan rätt, valmöjlighet eller befogenhet,
 • låna så mycket pengar som förvaltaren behöver för att skydda konkursboet, och
 • utlösa eller behålla försäkringar rörande gäldenärens affärsverksamhet eller egendom.

Om förvaltaren säljer gäldenärens konkursbo kan detta ske antingen genom en offentlig försäljning eller genom en privat försäljning.

Följande regler gäller för försäljning av en del av gäldenärens fasta egendom som en borgenär eller flera borgenärer har säkerhet i om borgenären eller borgenärerna med säkerhetsrätt har förmånsrätt och går före förvaltaren:

 • Förvaltaren får endast sälja den delen av egendomen med varje sådan borgenärs medgivande, såvida förvaltaren inte får ett tillräckligt högt pris för att lösa alla sådana säkerheter.
 • Borgenären får inte vidta åtgärder för att driva in sin säkerhet i den delen av egendomen efter att förvaltaren har meddelat borgenären sin avsikt att sälja den. Förvaltaren får inte inleda ett förfarande för försäljning av den delen av egendomen efter att en borgenär har meddelat förvaltaren sin avsikt att inleda ett förfarande för att sälja den.
 • Om en förvaltare har gjort ett tillkännagivande (på det sätt som beskrivs ovan) men har försenat försäljningen, får en borgenär som meddelats, efter tillstånd från sheriffdomaren, driva in sin säkerhet. Om det är en borgenär som har gjort tillkännagivandet men försenat försäljningen får förvaltaren på motsvarande sätt sälja den delen av egendomen.

Förvaltarens uppdrag att realisera gäldenärens konkursbo inbegriper att sälja konkursboets fordringar, med eller utan regress mot konkursboet.

Förvaltaren får sälja eventuella färskvaror utan att följa de direktiv som getts, om förvaltaren anser att efterlevnaden av sådana direktiv skulle påverka försäljningen på ett negativt sätt.

Enligt paragraf 109 i 2016 års lag får en förvaltare, eller en av förvaltarens medarbetare, eller en kommissionär, inte köpa någon del av gäldenärens konkursbo.

Förvaltaren måste följa kraven i paragraf 109.7 i 2016 års lag. Förvaltaren får göra allt som är tillåtet enligt paragraf 109, såvida han eller hon anser att detta skulle gynna gäldenärens konkursbo och ligga i borgenärernas intresse.

11 Vilka fordringar ska anmälas gentemot konkursboet och hur behandlas fordringar som uppkommer efter det att insolvensförfarandet har inletts?

Borgenärers fordringar i ett insolvensförfarande i Skottland utgörs i regel av skulder som förfallit till betalning på konkursdagen. Om konkursansökan ingavs av en gäldenär är konkursdagen den dag konkursbeslutet meddelades. Om gäldenären försatts i konkurs på begäran av en borgenär är konkursdagen den dag den första stämningsansökan ingavs mot gäldenären.

Förvaltarens utlägg och ersättning, de kostnader som en borgenär som begärt att en gäldenär ska försättas i konkurs har ådragit sig, och ränta på skulderna från konkursdagen till den slutliga betalningen av skulden, betalas också med medel ur konkursboet (förutsatt att det finns tillräckliga medel i konkursboet).

Fordringar som uppkommer efter att insolvensförfarandet har inletts kan inte anmälas. En borgenär vars fordringar uppkommer efter konkursen har därför en fordran gentemot gäldenären som skulle kunna leda till att ytterligare ett insolvensförfarande inleds. En och samma gäldenär kan vara föremål för mer än ett insolvensförfarande.

Vid en företagskonkurs kan alla skulder och förpliktelser som företaget hade innan insolvensförfarandet inleddes anmälas som fordringar i insolvensförfarandet. Fordringar avseende framtida skulder kan också anmälas. Dessa sätts dock ned till nuvarande värden. Förpliktelser till följd av vissa brott (t.ex. narkotikahandel) kan inte prövas i ett förvaltnings- eller ett likvidationsförfarande. Förpliktelser som uppkommit efter att ett förfarande har inletts betraktas som ”utgifter”. Dessa omfattas av sin egen betalningsturordning. De måste dock betalas innan pengar kan delas ut till borgenärerna.

12 Enligt vilka regler ska fordringar anmälas, styrkas och godtas?

Paragraf 122 i 2016 års lag innehåller bestämmelser om anmälan av fordringar i ett förfarande för personlig konkurs. För att erhålla ett beslut om en borgenärs rätt till utdelning (i den utsträckning som det finns medel) från gäldenärens konkursbo måste borgenären anmäla en fordran till förvaltaren senast den ”relevanta dagen”. Med relevant dag avses den dag som infaller 120 dagar efter meddelandet till borgenären om huruvida förvaltaren avser att kalla till ett konstituerande borgenärssammanträde, eller om inget sådant meddelande översänds till borgenären, den dag som infaller 120 dagar efter dagen för förvaltarens meddelande till borgenären med uppmaning om att anmäla fordringar.

Om borgenären anmäler en fordran till förvaltaren för sent (efter den relevanta dagen) kan förvaltaren, med beaktande av eventuella redovisningsperioder, fatta ett beslut om att borgenären har rätt till utdelning (i den utsträckning som det finns medel) från gäldenärens konkursbo. Detta är möjligt om fordran inte anmäls senare än åtta veckor före redovisningsperioden och exceptionella omständigheter förhindrade borgenären från att anmäla fordran före den relevanta dagen.

Förvaltaren kan be en borgenär inkomma med ytterligare upplysningar för att bekräfta att beloppet i en fordran som borgenären har anmält stämmer. Alternativt får förvaltaren ålägga någon annan person som de tror kan lägga fram relevant bevisning att göra detta. Om borgenären eller någon annan person vägrar att göra detta, eller dröjer med att göra detta, får förvaltaren ansöka hos sheriffdomstolen om att borgenären eller den andra personen ska åläggas att inställa sig till enskilt förhör inför sheriffdomaren.

Borgenärsfordringar ska inges i den form som anges i Bankruptcy (Scotland) Regulations 2016.

Borgenärer i en företagskonkurs kan anmäla en fordran (bevis på skuld) när som helst i förfarandet. En fordran måste anmälas för att få rösträtt vid ett borgenärssammanträde (eller en annan beslutsprocess) eller för att få utdelning. Vid förvaltning eller likvidation i syfte att fördela tillgångar skriver den befattningshavare som har utsetts i förfarandet till alla borgenärer som ännu inte har styrkt sin fordran och meddelar att en utdelning kommer att äga rum. Befattningshavaren uppmanar borgenärerna att anmäla fordringar och fastställer när fordringarna senast måste ha inkommit för att kunna omfattas av utdelningen. En befattningshavare som har utsetts i förfarandet får pröva fordringar som anmälts efter detta datum, men är inte skyldig att göra detta. Vid tvångslikvidation finns ett standardformulär som måste fyllas i för att styrka skulder. Inget annat förfarande har ett standardformulär, men i regelverket för de andra förfarandena anges vad ett styrkande i utdelningssyfte måste innehålla. Om en borgenär inte anmäler en fordran i tid kan han eller hon inte förhindra att utdelningen äger rum.

13 Enligt vilka regler ska behållningen fördelas? Hur bestäms prioritetsordningen för borgenärernas fordringar och rättigheter?

Prioriteringsordningen i ett förfarande för personlig konkurs ser ut på följande sätt:

 1. Utlägg och ersättning till den tillfälliga förvaltaren i förvaltningen av gäldenärens konkursbo.
 2. Utlägg och ersättning till förvaltaren i förvaltningen av gäldenärens konkursbo.
 3. När det gäller en avliden gäldenär, rimliga dödsbädds- och begravningskostnader och rimliga kostnader som uppkommit i samband med förvaltningen av den avlidnes konkursbo.
 4. Rimliga kostnader som uppkommit för en borgenär som har ansökt om att gäldenären ska förklaras insolvent, eller som har medverkat i en sådan ansökan.
 5. Prioriterade skulder med särskild förmånsrätt (exklusive upplupen ränta fram till konkursdagen).
 6. Prioriterade skulder med allmän förmånsrätt (exklusive upplupen ränta fram till konkursdagen).
 7. Oprioriterade skulder.
 8. Lagstadgad ränta på de prioriterade skulderna med särskild förmånsrätt, de prioriterade skulderna med allmän förmånsrätt och de oprioriterade skulderna mellan konkursdagen och betalningsdagen.
 9. Uppskjutna skulder.

Eventuellt överskott som finns kvar efter fullständig betalning av alla skulder ska återgå till gäldenären eller dennes efterträdare eller förvärvare.

Vissa fordringar som uppstår till följd av ett anställningsförhållande ska behandlas som prioriterade och betalas efter att kostnaderna för förfarandet har betalats, men före fordringar från borgenärer med företagshypotek och borgenärer utan säkerhetsrätt.

14 Vilka är villkoren för och verkningarna av att insolvensförfarandet slutförs (inklusive ackord)?

Ett insolvensförfarande anses vanligtvis avslutat så snart förvaltningen har slutförts och förvaltaren har betalat ut eventuell utdelning till borgenärerna, har avslutat alla räkenskaper och har entledigats från sitt uppdrag som förvaltare. Enligt skotsk rättspraxis fortsätter dock insolvensen trots att gäldenären och förvaltaren har befriats från sina förpliktelser. Skälet till detta är att processen kan återupptas efter en ansökan till domstolen, eller under vissa omständigheter numera även av konkursmyndigheten.

Enligt paragraf 145 i 2016 års lag är följderna av att insolvensförfarandet avslutas att gäldenären befrias från alla skulder och förpliktelser i Förenade kungariket som de hade på konkursdagen. Borgenärerna kan därför inte längre driva in dessa skulder. Det finns dock undantag. Gäldenären befrias nämligen inte från förpliktelser att betala böter som utdömts av en fredsdomstol (eller av en distriktsdomstol), förpliktelser enligt ett beslut om ersättning i den mening som avses i paragraf 249 i Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 (nedan kallad 1995 års lag), förpliktelser att avstå från det belopp som deponerats hos domstolen enligt paragraf 24.6 i 1995 års lag, förpliktelser som uppkommit på grund av bedrägeri eller trolöshet, förpliktelser att betala underhåll eller liknande enligt lag eller en periodisk ekonomisk ersättning efter äktenskapsskillnad enligt ett domstolsbeslut eller enligt en förpliktelse, utöver underhåll eller periodisk ersättning som skulle kunna ingå i en borgenärs fordran, eller underhåll till barn i den mening som avses i Child Support Act 1991 (nedan kallad 1991 års lag) som inte har betalats för en period före konkursdagen av en underhållsskyldig eller av en arbetsgivare som dragit av eller skulle ha dragit av beloppet enligt paragraf 31.5 i 1991 års lag.

När en överenskommelse om skuldsanering löper ut befrias gäldenären från alla skulder som omfattas av skuldsaneringsöverenskommelsen, förutsatt att förvaltaren anser att gäldenären har fullgjort sina skyldigheter enligt överenskommelsen.

Den tidigare formen av ackord (composition) avskaffades i Skottland i samband med ansökningar om insolvens som ingetts efter den 1 april 2015, med stöd av paragraf 18 i Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014.

Det finns detaljerade regler för hur ett förfarande för företagskonkurs ska avslutas, både vid likvidation och rekonstruktion.

Domstolens godkännande behövs inte för en rekonstruktionsplan, men en förfördelad part kan ansöka till domstolen om de anser att de har lidit onödig skada.

Borgenärerna godkänner förslag som lämnats av gäldenären (en ackordsuppgörelse måste godkännas av borgenärer vars fordringar har ett värde som motsvarar mer än 75 procent av de samlade fordringarna) eller av en befattningshavare som utsetts i förfarandet (vid förvaltning krävs enkel majoritet, eller godkännande från alla borgenärer med säkerhetsrätt och en majoritet av borgenärerna med förmånsrätt om det inte förefaller sannolikt att borgenärer utan säkerhetsrätt kommer att få någon utdelning).

I en ackordsuppgörelse är alla borgenärer utan säkerhetsrätt bundna av förslagen så snart uppgörelsen har godkänts.

15 Vad har borgenärerna för ställning efter slutfört insolvensförfarande?

Efter att insolvensförfarandet har slutförts kan borgenärer begära att förvaltaren ska befrias från sitt uppdrag. De kan även ansöka om att återuppta förfarandet.

Även om slutförandet av ett insolvensförfarande och entledigandet av förvaltaren i regel innebär att gäldenären befrias från alla skulder och förpliktelser i Förenade kungariket som de hade på konkursdagen finns det som sagt undantag. Trots att insolvensförfarandet har slutförts kan borgenärer därför fortfarande ha rätt att driva in vissa undantagna skulder.

Borgenärer kan också kräva att få medel som delats ut till dem (men inte satts in på bank) efter slutförandet av förfarandet.

16 Vem står för kostnaderna för insolvensförfarandet?

De kostnader och utgifter som uppkommer i ett insolvensförfarande ska betalas med medel ur konkursboet. Om det inte finns tillräckliga medel i konkursboet för att täcka kostnaderna och utgifterna för förfarandet, och konkursmyndigheten fungerar som förvaltare, betalas dessa kostnader med medel ur statskassan. Om konkursboet förvaltas av en konkursförvaltare och inte av konkursmyndigheten kan förvaltaren vända sig till den borgenär som har ansökt om att gäldenären ska försättas i konkurs för att förmå denne att täcka ett eventuellt underskott, om realiseringen av konkursboet inte räcker för att betala kostnaderna och utgifterna för förfarandet. Kostnader och utgifter måste betalas (genom realiseringar) innan medel återbetalas till borgenärer.

17 Enligt vilka regler avgör man vilka återvinningsbestämmelser eller liknande bestämmelser som ska tillämpas?

Överlåtelse till underpris, orättvisa prioriteringar och andra bedrägliga transaktioner kan bestridas med stöd av common law och i enlighet med paragraferna 98.11 och 99.8 i 2016 års lag.

En gäldenärs överlåtelse till underpris kan bestridas av varje borgenär som är borgenär med stöd av en skuld som uppkommit på eller före konkursdagen, eller före ingåendet av en överenskommelse om skuldsanering eller gäldenärens bortgång. Överlåtelsen kan i förekommande fall även bestridas av förvaltaren, den förvaltare som utsetts i överenskommelsen om skuldsanering eller en judicial factor (en särskild domstolstjänsteman i Skottland som utses i komplicerade och svåra mål).

En överlåtelse till underpris kan bestridas om överlåtelsen har lett till att gäldenärens egendom har överlåtits eller gäldenären har befriats från eller avsagt sig en fordran eller rättighet, och detta har resulterat i att

 • gäldenärens konkursbo har blivit insolvent (med undantag för efter en fysisk persons bortgång), eller
 • gäldenären har ingått en överenskommelse om skuldsanering som har blivit en skyddad överenskommelse om skuldsanering, eller
 • gäldenären har avlidit och konkursboet har blivit insolvent inom 12 månader från gäldenärens bortgång, eller
 • gäldenären har avlidit och en judicial factor har utsetts inom ovannämnda 12 månader i enlighet med paragraf 11A i Judicial Factors (Scotland) Act 1889 för att förvalta konkursboet och konkursboet var helt insolvent på dödsdagen, och
 • överlåtelsen skedde en relevant dag.

Dagen för överlåtelsen är den dag överlåtelsen fick full verkan. Med ”relevant dag” avses

 • en dag högst fem år före konkursdagen, ingåendet av avtalet om skuldsanering eller gäldenärens bortgång, om överlåtelsen gjordes till förmån för en person som är kompanjon till gäldenären, eller
 • en dag högst två år före denna dag, om överlåtelsen gjordes till förmån för en annan person.

Om överlåtelsen bestrids ska domstolen fatta ett beslut om nedsättning eller sådan återgång av egendom till gäldenärens konkursbo eller en annan åtgärd som den finner lämplig. Domstolen får dock inte fatta ett sådant beslut om den person som försöker upprätthålla överlåtelsen fastställer

 • att gäldenärens tillgångar omedelbart efter eller vid någon annan tidpunkt efter överlåtelsen var större än gäldenärens skulder, eller
 • att överlåtelsen skedde mot ett tillräckligt stort vederlag, eller
 • att överlåtelsen
  • var en födelsedagspresent, julklapp eller annan gåva, eller
  • var en gåva för välgörande ändamål till en person som inte är en kompanjon till gäldenären,

som det med beaktande av samtliga omständigheter var rimligt för gäldenären att göra, utan att detta påverkar några rättigheter som förvärvats i god tro och mot vederlag från eller via förvärvaren.

En orättvis prioritering av en gäldenär kan bestridas enligt lag. Bestridandet kan göras av en borgenär som är borgenär med stöd av en skuld som uppkommit på eller före konkursdagen, ingåendet av en överenskommelse om skuldsanering eller gäldenärens bortgång. Även förvaltaren, en förvaltare i en skyddad överenskommelse om skuldsanering eller en judicial factor kan bestrida transaktionen. Transaktionen måste ha prioriterat en borgenär framför borgenärskollektivet, och prioriteringen måste ha skapats tidigast sex månader före insolvensen, gäldenärens ingående av en överenskommelse som skuldsanering som har blivit en skyddad överenskommelse om skuldsanering, eller gäldenärens bortgång, om konkursboet blev insolvent inom 12 månader från gäldenärens bortgång eller en judicial factor har utsetts. En transaktion får dock inte bestridas om den skedde inom ramen för den ordinarie närings- eller affärsverksamheten, var en kontantbetalning för en skuld som när den betalades hade förfallit till betalning (såvida inte transaktionen skedde i hemligt samförstånd i syfte att skada borgenärskollektivet), var en transaktion i vilken parterna åtog sig att fullgöra ömsesidiga förpliktelser (oavsett om parternas fullgörande av sina förpliktelser sker samtidigt eller vid olika tidpunkter) såvida inte transaktionen skedde i hemligt samförstånd, eller var ett bemyndigande från en gäldenär till en person vars medel frysts att överföra de frysta medlen eller en del av dessa till den som begärt frysningen, om det finns ett beslut om betalning eller ett beslut om summarisk verkställighet och något av dessa beslut har föregåtts av ett beslut om frysning eller följts av utmätning. Om transaktionen bestrids ska domstolen, om den godtar bestridandet, besluta om nedsättning eller sådan återgång av egendom till gäldenärens konkursbo som den finner lämplig, förutsatt att detta inte påverkar några rättigheter som förvärvats i god tro och mot vederlag från eller via den borgenär som prioriterades.

I ett förfarande om företagskonkurs, om företaget har prioriterat en viss borgenär i samband med formell konkurs eller om det har gjort en transaktion till underpris, får en befattningsinnehavare som utsetts i förfarandet driva in beloppet från mottagaren. Efter ansökan från en likvidator i ett likvidationsförfarande eller en förvaltare i ett förvaltningsförfarande kan domstolen återkalla båda typerna av transaktion och förordna att mottagaren återställer situationen så som den hade sett ut om inte transaktionen hade ägt rum.

Krav på att återkalla prioriterade betalningar måste avse transaktioner som ägde rum under de sex månader som föregick utnämningen av förvaltaren eller inledandet av likvidationen, eller två år när det gäller prioriterad betalning till en kompanjon.

Krav på att återkalla transaktioner till underpris måste avse transaktioner som gjorts de senaste två åren innan dessa händelser.

En befattningshavare i ett förvaltningsförfarande, likvidationsförfarande eller en ackordsuppgörelse kan ansöka hos domstolen om återkallelse av en transaktion som lurat borgenärer. Med domstolens tillstånd kan en sådan ansökan även inges av den som lidit skada av transaktionen.

I förvaltnings- och likvidationsförfaranden kan befattningshavaren i förfarandet även begära gottgörelse från en direktör i det bolag som bedrivit handel trots att det var medvetet om insolvensen, och insolvensen resulterade i ytterligare förluster för borgenärerna, bedräglig handel eller tjänstefel.

Om en ansökan om likvidation inges till domstolen är varje utdelning av egendom som gjorts efter det att ansökan ingavs ogiltig, om inte domstolen beslutar annorlunda.

Senaste uppdatering: 14/06/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.