Insolvens/konkurs

Om ett företag eller en entreprenör hamnar i ekonomiska svårigheter eller inte kan betala sina skulder finns det i varje land förfaranden för att hantera situationen på ett samlat sätt, där alla borgenärer (personer med fordringar på företaget eller entreprenören) är involverade.

Insolvensförfaranden kan se olika ut beroende på ändamål:

Företag

  • Om företaget kan räddas eller verksamheten är bärkraftig kan det bli fråga om rekonstruktion (vanligtvis med borgenärernas samtycke). Syftet är att bevara företaget och arbetstillfällena.
  • Om verksamheten inte kan räddas måste företaget likvideras (försättas i konkurs).

Entreprenörer

  • Entreprenörer kan vanligtvis ansöka om förfaranden som involverar en plan för återbetalning av skulderna samt skuldavveckling efter en skälig tidsperiod (vanligtvis 3 år). Detta säkerställer att de inte försätts i personlig konkurs och att de har möjlighet att starta nya projekt i framtiden.

I samtliga fall gäller att så snart förfarandena formellt har inletts kan borgenärerna inte längre vidta egna åtgärder för att driva in sina fordringar. Syftet är att säkerställa lika villkor för alla borgenärer och att skydda gäldenärens tillgångar.

För att få betalt för sina fordringar måste borgenärerna styrka dessa inför den domstol eller det organ (i allmänhet en förvaltare eller en likvidator) som ansvarar för att omorganisera eller likvidera gäldenärens tillgångar. Under vissa förhållanden kan detta göras av gäldenären själv.

Gränsöverskridande insolvens (EU-regler)

Insolvensfall som berör företag eller entreprenörer med verksamhet, tillgångar eller affärsförbindelser i flera länder omfattas av EU-lagstiftning – särskilt förordning 2015/848 (se här för en sammanfattning av hur den fungerar).

Formulär som avses i förordning 2015/848

Nationella förfaranden

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länk

Konkurs- och insolvensregister

Senaste uppdatering: 30/05/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.