Обезщетяване на жертви на престъпления

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Езици за предаване на молби

За подаването на молби и искания се приема хърватски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Образците на молбите за обезщетение са достъпни на уебсайта на Министерството на правосъдието както на хърватски, така и на английски език.

Връзка: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Последна актуализация: 21/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.