Обезщетяване на жертви на престъпления

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Езици за предаване на молби

За подаването на молби и искания се приема хърватски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Образците на молбите за обезщетение са достъпни на уебсайта на Министерството на правосъдието както на хърватски, така и на английски език.

Връзка:

https://mpu.gov.hr/dokumenti/10?page=1&tag=-1&tip2=&Datumod=&Datumdo=&pojam=compensation

https://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/%C5%BDrtve%20i%20svjedoci//Obrazac%20zahtjeva%20za%20novcanu%20naknadu%20zrtvama%20kaznenih%20djela.pdf

Последна актуализация: 26/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.