Обезщетяване на жертви на престъпления

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Обезщетяване на жертвите на престъпления


*задължително поле

Езици за предаване на молби

Заявленията се подават на чешки език.

Формуляри на молби за обезщетение

Заявленията могат да се подават чрез формуляра, който може да бъде намерен на уебсайта на Министерството на правосъдието на Чехия. Използването на формуляра обаче не е задължително и процедурата за кандидатстване може да бъде започната въз основа на всяко изявление, което ясно цели предоставянето на парична помощ на жертва на престъпление.

Последна актуализация: 11/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.