Обезщетяване на жертви на престъпления

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Езици за предаване на молби

Заявленията се подават на чешки език.

Формуляри на молби за обезщетение

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Заявленията могат да се подават чрез формуляра, който може да бъде намерен на уебсайта на уебсайта на Министерството на правосъдието на Чехия. Използването на формуляра обаче не е задължително и процедурата за кандидатстване може да бъде започната въз основа на всяко изявление, което ясно цели предоставянето на парична помощ на жертва на престъпление.

Последна актуализация: 10/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.