Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
  Swipe to change

  Обезщетяване на жертви на престъпления

  Гърция

  Съдържание, предоставено от
  Гърция

  Езици за предаване на молби

  Официалният език за подаване на молби и за обмен на информация, данни и приложени документи е гръцки.

  Формуляри на молби за обезщетение

  Образецът на молбата за обезщетение на жертвите е достъпен на уебсайта на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека на следния интернет адрес:

  http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

  Последна актуализация: 04/08/2022

  Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.