Обезщетяване на жертви на престъпления

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Езици за предаване на молби

Официалният език за подаване на молби и за обмен на информация, данни и приложени документи е гръцки.

Формуляри на молби за обезщетение

Образецът на молбата за обезщетение на жертвите е достъпен на уебсайта на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека на следния интернет адрес:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Последна актуализация: 23/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.