Обезщетяване на жертви на престъпления

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Езици за предаване на молби

Английски и ирландски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Тази връзка http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 ще ви препрати към страницата на уебсайта на Министерството на правосъдието и равенството, която се отнася до схемата за обезщетяване на травми от престъпления.

Образците на молбите във връзка с травми с летален и нелетален изход са достъпни чрез връзката в долната част на страницата.

Последна актуализация: 08/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.