Обезщетяване на жертви на престъпления

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Ирландия

Обезщетяване на жертвите на престъпления


*задължително поле

Езици за предаване на молби

Английски и ирландски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Тази връзка http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 ще ви препрати към страницата на уебсайта на Министерството на правосъдието и равенството, която се отнася до схемата за обезщетяване на травми от престъпления.

Образците на молбите във връзка с травми с летален и нелетален изход са достъпни чрез връзката в долната част на страницата.

Последна актуализация: 08/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.