Обезщетяване на жертви на престъпления

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Езици за предаване на молби

В съответствие с член 11, параграф 1 Люксембург приема следните езици:

  • люксембургски език,
  • френски език и
  • немски език.

Формуляри на молби за обезщетение

В Люксембург лицата, които търсят обезщетение, не са длъжни да попълват специален образец.

Молбата може да бъде подадена, като просто се изпрати писмо, в което се посочат датата, мястото и естеството на деянията, на които лицето е станало жертва.

Към писмото трябва да бъдат приложени удостоверителните документи в подкрепа на молбата (копие от полицейския доклад, съответно от всички съдебни решения, които са постановени, удостоверителни документи за пълна неработоспособност, съответно за трайна инвалидност, удостоверителни документи за увеличаване на разходите или намаляване на доходите, документи, доказващи невъзможността жертвата да получи ефективно и достатъчно обезщетение от извършителя на престъплението).

Последна актуализация: 06/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.