Обезщетяване на жертви на престъпления

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Езици за предаване на молби

Езиците, на които се приемат молбите, са малтийски и английски.

Формуляри на молби за обезщетение

Образецът на молбата за обезщетение може да бъде намерен на следния адрес: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Последна актуализация: 25/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.