Обезщетяване на жертви на престъпления

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Езици за предаване на молби

Португалски и английски.

Формуляри на молби за обезщетение

Формулярите са одобрени със Заповед № 403/2012 от 7 декември 2012 г.

Формуларите са на разположение в електронен формат на уебсайта на Комисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

Последна актуализация: 10/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.