Обезщетяване на жертви на престъпления

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Езици за предаване на молби

Съгласно член 20, параграф 1 от Закон № 274/2017 за жертвите на престъпления и за изменение и допълнение на някои други закони (наричан по-нататък „Закон № 274/2017“) „документите и информацията, посочени в членове 18 и 19, се предават на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, чийто орган е адресат, или на друг език, приеман от тази държава членка, с изключение на:

а) решенията, вземани от решаващия орган, които се съставят на езика, определен от националния му правопорядък;

б) протоколите от изслушванията на жертвите на престъпление с упражняване на насилие и на други лица съгласно член 18, параграф 6, буква б) и член 19, параграф 4, буква б), които се изготвят на езика на държавата членка, определен от нейния орган за помощ.“

Съгласно член 20, параграф 2 от Закон № 274/2017 „като се спазват условията, посочени в параграф 1, документите и информацията, адресирани до словашките органи, се предават на словашки език.

Формуляри на молби за обезщетение

Повече информация и формулярът (Tlacivo_274_2017.docx) можете да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието на Република Словакия.

Последна актуализация: 24/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.