Обезщетяване на жертви на престъпления

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Обезщетяване на жертвите на престъпления


*задължително поле

Езици за предаване на молби

Молбите за обезщетение трябва да бъдат подадени на словенски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Молбите за обезщетение трябва да бъдат подадени посредством предвиден за целта формуляр и придружени от декларация. Формулярът е достъпен на уебсайта на Министерството на правосъдието. Формулярите за лица, принадлежащи към италианското и унгарското национално малцинство, са достъпни под формата на неофициални преводи на италиански и унгарски език.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Формулярът е достъпен също така на английски език (вж. по-надолу), но само за информация: молбата за обезщетение трябва да бъде подадена на словенски език.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Последна актуализация: 28/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.