Обезщетяване на жертви на престъпления

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Швеция

Обезщетяване на жертвите на престъпления


*задължително поле

Езици за предаване на молби

Шведски или английски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Формуляри на шведски език:

Ansökan om brottsskadeersättning (Заявление за обезщетение за понесени вреди от престъпление) (изисква се идентификация чрез шведското мобилно приложение Mobilt BankID)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (Заявление за обезщетение за понесени телесни вреди и нарушена лична неприкосновеност) (pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning till ett barn som har bevittnat brott (brottsoffermyndigheten.se) (Заявление за обезщетение за понесени вреди за дете, станало свидетел на престъпление (Шведски орган за жертвите на престъпления brottsoffermyndigheten.se) (pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (Заявление за обезщетение за понесени материални или чисто имуществени щети от престъпление) (pdf)

Формуляри на английски език:

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (Заявление за обезщетение за понесени телесни вреди и нарушена лична неприкосновеност) (pdf)

Последна актуализация: 30/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.