Обезщетяване на жертви на престъпления

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Директива 2004/80/EC

Обща информация

Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления

Директивата се прилага между държавите — членки на Европейския съюз.

Тази директива предвижда, че всяка държава — членка на ЕС, трябва да създаде национален режим за обезщетение на жертвите на тежки, умишлени престъпления. Според това законодателство всички жертви на тежки, умишлени престъпления трябва да имат достъп до националния режим за обезщетение в държавата членка, на чиято територия е било извършено престъплението.

За да се помогне на жертвите на тежки, умишлени престъпления да получат достъп до обезщетение в презгранични случаи, Директивата създава механизъм за сътрудничество между националните органи:

  • Лицата, станали жертва на престъпление, докато са били в чужбина (в държава — членка на ЕС, в която те не живеят), могат да подадат молбата до органа за помощ в държавата, в която живеят (моля, изберете „Органи за помощ“ в инструмента за търсене по-долу).
  • Органът за помощ превежда и предава молбата на органа, вземащ решение, в държавата членка, където е било извършено престъплението (моля, изберете „Органи, вземащи решение“, в инструмента за търсене по-долу). Органът, вземащ решение, отговаря за оценяването на молбата и изплащането на обезщетението.

Органите за помощ и органите, вземащи решение, общуват помежду си на езиците, които са приели. За да намерите информация за приетите езици, следва да погледнете на страниците на държавата членка на органа, до който се изпраща релевантната във връзка със случая информация (напр. молба, решение или друга кореспонденция).

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Органите за помощ и органите, вземащи решение, се подпомагат от националните централни точки за контакт (моля, изберете „Централа точка за контакт“ в инструмента за търсене по-долу), чиято роля е да насърчават сътрудничеството между органите, да оказват съдействие и да търсят решения при презгранични случаи.

Европейският портал за електронно правосъдие Ви предоставя информация относно прилагането на Директивата и удобен за потребителите инструмент за попълване на формулярите.

Връзки по темата

Обезщетение на жертвите на престъпления в Европейския съюз

АРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обезщетяване на жертвите на престъпления


*задължително поле
Последна актуализация: 16/01/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.