Odškodnění obětí trestných činů

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Jazyky pro předávání žádostí

Komise pro odškodnění obětí trestných činů (Erstatningsnævnet) přijímá žádosti zaslané Dánsku v dánštině a angličtině.

Dánsko uzavřelo s ostatními severskými zeměmi – Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem – jazykovou úmluvu, podle níž mají občané uvedených zemí právo používat v jiné severské zemi svůj vlastní jazyk. Úmluva se vztahuje na dánštinu, finštinu, islandštinu, norštinu a švédštinu.

Formuláře pro odškodnění

Na internetových stránkách komise http://www.erstatningsnaevnet.dk/ jsou pod záložkou „samoobsluha“ (Selvbetjening) k dispozici různé formuláře, mimo jiné i formulář žádosti v dánštině a angličtině.

Poslední aktualizace: 03/08/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.