Odškodnění obětí trestných činů

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

Jazyky pro předávání žádostí

Komunikačními jazyky jsou litevština a angličtina.

Formuláře pro odškodnění

Formuláře žádosti o odškodnění musí být vyplněny v litevštině.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.