Odškodnění obětí trestných činů

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Jazyky pro předávání žádostí

V souladu s čl. 11 odst. 1 přijímá Lucembursko tyto jazyky:

  • lucemburština,
  • francouzština a
  • němčina.

Formuláře pro odškodnění

V Lucembursku nemusí osoby žádající o odškodnění vyplnit zvláštní formulář.

Oběti trestných činů musí pouze zaslat dopis s uvedením data a místa spáchání trestného činu a příslušnými podrobnostmi.

Měly by připojit kopie veškerých dokumentů, které dokládají jejich nárok na odškodnění (kopii policejního hlášení, soudní rozhodnutí, která byla případně vydána, podklady prokazující jejich celkovou pracovní neschopnost, trvalou invaliditu, zvýšení výdajů či snížení příjmů a dokumenty, které popisují jejich zdravotní postižení, aby bylo zajištěno, že od pachatele získají účinné a přiměřené odškodnění).

Poslední aktualizace: 06/05/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.