Odškodnění obětí trestných činů

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Jazyky pro předávání žádostí

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Podle § 20 odst. 1 zákona č. 274/2017 Z. z. o obětech trestných činů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon č. 274/2017 Z. z.“) platí, že „písemnosti a informace podle § 18 a 19 se zasílají v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, jehož orgánu jsou adresovány, nebo v jiném jazyce, s jehož používám tento členský stát souhlasil, s výjimkou

a) rozhodnutí přijatých odpovědným orgánem vypracovaných v jazyce stanoveném jeho právním řádem;

b) zápisu o vyslechnutí oběti násilného trestného činu a dalších osob podle § 18 odst. 6 písm. b) a § 19 odst. 4 písm. b), který se vyhotoví v jazyce členského státu určeném jeho asistenčním orgánem.“

Podle § 20 odst. 2 zákona č. 274/2017 Z. z. platí, že „za podmínek uvedených v odstavci 1 se písemnosti a informace určené slovenským orgánům zasílají ve slovenském jazyce.“

Formuláře pro odškodnění

Další informace a formulář žádosti o odškodnění (Tlacivo_274_2017.docx) jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravodlivosti SR.

Poslední aktualizace: 31/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.