Odškodnění obětí trestných činů

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Jazyky pro předávání žádostí

Švédština nebo angličtina.

Formuláře pro odškodnění

Formuláře ve švédštině:

Ansökan om brottsskadeersättning („žádost o odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu“; vyžaduje se identifikace pomocí švédského identifikačního čísla mobilní banky, BankID)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („žádost o odškodnění za újmu na zdraví a porušení osobní nedotknutelnosti utrpěné v důsledku trestného činu“, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning till ett barn som har bevittnat brott (brottsoffermyndigheten.se) („žádost o odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu pro dítě, které bylo svědkem trestného činu“, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („žádost o odškodnění za hmotnou nebo čistě finanční újmu utrpěnou v důsledku trestného činu“, pdf)

Formulář v angličtině:

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity („žádost o odškodnění za újmu na zdraví a porušení osobní nedotknutelnosti utrpěné v důsledku trestného činu“, pdf)

Poslední aktualizace: 22/02/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.