Odškodnění obětí trestných činů

Vnitrostátní informace a online formuláře ke směrnici 2004/80/ES

Všeobecné informace

Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů

Směrnice se uplatňuje ve všech členských státech Evropské unie.

Směrnice požaduje, aby každý členský stát EU zavedl vnitrostátní systém odškodňování všech obětí úmyslných násilných trestných činů. Podle tohoto práva mají všechny oběti úmyslných násilných trestných činů přístup k vnitrostátnímu systému odškodňování členského státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.

Aby měly oběti úmyslných násilných trestných činů přístup k odškodnění v přeshraničních situacích, zavádí směrnice systém spolupráce mezi vnitrostátními orgány:

  • osoby, jež se stanou obětí trestného činu, když pobývají v zahraničí (v členském státě EU, v němž nežijí), mohou podat žádost asistenčnímu orgánu ve státě, kde žijí (ve vyhledavači níže zadejte „Asistenční orgány“).
  • Asistenční orgán žádost přeloží do příslušného jazyka a předloží ji rozhodujícímu orgánu v členském státě, kde k trestnému činu došlo (ve vyhledavači níže zadejte „Rozhodující orgány“). Rozhodující orgán odpovídá za posouzení žádosti a vyplacení odškodného.

Asistenční a rozhodující orgány spolu komunikují v jazycích, jež označily za přijatelné. Informace o přijímaných jazycích najdete podle členského státu orgánu, jemuž byly příslušné informace o případu (např. žádost, rozhodnutí či jiná sdělení) zaslány.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Asistenčním a rozhodujícím orgánům jsou nápomocny ústřední kontaktní body (ve vyhledavači níže zadejte „Ústřední kontaktní body“), jež mají podporovat spolupráci mezi orgány, poskytovat pomoc a hledat řešení v přeshraničních situacích.

Na portálu evropské e-justice najdete informace o uplatňování směrnice a uživatelsky přívětivý nástroj k vyplnění formulářů.

Související odkazy

Odškodňování obětí trestných činů v Evropské unii

ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Odškodňování obětí trestných činů


*povinný údaj
Poslední aktualizace: 16/01/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.