Erstatning til ofre for forbrydelser

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

I henhold til § 20, stk. 1. i lov. nr. 274/2017 om ofre for kriminalitet og om ændring og supplering af visse retsakter (i det følgende benævnt "lov nr. 274/2017") "skal de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i § 18 og 19, fremsendes på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i de medlemsstater, hvis myndighed der rettes henvendelse til, eller et andet sprog, som er blevet accepteret af den pågældende medlemsstat, med følgende undtagelser:

a) afgørelser truffet af det besluttende organ, som skal udfærdiges på det sprog, der er fastsat i dets retsorden

b) erklæringer fra ofre for kriminalitet eller andre i henhold til § 18, stk. 6, litra b), og § 19, stk. 4, litra b), som skal udfærdiges på medlemsstatens sprog, som fastsat af dens bistandsydende myndighed."

I henhold til § 20, stk. 2. i lov. nr. 274/2017 "fremsendes dokumenter og oplysninger, som adresseres til en slovakisk myndighed, på slovakisk og engelsk, på de i stk. 1 omhandlede betingelser."

Formularer til ansøgning om erstatning

Yderligere oplysninger og blanketten (Tlacivo_274_2017.docx) findes på det slovakiske justitsministeriums websted.

Sidste opdatering: 10/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.