Erstatning til ofre for forbrydelser

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

I henhold til artikel 20, stk. 1, i lov nr. 274/2017 om ofre for kriminalitet og om ændring og supplering af visse love (i det følgende benævnt "lov nr. 274/2017]" sendes "de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 18 og 19, på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den modtagende myndigheds medlemsstat eller på et andet sprog, som tillades af denne medlemsstat, undtagen:

a) afgørelser, der træffes af den besluttende myndighed, og som er affattet på det sprog, der er fastlagt i medlemsstatens retsorden

b) referater af afhøringer af ofre for voldelig kriminalitet og andre personer i henhold til artikel 18, stk. 6, litra b), og artikel 19, stk. 4, litra b), der er affattet på medlemsstatens sprog som fastsat af den bistandsydende myndighed i den pågældende medlemsstat."

I artikel 20, stk. 2, i lov nr. 274/2017 hedder det, at "på de i stk. 1 fastsatte betingelser skal dokumenter og oplysninger, der sendes til de slovakiske myndigheder, sendes på slovakisk."

Formularer til ansøgning om erstatning

Yderligere oplysninger og blanketten (Tlacivo_274_2017.docx) findes på det slovakiske justitsministeriums websted.

Sidste opdatering: 07/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.