Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην τσεχική γλώσσα.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση τσεχικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται με χρήση του εντύπου που βρίσκεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τσεχίας. Ωστόσο, η χρήση του εντύπου δεν είναι υποχρεωτική και η διαδικασία υποβολής αίτησης μπορεί να ξεκινήσει βάσει υποβολής οποιασδήποτε αίτησης που σαφώς επιδιώκει τη χορήγηση χρηματικής βοήθειας σε θύμα αξιόποινης πράξης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.