Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην τσεχική γλώσσα.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται με χρήση του εντύπου που βρίσκεται στον ιστότοπο του τσεχικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ωστόσο, η χρήση του εντύπου δεν είναι υποχρεωτική και η διαδικασία υποβολής αίτησης μπορεί να ξεκινήσει βάσει της υποβολής οποιασδήποτε αίτησης που σαφώς επιδιώκει τη χορήγηση χρηματικής βοήθειας σε θύμα αξιόποινης πράξης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.