Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λουξεµβούργο

Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Το Λουξεμβούργο αποδέχεται τις ακόλουθες γλώσσες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 1:

  • τα λουξεμβουργιανά, ή
  • τα γαλλικά, ή
  • τα γερμανικά.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Στο Λουξεμβούργο δεν υφίσταται κανένα συγκεκριμένο έντυπο το οποίο οφείλουν να συμπληρώνουν οι αιτούντες αποζημίωση.

Η αίτηση υποβάλλεται με απλή επιστολή στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται η ημερομηνία, ο τόπος και η ακριβής φύση των εγκληματικών πράξεων των οποίων ο αιτών υπήρξε θύμα.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα προς στήριξη της αίτησης επισυνάπτονται στην εν λόγω επιστολή (αντίγραφο πρακτικών των αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, δικαιολογητικά για την πλήρη ανικανότητα προς εργασία και αντίστοιχα για τη μόνιμη ανικανότητα που έχει προκληθεί, δικαιολογητικά για την αύξηση των επιβαρύνσεων ή τη μείωση των εσόδων, έγγραφα που να αποδεικνύουν την αδυναμία του θύματος να λάβει προσήκουσα και επαρκή αποζημίωση από τον δράστη της πράξης).

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.