Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 274/2017 για τα θύματα εγκληματικών πράξεων και για την τροποποίηση ορισμένων πράξεων «τα έγγραφα και οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 18 και 19 διαβιβάζονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της αρχής προς την οποία απευθύνονται ή σε άλλη γλώσσα η χρήση της οποίας έχει εγκριθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, με εξαίρεση:

α) τις αποφάσεις του οργάνου λήψης αποφάσεων, οι οποίες συντάσσονται στη γλώσσα που καθορίζεται από την έννομη τάξη του κράτους στο οποίο υπάγεται·

β) τις δηλώσεις θυμάτων βίαιων εγκλημάτων ή άλλων προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 6 στοιχείο β) και στο άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο β), οι οποίες συντάσσονται στη γλώσσα του κράτους μέλους που ορίζεται από την αρχή συνδρομής του κράτους μέλους.»

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 274/2017 «υπό τους όρους της παραγράφου 1, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απευθύνονται στις σλοβακικές αρχές διαβιβάζονται στη σλοβακική και την αγγλική γλώσσα».

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το σχετικό έντυπο (Tlacivo_274_2017.docx), διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας: webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.