Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Taotluste edastamise keeled

Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/80/EÜ (mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist) artikli 11 lõike 1 punktide a ja b järgi aktsepteeritakse lisaks saksa keelele ka inglise keelt.

Hüvitise taotlemise blanketid

Vorm hüvitise taotlemiseks Austria kuriteoohvrite seaduse alusel (Verbrechensopfergesetz, VOG) PDF (52 Kb) de

Viimati uuendatud: 11/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.