Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Taotluste edastamise keeled

Kreeka ja inglise keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotlusvormid ja teave hüvitise kohta on kättesaadavad kreeka ja inglise keeles sotsiaalkindlustusosakonna büroodes või osakonna veebisaidil: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Taotlusvormi võite kohale tuua isiklikult või saata sotsiaalkindlustusametile postiga järgmisel aadressil: Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon, Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.

Viimati uuendatud: 16/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.