Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Taotluste edastamise keeled

Taotlused tuleb esitada tšehhi keeles.

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste esitamiseks võib kasutada Tšehhi justiitsministeeriumi veebisaidil avaldatud vormi. Vormi kasutamine ei ole siiski kohustuslik. Menetluse algatamiseks sobib igasugune esildis, millest ilmneb selgelt, et isik taotleb rahalist abi kuriteoohvrina.

Viimati uuendatud: 08/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.