Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Taani

Sisu koostaja:
Taani

Taotluste edastamise keeled

Kuriteokahju hüvitamise komisjon (Erstatningsnævnet) aktsepteerib Taanile esitatavaid taotlusi taani või inglise keeles.

Taani on sõlminud teiste Põhjamaadega, st Islandi, Norra, Rootsi ja Soomega keelekonventsiooni, mille alusel võivad nende riikide kodanikud kasutada teises Põhjamaa riigis oma keelt. Konventsiooniga on hõlmatud islandi, norra, rootsi, soome ja taani keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Komitee veebisaidil http://www.erstatningsnaevnet.dk/ on menüü „Selvbetjening“ (iseteenindus) all esitatud mitmesugused vormid nii taani kui ka inglise keeles.

Viimati uuendatud: 03/08/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.