Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

Taotluste edastamise keeled

Eesti keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Blankett hüvitise taotlemiseks on leitav Sotsiaalkindlustuse kodulehelt

Viimati uuendatud: 15/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.