Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Taotluste edastamise keeled

Inglise ja iiri keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: prantsuse keelon juba tõlgitud.

Selle lingi http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 kaudu pääsete justiits- ja võrdõiguslikkuse ministeeriumi veebisaidile, millel on esitatud teave kuriteokahju hüvitisskeemi kohta.

Veebisaidi allservast leiab vormid hüvitise taotlemiseks surmaga lõppenud vigastuste ja muude vigastuste korral.

Viimati uuendatud: 08/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.