Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Taotluste edastamise keeled

Inglise ja iiri keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Alltoodud lingi kaudu pääsete justiitsministeeriumi veebisaidile, millel on esitatud teave kuriteokahju hüvitisskeemi kohta.

https://www.gov.ie/en/campaigns/0bff8-criminal-injuries-compensation-scheme/?referrer=http://www.gov.ie/criminalinjuries/

Viimati uuendatud: 18/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.