Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

Taotluste edastamise keeled

Kooskõlas artikli 11 lõikega 1 aktsepteeritakse Luksemburgis järgmisi keeli:

  • luksemburgi,
  • prantsuse ja
  • saksa keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Luksemburgis ei pea hüvitise taotlejad täitma kindlat vormi.

Kuriteoohvrid peavad saatma lihtsalt kirja, milles on esitatud kuriteo toimumise kuupäev ja koht ning kuriteo kirjeldus.

Nad peaksid kirjale lisama dokumente, mis tõendavad nende õigust saada hüvitist (protokolli või võimalike kohtuotsuste ärakirjad, täielikku töövõimetust või püsivat puuet, kulutuste suurenemist või sissetulekute vähenemist tõendavad dokumendid ning puuet kirjeldavad dokumendid, et tagada teo toimepanijalt asjakohase ja piisava hüvitise saamine).

Viimati uuendatud: 06/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.