Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Taotluste edastamise keeled

Aktsepteeritakse malta ja inglise keeles esitatud taotlusi.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlemise vormi leiab järgmise lingi alt: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Viimati uuendatud: 25/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.