Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Malta

Sisu koostaja:
Malta

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Malta

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine


*kohustuslikud andmed

Taotluste edastamise keeled

Aktsepteeritakse malta ja inglise keeles esitatud taotlusi.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlemise vormi leiab järgmise lingi alt: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Viimati uuendatud: 29/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.