Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Holland

Sisu koostaja:
Holland

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Holland

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine


*kohustuslikud andmed

Taotluste edastamise keeled

Taotluse võib esitada ükskõik millises keeles.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hollandikeelne vorm kuriteoohvritele

Hollandikeelne vorm toitja kaotanud sugulastele

Ingliskeelne vorm kuriteoohvritele

Ingliskeelne vorm toitja kaotanud sugulastele

Viimati uuendatud: 06/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.