Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Taotluste edastamise keeled

Portugali keel ja inglise keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Vormid kinnitati 7. detsembri 2012. aasta määrusega nr 403/2012.

Vormid on elektrooniliselt kättesaadavad kuriteoohvrite kaitse komisjoni (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) veebisaidil.

Viimati uuendatud: 10/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.