Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Taotluste edastamise keeled

Hispaania keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Vorm PDF (53 KB) es hüvitise taotlemiseks piiriülestel juhtudel

Vorm PDF (53 KB) es piiriülestel juhtudel taotletud hüvitise kohta tehtud otsuste edastamiseks

Viimati uuendatud: 25/06/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.