Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Taotluste edastamise keeled

Rootsi või inglise keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Rootsikeelsed vormid:

Ansökan om brottsskadeersättning („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus“; nõutav on isiku tuvastamine Rootsi mobiilipanga ID kaudu)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus isikukahju ja isikupuutumatuse rikkumise korral“, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning till ett barn som har bevittnat brott (brottsoffermyndigheten.se) („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus lapse jaoks, kes on olnud tunnistajaks kuriteole“, Rootsi kuriteoohvrite toetamise amet (brottsoffermyndigheten.se), pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus varalise või puhtalt rahalise kahju korral“, pdf)

Ingliskeelne vorm

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (pdf)

Viimati uuendatud: 22/02/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.