Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine


*kohustuslikud andmed

Taotluste edastamise keeled

Rootsi või inglise keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Rootsikeelsed vormid:

Ansökan om brottsskadeersättning („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus“; nõutav on isiku tuvastamine Rootsi mobiilipanga ID kaudu)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus isikukahju ja isikupuutumatuse rikkumise korral“, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus lapse jaoks, kes on olnud tunnistajaks kuriteole, mis võib kahjustada tema usaldust lähisugulase vastu“, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus varalise või puhtalt rahalise kahju korral“, pdf)

Ingliskeelne vorm:

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus isikukahju ja isikupuutumatuse rikkumise korral“, pdf)

Viimati uuendatud: 09/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.